Prawo w turystyce i rekreacji - J. Gospodarek (1),

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Jerzy Gospodarek
Prawo
w turystyce
i rekreacji
Jerzy Gospodarek
Spis treści
Wykaz skrótów
9
Wstęp
11
Copyright © by Jerzy Gospodarek
Rozdział 1
Ogólne wiadomości o prawie
1
5
Copyright © by Centrum Doradztwa i Informacji
Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie
całości lub fragmentów niniejszej pracy
bez zgody wydawcy zabronione.
1.1. Pojęcie prawa, jego cechy i funkcje
15
1.2. Porządek prawny
16
1.3. Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa
16
1.4. Praworządność
17
1.5. Normy prawne, ich struktura i rodzaje
18
1.6. Źródła prawa
20
1.7. Ogłaszanie aktów normatywnych
26
1.8. Wykładnia prawa
27
1.9. Stosunek prawny i jego elementy
28
1.10. Prawo podmiotowe
28
1.11. Zdarzenia prawne
29
1.12. Domniemania prawne
30
1.13. Kolizja norm prawnych
30
1.14. System prawa
31
Rozdział 2
Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji .
34
ISBN 978-83-7251-790-6
2.1. Pojęcie turystyki
34
2.2. Pojęcie rekreacji
37
2.3. Usługi turystyczne
38
2.4. Usługi rekreacyjne
42
Printcd in Poland
Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007
00-768 Warstwa, ul. R Kostrzcwskicgo 1,
tel. (0-22) 851-45-61. (0-22)851-45-62. fax (0-22)841-98-91
Skład i łamanie: Z. Wasilewski. Warszawa, tel. (0-22) 642-05-20
Wydrukowano w Polsce
2.5. Pojęcie działalności gospodarczej
46
2.6. Pojęcie przedsiębiorcy
48
2.7. Organizator rekreacji
52
2.8. Zasady działalności gospodarczej
54
2.9. Zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego
56
2.10. Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
58
2.11. Formy prawne reglamentacji działalności gospodarczej
59
6
Spis treści
Spis treści
7
Rozdział
ó
Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 62
3.1. Organizowanie imprez turystycznych i pośrednictwo turystyczne jako działalność regulowana 62
3.2. Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
66
6.2. Bezpieczeństwo w lasach 138
6.3. Bezpieczeństwo w górach 141
6.4. Bezpieczeństwo przy uprawianiu alpinizmu jaskiniowego 146
6.5. Bezpieczeństwo nad wodą 147
6.6. Bezpieczeństwo przy uprawianiu żeglarstwa
151
6.7. Bezpieczeństwo podczas płetwonurkowania
154
6.8. Bezpieczeństwo zajęć i imprez rekreacyjnych oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej .. 156
6.9. Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych
3.3. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
68
3.4. Zakres i skutki prawne kontroli działalności regulowanej w dziedzinie turystyki
71
158
3.5. Organizacja polowań jako usługa turystyczna
75
3.6. Uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
80
Rozdział 4
Rozdział /
Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką
i rekreacją
1
6
1
Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych
87
7.1. Obowiązek meldunkowy
161
4.1. Prowadzenie działalności w dziedzinie rekreacji
87
7.2. Obowiązki związane z przekraczaniem granicy państwowej
163
4.2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
89
7.3. Ograniczenia celne w turystyce
170
4.3. Formy krajoznawstwa i turystyki realizowane przez szkoły
91
7.4. Ograniczenia dewizowe w turystyce
174
4.4. Kwalifikacje zawodowe wymagane w dziedzinie rekreacji
93
7.5. Zasady zwrotu podatku VAT turystom przyjeżdżającym do Polski
177
4.5. Kwalifikacje pedagogiczne wymagane w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej
7.6. Zasady ochrony przyrody
180
95
7.7. Zasady ochrony zabytków
188
4.6. Szczególne kwalifikacje kierowników szkolnych wycieczek i imprez
96
7.8. Zasady udostępniania muzealiów
193
Rozdział D
Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich
Rozdział 8
Podstawy prawa cywilnego
i9
?
99
5.1. Ogólne zasady działalności hotelarskiej
99
8.1. Źródła prawa cywilnego
197
8.2. Podmioty prawa cywilnego
197
5.2. Podstawy prawne kategoryzacji obiektów hotelarskich
101
8.3. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych
199
5.3. wymagania prawne dla hoteli
105
8.4. Czynności prawne
200
5.4. Wymagania prawne dla moteli
108
8.5. Sposoby zawierania umów
202
5.5. Wymagania prawne dla pensjonatów
109
8.6. Przedstawicielstwo
205
5.6
5.7
Wymagania prawne dla domów wycieczkowych
110
8.7. Przedawnienie roszczeń
207
Wymagania prawne dla schronisk młodzieżowych
111
8.8. Własność i inne prawa rzeczowe
208
5.8. Wymagania prawne dla schronisk
113
8.9. Pojęcie zobowiązania
210
5.9.
Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb
osób niepełnosprawnych
8.10. Źródła zobowiązań
211
114
8.11. Wzorce umów
212
5.10. Świadczenie usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie
116
8.12. Zasady wykonywania zobowiązań
214
5.11. Wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne dotyczące świadczenia usług hote­
larskich, wynikające z odrębnych przepisów
8.13. Zasady, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
215
120
5.12
5.13
5.14
5.15
Ewidencja obiektów hotelarskich
126
Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie
128
Rozdział:?
Umowy w turystyce i rekreacji
Formy prawne kontroli działalności hotelarskiej
129
2
2
i
Ochrona prawna nazw rodzajowych i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich
131
5.16. Regulaminy porządkowe w obiektach hotelarskich
134
9.1. Rodzaje umów o świadczenie usług turystycznych
221
9-2. Umowa o imprezę turystyczną
222
Rozdział 6
Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji
9.2.1. Charakter prawny umowy
222
9.2.2. Zawarcie umowy
225
136
9.2.3. Zmiana i rozwiązanie umowy
230
9.2.4. Wykonanie umowy
233
6.1. Obowiązek gminy zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach ogólnie dostępnych.
136
9.3. Umowa o pojedynczą usługę turystyczną
236
8
Spis treści
9.4. Umowa przewozu osóD
240
9.5. Umowa najmu środka transportowego bez obsługi oraz z obsługą
246
9.6. Umowa leasingu środka transportowego
251
9.7. Umowa hotelowa
254
9.8. Umowa o świadczenie usług nieuregulowanych odrębnie w zastosowaniu do działalności
hotelarskiej
260
9.9. Umowa o korzystanie z kempingu
261
9.10. Umowa o korzystanie z pola biwakowego
266
9.11. Umowa darowizny w działalności hotelarskiej
268
Wykaz skrótów
9.12. Umowa użyczenia w turystyce i rekreacji
272
9.13. Umowa o dzieło w turystyce i rekreacji
276
9.14. Umowa sprzedaży w działalności turystycznej
279
9.15. Umowa time-sharingu
283
9.16. Umowa o usługi gastronomiczne
286
9.17. Umowa o usługi bankietowe
288
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośred­
ników Turystycznych, istniejąca od 2005 r.
- przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego prze­
wozu osób kolejami, stanowiące załącznik A do COTIF
- Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami z 1980 r.
-Centralny Rejestr Zezwoleń, istniejący w latach 1999-2004
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Europejski Trybunał Sprawiedliwości
- Europejska Wspólnota Gospodarcza
- Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Główny Urząd Statystyczny
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji
- Instytut Turystyki
- kodeks cywilny
- kodeks karny
- kodeks karny skarbowy
- kodeks morski
- kodeks postępowania administracyjnego
- kodeks postępowania cywilnego
- kodeks postępowania karnego
- Krajowy Rejestr Sądowy
- kodeks spółek handlowych
- kodeks wykroczeń
- lokalna organizacja turystyczna
- Minister Edukacji Narodowej
- Minister Edukacji Narodowej i Sportu
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
- numer identyfikacji podatkowej
- Naczelny Sąd Administracyjny
- ogólne warunki ubezpieczenia
- Polska Klasyfikacja Działalności
9.18. Umowa przechowania w działalności turystycznej i rekreacyjnej
290
Centralna Ewidencja -
9.19. Rodzaje umów o świadczenie usług rekreacyjnych
293
9.20. Umowa o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
295
CIV
9.21. Umowa ubezpieczenia W turystyce i rekreacji
297
9.22. Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w turystyce
305
COTIF
CRZ
EOG
ETS
EWG
GOPR
GUS
IATA
IH&RA
IT
k.c.
k.k.
k.k.s.
k.m.
k.p.a.
k.p.c.
k.p.k.
KRS
k.s.h.
k.w.
LOT
MEN
MENiS
MSWiA
NIP
NSA
o.w.u.
PKD
9.23. Umowa agencyjna w turystyce
308
9.24. Umowne stosunki organizatorów turystyki z podwykonawcami
311
9.25. Umowne stosunki organizatorów turystyki z przedsiębiorcami hotelarskimi
314
9.26. Umowa o świadczenie usług przewodnickich lub pilotarskich
318
Rozdział 10
Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji
322
10.1. Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o imprezę turystyczną
322
10.2. Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkody osobowe uczestnika imprezy tury­
stycznej 327
10.3. Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika turystycznego 330
10.4. Odpowiedzialność kontraktowa agenta turystycznego 331
10.5. Odpowiedzialność kontraktowa organizatora rekreacji 333
10.6. Odpowiedzialność deliktowa organizatora rekreacji 334
10.7. Odpowiedzialność deliktowa przewoźnika za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera ... 336
10.8. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
przewozu osób
344
10.9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy hotelarskiego za rzeczy wniesione przez gości hote­
lowych
354
10.10. Odpowiedzialność przedsiębiorcy hotelarskiego
za
szkody osobowe gości hotelowych
361
10.11. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi hotelarskiej
oraz innych zobowiązań przedsiębiorcy hotelarskiego
364
10.12. Odpowiedzialność kontraktowa gościa hotelowego
365
10.13. Odpowiedzialność deliktowa gościa hotelowego
367
10.14. Odpowiedzialność cywilna związana z ochroną nazw rodzajowych obiektów hotelar­
skich
,
371
Wybrana bibliografia ...
373
[ Pobierz całość w formacie PDF ]