Prawo - test 1, chomik, studia, STUDIA - 1 rok, Prawo Gospodarcze

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1.Czyprzepisprawato:
a.
jednostkaredakcyjnaaktuprawnego
b.
zwrotjęzykowyzawartywtekścieaktunormatywnego,stanowiącygramatyczną
całość
c.częśćtekstuprawnegowyodrębnionegowartykuły,paragrafy
d.zdaniokształtnyzwrotjęzykowynormującysposóbpostępowania,formalniewtekście
wyodrębniony
2.Termin‘zachowanie’wprawieoznacza:
a.
tylkodziałanie
b.
tylkozaniechanie
c.
zaniechanieidziałanie
d.
zaniechanie,działanieiinnezdarzenie
3.Wpisdorejestruhandlowegospółkiz.o.omacharakter:
a.
deklaratoryjny
b.
konstytutywny
c.
deklaratoryjnyikonstytutywny
d.
tylkoujawniający
4.Skutkiprawne,towszystkienastępstwajakieprzepisyprawnewiąŜąz:
a.
wszystkimifaktamiprawnymi
b.
tylkozczynnościamizgodnymizprawem
c.
tylkozezdarzeniami
d.
zczynnościamizgodnymiiniezgodnymizprawem
5.Przepismającynaceluuniknięciekilkukrotnychtychsamychpowtórzeń,to:
a.
przepisblankietowy
b.
przepisdozwalający
c.
przepisodsyłający
d.
przepisgeneralny
6.Tzw.normatywnymiaktamiprawnymisą:
a.
ogólnewarunkiumów
b.
decyzjeadministracyjne
c.
orzeczeniesądu
d.
ustawy
e.
rozporządzenia
7.Jaknazywasięprzepisyzawartewtzw.generalnymakcieprawnym,którerozstrzygają
kwestiewejściawŜycienowegoaktuprawnego:
a.
przepisywprowadzające
b.
przepisyprzejścioweikońcowe
c.
przepisyszczególne
d.
odrębneustawytzw.przepisywprowadzającenp.kodekscywilny
8.RozporządzeniaRadyMinistrówwydawanesąwpolskimporządkuprawnymna
podstawie:
a.
rozporządzeńRząduRP
b.
ustawy
c.
KonstytucjiRP
d.
kaŜdegoaktugeneralnego
9.NaleŜycieogłoszonyaktprawnygeneralnymusibyćopublikowanyw:
a.
MonitorzeSądowym
b.
MonitorzePrawnym
c.
MonitorzePolskim
d.
DziennikuUrzędowymRP
e.
DziennikuUstaw
10.UstawęzasadnicząodustawyzwykłejodróŜnia:
a.
szczególnytrybuchwalania
b.
szczególnysposóbjejopublikowania
c.
określenieczasujejwejściawŜycie
d.
podwyŜszonequorumjejuchwalania
11.WarunkiemwejściawŜycierozporządzeniaRMwpolskimporządkuprawnymjest:
a.
uchwaleniegojednomyślnieprzezcałąRadęMinistrów
b.
uzyskaniepozytywnejopiniidlaniegoodPrezydentaRP
c.
opublikowaniegowMonitorzePolskim
d.
opublikowaniegowDziennikuUstaw
12.Normaprawnaobowiązujewzakresie:
a.
terytorialnym
b.
personalnym
c.
czasowym
d.
eksterytorialnym
13.Zasadaprzepisszczególnyuchylaprzepisogólny,to:
a.
klauzulageneralna
b.
zasadawspółŜyciaspołecznego
c.
reguławnioskowania
d.
regułakolizyjna
14.MoŜliwośćposiadaniaprawiobowiązków,to:
a.
stanpsychiczny
b.
zdolnośćprawna
c.
zdolnośćdoczynnościprawnych
d.
wierzytelność
15.Gdypodmiot,napodstawienormgeneralnychiabstrakcyjnych,określaskutkiprawne
jakiegośfaktuwydającindywidualnerozstrzygnięcie,tojestto:
a.
wykonywanieprawa
b.
interpretacjaprawa
c.
stosowanieprawa
d.
korzystaniezprawa
16.Dogrupywykładnipozajęzykowejzaliczamy:
a.
wykładnięlogiczną
b.
wykładnięcelowościową
c.
wykładnięfunkcjonalną
d.
wykładnięsemantyczną
17.posiadaniejest:
a.
władanierzeczązainnąosobę
b.
władanierzecząwimieniuinnejosoby
c.
władanierzecząwswoimimieniuiinteresie
d.
władanietylkorzecząniczyją
18.treściąpowództwaposesoryjnegojest:
a.
roszczenieoprzywrócenieutraconegostanuposiadania
b.
roszczenieonienaruszaniewłasnościrzeczy
c.
roszczenieowydanierzeczyosobietrzeciejd.roszcz.ozaniech.dalszych
naruszeńposiadania
19.Prawarzeczoweto:
a.
prawapodmiotowewzględne
b.
prawasłuŜąceprzeciwkowszystkim
c.
prawa,którychprzedmiotemmoŜebyćtylkonieruchomość
d.
prawabędąceelementemskładowymwierzytelności
20.DopochodnychsposobównabyciaprawanaleŜy/ą/:
a.
znalezienie
b.
zasiedzenie
c.
wywłaszczenie
d.
zawłaszczenierzeczyniczyjej
21.PrawouŜytkowaniajestprawem:
a.
niezbywalnym
b.
względnym
c.
któregaśniezchwiląśmierciuŜytkownika
d.
któremoŜnaustanowićtylkonarzeczosobyfizycznej
e.
którejestwyłącznieprawemodpłatnym
22.Samoistnyposiadaczbudynkuponosiodpowiedzialnośćzaszkodęwyrządzonąprzez
zawaleniesiębudynkunazasadzie:
a.
winynieumyślnej
b.
niedbalstwa
c.
słuszności
d.
ryzyka
23.Wodpowiedzialnościexcontractu/471kc/stronymogą:
a.
tylkorozszerzyćodpowiedzialnośćnaszkodęwyrządzonąbezwinydłuŜnika
b.
tylkoograniczyćitojedyniedodziałaniarozmyślnego
c.
mogąwyłączyćodpowiedzialnośćzaszkodęwyrządzonązwinyumyślnej
24.Wumowienajmunajemca:
a.
moŜetylkouŜywaćrzeczy
b.
moŜepobieraćpoŜytkiprzynoszoneprzezrzecz
c.
musizawszepłacićczynsz/umowaodpłatna/
25.PrzedmiotemdzierŜawymogąbyć:
a.
tylkorzeczyruchome
b.
ruchomościinieruchomości
c.
prawa
d.
róŜnegorodzajupostacienergii
26.JeŜeliwumowieodziełostronynieokreśliływynagrodzenia,to:
a.
stronymusząjeustalićtylkowg.obowiązującychtaryfikatorów
b.
stronymiałynamyślizwykłewynagrodzeniezadziełotegorodzaju
c.
stronyumówiłysięobezpłatnewykonaniedzieła
27.JeŜelipoustaleniuwumowieodziełowynagrodzeniawsposóbryczałtowy,nastąpiła
zmianawarunków,którejprzewidziećniemoŜnabyłoigrozitowykonawcyraŜącąstratą,
to:
a.
wynagrodzeniepodlegaautomatycznemupodwyŜszeniu
b.
wymagatozawszewspólnegouzgodnieniastronizmianyumowyodzieło
c.
jedyniesądnawniosekwykonawcymoŜepodwyŜszyćryczałt
28.Przechowaniejestumową:
a.
jednostronniezobowiązującą
b.
dwustronniezobowiązującą
c.
niejestumowąwzajemną
d.
jestumowąwzajemną
29.JeŜeliumowapoŜyczkinieokreślaterminujejzwrotu,towg.kc.:
a.
zwrotwiniennastąpićniezwłoczniepowezwaniuprzezpoŜyczkodawcę
b.
zwrotwiniennastąpićwciągu6tygodnipowypowiedzeniuumowyprzez
poŜyczkodawcę
c.
zwrotwiniennastąpićwciągu1miesiącapowypowiedzeniuumowy
d.
zwrotwiniennastąpićwciągu1miesiącaodustaniaokresuwypowiedzenia
30.Umowaporęczeniato:
a.
umowazobowiązująca
b.
umowarozporządzająca
c.
umowawzajemna
d.
umowaocharakterzeakcesoryjnym
31.Umowaporęczeniawinnabyćzawarta
a.
wformiepisemnej
b.
wformiepisemnejpodrygoremniewaŜności
c.
wformiepisemnejzpodpisemnotarialniepotwierdzonym
d.
wkaŜdejformie
32.Wekseljest:
a.
papieremwartościowymimiennym
b.
papieremwartościowymnaokaziciela
c.
papieremwartościowymnazlecenie
33.Czekpowinienbyćprzedstawionydozapłatywobrociekrajowym:
a.
wciągu1miesiącaoddatywystawienia
b.
wciągu7dnioddatywystawienia
c.
wciągu10dnioddatywystawienia
d.
wciągu14dnioddatywystawienia
e.
wciągu21dnioddatywystawienia
34.UmowapoŜyczki,toumowa:
a.
realna
b.
konsensualna
c.
dwustronniezobowiązująca
d.
wzajemna
e.
przenoszącawłasnośćprzedmiotupoŜyczkinapoŜytkobiorcę
35.UmowauŜyczeniato:
a.
umowakonsensualna
b.
umowarealna
c.
umowanieodpłatna
d.
któramoŜebyćzawartatylkonaczasoznaczony
36.Przedmiotemumowyprzechowaniamogąbyć:
a.
papierywartościoweoznaczonecodotoŜsamości
b.
rzeczyruchomeoznaczonecodotoŜsamości
c.
pieniądzeoznaczonecodotoŜsamości
d.
prawaoznaczonecodotoŜsamości
e.
nieruchomości
37.OświadczeniewolizostałozłoŜonejeŜeli:
a.
adresatzapoznałsięzjegotreścią
b.
zostałoonowysłanedoadresata
c.
zostałoonozłoŜonetak,Ŝeadresatmógłsięzapoznaćzjegotreścią
d.
tylko,gdyzostałomudoręczonewformiepisemnej
38.DługpienięŜnyjest,oileumowaniestanowiinaczej:
a.
długiemodbiorczym
b.
długiemoddawczym
c.
jednymidrugim,boustawatakstanowid.jednymidrugim,wzaleŜnościod
okoliczności
39.Treściąumownegopotrąceniawierzytelnościsą:
a.
dwasamoistnezwolnieniazdługu
b.
wzajemneumorzeniewierzytelności
c.
jednesamoistnezwolnienieopodwójnymskutku
40.Pactumdenoncedento/zakazprzelewuwierzytelności/,tozastrzeŜenie:
a.
tylkowierzyciela
b.
tylkodłuŜnika
c.
dłuŜnikalubwierzyciela,zaleŜnieodtreściumowy
d.
dłuŜnika,alezazgodąwierzyciela
41art.510kcjakozasadęprzyjął,Ŝeprzelewwierzytelnościto:
a.
umowazobowiązująca
b.
umowarozporządzająca
c.
umowaopodwójnymskutku
42.Warunkiemzwłokiwierzycielajesttoby:
a.
wierzycieluchylałsięodprzyjęciaświadczenia
b.
dłuŜnikmógłiwolnomubyłoświadczyć
c.
nastąpiłojuŜrzeczywistezaofiarowanieświadczeniaprzezdłuŜnika
d.
nieprzyjęcieświadczeniaprzezwierzycielagroziłobydłuŜnikowiniepowetowanąstratą
43.Oświadczeniewoliwznaczeniuprawnymmusispełniaćnastępującecechy:
a.
musibyćzrozumiałe
b.
musibyćzłoŜonedowiadomościdrugiejosoby
c.
musibyćzłoŜonenaserio
d.
musipowodowaćpowstaniezobowiązania
44.Czynnościąprawnąjednostronnąjest:
a.
porzucenierzeczy
b.
wypowiedzeniestosunkuprawnego
c.
wzięcierzeczynaprzechowanie
d.
przyrzeczeniepubliczne
e.
bezpośredniewzbogacenie
45.Czynnośćprawnaopodwójnymskutkuwywołujeskutekrozporządzający:
a.
tylko,gdystronywyraźniewtreściumowygowyraŜą
b.
znadejściemterminu,któryzawszeokreślastosownyprzepisustawy
c.
bezwzględunatojakibyłzamiarstron
d.
tylkowtedy,gdyjesttoczynnośćprawnarealna
Przypuszczalneodpowiedzi(róŜniprawnicyjakiźródłapodająróŜnewersjeodpowiedzi.
Proszęoupewnieniesięcodoichprawdziwości)POWODZENIANAEGZAMINIE!!!!!!
[ Pobierz całość w formacie PDF ]