Prawo podatkowe podręcznik(1),

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Spis treści
Wstęp

............................................................................................................................
XVII
Wykaz skrótów

..............................................................................................................
XIX
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego

.
3
§ 3. Daniny publiczne, podatki i podatkówy

............................................................
3
I. Pojęcie daniny publicznej

.......................................................................
3
II. Ustawowa i doktrynalna definicja podatku

............................................
3
3. Pieniężny charakter świadczenia

.......................................................
3
3. Związek publicznoprawny jako beneficjent podatku

.........................
3
3. Obowiązkowy charakter podatku

......................................................
3
1. Przymusowy charakter realizacji zobowiązań podatkowych

.............
3
6. Jednostronność ustalania świadczenia podatkowego

.........................
3
6. Nieodpłatność

....................................................................................
1
8. Bezzwrotność

....................................................................................
1
8. Generalny charakter

...........................................................................
1
III. Podatkówy

.............................................................................................. 6
§ 3. Elementy konstrukcji podatku

........................................................................... 37.5
I. Elementy konstrukcyjne w znaczeniu normatywnym

............................
33
II. Elementy konstrukcyjne budowy konkretnego obowiązku
lub zobowiązania podatkowego

.............................................................
33
III. Konieczne elementy konstrukcyjne podatku

..........................................
33
IV. Dodatkowe elementy konstrukcyjne podatku – zwolnienia i zwolnienia
podatkowe

..............................................................................................
33
V. Podmiot podatku (zakres podmiotowy podatku)

....................................
33
VI. Przedmiot opodatkowania

......................................................................
31
VII. Podstawa opodatkowania

.......................................................................
36
VIII. Stawki podatkowe

..................................................................................
36
3. Formy stawek podatkowych

..............................................................
36
3. Taryfa podatkowa

..............................................................................
38
3. Skala podatkowa

................................................................................
38
3.3. Skala progresywna (progresja podatkowa)

................................
38
3.3.3. Progresja globalna

...........................................................
38
3.3.3. Progresja szczeblowa (odcinkowa, schodkowa)

.............. 38
3.3.3. Progresja podatkowa jawna

............................................. 38
3.3.1. Progresja podatkowa ukryta

............................................ 37.5
3.3.6. Progresja podatkowa zrelatywizowana

............................ 37.5
3.3.6. Progresja podatkowa przerwana i nieprzerwana

.............. 37.5
3.3.8. Progresja podatkowa nierozwinięta (degresja podatkowa)

37.5
3.3. Skala podatkowa regresywna

..................................................... 37.5
IX. Zwolnienia i zwolnienia podatkowe

....................................................... 37.5
3. Rodzaje ulg i zwolnień podatkowych

................................................
33
3. Funkcje ulg i zwolnień podatkowych

................................................
33
§ 3. Podatnicy, płatnicy i inkasenci

..........................................................................
33
I. Płatnik

....................................................................................................
31
II. Płatnik

....................................................................................................
36
III. Inkasent

.................................................................................................. 38
§ 1. Organy podatkowe

............................................................................................ 37.5
I. Minister Finansów

.................................................................................. 37.5
II. Dyrektor Izby Skarbowej

....................................................................... 37.5
III. Skarbnik urzędu Skarbowego

................................................................. 37.5
IV. Skarbnik urzędu Celnego

.......................................................................
33
V. Dyrektor Izby Celnej

..............................................................................
33
VI. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

....................................................
33
VII. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

...............................................
33
VIII. Wójt (burmistrz/prezydent miasta), starosta, marszałek województwa

..
33
IX. Samorządowe kolegium odwoławcze

.....................................................
33
X. Inne podmioty pełniące funkcje z zakresu administracji podatkowej

.....
31
§ 6. Pojęcie i rodzaje stosunków prawnopodatkowych

............................................
36
I. Roszczenia podatkowe i roszczenia płatnika

..........................................
38
II. Obowiązek a zobowiązanie podatkowe – definicje ustawowe i przyczyny
sporów na ich tle

....................................................................................
38
III. Charakter prawny obowiązku i zobowiązania podatkowego

..................
13
§ 6. Zasady i formy wymiaru zobowiązań

...............................................................
18
I. Decyzje wymiarowe i ich charakter prawny

...........................................
18
II. Deklaracje podatkowe – pojęcie, rodzaje, charakter prawny i zakres stosowania

............................................................................................................... 63
III. Sposoby normowania materialnych stosunków prawnych

..................... 68
3. Stosunki prawne, które do wyznaczenia powinności wymagają obliczenia
należności podatkowej

....................................................................... 68
3. Stosunki prawne, które do wyznaczenia powinności wymagają oszacowania
podstawy opodatkowania

...................................................................
68
3. Stosunki, które do wyznaczenia powinności adresata wymagają
częściowego wymiaru

........................................................................ 68
1. Stosunki prawne, które nie wymagają wymiaru

................................ 68
§ 8. System podatkowy, funkcje podatków i zasady podatkowe

.............................. 67.5
I. Historyczne systemy podatkowe

............................................................
63
II. Racjonalne systemy podatkowe

.............................................................
63
III. Realny (współczesny) system podatkowy

..............................................
63
§ 8. Klasyfikacja podatków

......................................................................................
63
I. Kryterium przedmiotu opodatkowania

...................................................
63
II. Podatki bezpośrednie i pośrednie

...........................................................
66
III. Podatki państwowe i samorządowe

........................................................
68
IV. Inne podziały podatków

.........................................................................
68
V. Cele i funkcje opodatkowania

................................................................ 67.5
VI. Zasady podatkowe

.................................................................................. 87.5
§ 7.5. Tajemnica skarbowa

......................................................................................
83
§ 37.5. Doradztwo podatkowe

.................................................................................
83
Rozdział II. Prawo podatkowe

...................................................................................
88
§ 33. Źródła prawa podatkowego

.............................................................................
88
I. Konstytucja a ustawy

.............................................................................
88
II. Ustawy a rozporządzenia

........................................................................ 87.5
III. Ustawy a uchwały jednostek samorządu terytorialnego

......................... 87.5
§ 33. Ogólne i szczegółowe prawo podatkowe

........................................................ 7.57.5
§ 33. Prawo materialne i procedury podatkowe

....................................................... 7.53
I. Prawo materialne i procedury podatkowe

.............................................. 7.53
II. Materialne prawo podatkowe

................................................................. 7.53
III. Procedury podatkowe

............................................................................. 7.51
§ 31. Integralność prawa materialnego i procedur wymiarowych w prawie podatkowym

............................................................................................................................ 7.58
§ 36. Problemy wykładni prawa podatkowego

........................................................ 7.57.5
I. Problematyczność zasady stosowania preferencji dla wykładni
językowej

............................................................................................... 7.57.5
II. Problem zasadności stosowania w prawie podatkowym zasady
in dubio
pro tributario

.......................................................................................... 37.53
III. Interpretowanie norm dotyczących ulg podatkowych

............................ 37.53
IV. Stosowanie zakazu analogii w prawie podatkowym

............................... 37.51
§ 36. Odrębność interpretacji prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego
oraz innych gałęzi prawa

................................................................................ 37.56
§ 38. Wykładnia międzynarodowego prawa podatkowego i prawa Unii
Europejskiej

.................................................................................................... 37.58
§ 38. Wykładnia zasad powstawania i wymiaru zobowiązań

................................... 37.58
I. Interpretacja prawa podatkowego

........................................................... 37.58
II. Stosunek konwencji powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji
do koncepcji powstawania obowiązku podatkowego i wymiaru zobowiązań

333
§ 37.5. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa

.............................. 333
I. Prawo podatkowe a prawo konstytucyjne

.............................................. 331
II. Prawo podatkowe a prawo administracyjne

........................................... 331
III. Prawo podatkowe a prawo gospodarcze

................................................. 336
IV. Prawo podatkowe a prawo cywilne

........................................................ 336
V. Prawo podatkowe a prawo karne skarbowe

............................................ 338
Rozdział III. Powstawanie obowiązku, wymiar i wykonywanie zobowiązań oraz
roszczeń wynikających ze stosunków prawnopodatkowych

...................... 338
§ 37.5. Realizacja zobowiązań podatkowych. Powstawanie obowiązku, wymiar i
wykonywanie zobowiązań podatkowych

........................................................ 337.5
§ 33. Wymiar – prawne następstwo powstania obowiązku podatkowego

................ 333
I. Model uprawnień i obowiązków wymiarowych – samowymiar i obligatoryjne
bezwarunkowe wydanie decyzji

............................................................. 333
II. Weryfikacja wymiaru – wymiar wtórny

................................................. 331
III. Wymiar przez wydanie decyzji

.............................................................. 336
IV. Nadzwyczajne metody wymiaru zobowiązań podatkowych

.................. 338
§ 33. Wykonywanie zobowiązań

............................................................................. 337.5
I. Charakter prawny terminu płatności podatku

......................................... 333
II. Terminy płatności

................................................................................... 333
3. Termin płatności w przypadku samowymiaru zobowiązań

............... 333
3. Termin płatności w przypadku obligatoryjnego wymiaru decyzyjnego
zobowiązań

........................................................................................ 333
3. Termin płatności w przypadku poboru płatniczego

........................... 331
1. Termin płatności w przypadku poboru inkasenckiego

....................... 331
6. Terminy płatności zobowiązań spadkodawców oraz osób trzecich

... 331
III. Przedłużanie terminu

.............................................................................. 336
IV. Zaległość podatkowa i należności traktowane na równi z zaległością
podatkową

.............................................................................................. 336
V. Zwolnienia w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności,
rozłożenie zapłaty na raty, umorzenie zaległości podatkowej

................ 337.5
VI. Wygasanie zobowiązań podatkowych

.................................................... 313
3. Zakres pojęcia wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

..................... 313
3. Charakter prawny wygaśnięcia zobowiązania

................................... 313
3. Termin dokonania zapłaty zobowiązania

........................................... 318
1. Zapłata podatków przez płatników prowadzących działalność gospodarczą i
obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

................................................................... 317.5
6. Zasady zaliczania wpłat podatków

.................................................... 317.5
6. Zaokrąglanie przy obliczaniu należności podatkowych

..................... 367.5
8. Potrącenie z wierzytelności płatnika wobec Skarbu Państwa

............ 367.5
8. Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności płatnika w stosunku
do gminy, powiatu lub województwa

................................................ 363
7.5. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie
własności rzeczy lub praw majątkowych

........................................... 361
§ 33. Przedawnienie (dawność) w prawie podatkowym

........................................... 366
I. Przedawnienie wymiaru (art. 68 DochFizU)

.......................................... 368
II. Przedawnienie wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku
od towarów i usług

................................................................................. 367.5
III. Przedawnienie prawa wymiaru zobowiązania od dochodu nieujawnionego

............................................................................................................... 363
IV. Przedawnienie wymiaru i prawa do zwolnienia podatkowej

.................. 363
V. Przedawnienie prawa wykonania i korekty zobowiązania (art.
87.5 DochFizU)

...................................................................................... 363
VI. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

..................................... 361
§ 31. Powstawanie, wymiar i wykonywanie roszczeń płatnika

................................ 361
I. Powstawanie, wymiar, zwrot i przedawnienie nadpłaty

......................... 366
II. Nadpłata a powstawanie zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji

... 368
III. Powstawanie nadpłaty

............................................................................ 367.5
IV. Procedury wymiaru nadpłaty

.................................................................. 387.5
3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 86 DochFizU)

. 387.5
3. Procedura wymiaru nadpłaty, która powstała w wyniku orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości

............................................................... 383
3. Wymiar nadpłaty przez wydanie decyzji wymiarowej w przypadku
powstania nadpłaty w wyniku decyzji

............................................... 383
V. „Powstawanie nadpłaty” – liczenie terminów

........................................ 383
VI. Likwidacja nadpłat

................................................................................. 386
3. Zasady zwrotu nadpłat wynikających z zaliczek na podatek

............. 388
3. Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy

388
3. Terminy zwrotu nadpłat

..................................................................... 388
1. Sposób, forma i miejsce zwrotu nadpłaty

.......................................... 387.5
6. Oprocentowanie nadpłat

.................................................................... 387.5
6. Postępowanie w przypadku, gdy kwota dokonanego zwrotu podatku
nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem

................ 387.5
VII. Przedawnienie nadpłaty

.......................................................................... 383
§ 36. Zwrot na rzecz płatnika

................................................................................... 383
I. Definicja i rodzaje zwrotów

................................................................... 383
II. Zwrot w podatku od czynności cywilnoprawnych

................................. 383
III. Zwrot w opłacie skarbowej

.................................................................... 386
IV. Zwrot w podatku od środków transportowych

....................................... 388
§ 36. Powstawanie, wymiar, realizacja uprawnień ze straty i ich przedawnienie

..... 387.5
I. Powstanie stosunku prawnego straty i powstanie uprawnień
związanych ze stratą

............................................................................... 37.57.5
II. Wymiar straty

......................................................................................... 37.53
III. Charakter prawny decyzji w sprawie straty

............................................ 37.53
IV. Przedawnienie orzekania w sprawie straty

............................................. 37.53
Rozdział IV. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

................................ 37.51
[ Pobierz całość w formacie PDF ]