Prawo spadkowe - wyklad - dla studentow [do 24.V.2012], Prawo, Prawo rodzinne i spadkowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Dziedziczenie
testamentowe
testament
(2)
na
wypadek
śmierci
[art. 941 k.c.]
(1)
jednostronna
czynność
prawna
(3)
odwołalna
[art. 943 k.c.]
reguluje sytuację
prawną majątku
inne, jeżeli
nie kolidują z
(1) - (3)
wymagania formalne
[art. 958 k.c.]
wady oświadczenia woli
[art. 945 k.c.]
(1)
brak
świadomości
lub swobod
y
(2)
błąd
„kwalifikowany”
sporządzanie
testamentu
(3)
groźba
skutek:
nieważność testamentu
Termin
:
3
lata
od powzięcia wiadomości
max.
10
lat
od otwarcia spadku
(add. 1)
brak świadomości / swobody
testowania
[art. 945 §1, pkt 1]
w chwili
sporządzania
testamentu
ogólna formuła
art. 82 k.c.
w szczególności:
inne
zaburzenie
czynności
psychicznyc
h
niedorozwój
umysłowy
choroba
psychiczn
a
w czasie
lucidum
intervallum
TAK
SN, 30.4.1976
III CRN 25/76
wola testowania
(add. 2)
błąd istotny
[art. 945
§
1, pkt 2]
zamiar
(wywołania
skutków prawnyc
h
)
+
świadomość
gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu,
nie sporządziłby testamentu tej treści
nie musi
dotyczyć formy
[SN, 14.1.1982,
III CRN 169/81]
co do treści
testamentu
[jak w art. 84 k.c.
]
co do innych
okoliczności
np. ocena s-biercy
 odwołanie testamentu
-
sposoby
-
[art. 945 k.c.]
(2)
umyślne
zniszczenie /
pozbawienie
cech istotny
ch
(1)
nowy
testament
(3)
zmiany w
testamencie
odwołanie testamentu
odwołanie testamentu
-
zniszczenie / pozbawienie cech
-
[art. 945 k.c.]
odwołanie testamentu
[art. 944 k.c.]
możliwe
w każdej
chwili
wymagania
tylko, jeżeli
w zamiarze odowła
ni
a
zdolność
testowani
a
osobiście
ciężar dowodu na
kwestionującym zamiar
[art. 6 k.c.]
jak przy sporządzeniu
Skutek
: w chwili otwarcia spadku
[SN, 8.01.2002r.,I CKN 482/00]
 odwołanie testamentu
- dokonanie
zmian
-
[art. 945 k.c.]
otwarcie / ogłoszenie testamentu
kto znajdzie testament
+
wie o śmierci s-dawcy
w sądzie
[
art. 646 k.p.c
.]
musi go złożyć
„nieważny”
„uchylony”
przekreślenie
chyba, że
wcześniej
u notariusza
inaczej
odszkodowanie
i/lub
grzywna
wykładnia testamentu
[art. 948 k.c.]
otwarcie / ogłoszenie testamentu
gdy dowód śmierci
s-dawcy
najpełniejsze
urzeczywistnienie
woli s-dawcy
jeżeli
kilka możliwych
tłumaczeń
(1)
sąd
(1)
sąd
(2)
notariusz
zasada
życzliwej interpretacji
favor testimenti
roszczenie
z tytułu
zachowku
przedawnia się z upływem
3 lat
od ogłoszenia
[art. 1007 §1 k.c.]
utrzymać
w mocy
najrozsądniejsza
treść
konwersja testamentu
[art. 948 k.c.]
testament
nieodpowiadający
wymogom
określonej formy
testament
złożony
w innej formie
jako
formy testamentu
ważne szczególnie
przy testamentach
allograficznych
nieważność testamentu wg art. 951 k.c.
może być „okolicznością szczególną”
w rozumieniu art. 952 k.c.
[SN, 22.3.1971, III CZP 91/70]
2 testatorów w test. allograficznym
możliwe traktowanie jako
2 testamenty ustne
[SN,12.12.1972 r., III CZP 88/72]
testamenty
testamenty
(1)
zwykłe
(2)
szczególne
(2a)
wojskowy
[
art. 954 k.c.
]
(1a)
holograficzny
[art. 949 k.c.]
(1c)
allograficzny
[art. 951 k.c.]
(2a)
ustny
[a
rt. 952 k.c
.]
(2a)
podróżny
[
art. 953 k.c.
]
(1b)
notarialny
[art. 950 k.c.]
(add. 1a)
testament holograficzny
(własnoręczny)
[art. 949 k.c.]
testamenty
testamenty
(1)
zwykłe
(2)
szczególne
napisany
własnoręcznie
z datą
podpisany
potwierdza
ukończenie
testamentu
(2a)
wojskowy
[
art. 954 k.c.
]
(1a)
holograficzny
[art. 949 k.c.]
(1c)
allograficzny
[art. 951 k.c.]
(2a)
ustny
[a
rt. 952 k.c
.]
w całości
ważny
bez daty
,
je
żeli brak wątpliwośc
i
(2a)
podróżny
[
art. 953 k.c
.]
(1b)
notarialny
[art. 950 k.c.]
różnych
t
estamentów
zdolności
treści
(add. 1b)
testament notarialny
[art. 950 k.c.]
(add. 2a)
testament ustny
[art. 952 k.c.]
utrata mocy:
6 – mcy
o
d ustania
przyczyny
bard
z
o
bezpieczny
przesłanki
forma
brak
szczególnych
wymagań
jeżeli osoba
głucha /
głuchoniema
obawa
rychłej
śmierci
min.
3
świadków
szczególne
okoliczności
ustnie
ustawowe
wymagania dla
aktu notarialnego
notariusz musi
upewnić się, że
zna i rozumie treść
wzmianka
w akcie
+
zwykła forma
niemożliwa /
utrudniona
protokół
(miejsce + data)
podpisy
(wszystkich)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]