Prawo ochrony srodowiska, PRZEPISY I AKTY PRAWNE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->©Kancelaria Sejmus. 1/277USTAWAz dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska1)Opracowanonapodstawie: t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1232,1238, z 2014 r. poz.40, 47, 457, 822, 1101,1146, 1322, 1662.1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw UniiEuropejskiej:1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczaniazanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L85 z 28.03.1987, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8,str. 269);2) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującejsprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska(Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydaniespecjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 10);3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczychoraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UEPolskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);4) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwianiapolichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z24.09.1996, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str.75);5) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwapoważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z14.01.1997, str. 13, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str.410);6) dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącejsię do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2w odniesieniudo obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16, z późn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 3);7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawiepojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224);8) dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącejsię do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002,str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101);9) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawiearsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wotaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.);10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawiejakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1);11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19);12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. wsprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str.3);13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. wsprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.);2014-12-30©Kancelaria Sejmus. 2/277TYTUŁ IPrzepisy ogólneDZIAŁ IZakres obowiązywania ustawyArt. 1.Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania zjego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a wszczególności:1)zasady ustalania:a)b)c)2)3)4)5)warunków ochrony zasobów środowiska,warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,kosztów korzystania ze środowiska;(uchylony);(uchylony);obowiązki organów administracji;odpowiedzialność i sankcje.Art. 2.1. Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw uregulowanych wprzepisach prawa atomowego.2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:1)obowiązku posiadania pozwolenia,ponoszenia opłat,2a. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego wzwiązku z powszechnym korzystaniem ze środowiska.3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. oochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).1a) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,2)w razie prowadzenia działań ratowniczych.14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. wsprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)(Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).Niniejsza ustawa zapewnia również wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 166/2006Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowieniaEuropejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, z późn. zm.).2014-12-30©Kancelaria Sejmus. 3/2774. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organyadministracji właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.DZIAŁ IIDefinicje i zasady ogólneArt. 3.Ilekroć w ustawie jest mowa o:1)aglomeracji – rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnychgranicach administracyjnych;2)autostradzie – rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy oautostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi;2a) badaniach zanieczyszczenia gleby i ziemi – rozumie się przez to pomiaryzawartości substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieraniepróbek oraz związane z tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi;2b) dokumencie referencyjnym BAT – rozumie się przez to dokument, będącywynikiem wymiany informacji zorganizowanej przez Komisję Europejskązgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, sporządzony dlaokreślonego rodzaju działalności i opisujący w szczególności stosowanetechniki, aktualne wielkości emisji i zużycia, techniki uwzględniane przy okazjiustalania najlepszych dostępnych technik, a także opisujący konkluzje BAToraz wszelkie nowe techniki;3)eksploatacji instalacji lub urządzenia – rozumie się przez to użytkowanieinstalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;4)emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, wwyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:a)b)substancje,energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;4a) granicznych wielkościach emisyjnych – rozumie się przez to najwyższe zokreślonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymidostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji zwykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszychdostępnych technik;5)hałasie – rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000Hz;2014-12-30©Kancelaria Sejmus. 4/2775a) historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi – rozumie się przez tozanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku wpowierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r.poz. 210 i 1101), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, odktórego upłynęło więcej niż 30 lat;6)instalacji – rozumie się przez to:a)b)stacjonarne urządzenie techniczne,zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie,do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych naterenie jednego zakładu,c)budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,których eksploatacja może spowodować emisję;7)istotnej zmianie instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobufunkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczącezwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;8)kompensacji przyrodniczej – rozumie się przez to zespół działań obejmującychw szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby,zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących doprzywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności,prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięciai zachowanie walorów krajobrazowych;8a) lotnisku – rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko;8b) krajowym celu redukcji narażenia – rozumie się przez to procentowezmniejszenie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, wcelu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, któryma być osiągnięty w określonym terminie;8c) krajowym wskaźniku średniego narażenia – rozumie się przez to średni poziomsubstancjiwpowietrzuwyznaczonynapodstawiepomiarówprzeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie2014-12-30©Kancelaria Sejmus. 5/277mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach na terenie całego kraju,wykorzystywany do określenia i dotrzymania krajowego celu redukcjinarażenia oraz dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji;8d) konkluzji BAT – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawiedokumentu referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję Europejską, wdrodze decyzji, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych,formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu,informacji służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych znajlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanychpoziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobówprzeprowadzenia remediacji;9)metodyce referencyjnej – rozumie się przez to określoną na podstawie ustawymetodę pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposóbpoboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodykimodelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku;10) najlepszych dostępnych technikach – rozumie się przez to najbardziejefektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzeniadanej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnychtechnik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innychwarunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżelinie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jakocałość, z tym że:a)technika – oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jakidana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana orazlikwidowana,b)dostępne techniki – oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, któryumożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, zuwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunkukosztów i korzyści, a które to techniki prowadzący daną działalność możeuzyskać,c)najlepsza technika – oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiuwysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości;2014-12-30 [ Pobierz całość w formacie PDF ]