Prawo wodne, Prawo, Gałęzie prawa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawo wodne
1
Prawo wodne
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne
Nazwa potoczna
Prawo wodne
Data wydania
18 lipca 2001 r.
Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229
Miejsce publikacji
Data wejścia w życie
1 stycznia 2002 r.
Rodzaj aktu
ustawa
Przedmiot regulacji
Status
obowiązujący
Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159
Ostatnio zmieniony przez
Przeczytaj:
!
Prawo wodne

egulujące gospodarowanie wodami. W polskim systemie prawnym od 1962 roku nazwę
Prawo wodne
noszą
w randze
. W
podstawowym aktem prawa wodnego jest
3]
, choć pewne aspekty tego prawa regulują również inne dokumenty (np.
. Akty prawne
są w w tym zakresie dużej mierze
transpozycją aktów prawa unijnego. Prawo wodne daje podstawy do
. Wydane na jego podstawie
rozporządzenia dotyczą m.in.
.
Historia prawa wodnego w Polsce
Aktem prawnym obejmującym prawo wodne w II Rzeczypospolitej była Ustawa wodna z dnia 19 września 1922
r.
[4]
. Jej struktura przedstawiała się następująco: Część I

O prawie własności wód, Część II

O użytkowaniu wód,
Rozdział I

Użytkowanie powszechne, Rozdział II

Użytkowanie wody prywatnej przez właściciela, Rozdział III

Użytkowanie wód na podstawie pozwolenia władzy, Rozdział IV

Szczegółowe przepisy dla zakładów
piętrzących wodę, Część III

Utrzymanie i regulacja wód i ich brzegów tudzież ochrona od powodzi, Rozdział I

Utrzymanie wód i ich brzegów, Rozdział II

Regulacja wód i ubezpieczenie brzegów, Rozdział III

Ochrona od
powodzi. Część IV

O wywłaszczaniu i prawach przymusowych. Część V

O spółkach wodnych (związkach
wałowych), Rozdział I

Postanowienia ogólne, Rozdział II

Spółki stworzone uchwałą większości, Rozdział III

Spółki przymusowe, Rozdział IV

Zmiana statutu, Rozdział V

Rozwiązanie i likwidacja spółek, Rozdział VI

Spółki założone przed wejściem w życie niniejszej ustawy. Część VI

O władzach i postępowaniu, Rozdział I

Właściwości władz, Rozdział II

Postępowanie, Rozdział III

Nadzór władz wodnych, Rozdział IV

Księgi
wodne. Część VII

O komisjach rewizyjnych wodnych. Część VIII

O wojewódzkich radach wodnych. Część IX

Postanowienia karne. Część X

Postanowienia przejściowe i końcowe.
Ówczesne prawo wodne wchodziło w zakres kompetencji
. Przepisów z
obejmujących
nie włączono w zakres Ustawy wodnej,
zachowując aż do 1932 r. prawo państw zaborczych. Zgodnie z Ustawą wodną w mocy zachowano ponadto kilka
innych aktów prawnych państw zaborczych pochodzących jeszcze z końca XIX w., dotyczących głównie regulacji
konkretnych rzek. Prawo to regulowało gospodarcze użycie wód, zwłaszcza w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej i
. Kwestie
yły potraktowane zdawkowo, gdyż ustawa ta
zawiera jedynie ogólny zakaz zanieczyszczania wód ze szkodą dla innych. Nieco szczegółowiej zakaz
zanieczyszczania wód objęło później prawo rybackie. Osobny akt prawny dotyczący bezpośrednio kwestii
zanieczyszczeń nie tylko związanych z rybactwem czy zaopatrzeniem w wodę pitną to ustawa z dnia 31 stycznia
 Prawo wodne
2
1961 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem
[5]
.
Ustawa wodna z 1922 r. po kilku nowelizacjach została zastąpiona ustawą Prawo wodne z dnia 30 maja 1962 r
[6]
. ,
które z kolei zostało zastąpione ustawą o tym samym tytule z dnia 24 października 1974 r
[7]
. obowiązującą z
pewnymi zmianami do początku XXI w. W czasie uchwalania Prawa wodnego w roku 1962 gospodarka wodna
leżała w kompetencji Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Kompetencje użytkowania wód należały m.in. do
ministerstwa rolnictwa (np.
). Następnie prawo wodne przeszło przede wszystkim w kompetencje
, a podstawowym organem zarządzającym wodami jest
W jego zainteresowaniu leży również
oordynowany przez
Pewne aspekty prawa wodnego (np. wynikające z realizacji Dyrektywy Azotanowej) nadal
leżą w gestii ministerstwa rolnictwa.
Obecnie obowiązujące Prawo wodne
Obecnie w Polsce obowiązuje Prawo wodne uchwalone 18 lipca 2001 r
[8]
. Wdraża ono na polski grunt prawny
Ramową Dyrektywę Wodną, przy czym jego struktura do pewnego stopnia przypomina poprzednie wersje
odpowiednich ustaw. Niżej przedstawiono strukturę ustawy Prawo wodne w momencie jej uchwalenia, podczas gdy
zmiany obecnie obowiązujące zaznaczone są kursywą: Dział I

Zasady ogólne, Rozdział I

Przepisy ogólne,
Rozdział II

Prawo własności wód, Rozdział III

Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych
nieruchomości. Dział II

Korzystanie z wód, Dział III

Ochrona wód, Rozdział I

Zasady ochrony wód
(zmieniony na: Cele środowiskowe i zasady ochrony wód)
, Rozdział II

Strefy oraz obszary ochronne, Dział IV

Budownictwo wodne, Rozdział I

Przepisy ogólne, Rozdział II

Regulacja koryt cieków naturalnych, Rozdział III

Melioracje wodne. Dział V

Ochrona przed powodzią oraz suszą
(skreślony, w zamian dwa działy: Dział Va

Ochrona przed powodzią, Dział Vb

Ochrona przed suszą)
, Dział VI

Zarządzanie zasobami wodnymi, Rozdział I

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
Rozdział II

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz państwowa służba hydrogeologiczna
(zmieniony na: Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba hydrogeologiczna oraz
państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących)
, Rozdział III

Planowanie w gospodarowaniu
wodami, Rozdział IV

Pozwolenia wodnoprawne, Rozdział V

Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu
wodami, Rozdział VI

Kataster wodny,
Rozdział VIa

Monitoring wód (dodany)
, Rozdział VII

Kontrola
gospodarowania wodami. Dział VII

Spółki wodne i związki wałowe, Rozdział I

Tworzenie spółek wodnych i
związków wałowych, Rozdział II

Organy spółki, Rozdział III

Nadzór i kontrola nad działalnością spółek,
Rozdział IV

Rozwiązanie spółki wodnej. Dział VIII

Odpowiedzialność za szkody. Dział IX

Przepisy karne.
Dział X

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe, Rozdział I

Zmiany w
przepisach obowiązujących, Rozdział II

Przepisy przejściowe i końcowe Nowelizacje ustawy dotyczyły głównie
jej uzgodnienia z Dyrektywą Powodziową oraz kwestii monitoringu jakości wód.
 Prawo wodne
3
Przypisy
[1]
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
DetailsServlet?id=WDU20011151229
[2]
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
DetailsServlet?id=WDU20110320159
[3] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej
/
eur-lex.
europa.
eu/
LexUriServ/
LexUriServ.
do?uri=DD:15:05:32000L0060:PL:PDF)
(
)
. Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej, 2000-12-22. [dostęp 2011-08-25].
[4] Ustawa wodna z dnia 19 września 1922 r. Dz. U. z 1922 r. Nr 102, poz. 336
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
[5] Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem Dz. U. z 1961 r. Nr 5, poz. 33
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
[6] Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. Prawo wodne Dz. U. z 1962 r. Nr 34, poz. 158
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
[7] Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229
/
isap.
sejm.
gov.
pl/
.
 Źródła i autorzy artykułu
4
Źródła i autorzy artykułu
Prawo wodne
 
Źródło
Autorzy
: Beno, Panek, Pcirrus2, Spacejam2, 1 anonimowych edycji
Źródła, licencje i autorzy grafik
Plik:Emblem-scales.svg
 
Źródło
Licencja
: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5  
Autorzy
: ; ; The people from the
Tango! project.
Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]