Prawo zemsty [2009], Filmy, Prawo zemsty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[289][310]B...[328][349]A...[353][390]- Dobrze si� bawisz, kochanie?|- Tak.[416][442]Mam nadziej�,|�e radzisz sobie lepiej ode mnie.[443][467]- Co robisz?|- Naszyjnik dla mamy.[468][494]Mog� zobaczy�?[505][527]- Jeszcze jeden?|- Tak.[528][564]/- Kochanie?|- To ju� drugi dzisiaj.[579][595]/- Kochanie!|- Tak?[596][614]/Pomo�esz mi z tym?[616][651]My�la�em, �e my mamy dzi� wolne.[664][696]Id� si� umy� przed kolacj�.[697][728]�adnie pachnie.|To jedzenie na wynos?[729][756]/Mamusiu, zobacz...[830][849]Nie![850][871]Nie![949][980]Nie mo�na walczy� z losem.[1082][1094]Musimy st�d spierdala�![1094][1122]Co robisz?!|Chod�![1185][1202]Przesta�, do chuja!|Chod�my![1204][1230]Zamknij mord�![1352][1374]Spoko.[1378][1407]Dzieciaki mnie lubi�.[1623][1654]{y:B}LAW ABIDING CITIZEN|PRAWO ZEMSTY[1656][1693]T�umaczenie: k-rol|Korekta: Igloo666[1920][1943]- Nick.|- Co jest, Bringham?[1945][1964]P�ywam z Willisem na kajakach.[1965][1980]Jak stoimy ze spraw�|jego dzieciaka?[1981][1988]- Willisa?|- Tak.[1989][2000]Zrezygnowa�em z niej.[2002][2010]Dlaczego to robi�e�?[2012][2018]To g�wniana sprawa.[2019][2044]W chwili pope�nienia morderstwa|dzieciak mia� 15 lat.[2045][2072]Nie chcesz nara�a� swojego 95%|wska�nika skaza�.[2074][2100]W�a�ciwie to 96%.|- Ju� 96%?[2101][2138]Masz lepsze wyniki?[2139][2164]Gdybym ci� nie zna�, powiedzia�bym,|�e ubiegasz si� o moj� posad�.[2166][2209]Ale znasz i wiesz dobrze,|�e celuj� znacznie wy�ej.[2212][2246]Z�o�yli wniosek o oddalenie zarzut�w,|ale nie ma mowy, �eby s�dzia Abrams go uzna�.[2247][2262]Mo�emy go dopa�� w oparciu o RICO.[2264][2289]Mia�a� tyle czasu,|a wracasz z czym� takim, Sarah?[2290][2317]Mo�e powinna� ponownie oceni�|swoje zdolno�ci w zbieraniu informacji.[2318][2341]- Co jeszcze?|- Ona ma racj�.[2342][2363]- Panie Rice?|- RICO stworzono do takich spraw.[2364][2389]Sprawd� ust�p 901 ustawy o kontroli|przest�pczo�ci zorganizowanej.[2391][2412]Powiniene� te� pozwoli�|Sarze zaj�� si� t� spraw�.[2414][2444]Gdy ostatnio sprawdza�em,|ja dowodzi�em tym biurem.[2445][2466]Ju� odwali�a �mudn� robot�.|B�d� j� nadzorowa�.[2468][2503]Helen Keller mo�e wzi�� t� spraw�.[2505][2532]Dobra, cudowny ch�opcze.|Je�li spieprzy, b�dzie na ciebie.[2534][2559]/Nie spieprz.[2574][2595]/Dzi�kuj�.[2596][2620]- Cantrell chce ci� widzie�.|- Zaraz przyjd�.[2622][2657]Nie, chce si� widzie� z Nickiem.[2670][2683]Nadal dr�czysz Bringhama?[2684][2708]Powiedzmy, �e mniej mi imponuje|jego dyplom z Harvarda ni� jemu samemu.[2709][2733]- Nie wszyscy chodzili�my do Fordham.|- Studiowa�em tam wieczorowo.[2735][2754]Wiesz, czego si� tam nauczy�em?[2755][2772]�e szko�y prawnicze|nie maj� nic wsp�lnego z prawem.[2773][2793]Chyba opu�ci�e� zaj�cia|z polityki mi�dzywydzia�owej.[2795][2833]Wystarczy, �e �awa ci� lubi.|Czy to nie twoje s�owa, Jonas?[2834][2846]Jak sprawa Sheltona?[2847][2882]Nie posz�o wczoraj po naszej my�li.|Spraw� dosta�a s�dzia Birch.[2884][2909]Z�a wiadomo��.|Co teraz?[2910][2935]- Id�my na uk�ad.|- Zabili dziewczynk�, Nick.[2936][2958]- System nie jest doskona�y.|- A my nie jeste�my idealnymi s�ugami,[2960][2997]- ale i tak mo�esz wygra� t� spraw�.|- Nie mog� ryzykowa�.[2999][3030]Lepsza jakakolwiek sprawiedliwo��|od �adnej.[3031][3066]- Musisz powiedzie� o tym m�owi.|- To cz�� mojej pracy.[3067][3101]Dobrze.|W�a�nie na ciebie czeka.[3102][3122]Co?[3138][3161]Ufasz mi?[3186][3220]- Ufasz mi, Clyde?|- Oczywi�cie.[3259][3292]Darby zgodzi� si� zeznawa�|przeciwko Amesowi.[3293][3334]Z tym zeznaniem|Ames dostanie kar� �mierci.[3384][3410]A co z Darbym?[3417][3450]Darby przyzna si� do morderstwa.[3452][3485]- Kt�rego stopnia?|- Trzeciego.[3487][3507]I p�jdzie siedzie� na ile, 5 lat?[3509][3533]W najlepszym razie.[3533][3555]Przepraszam, ale nie rozumiem.[3556][3576]By�y komplikacje.|S�dzia wyda�a postanowienie,[3578][3607]- �e nie dopuszcza tego DNA jako dow�d.|- Co?[3609][3624]Zasada wy��czenia.[3625][3645]Obro�ca sprawnie tym pokierowa�.[3647][3665]M�wi�e�, �e ta cz�� sprawy|nie budzi�a w�tpliwo�ci.[3667][3698]- Mieli�my krew na jego koszuli.|- Podlega tej samej zasadzie.[3699][3715]A co z reszt� dowod�w?[3717][3750]Nie s� rozstrzygaj�ce, Clyde.[3769][3802]To nic.|Widzia�em ich twarze.[3803][3828]Widzia�em, co robili.|Zabili moj� c�reczk�, Nick.[3830][3863]Straci�e� przytomno��.|Twoje zeznanie nie b�dzie wiarygodne.[3864][3892]Staniesz na miejscu dla �wiadka,|a obrona rozszarpie ci� na strz�py.[3893][3925]Ale przysi�gli mi uwierz�,|bo to prawda.[3926][3946]- Mo�emy wygra�.|- Mo�emy te� przegra�.[3947][3977]I zostaniemy wtedy z niczym.[3978][4000]Ca�y rok na marne,|wydane miliony dolar�w,[4002][4022]a oni mog� wyj�� wolni.[4023][4061]Obaj s� winni, a zw�aszcza Darby.|Wiesz o tym.[4062][4117]Nie chodzi o to, co wiesz, Clyde,|tylko o to, czego mo�esz dowie�� w s�dzie.[4139][4157]Prosz�, nie id� z nimi na uk�ad.[4158][4192]- Nie r�b tego.|- Przykro mi, za p�no.[4193][4210]Przykro mi.[4211][4245]- Zawar�em ugod�.|- Co takiego?[4248][4256]Jak mog�e�?[4257][4292]Tak dzia�a wymiar sprawiedliwo�ci.[4300][4336]Wiem, �e teraz|nie uwa�asz tego za w�a�ciwe,[4337][4368]ale to nasze zwyci�stwo.[4398][4423]/Pa�skie biuro uwierzytelni�o t� umow�?[4425][4444]- Tak, wysoki s�dzie.|- Panie Reynolds?[4445][4475]Chce si� pan podzieli�|jakimi� wspania�ymi spostrze�eniami?[4477][4499]Nie, wysoki s�dzie.|�adnych spostrze�e�.[4500][4516]Zatem wierz�,|�e mo�emy posun�� si� do przodu[4518][4547]z procesem pana Amesa|bez wniosk�w o odroczenie.[4547][4579]Termin rozprawy si� zbli�a.[4610][4634]Na mojej sali nie wolno|u�ywa� kom�rek, panie Rice.[4636][4665]- Ju� to przerabiali�my.|- Przepraszam.[4666][4693]Mia�em nagl�c� spraw�...[4695][4730]Nast�pnym razem j� panu zabior�.[4748][4775]- Jeste� ochajtany?|- S�ucham?[4776][4802]Jeste� �onaty?[4809][4851]B�agam, spierdol to,|�ebym m�g� ci� zniszczy�.[4903][4939]Nikomu �le nie �ycz�,|ale Ames zas�uguje na cierpienie za to,[4941][4955]co zrobi�.[4957][4994]W ko�cu nie mo�na walczy� z losem, co?[5060][5080]/Gdy podejmujesz decyzj�,|/pog�d� z ni� i �yj dalej.[5082][5109]W tym zawodzie najwi�kszym atutem|jest kr�tka pami��.[5110][5141]Nie bij si� sam ze sob�,|zbyt wielu ludzi ju� to robi za ciebie.[5142][5158]Oto niekt�rzy z nich.[5159][5208]To nie ta chwila,|gdy opowiadasz mi star�, m�dr� opowie��...[5210][5228]Mam jedn�.[5230][5248]Marek Aureliusz mia� s�ug�,|kt�ry szed� za nim,[5249][5268]gdy zmierza� na taki|rzymski odpowiednik Time Square.[5269][5299]Jedynym zadaniem s�ugi,|gdy ludzie chwalili cesarza,[5300][5345]by�o szeptanie mu do ucha:|"Jeste� tylko cz�owiekiem".[5349][5366]W porz�dku?[5367][5381]- Co za bzdury.|- Przecie� to dobre.[5382][5396]Nie s�dz� nawet,|�eby� zna� histori�.[5398][5420]Nie rozumiesz, Nick.|Niewa�ne, co m�wi�.[5421][5451]Dobra.|Zajm� si� tym.[5479][5496]Po kolei.[5497][5511]B�dziecie zabiega� o kar� �mierci?[5513][5531]- Dla Ruperta Amesa owszem.|- A dla Darby'ego?[5532][5561]Przyzna� si� do morderstwa,|ale wsp�pracuje.[5561][5585]Prokuratura przeznacza|wszystkie swoje zasoby,[5585][5629]by zapewni�,|�eby sprawiedliwo�ci sta�o si� zado��.[5681][5712]Chcia�em podzi�kowa�,|�e by�e� po mojej stronie.[5713][5758]- Fajnie, gdy system dzia�a, co?|- Odczep si� ode mnie.[5761][5787]Dalej, idziemy.[5915][5938]Chod�my.[6203][6238]- Co si� sta�o?|- W zwi�zku z czym?[6256][6280]Co� nie tak?[6281][6303]A ty moj� prac� nazywasz nudn�.[6304][6336]- Czw�rka z minusem?|- Tak.[6345][6381]A teraz powiesz mi,|co si� sta�o?[6389][6424]Mog� troch� pogada� z c�reczk�?[6449][6476]- Nie!|- Prosz�.[6481][6500]Przede wszystkim,|to m�wi� ja, tw�j ojciec.[6501][6521]- No tak, nie wiedzia�a o tym.|- Nigdy nie wiadomo.[6522][6551]Masz tam siedzie� tak d�ugo,|jak tylko si� da,[6551][6576]bo tu jest sporo szalonych dupk�w.[6577][6621]- Uwa�aj na sw�j j�zyk!|- Twoja matka to twardzielka.[6623][6635]Ja tu jestem.[6637][6667]Tatu� chce, �eby� wysz�a|i by�a c�reczk� tatusia...[6668][6710]Nie chc�, �eby wysz�a,|bo teraz jest tylko moja.[6713][6730]/Dziesi�� lat p�niej[6732][6763]Widzia� kto� m�j telefon?[6793][6813]Widzia�a� m�j telefon?[6814][6845]- Nie jest przywi�zany do twojej r�ki?|- Nie, nie jest.[6846][6879]Tatusiu, nie zjesz|mojego francuskiego tostu?[6880][6903]Robisz francuskie tosty?[6904][6924]Przykro mi, jestem sp�niony.[6926][6943]Dobrze.[6945][6972]No dobra.|Pycha.[6987][7001]Sama go zrobi�a�?[7003][7013]Jeste� lepsza od matki.[7014][7024]S�ysza�am to.[7025][7052]Pachnie smakowicie.|Prosz�, tw�j kontakt ze �wiatem.[7053][7080]Cze��, skarbie.[7084][7117]Wybierasz si� po po�udniu|na recital swojej c�rki?[7118][7166]- My�la�em, �e zam�wisz DVD.|- Nagranie to nie to samo, Nick.[7169][7196]Mamo, wszystko gra.|Wiem, �e tata musi pracowa�.[7197][7212]Widzisz, wszystko w porz�dku.|Tata musi pracowa�.[7213][7225]A co robi tata?[7226][7242]- Zamyka z�ych ludzi.|- A dlaczego to robi?[7243][7271]- �eby�my byli bezpieczni.|- Tak.[7272][7294]- Skarbie, we� wiolonczel�.|- Dobrze.[7296][7316]- Bardzo dzi�kuj�.|- Prosz�.[7317][7347]Moja ma�a kuchareczka.[7356][7378]Wiesz, �e ona ma 10 lat?[7380][7388]- Wiesz?|- Tak.[7389][7406]Nie rozumie,|dlaczego nigdy nie ma ci� w pobli�u.[7407][7443]Ta gadka o z�ych i dobrych|nic dla niej nie znaczy.[7444][7461]Nie mog� dzisiaj przyj��.[7462][7496]Wiesz, �e nie by�e�|na �adnym jej wyst�pie?[7497][7515]- Do��!|- Dobrze.[7517][7564]Za�atwimy nagranie, usi�dziemy|i obejrzymy je jak rodzina.[7573][7597]Kocham ci�.[7604][7622]- Dzi�ki za tost.|- Kocham si�.[7623][7653]- Ja ciebie te�.|- Pa.[7676][7702]- Jak tam Chip?|- Chester.[7703][7716]A co si� sta�o z Chipem?|Lubi�em go.[7717][7750]Nie ma �adnego Chipa.|A teraz nie ma te� Chestera.[7751][7769]- Wci�� dzwoni�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]