Prawo parlamentarne, Politologia, UW, IV rok, Procedury legislacyjne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PrawoParlamentarneSeminariumdla nowo wybranych posłówVI kadencjaWarszawa 2007KANCELARIA SEJMUBiuro Analiz SejmowychRedakcja merytorycznaWojciech Odrowąż-SypniewskiRedakcja i korektaTeresa MuśŁamanieJanusz ŚwinarskiBiuro Analiz Sejmowychul. Zagórna 3, 00-441 Warszawatel. (22) 694 17 24faks (22) 694 18 65e-mail: punkt_konsultacyjny@sejm.gov.plwydawnictwa_BAS@sejm.gov.pl© Copyright by Kancelaria SejmuWarszawa 2007ISBN 978-83-60739-74-7Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość opracowania nie może być bez zgody wydawcyreprodukowana, użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.Wydawnictwo SejmoweWarszawa 2007Spis treściKrzysztof SkotnickiOrganizacja Sejmu RPSystem źródeł prawaModel postępowania ustawodawczego u proguVI kadencji SejmuStatus prawny posła i senatoraFunkcja kontrolna SejmuWojciech Odrowąż-SypniewskiJanusz MordwiłkoAndrzej SzmytPiotr Kędziora717315971wstępPierwsza sesjaSeminarium dla nowo wybranych posłówpoświęcona jest najistotniejszym – z perspekty-wy wykonywania mandatu poselskiego – zagadnieniom prawa parlamentarnego. Prezentowane referatyprzedstawiają w skondensowanej formie informacje mające ułatwić wykonywanie praw i obowiązków po-selskich.Pierwsze wystąpienie dotyczy organizacji wewnętrznej Sejmu. Sejm, jak każdy organ kolegialny, możeskutecznie i sprawnie działać wyłącznie w zorganizowanej strukturze organów wewnętrznych. Charakte-rystyka struktury organizacyjnej Sejmu oraz omówienie kompetencji poszczególnych organów jest warun-kiem właściwego rozpoznania kompetencji Sejmu w sferze funkcji ustawodawczej i funkcji kontrolnej.Przedmiotem drugiego referatu są informacje dotyczące systemu źródeł prawa wynikającego z Konsty-tucji z 1997 r. Właściwe zrozumienie zarówno pozycji ustrojowej Sejmu wśród innych organów władzypublicznej, jego zadań i uprawnień w procesie stanowienia prawa, jak również znaczenia ustawy, jako pod-stawowego dla porządku prawnego aktu normatywnego, wymaga poznania zasad konstruujących polskisystem źródła prawa.Kolejne wystąpienie obejmuje prezentację konstytucyjnego i regulaminowego modelu postępowaniaustawodawczego. Procedura tworzenia ustaw składa się z kilku faz postępowania. Parlamentarny etapprocesu ustawodawczego ma zasadnicze znaczenie dla jakości ustawodawstwa, zaś od jakości ustawo-dawstwa zależy rzeczywisty kształt realizacji idei państwa prawnego. Rozległość omawianego zagadnieniaoraz praktyczny wymiar prezentacji powodują, iż koncentruje się ona na przedstawieniu sejmowego etapupostępowania ustawodawczego.Tematem czwartego referatu jest status prawny posła. Udział posła w realizacji stojących przed Sejmemzadań to przede wszystkim wykonywanie praw i obowiązków wynikających z mandatu poselskiego. Autorwystąpienia omawia istotę i charakter mandatu przedstawicielskiego oraz zagadnienie immunitetu parla-mentarnego.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]