Prawo Zamowień Publicznych, Budownictwo S1 ZUT, umowy i procedury kontraktowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->©Kancelaria Sejmus. 1/170Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177USTAWAz dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznychOpracowano napodstawie:t.j.Dz. U. z 2013 r.poz. 907, 984,1047, 1473, z2014 r. poz. 423,768, 811, 915,1146, 1232.DZIAŁ IPrzepisy ogólneRozdział 1Przedmiot regulacjiArt. 1.Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środkiochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwew sprawach uregulowanych w ustawie.Art. 2.Ilekroć w ustawie jest mowa o:1)cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.poz. 915);1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazyistnieniadanegoproduktu,tojest:badanie,rozwój,zmianę,projektowanieutrzymanie,przemysłowe,2)produkcję,naprawę,modernizację,logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie;dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innychdóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,dzierżawy oraz leasingu;2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony wczasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których2014-11-12©Kancelaria Sejmus. 2/170przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawieumowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne;3)kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który –zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawnionydo zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionychprzez zamawiającego;4)5)(uchylony);najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawianajkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się doprzedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a wprzypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lubnaukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznacznyi wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny iinnych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć robotybudowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem zinformacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celówbezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych,wymaga ich wykorzystania lub je zawiera;5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celówbezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych,wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robótbudowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, którymoże samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;6)ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie ztreścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie częścizamówienia publicznego;7)ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie zwarunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówieniapublicznego;2014-11-12©Kancelaria Sejmus. 3/1707a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumiećpostępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lubprzesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia donegocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostaniezawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybuzamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy;8)robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albozaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisachwydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizacjęobiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiamiokreślonymi przez zamawiającego;8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalniezaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone doużycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć:a)b)c)wojnę,konflikt zbrojny,jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda,wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiucodziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mającapoważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęciadziałań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;9)środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne wrozumieniu przepisów o finansach publicznych;9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą międzyzamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jestustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostaćudzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi takapotrzeba, przewidywanych ilości;9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formiepisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lubroboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą międzywybranymprzezzamawiającegowykonawcąainnympodmiotem2014-11-12©Kancelaria Sejmus. 4/170(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlanetakże między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymipodwykonawcami;10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, którychprzedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymiw przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b;11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albojednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się oudzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę wsprawie zamówienia publicznego;11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niżzamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia nadostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych;12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albojednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną dostosowania ustawy;13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatnezawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem sąusługi, dostawy lub roboty budowlane.Art. 2a.Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usługo charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowieńdyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. wsprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na robotybudowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przezpodmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usługpocztowych.Art. 2b.Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usługo charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowieńdyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. wsprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane,2014-11-12©Kancelaria Sejmus. 5/170dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinachobronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.Art. 2c.Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robótbudowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedurudzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi orazdyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające wsektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.Art. 3.1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanychdalej „zamówieniami”, przez:1)jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansachpublicznych;2)inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadająceosobowości prawnej;3)inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celuzaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteruprzemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tymprzepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lubpośrednio przez inny podmiot:a)b)c)d)finansują je w ponad 50% lubposiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lubsprawują nadzór nad organem zarządzającym, lubmają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczegolub zarządzającego;3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o którychmowa w pkt 3;4)inne niż określone w pkt 1–3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane wcelu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132,a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lubwyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1–3a, pojedynczo lub2014-11-12 [ Pobierz całość w formacie PDF ]