prawo międzynarodowe publiczne, Prywatne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE.
11
PRZEDMOWA DO CZWARTEGO WYDANIA
13
WYKAZ SKRÓTÓW.
14
Rozdział I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
15
1. Pojęcie prawa międzynarodowego
15
1.1. Definicja prawa międzynarodowego
15
1.2. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne
17
1.3. Nazwa prawa międzynarodowego
18
2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego
18
3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy.
20
4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego
22
4.1. Uwagi ogólne
22
4.2. Tworzenie prawa międzynarodowego (brak ustawodawcy)
22
4.3. Przymus w prawie międzynarodowym (brak zorganizowanego aparatu przymusu)
23
4.4. Brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego
24
4.5. Stosowanie prawa międzynarodowego i jego moc wiążąca
25
5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego
26
6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego
wewnątrz państwa
28
6.1. Uwagi ogólne
28
6.2. Dualizm i monizm
29
6.3. Obowiązek dostosowania prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego
31
6.4. Sposoby harmonizacji prawa wewnętrznego z międzynarodowymi zobowiązaniami
32
6.5. Miejsce prawa wewnętrznego w stosunkach międzynarodowych
35
6.6. Komplementarność wewnętrznego i międzynarodowego porządku prawnego
36
Rozdział II. ROZWÓJ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
38
1. Uwagi ogólne
38
2. Początki prawa międzynarodowego
39
3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego
40
4. Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu
42
6
Spis treści
5.
Okres wspótistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych
47
5.1. Okres międzywojenny i druga wojna światowa
47
5.2. Okres po drugiej wojnie światowej
51
Rozdział III. ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.
60
1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego
60
1.1. Różne znaczenia tego terminu
60
1.2. Artykuł 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości a źródła prawa
międzynarodowego
61
1.3. Współczesne źródła prawa międzynarodowego
63
1.4. Środki pomocnicze do stwierdzania istnienia norm prawa międzynarodowego
65
2. Umowa międzynarodowa
66
2.1. Uwagi ogólne
66
2.2. Zawieranie umów międzynarodowych
73
2.3. Obowiązywanie umowy międzynarodowej. Ważność
79
2.4. Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej (od kiedy,
do kiedy)
82
2.5. Zakres podmiotowy obowiązywania umowy międzynarodowej (kogo umowa
międzynarodowa obowiązuje)
89
2.6. Zakres terytorialny obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej
90
2.7. Zakres rzeczowy (przedmiotowy) obowiązywania umowy międzynarodowej.
Zastrzeżenia
91
2.8. Interpretacja (wykładnia) umowy międzynarodowej
93
3. Prawo zwyczajowe
97
4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych
106
5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego
111
Rozdział IV. PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.
115
1. Uwagi ogólne
115
2. Państwo
118
2.1. Pojęcie i istota państwa
118
2.2. Powstanie i upadek państwa
120
2.3. Ciągłość (identyczność) i sukcesja państw
124
3. Państwo w stosunkach międzynarodowych
127
3.1. Suwerenność i kompetencja własna państw.
127
3.2. Zasada nieinterwencji
129
3.3. Równość państw i ich immunitet jurysdykcyjny
131
4. Rodzaje państw.
133
4.1. Państwa jednolite i złożone
134
4.2. Państwa rozwijające się
135
4.3. Państwa śródlądowe, państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym i państwa
archipelagowe
136
4.4. Państwa trwale neutralne
137
5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa
139
6. Uznanie międzynarodowe
149
Rozdział V. STOSUNKI, ZDARZENIA I AKTY (CZYNNOŚCI)
PRAWNOMIĘDZYNARODOWE
155
1. Stosunki prawnomiędzynarodowe
155
2. Zdarzenia prawnomiędzynarodowe
156
3. Akty (czynności) prawnomiędzynarodowe
157
4. Akty jednostronne państw.
163
Spis treści
7
Rozdział VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
167
1. Uwagi ogólne
167
2. Odpowiedzialność państwa
169
3. Odpowiedzialność jednostek
173
Rozdział VII. TERYTORIUM
176
1. Uwagi ogólne
176
2. Terytorium państwowe
177
3. Zwierzchnictwo terytorialne
179
4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego
181
5. Nabycie terytorium państwowego
182
5.1. Nabycie pierwotne
182
5.2. Nabycie pochodne
184
5.3. Zmiany terytorialne a obywatelstwo ludności
186
5.4. Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia a zmiany terytorialne
186
6. Granice
187
6.1. Uwagi ogólne
187
6.2. Granice Polski
190
7. Rzeki
192
8. Obszary podbiegunowe
196
Rozdział VIII. MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA
198
1. Uwagi ogólne
198
2. Obszary morskie — klasyfikacja
200
3. Statki morskie
201
4. Morskie wody wewnętrzne
206
5. Wody archipelagowe
209
6. Morze terytorialne
210
7. Morska strefa przyległa
214
8. Strefa wyłącznego rybołówstwa
215
9. Szelf kontynentalny
216
10. Strefa ekonomiczna
218
11. Morze pełne
220
12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej
226
13. Cieśniny i kanały morskie
227
13.1. Cieśniny
227
13.2. Kanały morskie
230
14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony
środowiska morskiego
231
Rozdział IX. MIĘDZYNARODOWE PRAWO LOTNICZE I KOSMICZNE
235
1. Uwagi ogólne
235
2. Przestrzeń powietrzna
237
3. Statki powietrzne
239
4. Międzynarodowa żegluga powietrzna
241
5. Prawo kosmiczne
244
Rozdział X. LUDNOŚĆ PAŃSTWA
249
1. Uwagi ogólne
249
2. Obywatelstwo
250
3. Traktowanie cudzoziemców
256
4. Międzynarodowy ruch osobowy
257
8
Spis treści
5. Ekstradycja
i
azyl
259
6. Ochrona grup ludzkich i praw człowieka
262
Rozdział XI. PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE.
266
1. Uwagi ogólne
266
2. Stosunki i służba dyplomatyczna
267
2.1. Źródła prawa dyplomatycznego
267
2.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych
268
2.3. Funkcje misji dyplomatycznej
269
2.4. Członkowie misji dyplomatycznej
270
2.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne
275
2.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów dyplomatycznych
276
2.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych
(zakres podmiotowy)
278
2.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów.
279
2.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów.
279
2.10. Obowiązek członków misji wobec państwa przyjmującego
280
2.11. Pomieszczenia misji dyplomatycznej
281
3. Stosunki i służba konsularna
281
3.1. Źródła prawa konsularnego
281
3.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych
282
3.3. Funkcje konsularne
283
3.4. Członkowie urzędu konsularnego
285
3.5. Przywileje i immunitety konsularne
286
3.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów konsularnych
287
3.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów konsularnych
288
3.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych
288
3.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów
i
immunitetów konsularnych
289
3.10. Pomieszczenia i archiwa konsularne
289
Rozdział XII. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
290
1. Uwagi ogólne
290
2. Organizacja Narodów Zjednoczonych
300
2.1. Podstawy prawne i istota ONZ
300
2.2. Członkostwo w ONZ.
302
2.3. Cele i zasady ONZ
305
2.4. Struktura organizacyjna ONZ.
307
2.5. Zgromadzenie Ogólne
307
2.6. Rada Bezpieczeństwa
310
2.7. Rada Gospodarczo-Społeczna
314
2.8. Rada Powiernicza
314
2.9. Sekretariat
315
2.10. Działalność ONZ
316
3. Organizacje wyspecjalizowane
317
4. Organizacje regionalne
319
4.1. Organizacja Państw Amerykańskich
320
4.2. Liga Państw Arabskich
321
4.3. Unia Afrykańska
321
5. Organizacje wojskowe
322
5.1. Karta Narodów Zjednoczonych a przymierza
322
5.2. Pakt Północnoatlantycki
323
6. Rada Europy.
324
7. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
325
Spis treści
9
Rozdział XIII. UMOWY I ORGANIZACJE GOSPODARCZE
327
1. Uwagi ogólne
327
2. Dwustronne umowy gospodarcze
328
3. Organizacje gospodarcze
332
3.1. Rola ONZ w rozwiązywaniu problemów gospodarczych
332
3.2. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu
333
3.3. Światowa Organizacja Handlu
335
3.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
336
3.5. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
337
Rozdział XIV. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
339
1. Uwagi ogólne
339
2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali
340
3. Wspólnota Europejska
341
4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej
342
5. Unia Europejska
343
6. Podstawy prawne Wspólnot Europejskich
347
7. Instytucje Wspólnot Europejskich
353
7.1. Parlament Europejski
353
7.2. Rada
357
7.3. Komisja
360
7.4. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji
362
7.5. Trybunał Obrachunkowy.
364
7.6. Organy doradcze Wspólnot Europejskich
365
7.7. Instytucje finansowe
367
Rozdział XV. ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH
373
1. Uwagi ogólne
373
2. Rokowania (negocjacje)
376
3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja)
377
4. Komisje śledcze
378
5. Koncyliacja
379
6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych
380
7. Arbitraż (sądownictwo polubowne)
382
8. Sądownictwo międzynarodowe
385
8.1. Uwagi ogólne
385
8.2. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
386
8.3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
386
8.4. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
394
9. Środki odwetowe
394
Rozdział XV). PRAWO PRZECIWWOJENNE
397
1. Uwagi ogólne
397
2. Zakaz agresji
397
3. Definicja agresji
401
4. Bezpieczeństwo zbiorowe
403
Rozdział XVII. PRAWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
410
1. Uwagi ogólne
410
1.1. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego
410
1.2. Pojęcie prawa wojennego i jego obowiązywanie
411
[ Pobierz całość w formacie PDF ]