Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Prawo, Prawo autorskie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawo w sieci. Zarys
regulacji internetu
Autor: Piotr Waglowski
ISBN: 83-7361-854-6
Format: A5, stron: 408
Dynamiczny rozwj internetu sprawiĀ, Ńe organy ustawodawcze wielu paĺstw nie
nadĴŃaĀy z przygotowywaniem regulacji prawnych dotyczĴcych korzystania z niego.
PoczĴtkowy okres rozwoju sieci przypominaĀ kolonizacjķ nowego lĴdu Ð peĀna
bezkarnoľě, chaos i brak jakichkolwiek ograniczeĺ. Ten stan rzeczy doprowadziĀ do
sytuacji, w ktrej nawet najgorķtsi orķdownicy wolnoľci w sieci zaczķli siķ zastanawiaě,
jak uniknĴě pĀynĴcych z niej zagroŃeĺ. Zaczķto wiķc tworzyě prawa, regulacje
i przepisy, ktre jednak nie zawsze speĀniajĴ swojĴ rolķ. Na caĀym ľwiecie toczy siķ
dyskusja nad ksztaĀtem regulacji prawnych spoĀeczeĺstwa informacyjnego
(czymkolwiek ono jest).
KsiĴŃka âPrawo w sieci. Zarys regulacji internetuÒ to zbir felietonw publikowanych
przez autora w ramach prowadzonego przez niego od 1997 roku serwisu
internetowego. Przedstawia opisy sporw sĴdowych oraz interpretacje przepisw
prawnych dotyczĴcych sieci. Autor nie ogranicza siķ do suchego przytaczania kolejnych
paragrafw, lecz omawia je, posĀugujĴc siķ jķzykiem zrozumiaĀym nie tylko dla
prawnikw, ale takŃe dla zwykĀych uŃytkownikw sieci.
¤ Obieg informacji w internecie i granice wolnoľci sĀowa
¤ WĀasnoľě intelektualna i prawa wyĀĴczne a dostķp do dbr kultury
i ochrona praw czĀowieka
¤ Handel elektroniczny oraz marketing a ochrona konsumentw
i pewnoľě obrotu gospodarczego
¤ ZagroŃenia czyhajĴce w sieci
¤ Rozwj prawa dotyczĴcego internetu Ð globalizacja
¤ Historia regulacji prawnych w Polsce i na ľwiecie
Warto znaě regulacje prawne zwiĴzane z internetem,
nawet gdy nie jest siķ prawnikiem
Spis treci
O Autorze ......................................................................................9
Zamiast wstpu ............................................................................13
Rozdział 1. Jak sobie pocielisz... ..................................................19
Internet? Nie widz problemów! — czyli niewidomi korzystaj z sieci .... 21
Netykieta — nie stosujesz na własne ryzyko ....................................... 24
Neutralno#$ technologiczna pa'stwa ................................................. 27
Powszechna znajomo#$ prawa — jak to zrobi$? ................................... 30
Nie było wyj#cia, musieli#my wej#$: Unia Europejska,
tłumaczenie i harmonizacja prawa ................................................... 36
Dzikujemy za ju2, prosimy o jeszcze. Dlaczego prawo sieci
mo2e by$ niedoskonałe? .................................................................. 41
Czym skorupka za młodu nasiknie — jak dzieci nadu2ywaj sieci? .... 44
Bo nauka to potgi klucz! Szkolne problemy z internetem ................... 47
Cisza! Internet nie #pi. Kampania wyborcza online ............................ 52
Trudny wybór elektroniczny. Głosowanie i nowe technologie ............. 54
Sto i jeden serwisów administracji publicznej.
Dostpno#$ instytucji pa'stwowych ................................................ 58
Rozdział 2. Dynamika obiegu informacji ......................................61
Nie ka2dy uzna, 2e deszcz pada. Zniesławienie oraz pomówienie ........ 63
Nieskuteczna klauzula nieodpowiedzialno#ci ..................................... 67
Wystarczy uzasadniona obawa. Gro=ba karalna równie2 w sieci .......... 71
Zeskanuj Twojego chipa, czyli o prywatno#ci u2ytkowników sieci ..... 74
Chowanie głowy w piasek, czyli filtrowanie, blokada, cenzura ............ 77
Walcz o (s)pokój. Nikogo nie mo2na niepokoi$ nowymi technologiami .....84
  6
PRAWO W SIECI. ZARYS REGULACJI INTERNETU
Pozyskiwanie v. rozpowszechnianie. Trudny konflikt
uznanych warto#ci ...............................................................................86
Niebezpieczne ideologie i nawoływanie do wa#ni ..................................89
Zarzucaj sieci w sieci. Przejmowanie osobistych danych .....................93
Nadchodzi czas wielkiej kwarantanny ...................................................97
Warto wiedzie$, co w trawie piszczy. O podsłuchiwaniu sieci .............104
Rozdział 3. Nowa „własno)” ........................................................109
Intelektualna… własno#$? Nale2y ograniczy$ zasig pojcia ...............111
Wielu chtnych do jednej domeny. Zasady potrzebne .........................114
Prosta informacja prasowa. Nie wszystko jest przedmiotem
prawa autorskiego .............................................................................121
Czy jest o co kruszy$ kopie? Naruszenie prawa autorskiego
przez automaty ..................................................................................126
Walka z plagiatami. Uprawnienia autora, decyzja sdu .......................128
Sie$ u2ytkowników i administratorów.
Odpowiedzialno#$ za aktywno#$ nie tylko na WWW ........................131
Patenty na logik. O wynalazkach wdra2anych za pomoc komputera ....134
Płaskie, relacyjne, chronione. Sui generis ochrona baz danych .......... 139
Jeden do jednego. Zmiana granic dozwolonego u2ytku? .................... 143
Ró2ne historie twardych dysków. Trzeba chroni$ no#niki! ................ 147
Archiwizacja oceanów informacji. Brak dostpu do zasobów ............. 152
Rozdział 4. Niezwykły ferment rynku .........................................157
Normatywna promocja konkurencji. Przepisy nie powinny
wskazywa$ komercyjnych rozwiza' ............................................. 159
Reklamowe metadane, czyli o problemach pozycjonowania
serwisów internetowych ................................................................ 161
Bijce =ródła i problemy odno#ników. Linkowanie a technika obrony .. 165
Kto da wicej elektronicznego handlu? Na razie brak orzecze' .......... 171
Konsumencie! Bd= czujny! Coraz wicej obowizków ..................... 178
Byk i nied=wied= w internecie. Manipulacja informacjami o spółkach .....182
Niebieski dymek regulacji. O ograniczeniach marketingu
wyrobów tytoniowych .......................................................................185
Leki z wirtualnej apteki. Problemy z dystrybucj leków w sieci ...........188
Na razie — wy2sza stawka ryzyka. Premium rate services ...................192
To jest napad! Bankowo#$ elektroniczna .............................................196
Czerwone wygrywa, czarne przegrywa. O hazardzie online .................199
SPIS TRECI
7
Rozdział 5. Proza 0ycia ..................................................................205
Nie tra$ nadziei i daj… szans. Haracz, wymuszenie, okup ................207
Pedofile równie2 online. Co robi Twoje dziecko? .................................209
Cyberpornografia dziecica. Wizerunek dziecka
jako przedmiot ochrony .....................................................................215
Co te2 oni robi w pracy? Nie mo2na kontrolowa$ pracowników ........217
Informatyka prawo do strajku. Co si stanie,
jak przestan pracowa$? ....................................................................220
Gdy si sko'czy stosunek… Ochrona tajemnicy pracodawcy .............222
Wirtualny terror. Błdy programistów i obsługi
a podatno#$ infrastruktury ................................................................225
Globalny wy#cig zbroje'. Obrót broni a transgraniczno#$ sieci .........228
Wa2ny jest kolor kapelusza. O problemach z hakingiem .....................232
Podstawowa komórka w internecie. Rodzina zaczyna si
od mał2e'stwa ...................................................................................234
Sprawca nie jest wirtualny. Internet w cieniu zbrodni .........................237
Co zrobi$ z uzale2nieniem od internetu? .............................................240
Rozdział 6. Rozwój rodowiska .....................................................245
Moda na prawo internetowe ................................................................247
Prawdziwa krytyka cnoty si nie boi. Pluralizm polityczny online ......250
To legalna zabawa! Sie$ w słu2bie legislacji .........................................253
Prosz wsta$! Sd idzie! Informatyzacja sdów ....................................256
And justice for all dot com. Kto# powinien patrze$ na rce
biegłym sdowym ..............................................................................260
Informatyka prawnicza czy informatyczna?
O edukacji informatycznej humanistów ...........................................262
Marketingowe podej#cie do zawodu. Ograniczenia rynkowe
prawników .........................................................................................265
Prawnicy, wirusy i poufno#$ danych. Obowizek zachowania
bezpiecze'stwa danych .....................................................................268
Aby spa$ mógł kto#. Internet a policja .................................................271
Informacyjna resocjalizacja. Przywrócenie społecze'stwu
informacyjnemu ................................................................................276
Sdy wła#ciwe i normy kolizyjne .........................................................280
8
PRAWO W SIECI. ZARYS REGULACJI INTERNETU
Rozdział 7. Podsumowania ............................................................287
2000, mamy przed sob du2o pracy! ....................................................289
2001, odyseja prawno-internetowa ......................................................294
2002, co# drgnło w Polsce ..................................................................308
2003, jazda bez trzymanki? .................................................................323
2004, beton stygnie .............................................................................352
Czy co# z tego wynika? ........................................................................379
Podzikowania ..............................................................................385
Wybrana bibliografia .....................................................................389
Skorowidz ......................................................................................401
[ Pobierz całość w formacie PDF ]