Prawo umów gospodarczych z komentarzem oraz aktami szczegółowymi (stan na 01.07.2011 r.), Ustawy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawo umów
gospodarczych
Z KOMENTARZEM
oraz aktami szczegółowymi
Piotr Polański
Stan prawny na 1 lipca 2011 r.
Prawo umów
gospodarczych
Z KOMENTARZEM
oraz aktami szczegółowymi
Piotr Polański
Stan prawny na 1 lipca 2011 r.
Wydanie 1
Redaktor Naczelna Grupy Publikacji Kadrowych i Prawnych
Ewa Ziętek-Maciejczyk
Redaktor merytoryczny
Adam Malinowski
Sekretarz redakcji
Aneta Odziemczyk
Skład i łamanie
Marek Małkiewicz
Projekt graficzny
Tomasz Celmer, Tomasz Babik
Druk i oprawa
Perfekt S.A.
INFOR Ekspert Sp. z o.o.
01-042 Warszawa
ul. Batalionu Platerówek 3
Adres redakcji
03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3
tel. 22 212-12-37, 22 212-12-36
Biuro Obsługi Klienta
05-270 Marki, ul. Okólna 40, Tel. 22 761-30-30
0801 626 666, faks 22 761-30-31, 761-30-32
e-mail: bok@infor.pl
www.ksiazki.infor.pl
Copyright by INFOR Ekspert Sp. z o.o.
Warszawa 2011
Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii
lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości
lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
ISBN 978-83-7716-026-8
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW
...............................................................................
V
WPROWADZENIE ............................................................................... IX
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg) .......1
KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................. 2
(…)
Tytuł IV. CZYNNOŚCI PRAWNE ................................................................... 2
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE ..................................................................... 2
DZIAŁ II. ZAWARCIE UMOWY ................................................................. 4
(…)
KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA
.............................................................
16
(…)
Tytuł XI. SPRZEDAŻ .................................................................................... 16
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE ................................................................... 16
DZIAŁ II. RĘKOJMIA ZA WADY ............................................................... 28
DZIAŁ III. GWARANCJA JAKOŚCI ........................................................... 38
DZIAŁ IV. SZCZEGÓLNE RODZAJE SPRZEDAŻY ..................................... 42
Rozdział I. Sprzedaż na raty ................................................................ 42
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.
Sprzedaż na próbę ........................................................... 44
Rozdział III. Prawo odkupu ................................................................. 46
Rozdział IV. Prawo pierwokupu .......................................................... 47
Tytuł XII. ZAMIANA ................................................................................... 50
Tytuł XIII. DOSTAWA ................................................................................. 51
Tytuł XIV. KONTRAKTACJA ........................................................................ 54
Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO .................................................................... 59
Tytuł XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE ......................................... 68
Tytuł XVII. NAJEM I DZIERŻAWA ............................................................... 73
DZIAŁ I. NAJEM ...................................................................................... 73
Rozdział I. Przepisy ogólne ................................................................. 73
Rozdział II. Najem lokalu .................................................................... 78
DZIAŁ II. DZIERŻAWA ............................................................................ 81
Tytuł XVII
1
. UMOWA LEASINGU ............................................................... 85
(…)
Tytuł XIX. POŻYCZKA ................................................................................ 90
III
Spis treści
(…)
Tytuł XXI. ZLECENIE .................................................................................. 92
(…)
Tytuł XXIV. UMOWA KOMISU ................................................................... 95
(…)
Tytuł XXXI. SPÓŁKA ................................................................................... 96
Tytuł XXXII. PORĘCZENIE ........................................................................ 100
Tytuł XXXV. UGODA ................................................................................ 104
USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych ............................................................ 109
USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
........................
115
USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny ............................................................121
Wzory umów .................................................................................... 137
INDEKS ............................................................................................. 147
IV
[ Pobierz całość w formacie PDF ]