Prawo oświatowe, Prawo, Gałęzie prawa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawo oświatowe
1
Prawo oświatowe
Prawo oświatowe

gałąź
egulująca działanie, organizację i nadzór nad
Najważniejsze akty prawne z zakresu prawa oświatowego
Akt prawny
Co określa?
Ustawa ta określa:
1.
rodzaje szkół istniejących w
2.
zasady działania
okręgowych komisji egzaminacyjnych,
(a także kuratorium oświaty jako jednostki pomocniczej dla kuratora),
33.
zasady pomocy stypendialnej dla uczniów,
4.
zasady spełniania
5.
wykaz i zakres kompetencji
,
oraz społecznych organów w
systemie oświaty (
wojewódzkich rad oświatowych oraz
),
66.
zasady finansowania oświaty,
77.
zasady działania prywatnych placówek oświatowych.
ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o
systemie informacji oświatowej
Ustawa ta określa zasady działania i korzystania z
.
Ustawa ta określa:
1.
status prawny
,
22.
uprawnienia emerytalne i rentowe nauczycieli,
33.
inne uprawnienia socjalne nauczycieli,
44.
zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
5.
sposób nadzoru nad pracą nauczycieli i zasady
Ponadto dla uczniów istotne mogą być zasady przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów w szkołach i zasady
klasyfikowania uczniów, które są zawarte w rozporządzeniach do ww. ustaw.
Główne zasady prawa oświatowego
Główne zasady prawa oświatowego są ściśle powiązane z zadaniami systemu oświaty. Są to:
obowiązek zapewnienia każdemu
wi polskiemu równego dostępu do oświaty
[1]
,

nieodpłatność pobieranej nauki w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy
[2]
,


obowiązek działania zgodnie z dobrem uczniów (zawarty przede wszystkim w art. 4
ustawy o systemie oświaty
i
art. 6
ustawy - Karta Nauczyciela
),
szeroka ochrona prawna nauczycieli
[3]
,

zapewnienie każdemu nauczycielowi i uczniowi
[4]
,


poszanowanie godności każdego ucznia i jego prawa do nauki
 Prawo oświatowe
2
Uczeń w prawie oświatowym
Wedle polskiego prawa oświatowego, osoby do ukończenia 18. roku życia
mogą
podlegać:
obowiązkowi nauki - polega się mu do 18. roku życia,
de lege
od urodzenia
[5]
, a polega na obowiązku pobierania
nauki w szkole lub poza nią,


obowiązkowi szkolnemu - polegający na obowiązku uczęszczania do szkoły. Zaczyna się w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, a kończy się w momencie ukończenia gimnazjum, nie później jednak niż w
momencie ukończenia 18 roku życia
[6]
. W uzasadnionych sytuacjach obowiązek ten można rozpocząć wcześniej;
może on być też odroczony.
Ponadto, od kilku lat w
istnieje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego przed rozpoczęciem
spełniania obowiązkowi szkolnemu. W sytuacjach określonych ustawą dziecko może być zwolnione z tego
obowiązku.
Warto także dodać, że każdy uczeń szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez organ stanowiący jednostek
samorządu terytorialnego jest członkiem samorządu uczniowskiego danej szkoły lub placówki
[7]
. Dlatego też, często
stosowane w szkołach określenie "wybory do samorządu" jest
de lege
niepoprawne, gdyż w wyborach wybiera się
wyłącznie władze samorządu uczniowskiego, a ich wybór powinien odbywać się zgodnie z ustalanym przez uczniów
regulaminem
[8]
.
Krytyka prawa oświatowego
Obowiązek szkolny warunkuje brak prawnej możliwości tzw. skreślenia ucznia z listy uczniów. Dyrektor szkoły lub
placówki publicznej może w drodze decyzji administracyjnej dokonać takiego skreślenia w przypadkach
określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, jednakże nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym (art.
39 ust. 2 i 2 a ustawy o systemie oświaty). W

uzasadnionych przypadkach

jedyną realną sankcją wobec tych osób
jest przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły. Wobec szczególnie
zdemoralizowanej młodzieży jest to środek o bardzo wątpliwej skuteczności, stąd koniecznym wydaje się
dopuszczenie

w enumeratywnie wyszczególnionych w ustawie przypadkach

możliwości skreślenia uczniów z
listy uczniów. Niestety na gruncie przepisu konstytucyjnego nikogo nie można pozbawić prawa

obowiązku
pobierania nauki, co właściwie trwale uniemożliwia eliminowanie z systemu oświaty jednostek potencjalnie
niebezpiecznych dla otoczenia lub co do których podejmowane środki wychowawcze okazały się bezskuteczne. W
tych okolicznościach pozostaje jedynie oczekiwanie, aż uczeń ukończy gimnazjum lub 18 rok życia
[9]
.
Przypisy
[1] Art. 70
[2] P. Bała,
Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty
, Warszawa 2009, s. 224 - 229.
[3]
[3] Cała ustawa Karta Nauczyciela
[4]
[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach
[5]
[5] Art. 15 ust. 1 ustawy o systemie oświaty
[6]
[6] Art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
[7]
[7] Art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ustawy o systemie oświaty
[8]
[8] Art. 55 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
[9] P. Bała,
Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty
, Warszawa 2009, s. 379.
.
 Źródła i autorzy artykułu
3
Źródła i autorzy artykułu
Prawo oświatowe
 
Źródło
Autorzy
: Cathy Richards, Jacekkbdg, Kpdawidb, Pantelejmon, Prawo1122, Ravpawlisz, Trivelt, Uzytkownik
Wikipedii, 26 anonimowych edycji
Źródła, licencje i autorzy grafik
Plik:Emblem-scales.svg
 
Źródło
Licencja
: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5  
Autorzy
: ; ; The people from the
Tango! project.
Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]