Prawo pożądania (La Ley Del Deseo), Filmy, Prawo pożądania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:16:W ROLACH G��WNYCH:00:01:25:Scenariusz i re�yseria:|Pedro Almodovar00:01:36:Usi�d� i zacznij si� rozbiera�00:01:43:Nie ma po�piechu.00:01:50:W�a�nie tak...00:01:59:Nie �ci�gaj jeszcze slip�w.00:02:01:Nie patrz na mnie.00:02:06:Pami�taj, jeste� sam.00:02:08:Lustro jest po twojej lewej stronie.00:02:12:Widzisz je?00:02:16:Wsta� i podejd� do niego.00:02:21:Popatrz na siebie w lustrze.00:02:24:Poca�uj w�asne usta.00:02:28:�mia�o.00:02:33:Jeszcze raz.00:02:36:Pomy�l, �e to ja, ca�ujesz mnie i podoba ci si�.00:02:39:Potrzyj swoim fiutem o szk�o.00:02:45:Mocniej....00:02:47:Kochasz to. Tak dobrze....00:02:50:Teraz wr�� do ��ka.00:02:56:Baw si� koniuszkami palc�w po swoim ciele....00:03:00: ...gdziekolwiek chcesz.00:03:05:We� swojego fiuta...00:03:06: ...i pie�� go przez swoje slipy.00:03:09:R�b to naprawd�.00:03:13:Mia�e� byc odwr�cny.00:03:16:Zdejmij swoje slipy.00:03:30:Odwr�� si�.00:03:31:Oprzyj si� na swoich kolanach.00:03:36:Dotknij swoich po�ladk�w poni�ej swojego cia�a.00:03:40:Nie n�g...!00:03:42:Pomi�dzy po�ladkami.00:03:46:Tak dobrze!00:03:48:Jeste� coraz bardziej podniecony.00:03:54:Teraz...00:03:55:...popro� abym ci� pieprzy�.00:03:59:Nie patrz na mnie!00:04:00:Nie ma mnie tutaj...00:04:01:Jestem przy twoim boku i chcesz abym ci� pieprzy�.00:04:04:No dalej, popro� mnie...00:04:07:Czy my nie...??00:04:08:Po prostu mnie popro�!00:04:11:Nie b�j si�.00:04:13:To tylko kilka s��w.00:04:17:Pieprz mnie!00:04:19:Pieprz mnie!00:04:23:Chc� aby� mnie poczu� mnie w �rodku...00:04:27:Chc� tylko aby� si� dobrze bawi�.00:04:31:Nie przestawaj.00:04:35:Powiedz mi kiedy dojdziesz.00:04:40:Czujesz mnie w �rodku?00:04:43:Tak.00:04:54:Dochodz�.00:04:56:Ja te�.00:05:13:By�e� dobry.00:05:15:Mo�esz wzi�� prysznic zanim wyjdziesz.00:05:32:Zatrzymaj obraz i "Koniec"...00:05:56: PRAWO PO��DANIA00:06:06:To wygl�da jakby bili brawo.00:06:08:To cudowne...00:06:23:Pieprz mnie!00:06:48:Zostan� je�li chcesz.00:06:50:Tego lata lepiej zosta� na wybrze�u.00:06:52:Mo�esz pom�c swojej siostrze.00:06:53:-Przyjdziesz mnie zobaczy�? | -Nie wiem.00:06:57:Mam zacz�� pr�by.00:07:00:We� tydzie� wolnego.00:07:01:Nie potrzebuj� odpoczynku.00:07:04:Ta kreska jest dla ciebie.00:07:09:Wyre�yserujesz "Ludzki g�os" w teatrze?00:07:11:Tak, kochana...00:07:12:Jakie masz inne plany?00:07:16:Teraz - upi� si�...00:07:18:...i na�pa�.00:07:21:A ty, Tino?00:07:22:Mam ofert� z teatru, filmu, radia i TV...00:07:24:...i nawet jedn� foto-historyjk� do zrobienia...00:07:26:...ale nie mog� nic m�wi� zanim nie podpisz� kontrakt�w.00:07:30:Hej, Tina!00:07:32:Nie zamierzasz sfotografowa� mojego podw�jnego podbr�dka.00:07:35:Naprawd� zosta�a� lesbijk�?00:07:40:Gdyby wszyscy m�czy�ni byli jak ty to nawet ja sta�bym si� lesbijk�.00:07:43:To dotyczy ciebie, tak s�dz�.00:07:44:Prawie jeste�my.00:07:48:Kiedy zwolni� nas z pracy?00:07:51:Zapomnij.00:07:52:-Co si� sta�o? | -Nic.00:07:53:Id�, zostawi�am dziewczyn� sam�.00:07:55:Masz jakie� wiadomo�ci od jej matki?00:07:56:B�dzie na kontrakcie w Tokio przez kolejny miesi�c.00:08:00:Jestem z ciebie dumna.00:08:03:Do widzenia.00:08:05:Odwie�� ci� moim rowerem?00:08:06:Nie, �wi�tuj sw�j sukces.00:08:21:Widzia�am twoje wszytkie filmy kilkana�cie razy.00:08:23:Widzia�am dzi� trzy razy "Paradygmat ma��y"...00:08:26:O czwartej, si�dmej i jednenastej.00:08:27:Podoba� ci si�?00:08:29:Bardzo za drugim razem,00:08:29:ale mniej ni� "Remake" za pierwszym razem.00:08:33:I piaty raz widzia�a� "Twarz os�a"...?00:08:34:Lubi� go mniej ni�...00:08:35:...gdy za pierwszym razem widzia�am "Remake"...00:08:37:...ale du�o bardziej ni� "Cuchn�cy oddech" za trzecim razem.00:08:38:Kt�ry jest twoim ulubionym?00:08:42:Lubi� robi� moje filmy...00:08:43:...ale nie mog� znie�� ogl�dania ich.00:08:49:O czym rozmawiali�cie?00:08:51:Kinie...00:08:52:Co ci powiedzia�?00:08:54:R�zne rzeczy...00:09:28:-Gdzie idzisz? | -Do domu.00:09:30:-Mog� i�� z tob�? | -Je�li chcesz.00:09:32:Umiesz prowadzi�?00:09:34:Tak, gdzie jest tw�j samoch�d?00:09:40:Chcia�bym go ukra��.00:09:42:Vespino? Po co?00:09:44:Nale�y do przyjaciela, kt�ry wyje�d�a jutro.00:09:45:Chcia�bym go trzyma� jak fetysz.00:10:01:Masz jak�� kok�?00:10:04:Zobacz� czy co� zosta�o. Wejd�...00:10:11:Jestem modelem, ale naprawd� chcia�bym robi� filmy.00:10:15:Tak...00:10:17:Przpraszam, zaraz zwymiotuj�.00:10:28:"Ludzki g�os"00:10:32:Powinni zakaza� premiery.00:10:33:Kt�r� cz�� wystawisz na scenie?00:10:35:"Ludzki g�os".00:10:37:Jest tam dla mnie rola?00:10:39:Jest kobiecy monolog.00:10:41:Facet nie mo�e tego zagra�?00:10:43:Nie, odpu��, dobrze?00:10:46:Przepraszam, ale jestem zm�czony.00:10:48:Nie chcesz abym zosta�?00:10:50:Nie dzisiaj.00:11:35:Nie powiedzia�e� �egnaj a to jest moja ostatnia noc.00:11:39:Pomy�la�em, �e posprzecza�e� si� z t� dziewczyn�.00:11:42:Powiedzia�bym ci.00:11:44:Nie mo�e wygl�da�, �e si� spotykamy, Pablo.00:11:48:To nie twoja wina, �e mnie nie kochasz...00:11:51:...i to nie moja wina �e ja ci� kocham.00:11:58:Dlatego b�dzie lepiej je�li odejdziesz.00:12:00:Pr�dzej z tym sko�czysz.00:12:04:Ale ja nie chc� sko�czy�.00:12:07:Dlaczego tego nie rzucimy...00:12:09:Chod�my do ��ka.00:12:11:Obiecaj �e przyjedziesz mnie odwiedzi� w domku na pla�y...00:12:13:...tam jest �adna pla�a i latarnia morska, to a� zbyt wiele.00:12:17:Dobrze...00:12:21:Nie naprawi�e� tego jeszcze?00:12:23:Naprawi� pewnego dnia.00:12:24:Nigdy si� nie zmienisz.00:12:25:Wr�c� we wrze�niu i b�dzie tak samo.00:12:28:Naprawienie tego p�niej da ci pow�d do powrotu.00:12:35:Nie przeszkadza ci, �e nie b�dziemy si� pieprzy�, prawda?00:12:38:Nie martw si�, nie zrobimy niczego.00:12:41:A je�li nie b�dziesz m�g� zasn��?00:12:43:Wezm� tabletk�.00:12:45:We� te� jedn�.00:12:47:-Dobrze. | -Wezm� dwie.00:12:56:Mo�na z piwem?00:12:58:Po tym wszystkim co dzisiaj wzi��e�...!?00:13:38:-�adna. | -Lubisz j�, prawda?00:13:41:Chod� i przymierz.00:13:44:To cud, dok�adnie tw�j rozmiar.00:13:46:Powinien� j� kupi�.00:13:48:Nie mam przy sobie pieni�dzy.00:13:50:Mo�esz przynie�� jutro.00:13:52:Jad� na wakacje.00:13:54:We� j�.00:13:55:Kiedy wr�cisz przyniesiesz mi co b�dziesz mie�.00:13:58:Dzi�ki... Do zobaczenia.00:14:00:Id� z Bogiem.00:14:06:Czego oczekujesz od osoby kt�r� kochasz?00:14:08:Nie towarzystwa na imprezach...00:14:10:ale aby zosta�a w domu i opowiada�a mi ploteczki.00:14:12:Nie przerywa�a kiedy pisz�...00:14:14:Czyta�a te same ksi��ki co ja...00:14:16:Wiedzia�a co� o medycynie....00:14:18:..o prawie...00:14:20:...inastalatorstwie, elektryce...00:14:22:Jednym s�owem, uwielbia�a mnie...00:14:24:...nie powodowa�a spi�cia we mnie...00:14:27:...i akceptowa�a �e jestem beznadziejny.00:14:29:Nie trudno to znale��.00:14:32:Nie b�d� taka pewna.00:14:33:To musi by� proste.00:14:34:Nie b�d� taka pewna.00:14:37:Teraz powiedz mi...00:14:38:Co jest dla ciebie najwy�sze...?00:14:40:...a co najni�sze w mi�o�ci?00:14:42:To samo.00:14:44:Mi�o�� absorbuje ci� przez 24 godziny...00:14:51:To jest to co oboje zyskujemy i co mnie przera�a.00:14:53:Jakie ciekawe...!00:15:06:Drogi pablo...00:15:08:To jest latarnia o kt�rej ci opowiada�em.00:15:09:Jestem pewien, �e chcia�by� tu wpa��.00:15:11:Kocham na ni� patrze� o �wicie.00:15:13:Jak si� masz?00:15:14:Napisz do mnie.00:15:16:Ca�uj�...00:15:18:Juan.00:15:19:Drogi Juanie...00:15:21:Otrzyma�em tw�j list.00:15:22:Wszystko dobrze...00:15:23:ale to nie jest to czego chcia�em.00:15:25:Napisz� list...00:15:27:...kt�ry chcia�bym otrzyma�.00:15:28:Je�li nie masz nic przeciwko, podpisz go i ode�lij z powrotem.00:15:31:Kocham ci� jak zawsze...00:15:32:Pablo.00:15:36:Jak poszed� casting z tym producentem?00:15:37:Okropnie! Wiesz co oni zaproponowali?00:15:39:Film porno z jej...00:15:41:-I...? | -by�am bardzo grzeczna.00:15:43:Powiedzia�am im �e jestem za stara aby pokazywa� m�j ty�ek.00:15:45:Skurwysyny!00:15:46:Nie jest taki z�y jak na tw�j wiek.00:15:48:Poniewa� by� mniej u�ywany ni� tw�j.00:15:51:Co za debilka z ciebie!00:15:52:Pablo, przepraszam.00:15:54:Jestem tylko zm�czona.00:15:56:czego si� napijesz?00:15:59:Wezm�... kok�.00:16:00:Wyjd�my na taras.00:16:04:B�d� cierpliwa, Ada.00:16:07:Ona jest troch� szorstka...00:16:08:...ale potrafi by� wspania�a je�li obchodzisz si� z ni� dobrze.00:16:10:Dzi� dosta�a list od matki.00:16:12:Nie pozwoli�a mi go przeczyta�...00:16:13:...ale s�dz� �e zostaje d�u�ej w Tokio.00:16:17:Krytykujesz mnie...?00:16:19:Zlew jest pe�en naczy�.00:16:21:Sprz�taczka przyjdzie jutro.00:16:23:To miejsce jest jak dom �pun�w.00:16:26:-Co to jest �pun? | -Nic.00:16:29:Co to jest �pun? | -Sportowiec.00:16:31:Nigdy nie s�ysza�a� o lodowych �punach?00:16:33:Nie, to jest hokej.00:16:35:Wi�c �pun...00:16:37:...to osoba kt�ra zostawia swoje rzeczy porozrzucane.00:16:39:My�l� �e jestem te� troch� �punem...00:16:41:Id� porozmawia� z Tin�.00:16:49:Matka Ady pozostaje z jakim� tokijskim fotografem.00:16:53:Co zamierzasz zrobi�?00:16:55:P�aka� ile b�d� mog�a.00:17:02:Napisz� list, kt�ry chcia�bym otrzyma�.00:17:05:Je�li nie masz nic przeciwko, podpisz go i ode�lij z powrotem.00:17:08:Kocham ci� jak zawsze... Pablo.00:17:11:Sadomoasochistyczna komiczna ksi��ka...00:17:13:Co si� stanie z Ad�?00:17:15:Musi sko�czy� rok szkolny.00:17:18:P�niej...00:17:20:...b�d� musia�a j� zatrzyma�.00:17:22:Ona nie lubi swoich dziadk�w.00:17:24:Chcesz mi co� wyprasowa�?00:17:24:Zostaw to dla sprz�taczki.00:17:28:Ada, co robisz?00:17:30:Czytam komiks. Dasz mi go?00:17:32:Nie, masz du�o do nauki.00:17:34:Nie masz poj�cia jakie ona ma oceny!00:17:36:-Lubisz harmonijk�?? | -Tak.00:17:38:Dam Ci j�.00:17:3... [ Pobierz całość w formacie PDF ]