Prawo i przedsiębiorczość 02, SZKOŁA, Prawo i ekonomika

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zadanie 46
Ergonomia to nauka zajmująca się
A. opracowywaniem systemów wynagradzania i motywowania.
B. opracowywaniem struktur organizacyjnych.
C. dostosowaniem środków produkcji do możliwości i potrzeb człowieka.
D. badaniem i analizą wypadków w pracy.
Zadanie 47
Pracownik może odczuwać zmęczenie i jest to najczęściej spowodowane
A. charakterem i intensywnością pracy. C. sprzętem z którego korzysta.
B. hałasem. D. wszystkimi czynnikami wymienionymi
w pkt. A, B, C.
Zadanie 48
Którym z wymienionych badań lekarskich podlega kandydat na pracownika?
A. Okresowe. C. Kontrolne.
B. Wstępne. D. Profilaktyczne.
Zadanie 49
Pracodawca zakupił i przekazał do eksploatacji w biurze nowoczesny sprzęt oświetleniowy, każda
lampa kosztowała po 4000 zł, do jakich kosztów może zakwalifikować takie nakłady.
A. Świadczenia na rzecz pracowników. C. Zużycie materiałów i energii.
B. Amortyzacja środków trwałych. D. Pozostałe koszty rodzajowe.
Zadanie 50
W okresie letnim pracownicy ze względu na upały domagają się od pracodawcy zimnych napoi, czy
mają takie prawo.
A. Nie, ponieważ w pobliżu znajduje się punkt sprzedaży napoi chłodzących.
B. Tak, ale gdy temperatura na zewnątrz i w pomieszczeniach osiąga określoną wysokość.
C. Nigdy.
D. Tak.
Zadanie 51
Czy jako absolwent szkoły średniej poszukujący pracy masz prawo ubiegać się o skierowanie na
dodatkowe kursy we właściwym Urzędzie Pracy?
A. Tak.
B. Nie.
C. Tak, ale musi to byś kurs, który sam sobie sfinansujesz.
D. Nie, gdyż musisz mieć status bezrobotnego poszukującego pracy przez okres co najmniej 12 m-cy.
Zadanie 52
Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Spółka cywilna przez okres jednego roku jest zwolniona z podatków.
B. Każdy wspólnik ma prawo do udziału w zyskach.
C. Skład osobowy spółki nie może ulegać w trakcie jej działania zmianom.
D. Umowa spółki cywilnej może być zawarta w formie ustnej.
Zadanie 53
W jakiej sytuacji organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji?
A. Gdy w skład spółki wchodzą obcokrajowcy.
B. Gdy kapitał spółki jest zbyt niski.
C. Gdy zagrożony jest ważny interes publiczny.
D. Gdy spółka działa na rynku przez okres krótszy niż 24 m-ce.
Zadanie 54
Której czynności nie jesteś w stanie załatwić w urzędzie skarbowym?
A. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami.
B. Złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
C. Złożyć wniosek i wydanie numeru NIP.
D. Zapłacić podatku dochodowego.
Zadanie 55
Skrót PIP oznacza
A. państwowa Inspekcja Pracy.
B. Polskie Inwestycje Proekologiczne.
C. Podstawowa Inspekcja Podatkowa.
D. Publiczna Inspekcja Pracy.
Zadanie 56
Jesteś zatrudniony w zakładzie dopiero od dwóch miesięcy, w wyniku wypadku zmarł Ci kuzyn. Ustal
czy masz prawo do urlopu okolicznościowego, a jeśli tak to wskaż ile dni Ci przysługuje.
A. Nie otrzymasz urlopu, bo pracujesz zbyt krótko.
B. Nie otrzymasz urlopu, bo zmarła osoba nie jest najbliższym członkiem rodziny.
C. Otrzymasz 1 dzień urlopu.
D. Otrzymasz 2 dni urlopu.
Zadanie 57
Które z poniższych ogłoszeń prasowych jest ofertą pracy?
A.
Wydzierżawię stanowisko w dobrze prosperującym salonie fryzjerskim w centrum Wrocławia (lub
całość), pełne wyposażenie
606 14 74 27
B.
CENTRUM MEDYCZNE CDS
Wrocław, ul. Młodnickiego 16 a
(boczna Jaracza, tel. 783 32 40, 783 32 42 C. D.
Ekg, usg serca – Doppler, holter, kontrola
symulatorów, test wysiłkowy
www.cds.com.pl
Zadanie 58
Wskaż, która z cech nie charakteryzuje osoby przedsiębiorczej.
A. Energiczność. C. Wiara we własne siły.
B. Akceptacja ryzyka. D. Wyższe wykształcenie.
Zadanie 59
Mikroprzedsiębiorca zatrudnia
A. powyżej 1 000 osób. C. od 200 do 500 osób.
B. powyżej 500 osób. D. do 100 osób.
Zadanie 60
Masz możliwość podjęcia pracy sezonowej przy zbieraniu truskawek. Wskaż umowę jaką podpisze
z Tobą pracodawca.
A. Na okres próbny. C. Na czas określony.
B. Na czas nieokreślony. D. O dzieło.
Zadanie 61
Jakich elementów brakuje w załączonym dokumencie
A. NIP-u kontrahentów, jednostki miary i wartości
B. Jednostki miary, wartości i numeru bieżącego.
C. Jednostki miary, wartości i numeru wraz z datą faktury sprzedaży.
D. Zamówienia, jednostki miary i wartości.
Zadanie 62
Stan środków pieniężnych na dzień 1.02.200Xr. 10200,00
1.02.0Xr. wpływ środków od P.H. Sp. z o.o. 1300,00
2.02.0Xr.przelew dla Zakładów „MONIKA" Sp. z o.o. 5400,00
Stan środków pieniężnych na dzień 2.02.0Xr. ……….
A. 6100 zł
B. 14 300 zł.
C. 16 900 zł.
D. 10 200 zł
Zadanie 63
Na podstawie karty urlopowej i fragmentu kalendarza, wskaż dni urlopu pobrane przez pracownika.
A. 15
B. 11
C. 10
D. 9
Zadanie 64
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osiągnięte przychody i poniesione koszty
ewidencjonujesz w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Wskaż nazwę kolumny w której
umieścisz wydatki
związane z transportem zakupionych towarów.
A. Zakup towarów handlowych C. Koszy uboczne zakupu i materiałów wg cen
zakupu.
B. Wartość sprzedanych towarów i usług. D. Pozostałe wydatki.
Zadanie 65
W jakiej sytuacji nie możliwe jest wypowiedzenie przez pracodawcę zawartej umowy o pracę?
A. Gdy pracownik przekroczył 50 rok życia.
B. W czasie nieobecności pracownika (urlop, zwolnienie lekarskie).
C. Upływ czasu na jaki zawarto umowę.
D. Ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracy.
Zadanie 66
Jesteś płatnikiem stawki podstawowej podatku VAT, jaka będzie wartość dodana jeżeli cena zakupu
towaru wynosi 268,25 zł, a cena sprzedaży wynosi 308,25 zł?
A. 48,80 zł C. 40,00 zł
B. 48,00 zł D. 36,60 zł
Zadanie 67
Pracujesz w przedsiębiorstwie zatrudniającym 48 osób na umowę o pracę i zlecenie, na jakim druku
sporządzisz informację o miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy od zatrudnionych
pracowników i zleceniobiorców?
A. PIT- 4 C. PIT-5
B. PIT-8B D. PIT - 5 L
Zadanie 68
W ilu egzemplarzach sporządzana jest umowa o pracę?
A. W jednym. C. W trzech.
B. W dwóch. D. W czterech.
Zadanie 69
Klienci mają prawo zareklamować wadliwy towar. Ustal, w jaki sposób sprzedawca może załatwić
zgłoszenie reklamacyjne dotyczące towaru „A".
A. Sprzedawca może odesłać klienta bezpośrednio do producenta wadliwego towaru „A".
B. Sprzedawca może wymienić towar wadliwy na wolny od wad.
C. Sprzedawca może odesłać klienta do federacji Ochrony Konsumentów..
D. Sprzedawca może wymienić towar wadliwy „A" na towar „B" pozbawiony wad.
Zadanie 70
Rozdział VI.
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Art. 108. [Katalog kar porządkowych]
§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w
procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności
w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
karę upomnienia,
karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy
- pracodawca może również stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać
dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po
dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.
Załączony fragment kodeksu pracy informuje o:
A. groźbie kary upomnienia za nie przestrzeganie obowiązujących w zakładzie norm i przepisów.
B. groźbie kary nagany za nie przestrzeganie obowiązujących w zakładzie norm i przepisów.
C. groźbie kary pieniężnej za nie przestrzeganie obowiązujących w zakładzie norm i przepisów.
D. groźbie wszystkich kar wymienionych w pkt. A, B, C.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]