Prawo unijne a NDS i NDN, BHP NOWE, Nowy folder, Krótkie Porady BHP (ADEODATATA)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
WdroŜenie prawa unijnego
w zakresie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Z dniem 21 sierpnia br. wchodzą w Ŝycie przepisy rozporządzenia nowelizującego,
wydanego przez MPiPS dnia 29 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 950), zawierającego
zmiany do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
Powodem modyfikacji dotychczasowych uregulowań była konieczność wdroŜenia do
krajowego systemu prawnego postanowień art. 3 dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących naraŜenia pracowników na ryzyko
spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (19
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. UE L
114 z 27.04.2006, str. 38).
W załącznikach do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. poczyniono
kilkadziesiąt zmian, korygując między innymi maksymalne wartości substancji chemicznych,
wprowadzono ponadto nazwy nowych czynników stwarzających zagroŜenie dla zdrowia w
środowisku pracy.
Przepisy omawianego rozporządzenia zostały takŜe zharmonizowane z postanowieniami
przywołanej na wstępie dyrektywy 2006/25/WE w zakresie najwyŜszych dopuszczalnych
natęŜeń sztucznego promieniowania optycznego.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]