Prawo - test 2, chomik, studia, STUDIA - 1 rok, Prawo Gospodarcze

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1.Wujęciuk.c.wybórnaleŜnychkupującemuroszczeńjestdopuszczalny:
a.
tylkowgwarancji
b.
tylkowrękojmii
c.
wgwarancjiiwrękojmii
2.Wekselpełnifunkcje:
a.
płatniczą
b.
obiegową
c.
surogatupieniądza
d.
kredytową
e.
gwarancyjną
f.
refinansową
3.Odpowiedzialnośćsprzedawcyztytułurękojmii:
a.
jestniezaleŜnaodwinysprzedawcy
b.
jestniezaleŜnaodwiedzysprzedawcy
c.
zachodzitylkowtedy,gdysprzedawcapodstępniewadęzataił
d.
dotyczytylkoistotnychwadfizycznychrzeczy
4.WraziezbieguodpowiedzialnościztytułurękojmiiigwarancjiwumowiesprzedaŜy
naleŜy:
a.
najpierwskorzystaćzgwarancjipotemrękojmii
b.
najpierwskorzystaćzrękojmiipotemzgwarancji
c.
naleŜyobowiązkowołączniekorzystaćzobydwuuprawnień
d.
wybórjednegozuprawnieńlubłącznegoichwykorzystanianaleŜydokupującego
5.WumowachsprzedaŜymiędzyosobamiprowadzącymidziałalnośćgospod.,by
zachowaćroszczeniaztytułu
rękojmii:
a.
kupującymusizbadaćrzeczwsposóbiwczasieprzyjętymprzyrzeczachdanego
rodzaju
b.
badanierzeczyniejestobowiązkowe
c.
badanierzeczynastępujędopierowmagazynieodbiorcy
6.Umowazleceniajestumową:
a.
wyłącznieodpłatną
b.
rezultatu
c.
realną
d.
mieszaną
7.Wg.k.c.cechamiistotnymiprzetargupisemnegojestokreśleniewzaproszeniudo
przetargu:
a.
kiedy,gdzieijakzostanąotwarteoferty
b.
trybuwyborunajlepszejoferty
c.
określeniewarunkówtzw.postąpień
d.
określeniewarunkówwykonaniazawartejumowy
8.Wodpowiedzialnościexcontractu/471kc/bezprawnośćtj.winęwznaczeniu
obiektywnymstanowi:
a.
moŜliwośćpostawieniadłuŜnikowizarzutuwadliwegowykonaniaumowy
b.
tylkowinaumyślnadłuŜnika
c.
juŜsamoniewykonanieświadczeniazgodnieztreściąumowy
9.Wg.reŜymuodpowiedzialnościexcontractudłuŜnikponosiodpowiedzialność:
a.zawinęwłasną
d.
zawinęwwyborzeosób,którympowierzyłwykonaniezobowiązania
d.
zawinęwnadzorzenadosobamizapomocąktórychwykonywazobowiązania
10.Roszczeniazumowyodziełoprzedawniająsię:
a.
po2latachoddniawydaniadzieła,gdysłuŜązamawiającemu
b.
po1rokuoddniawydaniadzieła,gdysłuŜąwykonawcy
c.
po2latachoddniawydaniadziełaobydwustronomumowy
d.
po2latachdlawykonawcy,adlazamawiającegowg.przepisówogólnychk.c.
11.Wodpowiedzialnościztytułurękojmi,okoliczność,czywadydadząsięusunąćczy
nie,czysątowady
istotneczynie,posiadaznaczenie:
a.
wumowiedostawy
b.
wumowiesprzedaŜy
c.
wumowieodzieło
d.
wumowiezlecenia
e.
wumowiedzierŜawy
12.Wynagrodzenieztytułuumowyodzieło:
a.
musimiećtylkopostaćzapłatypienięŜnej
b.
musimiećpostaćpienięŜnąlubświadczeniakaŜdegoinnegorodzajuomajątkowej
wartości
c.
wynagrodzenieniejestcechąistotnąumowy,jeślisięnaleŜytowpieniądzu
13.Wg.kc.wumowieodziełodostarczeniemateriałów,urządzeńpomocniczych,narzędzi
obciąŜa:
a.
przyjmującegozamówienie/wykonawcy/
b.
składającegozamówienie
14.Umowaodziełojestumową:
a.
konsensualną
b.
realną
c.
nieodpłatnąlubodpłatnąwzaleŜnościodtreściumowy
d.
wzajemną
e.
zobowiązującą
15.Przedmiotumowyodziełomusimieć:
a.
charaktersamoistny
b.
istniejezewzględunaistnieniewykonawcydzieła
c.
musibyćoznaczoneindywidualnie
d.
musibyćoznaczonegatunkowo
16.PrzedmiotemumowyodziełomoŜebyć:
a.
dziełomaterialne
b.
dziełoniematerialne
c.
prawamajątkowe
d.
prawaniemajątkowe
17.SprzedaŜrzeczyobciąŜonejprawempierwokupuosobietrzeciejjest:
a.
bezwzględnieniewaŜna
b.
jestsprzedaŜąpodwarunkiemzawieszającym
c.
jestwzględnieniewaŜna
d.
jestbezskuteczniezawieszona
18.Prawopierwokupu:
a.
moŜnawykonywaćtylkowokresie5latoddatyzawarciaumowysprzedaŜy
b.
niejestograniczoneŜadnymterminem
c.
terminmusibyćwyraźnieokreślonywumowie
19.JeŜelitermindoskorzystaniazprawapierwokupuprzezsprzedawcęniewynikaz
umowy,tomusion
wykonaćsweprawopierwokupu:
a.
wciągu1tyg.odzawiadomieniaozamiarzesprzedaniarzeczyruchomej
b.
wciągu1miesiącaodzawiadomieniaozamiarzesprzedanianieruchomości
c.
wciągu2tyg.odzawiadomienia,gdychodzioosobyfizyczneimiesiącadlaosób
prawnych
20.sprzedaŜnapróbęlubzzastrzeŜeniemzbadaniarzeczyprzezkupującegouwaŜana
jestwraziewątpliwości:
a.
zaumowęzawartąpodwarunkiemzawieszającym
b.
zaumowępodwarunkiemrozwiązującym
c.
podwarunkiemrozwiązującymlubzawieszającymwzaleŜnościodprzedmiotu
sprzedaŜy
21.PrzedmiotemsprzedaŜymogąbyćprawalubrzeczy:
a.
istniejącewmomenciezawarciaumowy
b.
rzeczylubprawaspodziewane
c.
nadziejanapowstanietakichrzeczylubpraw
d.
naleŜącedoosobytrzeciej
22.KogowumowienapróbęobciąŜaryzykoprzypadkowejutratylubuszkodzenia
rzeczy:
a.
kupującegoisprzedawcępopołowie
b.
sprzedawcę
c.
kupującego
d.
nikogo
23.ZastrzeŜeniewumowiesprzedaŜyprawaodkuputraktujesięjako:
a.
ofertęsprzedaŜyzestronykupującego
b.
deklaracjęintencjikupującego
c.
warunek
d.
umowęzzastrzeŜeniemterminu
24.Prawoodkupujestprawem:
a.
zbywalnym
b.
niezbywalnym
c.
niepodzielnym
d.
podzielnym
e.
któreniemusibyćwykonanymwcałości
25.PrzedmiotemumowysprzedaŜymogąbyć:
a.
rzeczyruchome
b.
nieruchomości
c.
prawamajątkowe
d.
róŜnepostacienergii
26.Ktowg.kc.ponosikosztywydaniarzeczywumowiesprzedaŜy:
a.
kupujący
b.
sprzedawca
27.Przepisykc.regulującezagadnieniakorzyściicięŜaróworazniebezpieczeństwa
przypadkowejutratyrzeczy
wumowiesprzedaŜysąprzepisami:
a.
imperatywnymi/bezwzględnieobowiązującymi/
b.
dyspozytywnymi/względnieobowiązującymi/
28.Wg.przepisówkc.zumowąsprzedaŜynaratymamydoczynienia,gdyzajdąłącznie
przesłanki:
a.
kupującymbędzietylkoosobafizyczna
b.
sprzedawcąbędzieosobaprawna
c.
przedmiotemnabyciabędąwyłącznierzeczyruchome
d.
wydanierzeczykupującemunastąpidopieropocałkowitymzapłaceniuceny
29.Wraziewątpliwości,aŜdocałkowitegozapłaceniaceny,sprzedaŜzzastrzeŜeniem
prawawłasnościrzeczy
traktujesięjako:
a.
sprzedaŜpodwarunkiemrozwiązującym
b.
sprzedaŜpodwarunkiemzawieszającym
c.
sprzedaŜpodwarunkiemzawieszającym,gdyprzedmiotemsprzedaŜyjest
ruchomość,arozwiązującym,gdyprzedmiotemsprzedaŜyjestnieruchomość
30.Klauzula„nienazlecenie”jestwwekslu:
a.
klauzuląwekslowoobjętą
b.
klauzuląwekslowoskuteczną
c.
klauzulązakazaną
31.Ztytułuodpowiedzialnościgwarancyjnej,gwarantjestzobowiązany:
a.
dozapłatyodszkodowania
b.
dousunięciawadyfizycznej
c.
dodostarczeniarzeczywolnejodwad
32.Wtzw.umowiesprzedaŜykonsumenckiejstronymogąodpowiedzialnośćztytułu
rękojmi:
a.
rozszerzyć
b.
ograniczyć
c.
wyłączyć
33.Kupującemuprzysługująnastępująceroszczeniaztytułurękojmizawadyfizyczne
rzeczy:
a.
ŜądanieobniŜeniaceny
b.
Ŝądaniedostarczeniatowaruwolnegoodwad,gdyrzeczjestoznaczonacodo
gatunku
c.
Ŝądanieusunięciawady
d.
odstąpieniaodumowy
e.
zapłatękaryumownej
34.Gdyczynnośćprawnaobejmujerozporządzenieprawemlubzktórejwynika
zobowiązanieświadczenia
owartościprzenoszącej2000PLN:
a.
czynnośćpowinnabyćstwierdzonapismempodrygoremniewaŜności
b.
czynnośćpowinnabyćstwierdzonapismemdlacelówdowodowych
c.
czynnośćprawnamusibyćdokonanazpodpisemnotarialniepotwierdzonym
35.CzyprzyjęcieofertydokonanezzastrzeŜeniemzmianylubuzupełnieniajejtreści:
a.
poczytujesięzanowąofertę
b.
ofertęzprotokołemrozbieŜności
c.
oznaczazaproszeniedorokowań
36.JeŜelidłuŜnikzobowiązałsiędowyprodukowaniaiprzeniesieniawłasnościrzeczy
oznaczonejcodo
toŜsamościzawynagrodzeniemiumowamabyćwykonanaczęściami,tojestto
umowa:
a.
sprzedaŜy
b.
dostawy
c.
odzieło
37.Ogłoszenia,reklamy,cenniki,prospektyreklamowesą,wraziewątpliwości:
a.
ofertą
b.
informacją
c.
zaproszeniemdorokowań
d.
deklaracjąintencji
e.
punktacjami
38.Dowódzprzesłuchaniastronnafaktdokonaniaczynnościprawnejlubdowód
przesłuchaniaświadkówjest
niedopuszczalnyjeŜeli:
a.
formapisemnazastrzeŜonajestpodrygoremniewaŜności
b.
formapisemnazastrzeŜonajestbezrygoruniewaŜności
c.
formajestzastrzeŜonawceluwywołaniaokreślonegoskutkuprawnego
39.Terminspełnieniaświadczeniaoznaczonywczynnościprawnejpoczytujesięwrazie
wątpliwości:
a.
zazastrzeŜonynakorzyśćdłuŜnika
b.
zazastrzeŜonynakorzyśćwierzyciela
40.Jakicharakterprawnymająwg.kc.ogólnewarunkiumów,wzorceumówitp.:
a.
normatywny
b.
nienormatywny
41.CzynnośćprawnasprzecznazzasadamiwspółŜyciaspołecznegojest:
a.
pozbawionaaktówprawnych
b.
niewaŜna
c.
bezskuteczniezawieszona
42.UmowasprzedaŜyjestdwustronnączynnościąprawną:
a.
wzajemną
b.
zobowiązującą
c.
odpłatną
d.
kauzalnąe.realną
43.JeŜelistronazobowiązanadozawarciaumowyprzyrzeczonejuchylasięodzawarcia
umowydrugastrona
moŜeŜądać:
a.
naprawieniaszkody,którąponiosłaprzezto,Ŝeliczyłanazawarcieumowy
przyrzeczonej
b.
zawarciaumowy,gdyumowaprzedwstępnaczynizadośćwymaganiom,odktórych
zaleŜywaŜnośćumowyprzyrzeczonej
44.Podmiotamistosunkuwekslowegosą:
a.
wystawcaweksla
b.
trasat
c.
remitent
d.
indosariusz
45.Dozawarciaumowywtrybierokowańdochodzi,gdy:
a.
stronyustaląistotnepostanowieniaumowy
b.
stronyustaląwszystkiepostanowieniaumowy
c.
stronyustaląpostanowieniaumowybędąceprzedmiotemrokowań
46.WekselmoŜebyćpłatny:
a.
zaokazaniem
b.
wpewienczaspookazaniu
[ Pobierz całość w formacie PDF ]