PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY test (2), st. socjologia ściągi notki, Pomoce na studia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY – TEST_3
1. Spółka partnerska, to spółka osobowa utworzona przez wspólników w celu wykonywania
wolnego zawodu:
a) tak
b) nie
2. Z minimum trzech członków składa si
ħ
:
a) Rada Nadzorcza spółki akcyjnej
b) Komisja Rewizyjna spółki akcyjnej
c) Rada Nadzorcza sp. z o.o.
d) Rada Nadzorcza oraz Komisja Rewizyjna sp. z o.o.
3. Wpis spółki akcyjnej do krajowego rejestru s
Ģ
dowego powinien obejmowa
ę
:
a) tylko firm
ħ
, siedzib
ħ
i przedmiot przedsi
ħ
biorstwa spółki oraz wysoko
Ļę
kapitału
akcyjnego
b) wysoko
Ļę
kapitału akcyjnego
c) imiona i nazwiska członków zarz
Ģ
du oraz sposób reprezentowania spółki
d) czas trwania spółki je
Ň
eli w my
Ļ
l statutu spółki jest ograniczony
e) firm
ħ
, siedzib
ħ
i przedmiot przedsi
ħ
biorstwa spółki
4. Zbycia cz
ħĻ
ci udziału:
a) jest dopuszczalne
b) jest dopuszczalne za zgoda Zarz
Ģ
du
c) jest dopuszczalne za zgod
Ģ
Rady Nadzorczej
d) mo
Ň
e by
ę
dopuszczalne postanowieniami umowy spółki
e)
Ň
adna z powy
Ň
szych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5. Statut spółki akcyjnej wymaga formy:
a) pisemnej z podpisami notarialnie po
Ļ
wiadczonymi
b) aktu notarialnego
c) pisemnej
6. Umowa spółki partnerskiej wspólnicy mog
Ģ
powierzy
ę
prowadzenie spraw i
reprezentowanie spółki zarz
Ģ
dowi. Czy członkiem zarz
Ģ
du spółki partnerskiej mo
Ň
e by
ę
:
a) tylko wspólnik
b) wspólnicy jak i osoby spoza grona wspólników
c) tylko osoby spoza grona wspólników
d)
Ň
adna z powy
Ň
szych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7. Czy w spółce komandytowo-akcyjnej wyst
ħ
puje mo
Ň
liwo
Ļę
:
a) emisji akcji we własnym imieniu
b) nie ma mo
Ň
liwo
Ļ
ci emisji akcji we własnym imieniu
8. Rozwi
Ģ
zanie spółki partnerskiej powoduj
Ģ
:
a) przyczyny przewidziane w umowie spółki
b) jednomy
Ļ
lna uchwała wszystkich partnerów
c) ogłoszenie upadło
Ļ
ci spółki
d) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu
e) prawomocne orzeczenie s
Ģ
du
Á
by Albert 2003 / 2004
1
PRAWO – TEST_3
9. W spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusze odpowiadaj
Ģ
za zobowi
Ģ
zania spółki:
a) osobi
Ļ
cie i w sposób nieograniczony
b) w sposób subsydiarny
c) w sposób solidarny, je
Ň
eli jest ich wi
ħ
cej ni
Ň
jeden
d) nie ponosz
Ģ
odpowiedzialno
Ļ
ci
10. Wysoko
Ļę
kapitały zakładowego w spółce z ograniczon
Ģ
odpowiedzialno
Ļ
ci
Ģ
wynosi:
a) 50 000 zł
b) 25 000 zł
c) 100 000 zł
11. Dziedziczenie udziału:
a) nie mo
Ň
e by
ę
ograniczone w umowie spółki
b) nie mo
Ň
e by
ę
wył
Ģ
czone w umowie spółki
c) mo
Ň
e by
ę
ograniczone w umowie spółki, ale tylko wówczas, gdy umowa okre
Ļ
la równie
Ň
warunki spłaty spadkobierców
d)
Ň
adna z powy
Ň
szych odpowiedzi nie jest prawidłowa
12. Umow
ħ
o prac
ħ
z członkami zarz
Ģ
du spółki akcyjnej / sp. z o.o. mo
Ň
na zawrze
ę
:
a) rada nadzorcza
b) zgromadzenie akcjonariuszy / wspólników
c) pełnomocnik ustanowiony uchwał
Ģ
zgromadzenia wspólników
13. Obowi
Ģ
zek powtarzaj
Ģ
cych si
ħ
Ļ
wiadcze
ı
niepieni
ħŇ
nych:
a) mo
Ň
e by
ę
przypisany do akcji na okaziciela
b) mo
Ň
e by
ę
przypisany tylko do akcji okaziciela
c) mo
Ň
e by
ę
przypisany do akcji imiennych
d) mo
Ň
e by
ę
przypisany do akcji na okaziciela i imiennych
e)
Ň
adna z powy
Ň
szych odpowiedzi nie jest prawidłowa
14. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy podj
Ģ
ł dodatkowe zatrudnienie u
innego pracodawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy u nowego pracodawcy
przysługuje mu urlop?:
a) tak
b) nie
15. W przypadku gdy pracownik wyrz
Ģ
dził pracodawcy szkod
ħ
w sposób zawiniony, ale
nieumy
Ļ
lnie, wysoko
Ļę
odszkodowania jakiego mo
Ň
e domaga
ę
si
ħ
pracodawca, bez wzgl
ħ
du
na wysoko
Ļę
szkody, ograniczona jest do trzymiesi
ħ
cznego wynagrodzenia pracownika:
a) tak
b) nie
16. Tre
Ļę
regulaminu pracy ustala pracodawca :
a) w uzgodnieniu z zakładow
Ģ
organizacj
Ģ
zwi
Ģ
zkow
Ģ
b) samodzielnie je
Ň
eli w ustalonym terminie nie doszło do uzgodnienia tre
Ļ
ci regulaminu z
organizacj
Ģ
c) samodzielnie je
Ň
eli u danego pracodawcy nie działa zwi
Ģ
zek zawodowy
d) samodzielnie o ile organizacje zwi
Ģ
zkowe nie przedstawi
Ģ
uzgodnionego stanowiska w
terminie 30 dni
Á
by Albert 2003 / 2004
2
PRAWO – TEST_3
17. Czy zgodnie z kodeksem pracy, jedna z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do
pracy:
a) tak
b) nie
18. Pracodawca zgodnie z przepisami kodeksu pracy to:
a) jednostka organizacyjna, cho
ę
by nie posiadała osobowo
Ļ
ci prawnej zatrudniaj
Ģ
ca
pracowników
b) osoba fizyczna zatrudniaj
Ģ
ca pracowników
c) osoba prawna zatrudniaj
Ģ
ca pracowników
d) przedsi
ħ
biorstwo pa
ı
stwowe zatrudniaj
Ģ
ce pracowników
19. Czy osoba fizyczna ograniczona w zdolno
Ļ
ci do czynno
Ļ
ci prawnych zgodnie z przepisami
prawa pracy mo
Ň
e bez zgody przedstawiciela ustawowego nawi
Ģ
za
ę
stosunek pracy oraz
dokonywa
ę
czynno
Ļ
ci prawnych, które dotycz
Ģ
tego stosunku?
a) tak
b) nie
20. Umowa o prac
ħ
to zgodnie z przepisami prawa pracy:
a) zgodne o
Ļ
wiadczenie woli stron, według którego jedna strona zwana pracownikiem
zobowi
Ģ
zuje si
ħ
Ļ
wiadczy
ę
w sposób ci
Ģ
gły, powtarzaj
Ģ
cy si
ħ
, na rzecz drugiej zwanej
dalej pracodawc
Ģ
, prac
ħ
okre
Ļ
lonego rodzaju, a druga – zatrudnia
ę
pracownika za
wynagrodzeniem
b) jest to umowa, na mocy której przyjmuj
Ģ
cy zlecenie zobowi
Ģ
zuje si
ħ
do dokonania
okre
Ļ
lonej czynno
Ļ
ci prawnej dla daj
Ģ
cego zlecenie
c) jest to umowa, gdzie przyjmuj
Ģ
cy zamówienie zobowi
Ģ
zuje si
ħ
do wykonania
oznaczonego dzieła, a zamawiaj
Ģ
cy do zapłaty wynagrodzenia
21. Z mocy wyra
Ņ
nych przepisów prawa umówiona praca mo
Ň
e by
ę
zmieniona przez
pracodawc
ħ
jednostronnie (bez zgody pracownika) w razie przeniesienia pracownika do
innej pracy. Przeniesienie do innej pracy stanowi czynno
Ļę
, któr
Ģ
pracodawca jest
zobowi
Ģ
zany podj
Ģę
w celu uchronienia pracownika przed szkodliwym wpływem pracy na
zdrowie pracownika. Kodeks pracy przewiduje obowi
Ģ
zek przeniesienia pracownika do
innej pracy w szczególno
Ļ
ci w nast
ħ
puj
Ģ
cych sytuacjach:
a) ci
ĢŇ
a pracownicy
b) zatrudnienie młodocianego przy pracy zagra
Ň
aj
Ģ
cej zdrowiu
c) stwierdzenie u pracownika objawów choroby zawodowej
d) stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika
22. Ochrona pierwszego stopnia przed wypowiedzeniem umowy o prac
ħ
obejmuje w
szczególno
Ļ
ci nast
ħ
puj
Ģ
ce grupy pracowników
a) posłowie, senatorzy w okresie kadencji
b) radni w okresie kadencji
c) członkowie rady nadzorczej w okresie kadencji
d) członkowie rady nadzorczej w trakcie 1-go roku po zako
ı
czeniu kadencji
23. Czy umowa o prac
ħ
z upływem 3 miesi
ħ
cy nieobecno
Ļ
ci pracownika z powodu tymczasowego
aresztowania:
a) tak
b) nie
Á
by Albert 2003 / 2004
3
PRAWO – TEST_3
24. Pracownika, który dodatkowo poniósł szkod
ħ
wskutek nieotrzymania pracy z powodu nie
wystawienia mu w terminie lub wydania niewła
Ļ
ciwego
Ļ
wiadectwa pracy mo
Ň
e wyst
Ģ
pi
ę
z
roszczeniem o zapłat
ħ
odszkodowania. Odpowiedzialno
Ļę
odszkodowawcza wchodzi w gr
ħ
,
gdy zgodnie z kodeksem pracy spełnione s
Ģ
nast
ħ
puj
Ģ
ce przesłanki:
a) pracodawca nie wydał pracownikowi
Ļ
wiadectwa pracy
b) pracodawca nienale
Ň
ycie wykonał ci
ĢŇĢ
cy na nim obowi
Ģ
zek wystawienia prawidłowego
Ļ
wiadectwa pracy pracownikowi
c) pracownik pozostawał bez pracy
d) szkoda powstała w zwi
Ģ
zku przyczynowym z uchybieniem, jakiego dopu
Ļ
cił si
ħ
pracodawca
25. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porz
Ģ
dku, regulaminu pracy, przepisów
BHP oraz przepisów przeciwpo
Ň
arowych, pracodawca mo
Ň
e stosowa
ę
:
a) kar
ħ
upomnienia
b) kar
ħ
nagany
c) kar
ħ
pieni
ħŇ
n
Ģ
d) odszkodowanie za szkod
ħ
POTENCJALNE ODPOWIEDZI DO TESTU_3
1
A
6
B
11
C
16
A B C D
21
A B C D
2
A C D
7
A
12
A B
17
B
22
A B
3
B C D E
8
A B C D E
13
C
18
A B C D
23
A
4
D
9
A B
14
A
19
A
24
A B C D
5
B
10
A
15
A
20
A
25
A B C
Á
by Albert 2003 / 2004
4
PRAWO – TEST_3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]