Prawo podatkowe, rachunkowosc II

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Podatek � �wiadczenie:? Pieni�ne? Og�lne? Zasadnicze? Bezzwrotne? Nieodp�atne? Przymusowe? Jednostronnie ustalone? Pobierane przez pa�stwo (lub inny zwi�zek publ.-prawny: gmina, powiat, wojew�dztwo)Elementy podatku:? Sta�e:� Pieni�ny� Og�lny� Zasadniczy (pobierany w celu finansowym)� Bezzwrotny� Nieodp�atny� Przymusowy? Zmienne:� Podmiot czynny (na rzecz kt�rego pobiera si� podatek: pa�stwo lub jedn. samorz�du terytorialnego)� Podmiot bierny:o Podatnik (na kt�ry zosta� na�o�ony obowi�zek podatkowy)o P�atnik (zobowi�zany do obliczenia, pobrania i wp�acenia podatku)o Inkasent (zobowi�zany do pobrania i wp�acenia podatku)� Przedmiot podatkowy (stan faktyczny lub prawny, z kt�rym wi��e si� przedmiot uiszczenia podatku)� �r�d�o podatku (�rodki finansowe: doch�d lub maj�tek)� Podstawa opodatkowania (ilo�ciowo lub warto�ciowo skonkretyzowany przedmiot podatkowy w jedn. pieni�nej (w z�) lub fizycznej (w m2))� Stawki podatkowe (stosunek mi�dzy kwot� podatku a podstaw� opodatkowania)o U�amkowe (procentowe) � podstawa wyra�ona kwotowoo Kwotowe � podstawa wyra�ona w jedn. fizycznych (np. 2z� za 1m2)Skala podatkowa � zbi�r stawek w danym podatku? Proporcjonalne � stawki nie zmieniaj� si� bez wzgl�du na podstawa opodatkowania, np. VAT? Nieproporcjonalne � stawki zmieniaj� si�, gdy zmienia si� podstawa opodatkowania? Progresywna � podstawa ro�nie � stawka ro�nie? Globalna? Ci�g�a (szczeblowana)? Regresywna � podstawa ro�nie � stawka malejeWarunki p�atno�ci podatkuo �rodki zap�aty podatkuo Tryb zap�aty podatku (jednorazowo, ratalnie)o Termin zap�aty podatkuo Spos�b zap�aty podatku (podatnik, p�atnik, inkasent)Sposoby powstawania zobowi�za� podatkowych:� W drodze dor�czenia decyzji ustalaj�cej zobowi�zanie (wymiar podatkowy)� Bez wydania i dor�czenia decyzji (z mocy samego prawa)Formy wygasania zobowi�za� podatkowych:� Efektywna � wygasa przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycielao Zap�ata podatkuo Pobranie podatku przez p�atnika i inkasentao Potr�cenie (kompensata)o Zaliczenie nadp�aty lub zwrotu podatkuo Przeniesienie w�asno�ci rzeczy lub praw maj�tkowycho Przejecie w�asno�ci nieruchomo�ci w post�powaniu egzekucyjnym (przymusowe)� Nieefektywna � wygasa bez zaspokojenia wierzycielao Przedawnienie zobowi�zania (5 lat)o Zaniechanie poboru podatkuo Umorzenie zaleg�o�ci podatkowejo Zwolnienie z obowi�zku zap�aty podatku� Podatek obrotowy brutto � je�li jest pobierany w wi�cej ni� jednej fazie obrotu pojawia si� tzw. efekt kumulacyjny (kaskadowy) � w ka�dej fazie opodatkowanej obrotu podstaw� opodatkowania jest ca�a warto�� obrotu (��czne obci��enie jest tym wy�sze im wi�cej faz wyst�puje w obrocie); w kolejnych fazach pojawia si� zjawisko pobierania podatku od podatku� Podatek obrotowy netto (od warto�ci dodanej, VAT) � obci��a w ka�dej kolejnej fazie obrotu nie ca�� jego warto��, a jedynie warto�� dodan� w tej fazie; opiera si� na tzw. zasadzie potr�calno�ci (podatnikowi przys�uguje prawo do obni�enia kwoty podatku nale�nego o kwot� podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu? GlobalnaCi�g�a (szczeblowana [ Pobierz całość w formacie PDF ]