Prawo i ekonomia farmacji, Pielęgniarstwo, farmakologia, Nauka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Nak³ad - 6500 egz.
Vol 15 Nr 1/2 2007
ISSN 1230-8730
APTE-
Czasopismo poœwiêcone g³ównie gospodarce lekiem
(ekonomika farmacji, ustawodawstwo farmaceutyczne,
organizacja i zarz¹dzanie) oraz u¿ytkowaniu leków i wiedzy o nich
(farmakologia, farmakognozja, farmacja stosowana, chemia leków,
farmacja kliniczna, samolecznictwo).
Redaktor naczelny:
dr Tadeusz Jerzy Szuba
Zespó³ redakcyjny:
dr Leszek Bartkowiak, mgr Franciszek Dragan, dr Mariola Drozd,
mgr El¿bieta Góralczyk,mgr Teodozja Holak, mgr Gra¿yna Kornacka,
mgr Barbara Kozicka, mgr Henryk Modrzejewski, mgr Jacek Polatyñski,
mgr Marek Pyka³o, mgr Adam Rudzki, dr Jerzy Surowiecki,
mgr Danuta Wojnicka-Szuba, mgr Henryka Wojtaszewska
Konsultanci:
prof. dr Miros³awa Furmanowa, mgr Halina Gabor, mgr Danuta Gajek,
mgr Maria G³owniak, prof. dr Stanis³aw Gumu³ka, prof. dr Bo¿enna Gutkowska,
dr Danuta Ignyœ, dr Maciej Krzanowski, prof. dr S³awój Kucharski,
dr Wojciech KuŸmierkiewicz, prof. dr Jerzy Masiakowski, prof. dr Regina Olêdzka,
doc. dr Aleksander O¿arowski, dr Stanis³aw Piechula, prof. dr Józef Sawicki,
prof. dr Edmund Sieradzki, prof. dr Jacek Sp³awiñski,
prof. dr Micha³ H. Umbreit, mgr Andrzej Wróbel
Wydawca:
Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne
00-845 Warszawa, ul. £ucka 2/4/6
tel. 0-602 269 525
Realizacja wydawnictwa, kolporta¿, adres redakcji:
Tadanco sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
tel. 5077-900, 5077-901, fax 5077-902
e-mail: aptekarz
@
post.pl
Internet, archiwum ,,Aptekarza’’
www.warszawa.oia.org.pl –„Nasze czasopisma”
Opracowanie poligraficzne:
Drukarnia Szczepan Szymañski
tel./fax (0-22) 774-23-34
1
KARZ
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2 (2007)
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2 (2007)
Spis treœci
¯yczenia Noworoczne
Monopole w farmacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Szkolenie ustawiczne inaczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nadciœnienie têtnicze (próbka wyk³adu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kaganek oœwiaty farmaceutyczno-ekonomicznej
. . . . . . . . . . . . . 26
Instytut Globalizacji czy instytut kompromitacji . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Z prasy zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
WHO: Zalecenia miêdzynarodowej konferencji w³adz zdrowia . . . . . 40
Listy do Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bezpieczeñstwo stosowania leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zasady kolporta¿u czasopisma ,,Aptekarz’’
Wszystkim naszym Czytelnikom, farmaceutom,
lekarzom, prawnikom, ekonomistom i innym, sk³adamy
najlepsze ¯yczenia Noworoczne.
Prywatnie ¿yczymy pe³nego szczêœcia,
nienagannego zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
S³u¿bowo – niech siê ziœci choæ tylko
jedno ¿yczenie. Niech Sejm RP ustanowi nowelizacjê praw
rz¹dz¹cych lekami
zgodnie z naszymi postulatami wysuwanymi na ³amach
„Aptekarza”.
Ka¿dy numer czasopisma ,,Aptekarz’’ jest wysy³any bezp³atnie do:
·
wszystkich aptek dzia³aj¹cych na terenie Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
(województwo mazowieckie),
·
wszystkich okrêgowych izb aptekarskich oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej,
·
wszystkich okrêgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej,
·
wszystkich oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zarz¹du G³ównego,
·
wszystkich oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zarz¹du G³ównego,
·
wszystkich inspektoratów nadzoru farmaceutycznego,
·
wszystkich lekarzy wojewódzkich,
·
wszystkich szkó³ farmacji,
·
wszystkich szkó³ medycyny,
·
wszystkich aptek ,,zamkniêtych’’ w zak³adach leczniczych,
·
bibliotek wszystkich zak³adów leczniczych ,,zamkniêtych’’ (szpitali),
·
bibliotek wszystkich zak³adów leczniczych ,,otwartych’’ (ZOZ-ów),
·
Biblioteki Narodowej, G³ównej Biblioteki Lekarskiej i innych bibliotek.
Czasopismo ,,Aptekarz’’ jest tak¿e dystrybuowane odp³atnie. Koszt prenumeraty rocznej na 2007 rok
wynosi z³ 120,-. Przy prenumeracie rocznej oraz ewentualnych zamówieniach zbiorowych poje-
dynczych egzemplarzy nie pobiera siê kosztu przesy³ki. Przekazu op³aty nale¿y dokonaæ na konto
„Tadanco” (redakcja „Aptekarza”) w banku KB PBI S.A. III O/W-wa 03150011261211200023310000.
Zamówienie nale¿y kierowaæ do: Tadanco – Redakcja Aptekarza, Dzia³ Kolporta¿u,
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 (fax 642-63-96, tel. 642-99-00, 842-58-39).
,,Aptekarz’’ poleca wytwórcom leków us³ugi promocyjne i reklamowe. Na ³amach nasze-
go czasopisma mo¿na promowaæ wyroby farmaceutyczne fachowo, skutecznie i tanio.
Koszt anonsu formatu A5 czarno-bia³ego wynosi 1000 z³, natomiast kolorowego 2000 z³.
Na czwartej stronie ok³adki – 4000 z³. Na innych stronach ,,uprzywilejowanych’’ – 3000 z³.
Proponujemy ponadto zamieszczanie reklam mniejszego formatu, np. na stronach, które
nie s¹ ca³kowicie zadrukowane tekstem artyku³u. Taka forma przypomnienia swojej firmy
oraz jej produktów lekarzom i aptekarzom kosztuje zaledwie 500, a nawet jeszcze mniej
– 250 z³. Zamówienia regularne na d³ugie okresy nagradzamy upustem ceny. Faktury za
anonsy s¹ obci¹¿ane VAT-em 22%.
Redakcja
2
3
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2 (2007)
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2 (2007)
Anons o powstaniu TFE
Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne rekomenduje
po¿ytkowanie tej ksi¹¿ki wszystkim osobom zainteresowanym gospodark¹
lekiem.
Z inicjatywy grona entuzjastów pragn¹cych zabiegaæ o dostatek le-
ków powsta³o Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne. Postawi³o
ono przed sob¹ nastêpuj¹ce cele:
Tadeusz J. Szuba
1. Upowszechnianie wiedzy farmaceutyczno-ekonomicznej ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem gospodarki lekami.
2. Dzia³anie w duchu Œwiatowej Organizacji Zdrowia „drugs for all” (le-
ki dla wszystkich).
3. Inicjowanie prac naukowo-badawczych z zakresu spo¿ycia leków, ich
poda¿y, konkurencji, monopolu, kosztów farmakoterapii.
4. Œwiadczenie us³ug na rzecz Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Fun-
duszu Zdrowia i innych instytucji zainteresowanych dostêpnoœci¹ le-
ków.
5. Reprezentowanie interesów osób zatrudnionych w gospodarce le-
kiem, bêd¹cych cz³onkami Towarzystwa.
6. Wspó³praca ze stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu
dzia³ania – krajowymi i zagranicznymi.
EKONOMIKA
LEKU
Podrêcznik dla studentów
farmacji i farmaceutów
Towarzystwo zosta³o zarejestrowane pod numerem KRS 0000264759
z adresem ul. £ucka 2/4/6, 00-845 Warszawa (w siedzibie „Polfarmedu”).
Na walnym zebraniu w dniu 14 listopada 2006 r. dokonano wyboru
w³adz Towarzystwa. Ster powierzono Zarz¹dowi G³ównemu z prezesem
dr. Tadeuszem Szub¹ i cz³onkami, którzy podzielili siê funkcjami nastê-
puj¹co: mgr El¿bieta Przymus-Góralczyk – wiceprezes, mgr Adam Ru-
dzki – sekretarz, mgr Robert Radziszewski – skarbnik, mgr Piotr Su³-
ko – cz³onek.
Postanowiono, niestety, ¿e cz³onkowie zwyczajni powinni p³aciæ
sk³adki miesiêczne w wysokoœci 10 z³, najlepiej jednorazowo za ca³y
rok 120 z³ na pocz¹tku roku.
Towarzystwo ma konto w banku PKO BP Oddzia³ 43 w Warszawie
Nr 46 1020 1169 0000 8502 0102 8760
Organem prasowym Towarzystwa bêdzie czasopismo naukowe
„Aptekarz” wydawane uprzednio przez Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹ w
Warszawie. Kto chce nale¿eæ do Towarzystwa, a mo¿e nawet prenu-
merowaæ „Aptekarza”, niech da znaæ.
Warszawa 2006
Sekretarz
Prezes
Ksi¹¿ka powinna byæ do nabycia w ksiêgarniach ekonomicznych, me-
dycznych oraz EMPiK. Cena detaliczna 30 z³.
Kto nie znajdzie w ksiêgarni, mo¿e prosiæ redakcjê "Aptekarza" o prze-
s³anie za zaliczeniem pocztowym.
Mgr Adam Rudzki
Dr Tadeusz J. Szuba
4
5
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2 (2007)
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2 (2007)
Anons
o XX Naukowym ZjeŸdzie PTFarm
4 grudnia 2006 r.
zmar³
Prof. dr Leonidas Samochowiec
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne organizuje z pomoc¹ Wy-
dzia³u Farmaceutycznego Œl¹skiej Akademii Medycznej kolejny XX
Zjazd Naukowy pod has³em
Utalentowany farmaceuta ze szko³y prof. Muszyñskiego w £odzi. Po-
œwiêci³ ca³e swe ¿ycie farmakologii. Dope³ni³ wykszta³cenie studiami le-
karskimi. By³ autorem wielu prac naukowych, za które otrzyma³ najwy¿-
sze uznanie – tytu³ doktora „honoris causa”.
By³ œwietnie zorganizowany, nauczy³ dobrego zawodu t³umy studentów
w uczelni szczeciñskiej, dzisiaj mu wdziêcznych lekarzy i farmaceutów.
Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje
Zjazd odbêdzie siê 25-28 wrzeœnia 2007 r.
Zas³u¿y³ na najlepsz¹ pamiêæ
Redakcja „Aptekarza”
Oto wstêpne wa¿ne informacje:
Miejsce Zjazdu
– Katowice-Spodek
(Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Œl¹skiego)
Koszt uczestnictwa
– do 30/IV/2007 r. PLN 350,00
od 1/V/2007 r. PLN 400,00
studenci i farmaceuci seniorzy p³ac¹ po³owê
16 listopada 2006 r.
zmar³a
Dr Alina Maria Zduñska
Organizator
– Komitet Organizacyjny XXX Naukowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
¯o³nierz AK. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, szczêœliwie
prze¿y³a. Wybra³a po wojnie studia farmaceutyczne i z ich pomoc¹ zrobi-
³a wiele dobrego. Przyczyni³a siê do rozwoju i popularyzacji nauk farma-
ceutycznych wieloletni¹ prac¹ w zak³adzie chemii leków warszawskiej
szko³y farmacji oraz w piœmiennictwie farmaceutycznym (by³a redaktorem
naczelnym „Farmacji Polskiej”).
Zosta³a odznaczona Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Polonia Restituta, Medalem Ig-
nacego £ukasiewicza.
ul. Jednoœci 2, 41-200 Sosnowiec
tel. 0.32 292 55 09
fax 0.32 292 54 05
Dane w Internecie
e-mail
– biuro
@
ptfarmzjazd.pl
Redakcja „Aptekarza”
Czeœæ Jej pamiêci
Redakcja „Aptekarza”
6
7
Aptekarz Vol 15 Nr 1/2, 8-14 (2007)
Monopole w farmacji
Tadeusz J. Szuba, Jerzy Masiakowski, Stanis³aw Piechula
Piotr Stolarczyk, Micha³ H. Umbreit
Pieni¹dze
Walka o prawdê jest nierówna. Monopoliœci maj¹ miliardy na przeko-
nywanie naukowców i dziennikarzy, by g³osili ich racje. Ministrowie zdrowia
nie maj¹ funduszy na g³oszenie prawdy, a nawet na jej poznanie.
A jest o co walczyæ. Wg niedawnej pracy analitycznej opartej na da-
nych o rynku i cenach leków na œwiecie, opublikowanej w jêzyku angiel-
skim, przez nikogo niepodwa¿onej, monopoliœci pobieraj¹ po wygaœniê-
ciu patentu ceny 11,5-krotnie (!) zawy¿one (1).
Bie¿¹ce analizy kontrolne potwierdzaj¹ trwaj¹c¹ dezynwolturê ceno-
w¹ monopolistów.
Oto na przyk³adzie kilku markowych produktów ceny pobierane na naj-
wiêkszym rynku – w USA, i ceny pobierane za wersje generyczne tych pro-
duktów w Europie w 2006 r.:
Monopole w farmacji
Uwarunkowania
Niektóre media zaczynaj¹ rozumieæ zagro¿enie ze strony monopoli.
Œwiadcz¹ o tym m.in. artyku³ „Farmaceutyczne grzechy g³ówne” w „Tygod-
niku Powszechnym” z 26 listopada 2006 r. oraz artyku³ „Czy producenci i
hurtownicy leków manipuluj¹ cenami" w „Rzeczpospolitej” z 7 grudnia
2006 r. Dotychczas niemal ca³a prasa i media elektroniczne, niezale¿nie
od orientacji œwiatopogl¹dowej i politycznej ich w³aœcicieli (dysponentów)
zauroczone by³y liberalizmem gospodarczym.
Liberalizm gospodarczy, wolny rynek, konkurencja – to piêkne has³a,
wrêcz kanony ekonomii ka¿dego rozs¹dnie rz¹dzonego pañstwa. Ale nie wów-
czas, gdy s¹ stosowane bezmyœlnie. Niekontrolowany liberalizm sprzyja mo-
nopolom i oligopolom, niszczy konkurencjê. W USA i wielu innych pañstwach
prawodawcy usi³uj¹ przeciwdzia³aæ monopolizacji, oligopolizacji produkcji i
obrotu. Nakazuj¹ ograniczaæ liberalizm, by chroniæ... wolnoœæ rynku.
Rynek leków jest z natury swej odmienny od innych rynków. Na rynku
owoców lub warzyw nie pojawiaj¹ siê codziennie nowe owoce lub warzy-
wa. Konsumenci maj¹ „w ma³ym palcu” towaroznawstwo. Na rynku leków
ma miejsce znacz¹ca innowacyjnoœæ, choæ – przyznaæ trzeba – g³ównie
pseudo-innowacyjnoœæ. Konsumenci s¹ farmaceutycznymi analfabetami,
³atwo ich omamiæ. Tak¿e lekarze masowo padaj¹ ofiar¹ zwodniczej pro-
mocji.
Pamiêtamy, ¿e ka¿dy nowy produkt mo¿na opatentowaæ, mo¿na uzys-
kaæ monopol na wytwarzanie, legalny monopol. Legalnie mo¿na pobieraæ
dowoln¹ (czêsto – nieracjonalnie wysok¹) cenê. Nie jest to polityka bez-
myœlna, to œwiadoma, celowa polityka stwarzaj¹ca m.in. bodziec dla wy-
nalazczoœci.
Prawo powiada:
1) otrzymujesz monopol nie na zawsze, lecz na pewien okres (obec-
nie 20 lat), ale
2) musisz w zg³oszeniu patentowym ods³oniæ wszystkie tajniki wyna-
lazku, by po okresie monopolu ka¿dy móg³ korzystaæ z twojego pomys-
³u/odkrycia (musisz wiêc niejako „popieraæ” póŸniejsz¹ konkurencjê).
Jednak w trosce o w³asny interes monopoliœci farmaceutyczni dok³a-
daj¹ wszelkich starañ, byœmy nigdy nie mieli dostêpu do leków nie mono-
polistycznych, konkurencyjnych, tañszych. Potrafi¹ tak zrêcznie g³osiæ nie-
prawdy o swojej, przynosz¹cej zdrowie i szczêœcie wynalazczoœci, ¿e
œwiat ma³o korzysta z efektów konkurencji.
Lek
Marka monopolistyczna
i cena hurtowa
Marka generyczna
i cena hurtowa
Stosunek
3:4
2
3
4
5
Atorvastatina
tabl 10 mg
Lipitor
USD 249,65/90 Tulip
PLN 27,87/30
8,65
Clopidogrel
tabl.75 mg
Plavix
USD 140,21/30 Arelpex
PLN 117,46/28
3,23
Amlodipina
tabl 5 mg
Norvasc
USD 154,64/90 Agen
PLN 7,09/30
20,75
Simvastatina
tabl 10 mg
Zocor
USD 90,24/30 Simvacor
PLN 14,26/30
18,38
Cetirizina
tabl 10 mg
Zyrtec
USD 69,83/30 Alermed
PLN 7,13/20
18,75
– Ceny w USD w kol. 3 pochodz¹ z oficjalnego Ÿród³a amerykañskiego – Red Book, Phar-
macy`s Fundamental Reference, 2006, Thomson, Monvale.
– Ceny w PLN w kol. 4 pochodz¹ z cennika urzêdowego aptek i hurtowni – Rozporz¹-
dzenie Ministra Zdrowia, Dziennik Ustaw Nr 102/2006.
– Kurs walut zastosowany do obliczeñ: USD 1,00 = PLN 2,90.
Œrednia arytmetyczna ró¿nic cen wy¿ej wymienionych produktów z wy-
gas³¹ ochron¹ patentow¹ wynosi 13,95; monopoliœci pobieraj¹ ceny 14-
krotnie zawy¿one.
Obecnie wartoœæ nowoczesnego rynku leków (bez zielarstwa, homeo-
patii, medycyny ludowej stosowanej powszechnie np. w Chinach czy Afry-
ce, bez leków recepturowych stosowanych szeroko np. w Rosji oraz bez le-
ków generycznych wytwarzanych przez tysi¹ce relatywnie ma³ych lub bar-
dzo ma³ych producentów w Europie Wschodniej, Azji, Afryce i Ameryce Po-
³udniowej) wynosi ca 600 mld $. Nale¿y przyj¹æ, ¿e znaczna czêœæ masy to-
warowej, oko³o 25%, jest sprzedawana legalnie, z ochron¹ patentow¹ - mo-
nopolistycznie. A wiêc jedna czwarta ca³ego rynku leków mo¿e mieæ war-
toœæ: 600 : 4 = 150 mld $. Pozosta³e trzy czwarte rynku nie powinny mieæ
wartoœci 450 mld $, lecz – jak to podano wy¿ej – 11,5 raza mniej, tj. powie-
dzmy oko³o 40 mld $. Do owych trzech czwartych nale¿y wiêkszoœæ leków
masowo stosowanych. Nie tylko aspirina, kofeina, kodeina, lecz tak¿e ator-
vastatina, amlodipina i cetirizina „robi¹ce” obecnie najwiêksze obroty.
8
9
[ Pobierz całość w formacie PDF ]