PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY test (9), st. socjologia ściągi notki, Pomoce na studia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY – TEST_10
1. Pracodawc
Ģ
jest:
a) przedsi
ħ
biorstwo pa
ı
stwowe
b) spółka cywilna
c) osoba fizyczna
d) fundacja
2. Osoba ograniczona w zdolno
Ļ
ci do czynno
Ļ
ci prawnych mo
Ň
e bez zgody przedstawiciela
ustawowego nawi
Ģ
za
ę
stosunek pracy oraz dokonywa
ę
czynno
Ļ
ci prawnych, które dotycz
Ģ
tego stosunku
a) tak
b) nie
c) tak, pod pewnymi warunkami
d) nie, pod pewnymi warunkami
3. Za zobowi
Ģ
zania wynikaj
Ģ
ce ze stosunku pracy powstałe przed przej
Ļ
ciem cz
ħĻ
ci zakładu
pracy na innego pracodawc
ħ
:
a) odpowiada nowy pracodawca
b) odpowiada dotychczasowy pracodawca
c) dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadaj
Ģ
solidarnie
4. Zakładowy fundusz
Ļ
wiadcze
ı
socjalnych tworz
Ģ
pracodawcy zatrudniaj
Ģ
cy powy
Ň
ej:
a) 5 pracowników
b) 15 pracowników
c) 20 pracowników
d) 25 pracowników
5. Okres wypowiedzenia umowy o prac
ħ
zawartej na czas nieokre
Ļ
lony jest uzale
Ň
niony od:
a) okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców
b) okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
6. W o
Ļ
wiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac
ħ
zawartej na czas
nieokre
Ļ
lony lub o rozwi
Ģ
zaniu umowy o prac
ħ
bez wypowiedzenia powinna by
ę
wskazana
przyczyna uzasadniaj
Ģ
ca wypowiedzenie lub rozwi
Ģ
zanie umowy:
a) tak
b) nie
c) tak, pod pewnymi warunkami
d) nie, pod pewnymi warunkami
7. Pracownikowi, który rozwi
Ģ
zał umow
ħ
o prac
ħ
bez wypowiedzenia z powodu ci
ħŇ
kiego
naruszenia przez pracodawc
ħ
podstawowych obowi
Ģ
zków pracowniczych przysługuje:
a) rekompensata pieni
ħŇ
na okre
Ļ
lona w odr
ħ
bnych przepisach
b) odszkodowanie w wysoko
Ļ
ci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia
c) odszkodowanie w wysoko
Ļ
ci wynagrodzenia za okres dwóch tygodni w przypadku umów
terminowych
Á
by Albert 2003 / 2004
1
PRAWO – TEST_10
8. Za czas niezdolno
Ļ
ci pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi
Ģ
zku z
chorob
Ģ
zaka
Ņ
n
Ģ
trwaj
Ģ
c
Ģ
ł
Ģ
cznie do 35 dni w roku kalendarzowym, pracownik zachowuje
prawo do:
a) 75% wynagrodzenia
b) 100% wynagrodzenia
c) 80% wynagrodzenia
9. Umowa o zakazie konkurencji, w której pracownik zobowi
Ģ
zuje si
ħ
do powstrzymania si
ħ
od
prowadzenia działalno
Ļ
ci konkurencyjnej wobec pracodawcy powinna by
ę
sporz
Ģ
dzona:
a) w dowolnej formie
b) w formie pisemnej pod rygorem niewa
Ň
no
Ļ
ci
c) w formie aktu notarialnego
10. W razie wyrz
Ģ
dzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez niego obowi
Ģ
zków
pracowniczych, szkody osobie trzeciej, zobowi
Ģ
zany do naprawienia szkody jest:
a) pracownik
b) pracodawca
c) solidarnie pracownik i pracodawca
11. Za prac
ħ
w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi dodatek w wysoko
Ļ
ci:
a) 50% wynagrodzenia za prac
ħ
w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dob
ħ
b) 100% wynagrodzenia za prac
ħ
w dalszych godzinach nadliczbowych
12. Ekwiwalent pieni
ħŇ
ny za niewykorzystany urlop w cało
Ļ
ci lub w cz
ħĻ
ci przysługuje
pracownikowi:
a) na jego wniosek, w ka
Ň
dej sytuacji
b) w razie powołania pracownika do słu
Ň
by wojskowej
c) w razie powołania pracownika do odbycia przeszkolenia wojskowego trwaj
Ģ
cego dłu
Ň
ej
ni
Ň
3 miesi
Ģ
ce
d) w razie niewykorzystania urlopu z powodu rozwi
Ģ
zania lub wyga
Ļ
ni
ħ
cia stosunku pracy
13. Portier nie dopu
Ļ
cił pracownicy do pracy o
Ļ
wiadczaj
Ģ
c jej,
Ň
e została zwolniona
dyscyplinarnie. Pismo zawieraj
Ģ
ce o
Ļ
wiadczenie woli pracodawcy o rozwi
Ģ
zaniu umowy o
prac
ħ
bez wypowiedzenia pracownica otrzymała kilka dni pó
Ņ
niej. Czy pracownicy
przysługuj
Ģ
jakie
Ļ
prawa:
a) pracownicy nie przysługuj
Ģ
Ň
adne prawa
b) pracownica mo
Ň
e odwoła
ę
si
ħ
do s
Ģ
du pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy oraz
o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
c) pracownica mo
Ň
e odwoła
ę
si
ħ
do s
Ģ
du pracy z roszczeniem o odszkodowanie
14. W zwi
Ģ
zku z rozwi
Ģ
zaniem albo wyga
Ļ
ni
ħ
ciem stosunku pracy pracodawca ma obowi
Ģ
zek:
a) wyda
ę
pracownikowi niezwłocznie
Ļ
wiadectwo pracy
b) wyda
ę
pracownikowi, na jego wniosek, opini
ħ
o pracy
c) udzieli
ę
pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy w wymiarze przewidzianym w
art. 37 § 2 k. p.
15. Spółki posiadaj
Ģ
ce osobowo
Ļę
prawn
Ģ
, to:
a) spółka z o.o.
b) spółka jawna
c) spółka cywilna
d) spółka akcyjna
Á
by Albert 2003 / 2004
2
PRAWO – TEST_10
16. Podmiot zagraniczny, w rozumieniu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, to:
a) osoba fizyczna maj
Ģ
ca miejsce zamieszkania zagranic
Ģ
b) osoba prawna maj
Ģ
ca siedzib
ħ
zagranic
Ģ
c) osoba fizyczna maj
Ģ
ca obywatelstwo pa
ı
stwa obcego
17. Spółka z o.o. mo
Ň
e by
ę
utworzona przez co najmniej:
a) 1 osob
ħ
fizyczn
Ģ
lub prawn
Ģ
albo jednostk
ħ
organizacyjn
Ģ
nie posiadaj
Ģ
c
Ģ
osobowo
Ļ
ci
prawnej
b) 2 osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadaj
Ģ
ce osobowo
Ļ
ci
prawnej
c) 3 osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadaj
Ģ
ce osobowo
Ļ
ci
prawnej
18. Komandytariusz, to osoba, która odpowiada za zobowi
Ģ
zania spółki:
a) do wysoko
Ļ
ci wniesionego wkładu
b) do wysoko
Ļ
ci sumy komandytowej
c)
Ň
adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
19. Z chwil
Ģ
wpisu do rejestru handlowego spółka akcyjna nabywa osobowo
Ļę
prawn
Ģ
:
a) tak
b) nie
c) tak, pod pewnymi warunkami
d) nie, pod pewnymi warunkami
20. Firma, to:
a) dobro osobiste kupca rejestrowego
b) ogół praw maj
Ģ
tkowych kupca rejestrowego
c) nazwa pod jak
Ģ
kupiec rejestrowy prowadzi swoj
Ģ
działalno
Ļę
d) synonim znaku towarowego
21. Spółka joint venture, to:
a) spółka kapitałowa
b) spółka z udziałem podmiotów zagranicznych
c) spółka jawna
d) spółka cywilna
22. Udziały w spółce z o.o. mog
Ģ
by
ę
:
a) równe i niepodzielne
b) nierówne i podzielne
c) w cz
ħĻ
ci równe, a w cz
ħĻ
ci nierówne
23. Obj
ħ
cie nowych udziałów w spółce z o.o. w wyniku podwy
Ň
szenia kapitału zało
Ň
ycielskiego:
a) wymaga formy pisemnej
b) wymaga formy notarialnej
c) mo
Ň
e by
ę
zło
Ň
one w ka
Ň
dej pismem dopuszczalnej formie
24. Prokura, to:
a) zast
ħ
pstwo po
Ļ
rednie
b) przedstawicielstwo
c) pełnomocnictwo pod tytułem szczególnym
d) pełnomocnictwo handlowe
Á
by Albert 2003 / 2004
3
PRAWO – TEST_10
25. Wspólnicy spółki komandytowej, której przedmiotem działania jest prowadzenie komisu
samochodowego nabyli dla spółki zabytkowy pałacyk. Umow
ħ
podpisali wył
Ģ
cznie
komplementariusze. Czy uczyniono zado
Ļę
reprezentacji spółki:
a) tak
b) nie
POTENCJALNE ODPOWIEDZI DO TESTU_10
1
A B C D
6
A
11
A B
16
A B
21
A B
2
A
7
B C
12
B C D
17
A
22
A B C
3
C
8
C
13
B D
18
B
23
B
4
C?
9
B
14
A C
19
A
24
D
5
B
10
B
15
A D
20
A C
25
A
Á
by Albert 2003 / 2004
4
PRAWO – TEST_10
[ Pobierz całość w formacie PDF ]