Prawo wykroczeń Marek(1),

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PODRĘCZNIKI PRAWNICZE
f Andrzej Marek Prawo wykroczeń
Prawo wykroczeń
(materialne i procesowe)
f Andrzej Marek
prof. zw. dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu
7. wydanie uaktualnione
WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012
Wydawca
: Aneta Flisek
PRAWO
ZOBOWIĄZUJE
Ni 3 kseruję!
© Wydawnictwo C. H. Beck 2012
Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa
Skład i łamanie
: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z
o.o.
Druk i oprawa:
P.W.P. INTERDRUK,
Warszawa
ISBN 978-83-255-3827-9 Q
ISBN e-book 978-83-255-3828-6
Spis treści
Przedmowa .........................................................................................................
V
Wykaz skrótów ..................................................................................................
XI
Literatura ogólna .................................................................................................
XV
Część I. Zagadnienia ogólne
..........................................................................
1
Rozdział I. Pojęcie prawa wykroczeń, jego funkcje i miejsce w systemie
obowiązującego prawa
.................................................................................
1
1. Uwagi ogólne ..........................................................................................
1
2. Kryteria rozgraniczenia obszarów przestępstw i wykroczeń ...................
4
Rozdział II. Rozwój prawa dotyczącego wykroczeń w Polsce
.......................
8
systemów prawa .....................................................................................
8
4. Ustawa o orzecznictwie karno-administracyjnym z 15.12.1951 r ...........
12
5. Kodyfikacja prawa wykroczeń z 20.5.1971 r ..........................................
14
Rozdział III. Reforma prawa wykroczeń w Rzeczypospolitej Polskiej
.........
17
6. Założenia reformy i najważniejsze nowelizacje ......................................
17
7. Nowy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i projekty zmian
Kodeksu wykroczeń. Problem tzw. prawa administracyjno-karnego .....
19
Część II. Materialne prawo wykroczeń
..........................................................
23
Rozdział I. Źródła i zasady stosowania materialnego prawa wykroczeń
......
23
8. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń......................................
23
9. Zasady stosowania materialnego prawa wykroczeń ................................
26
Rozdział II. Pojęcie i struktura wykroczenia
..................................................
30
10. Spór o istotę wykroczenia......................................................................
30
11. Definicja wykroczenia i jej elementy ....................................................
33
12. Ustawowe znamiona wykroczenia ........................................................
36
Rozdział III. Przedmiot i strona przedmiotowa wykroczenia
.......................
39
13. Przedmiot wykroczenia .........................................................................
39
14. Strona przedmiotowa (czyn i jego formy, związek przyczynowy) ........
42
15. Okoliczności uchylające bezprawność czynu ........................................
46
VI
Spis treści
Rozdział IV. Podmiot i strona podmiotowa wykroczenia
..............................
51
16. Podmiot wykroczenia ............................................................................
51
17. Strona podmiotowa (wina i jej formy)...................................................
53
18. Okoliczności uchylające winę ...............................................................
58
Rozdział V. Formy popełnienia wykroczenia
..................................................
61
19. Formy zjawiskowe (współsprawstwo, podżeganie, pomocnictwo) .......
61
20. Usiłowanie.............................................................................................
64
Rozdział VI. Jedność i wielość wykroczeń. Zbieg znamion przestępstwa
i wykroczenia
................................................................................................
66
21. Prawna jedność wykroczenia.................................................................
66
22. Zbieg wykroczeń i zbieg przepisów ustawy ..........................................
70
23. Zbieg znamion przestępstwa i wykroczenia ..........................................
72
Rozdział VII. Kary i środki karne
...................................................................
76
24. Ogólne pojęcie istoty i celów kary ........................................................
76
25. Kary.......................................................................................................
78
I. Kara aresztu ...................................................................................
79
II.
Kara ograniczenia wolności ............................................................
81
III.
83
IV.
84
26. Środki karne ..........................................................................................
85
I. Zakaz prowadzenia pojazdów ........................................................
87
II.
Przepadek przedmiotów ..................................................................
89
III.
91
IV.
93
27. Środki oddziaływania wychowawczego ................................................
94
Rozdział VIII. Zasady wymiaru kary i środków karnych
.............................
95
28. Ogólne zasady i dyrektywy wymiaru kary lub środka karnego .............
95
I. Współmierność do szkodliwości czynu i winy...............................
98
II.
Społeczne oddziaływanie................................................................
98
III.
99
29. Okoliczności wpływające na wymiar kary (środka karnego) ................
100
30. Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie od ukarania ...................
104
31. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu.................................
106
32. Wymiar kary wobec sprawców wykroczeń chuligańskich
i recydywistów ......................................................................................
108
Rozdział IX. Przedawnienie karalności i zatarcie ukarani
a ..........................
113
33. Przedawnienie karalności i wykonania kary..........................................
113
34. Zatarcie ukarania ...................................................................................
114
Rozdział X. Część szczególna. Systematyka i najważniejsze kategorie
wykroczeń
.....................................................................................................
116
35. Systematyka części szczególnej Kodeksu wykroczeń ...........................
116
samorządowym i społecznym................................................................
117
37. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ........................
124
38. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
126
39. Wykroczenia przeciwko osobie i zdrowiu ludności ..............................
132
[ Pobierz całość w formacie PDF ]