Prawo ochrony środowiska w systemie prawnym RP, Ochrona Środowiska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ochrona środowiska
Wykład IV
Prawo ochrony środowiska w systemie prawnym RP
Wspólnotowe prawo ochrony środowiska
 Konstytucja RP
Art. 5
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronęśrodowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą
bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie
środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz
ochrony i poprawy stanu środowiska.
 Akty prawne dotyczące ochrony środowiska
Ustawa Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.2001.62.627 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r)
Ustawa o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.)
Ustawa Prawo wodne
(Dz.U.2001.115.1229 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.)
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.2001.63.638 - Ustawa z dnia 11 maja 2001r.)
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej
(Dz.U.2001.63.639 - ustawa z dnia 11 maja 2001r.)
 Akty prawne dotyczące ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001r.
w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.2001.112.1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r.
w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz
kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą
prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
(Dz.U.2001.152.1735)
 Zasady prawa ochrony środowiska
Zasady prawa ochrony środowiska:
to te normy prawa ochrony środowiska,
które muszą być uznane za wiodące (podstawowe),
zaś wynikające z nich rozwiązania winny być uważane
za kryteria interpretacyjne dla całej ustawy
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]