Prawo o ruchu drogowym - Dziennik Ustaw poz. 908 nr 108 z 2005 roku - Wersja ujednolic, Budownictwo, Prawo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Dziennik Ustaw poz. 908 nr 108 z 2005 roku - Wersja ujednolicona - ...
DziennikUstawz20czerwca2005Nr108poz.908
Dataogłoszenia: 20050620
DatawejściawŜycie: 20050620
Dataobowiązywania: 20050620
USTAWA
zdnia20czerwca1997r.
Prawooruchudrogowym
1)
(zm.
Dz.U.z2007r.,Nr176,poz.1238
;
Dz.U.z2007r.,Nr123,poz.845
;
Dz.U.z2007r.,Nr
99,poz.661
;
Dz.U.z2007r.,Nr57,poz.381
;
Dz.U.z2007r.,Nr52,poz.343
;
Dz.U.z2006r.,
Nr235,poz.1701
;
Dz.U.z2006r.,Nr191,poz.1410
;
Dz.U.z2006r.,Nr190,poz.1400
;
Dz.U.
z2006r.,Nr104,poz.711
;
Dz.U.z2006r.,Nr104,poz.708
;
Dz.U.z2005r.,Nr180,poz.1497
;
Dz.U.z2005r.,Nr180,poz.1494
;
Dz.U.z2005r.,Nr179,poz.1486
;
Dz.U.z2005r.,Nr175,
poz.1462
;)
DZIAŁl
Przepisyogólne
Art.1.1.Ustawaregulujezasadyruchunadrogachpublicznychorazwstrefachzamieszkania,
warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących
pojazdamiiinnychuczestnikówruchuorazzasadykontroliruchudrogowego.
2.PrzepisyustawystosujesięrównieŜdoruchuodbywającegosiępozadrogamipublicznymi,
jeŜelijesttokoniecznedlauniknięciazagroŜeniabezpieczeństwauczestnikówtegoruchu.
3.Zadaniasamorząduwojewództwa,októrychmowawart.75aust.1,3,5i9,art.97ust.3,
art.98ust.5,art.110ust.1pkt10,art.111ust.1,art.112ust.1,art.113ust.1,art.114ust.3,
art.122ust.8i9,art.124aust.3i10,art.124bust.13i5,art.140ust.4,art.140gust.2,art.
140iiart.140k,sązadaniamizzakresuadministracjirządowej.
Art.2.UŜytewustawieokreśleniaoznaczają:
1)drogawydzielonypasterenuskładającysięzjezdni,pobocza,chodnika,drogidlapieszychlub
drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego
pasa,przeznaczonydoruchulubpostojupojazdów,ruchupieszych,jazdywierzchemlubpędzenia
zwierząt;
2)drogatwardadrogęzjezdniąonawierzchnibitumicznej,betonowej,kostkowej,klinkierowej
lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamiennobetonowych, jeŜeli długość nawierzchni
przekracza20m;innedrogisądrogamigruntowymi;
3)autostradadrogędwujezdniową,oznaczonąodpowiednimiznakamidrogowymi,naktórejnie
dopuszczasięruchupoprzecznego,przeznaczonątylkodoruchupojazdówsamochodowych,które
narównej,poziomejjezdnimogąrozwinąćprędkośćconajmniej40km/h,wtymrównieŜwrazie
ciągnięciaprzyczep;
4) droga ekspresowa drogę dwu lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi,naktórejskrzyŜowaniawystępująwyjątkowo,przeznaczonątylkodoruchupojazdów
samochodowych;
5) droga dla rowerów drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych,
oznaczonąodpowiednimiznakamidrogowymi;
6) jezdnia część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk
wydzielonychzjezdni;
1 z 105
2007-10-15 15:20
 Dziennik Ustaw poz. 908 nr 108 z 2005 roku - Wersja ujednolicona - ...
7)pasruchukaŜdyzpodłuŜnychpasówjezdniwystarczającydoruchujednegorzędupojazdów
wielośladowych,oznaczonylubnieoznaczonyznakamidrogowymi;
8)poboczeczęśćdrogiprzyległądojezdni,któramoŜebyćprzeznaczonadoruchupieszychlub
niektórychpojazdów,postojupojazdów,jazdywierzchemlubpędzeniazwierząt;
9)chodnikczęśćdrogiprzeznaczonądoruchupieszych;
10)skrzyŜowanieprzecięciesięwjednympoziomiedrógmającychjezdnię,ichpołączenie lub
rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub
rozwidlenia;określenietoniedotyczyprzecięcia,połączenialubrozwidleniadrogitwardejzdrogą
gruntowąlubstanowiącądojazddoobiektuznajdującegosięprzydrodze;
11)przejściedlapieszychpowierzchnięjezdni,drogidlarowerówlubtorowiskaprzeznaczonądo
przechodzeniaprzezpieszych,oznaczonąodpowiednimiznakamidrogowymi;
12)przejazddlarowerzystówpowierzchnięjezdnilubtorowiskaprzeznaczonądoprzejeŜdŜania
przezrowerzystów,oznaczonąodpowiednimiznakamidrogowymi;
13) przystanek miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimiznakamidrogowymi;
14)tunelbudowlęnadrodze,oznaczonąodpowiednimiznakamidrogowymi;
15)obszarzabudowanyobszaroznaczonyodpowiednimiznakamidrogowymi;
16)strefazamieszkaniaobszarobejmującydrogipublicznelubinnedrogi,naktórymobowiązują
szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami
drogowymi;
17)uczestnikruchupieszego,kierującego,atakŜeinneosobyprzebywającewpojeździelubna
pojeździeznajdującymsięnadrodze;
18) pieszy osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub
czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uwaŜa się równieŜ osobę
prowadzącą,ciągnącąlubpchającąrower,motorower,motocykl,wózekdziecięcy,podręcznylub
inwalidzki,osobęporuszającąsięwwózkuinwalidzkim,atakŜeosobęwwiekudo10latkierującą
rowerempodopiekąosobydorosłej;
19)kolumnapieszychzorganizowanągrupępieszychprowadzonąprzezkierownikalubdowódcę;
20) kierujący osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a takŜe osobę, która
prowadzikolumnępieszych,jedziewierzchemalbopędzizwierzętapojedynczolubwstadzie;
21)kierowcaosobęuprawnionądokierowaniapojazdemsilnikowym;
22) szczególna ostroŜność ostroŜność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umoŜliwiającymodpowiednioszybkiereagowanie;
23) ustąpienie pierwszeństwa powstrzymanie się od ruchu, jeŜeli ruch mógłby zmusić innego
kierującegodozmianykierunkulubpasaruchualboistotnejzmianyprędkości,apieszegodo
zatrzymaniasię,zwolnienialubprzyspieszeniakroku;
24) ruch kierowany ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez
uprawnionąosobę;
25) niedostateczna widoczność widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a takŜe w
warunkachzmniejszonejprzejrzystościpowietrzaodświtudozmierzchu;
26)wymijanieprzejeŜdŜanie(przechodzenie)obokpojazdulubuczestnikaruchuporuszającego
sięwprzeciwnymkierunku;
27)omijanieprzejeŜdŜanie(przechodzenie)oboknieporuszającegosiępojazdu,uczestnikaruchu
lubprzeszkody;
28) wyprzedzanie przejeŜdŜanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
2 z 105
2007-10-15 15:20
Dziennik Ustaw poz. 908 nr 108 z 2005 roku - Wersja ujednolicona - ...
poruszającegosięwtymsamymkierunku;
29) zatrzymanie pojazdu unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające nie dłuŜej niŜ 1 minutę, oraz kaŜde unieruchomienie pojazdu
wynikająceztychwarunkówlubprzepisów;
30) postój pojazdu unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu
drogowego,trwającedłuŜejniŜ1minutę;
31) pojazd środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub
urządzeniedotegoprzystosowane;
32)pojazdsilnikowypojazdwyposaŜonywsilnik,zwyjątkiemmotoroweruipojazduszynowego;
33) pojazd samochodowy pojazd silnikowy, którego konstrukcja umoŜliwia jazdę z prędkością
przekraczającą25km/h;określenietonieobejmujeciągnikarolniczego;
34)pojazdwolnobieŜnypojazdsilnikowy,któregokonstrukcjaograniczaprędkośćjazdydo25
km/h,zwyłączeniemciągnikarolniczego;
35)pojazdczłonowyzespółpojazdówskładającysięzpojazdusilnikowegozłączonegoznaczepą;
36) pojazd specjalny pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania
specjalnejfunkcji,którapowodujekoniecznośćdostosowanianadwozialubposiadaniaspecjalnego
wyposaŜenia;wpojeździetymmogąbyćprzewoŜoneosobyirzeczyzwiązanezwykonywaniemtej
funkcji;
37) pojazd uŜywany do celów specjalnych pojazd samochodowy przystosowany w sposób
szczególnydoprzewozuosóblubładunków,uŜywanyprzezSiłyZbrojneRzeczypospolitejPolskiej,
Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, SłuŜbę Kontrwywiadu
Wojskowego, SłuŜbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, StraŜ Graniczną,
kontrolę skarbową, SłuŜbę Celną, jednostki ochrony przeciwpoŜarowej, Inspekcję Transportu
DrogowegoiSłuŜbęWięzienną;
38) pojazd uprzywilejowany pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł
błyskowychijednocześniesygnałydźwiękoweozmiennymtonie,jadącyzwłączonymiświatłami
mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje równieŜ pojazdy jadące w kolumnie, na której
początkuinakońcuznajdująsiępojazdyuprzywilejowanewysyłającedodatkowosygnałyświetlne
wpostaciczerwonegoświatłabłyskowego;
39) pojazd zabytkowy pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do
rejestruzabytkówlubznajdujesięwwojewódzkiejewidencjizabytków;
40) samochód osobowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie
więcejniŜ9osóbłączniezkierowcąorazichbagaŜu;
41)autobuspojazdsamochodowyprzeznaczonykonstrukcyjniedoprzewozuwięcejniŜ9osób
łączniezkierowcą;
41a)autobusszkolnyautobusprzeznaczonydoprzewozudziecidoszkoły,barwypomarańczowej,
oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej
"autobusszkolny"
42) samochód cięŜarowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
ładunków; określenie to obejmuje równieŜ samochód cięŜarowoosobowy przeznaczony
konstrukcyjniedoprzewozuładunkówiosóbwliczbieod4do9łączniezkierowcą;
42a) ciągnik samochodowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do
ciągnięciaprzyczepy;określenietoobejmujeciągniksiodłowyiciągnikbalastowy;
43) taksówka pojazd samochodowy odpowiednio wyposaŜony i oznaczony, przeznaczony do
przewozuzaustalonąnapodstawietaksometruopłatą:
a)osóbwliczbieniewiększejniŜ9łączniezkierowcąorazichbagaŜupodręcznego(taksówka
osobowa),
b)ładunkówomasienieprzekraczającej2,5t(taksówkabagaŜowa);
3 z 105
2007-10-15 15:20
Dziennik Ustaw poz. 908 nr 108 z 2005 roku - Wersja ujednolicona - ...
44)ciągnikrolniczypojazdsilnikowyskonstruowanydouŜywaniałączniezesprzętemdoprac
rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki moŜe być równieŜ przystosowany do ciągnięcia
przyczeporazdopracziemnych;
45)motocyklpojazdsamochodowyjednośladowylubzbocznymwózkiemwielośladowy;
46)motorowerpojazdjednośladowylubdwuśladowyzaopatrzonywsilnikspalinowyopojemności
skokowejnieprzekraczającej50cm
3
,któregokonstrukcjaograniczaprędkośćjazdydo45km/h;
47) rower pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym
pojazdem;
48) wózek inwalidzki pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza
prędkośćjazdydoprędkościpieszego;
49)zespółpojazdówpojazdyzłączonezesobąwceluporuszaniasiępodrodzejakocałość;nie
dotyczytopojazdówzłączonychwceluholowania;
50)przyczepapojazdbezsilnika,przystosowanydołączeniagozinnympojazdem;
51)przyczepalekkaprzyczepę,którejdopuszczalnamasacałkowitanieprzekracza750kg;
52)naczepaprzyczepę,którejczęśćspoczywanapojeździesilnikowymiobciąŜatenpojazd;
53)masawłasnamasępojazduzjegonormalnymwyposaŜeniem,paliwem,olejami,smaramii
cieczamiwilościachnominalnych,bezkierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita największą określoną właściwymi warunkami technicznymi
masępojazduobciąŜonegoosobamiiładunkiem,dopuszczonegodoporuszaniasiępodrodze;
55)rzeczywistamasacałkowitamasępojazdułączniezmasąznajdującychsięnanimrzeczyi
osób;
56)dopuszczalnaładownośćnajwiększąmasęładunkuiosób,jakąmoŜeprzewozićpojazd,która
stanowiróŜnicędopuszczalnejmasycałkowitejimasywłasnejpojazdu;
57)naciskosisumęnacisków,jakąnadrogęwywierająkołaznajdującesięnajednejosi;
58)VINnumeridentyfikacyjnypojazdunadanyiumieszczonyprzezproducenta.
DZIAŁII
Ruchdrogowy
Rozdział1
Zasadyogólne
Art. 3.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować
ostroŜnośćalbogdyustawategowymagaszczególnąostroŜność,unikaćwszelkiegodziałania,które
mogłobyspowodowaćzagroŜeniebezpieczeństwalubporządkuruchudrogowego,ruchtenutrudnić
albowzwiązkuzruchemzakłócićspokójlubporządekpublicznyoraznarazićkogokolwieknaszkodę.
PrzezdziałanierozumiesięrównieŜzaniechanie.
2.Przepisust.1stosujesięodpowiedniodoosobyznajdującejsięwpobliŜudrogi,jeŜelijej
zachowaniemogłobypociągnąćzasobąskutki,októrychmowawtymprzepisie.
3.JeŜeliuczestnikruchulubinnaosobaspowodowałajednakzagroŜeniebezpieczeństwaruchu
drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia
zagroŜenia, agdyby nie mogła tego uczynić, powinnao zagroŜeniu uprzedzić innych uczestników
ruchu.
Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, Ŝe inni
uczestnicytegoruchuprzestrzegająprzepisówruchudrogowego,chybaŜeokolicznościwskazująna
moŜliwośćodmiennegoichzachowania.
4 z 105
2007-10-15 15:20
Dziennik Ustaw poz. 908 nr 108 z 2005 roku - Wersja ujednolicona - ...
Art.5.1.Uczestnikruchuiinnaosobaznajdującasięnadrodzesąobowiązanistosowaćsiędo
poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
sygnałówświetlnychorazznakówdrogowych,nawetwówczas,gdyzprzepisówustawywynikainny
sposóbzachowanianiŜnakazanyprzezteosoby,sygnałyświetlnelubznakidrogowe.
2.Poleceniaisygnałydawaneprzezosobykierująceruchemlubuprawnionedojegokontroli
mająpierwszeństwoprzedsygnałamiświetlnymiiznakamidrogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi
pierwszeństwoprzejazdu.
Art.6.1.PolecenialubsygnałymoŜedawaćuczestnikowiruchulubinnejosobieznajdującej
sięnadrodze:
1)policjant;
2) Ŝołnierz śandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający
przemarszlubprzejazdkolumnywojskowejalbowrazieakcjizwiązanejzratowaniemŜycialub
mienia;
3)funkcjonariuszStraŜyGranicznej;
3a)inspektorInspekcjiTransportuDrogowego;
3b)umundurowanyinspektorkontroliskarbowejlubfunkcjonariuszcelny;
3c)straŜnikgminny(miejski);
4)pracownikkolejowynaprzejeździekolejowym;
5)osobadziałającawimieniuzarządcydrogilubosobawykonującarobotynadrodzenazlecenie
lubzazgodązarządcydrogi;
6)osobanadzorującabezpieczneprzejściedzieciprzezjezdnię,wwyznaczonymmiejscu;
7)kierującyautobusemszkolnymwmiejscachpostojuzwiązanychzwsiadaniemlubwysiadaniem
dzieci;
8) straŜnik leśny lub funkcjonariusz StraŜy Parku na terenie odpowiednio lasu lub parku
narodowego.
2.Osoby,októrychmowawust.1iust.4pkt2,powinnybyćłatworozpoznawalneiwidoczne
zdostatecznejodległości,zarównowdzień,jakiwnocy.
3.Przepisust.2wzakresiełatwejrozpoznawalności:
1)dotyczyosobywymienionejwust.1pkt1tylkopozaobszaremzabudowanym;
2) nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeŜeli sygnał do zatrzymania innych pojazdów
dawanyjestprzeztęosobębezwychodzeniazodpowiedniooznaczonegopojazdu.
4.Ministerwłaściwydosprawwewnętrznychwporozumieniuzministremwłaściwymdospraw
transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania
ruchemdrogowymorazsprawnegowykonywaniaczynnościwtymzakresie:
1)określi,wdrodzerozporządzenia,organizacjęisposóbkierowaniaruchemdrogowym;
2)moŜeupowaŜnić,wdrodzerozporządzenia,inneosobydowykonywaniaczynności,októrych
mowa w ust. 1, oraz określić okoliczności, szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych
czynności;
3)określi,wdrodzerozporządzenia,wzórubioruosób,októrychmowawust.1pkt46.
Art.7.1.ZnakiisygnałydrogowewyraŜająostrzeŜenia,zakazy,nakazylubinformacje.
5 z 105
2007-10-15 15:20
[ Pobierz całość w formacie PDF ]