Prawo zemsty - Law Abiding Citizen.2009.DvdRip.Noir, aaa nowości

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{200}{300}Synchro do wersji:|UNRATED.480p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON{302}{354}{y:B}rocco525{1052}{1092}B...{1151}{1202}A...{1213}{1306}- Dobrze si� bawisz, kochanie?|- Tak.{1380}{1438}Mam nadziej�,|�e radzisz sobie lepiej ode mnie.{1438}{1499}- Co robisz?|- Naszyjnik dla mamy.{1518}{1567}Mog� zobaczy�?{1593}{1648}- Jeszcze jeden?|- Tak.{1661}{1742}/- Kochanie?|- To ju� drugi dzisiaj.{1779}{1819}/- Kochanie!|- Tak?{1822}{1868}/Pomo�esz mi z tym?{1871}{1958}My�la�em, �e my mamy dzi� wolne.{1993}{2070}Id� si� umy� przed kolacj�.{2073}{2149}�adnie pachnie.|To jedzenie na wynos?{2152}{2223}/Mamusiu, zobacz...{2408}{2452}Nie!{2455}{2508}Nie!{2702}{2782}Nie mo�na walczy� z losem.{3023}{3099}Musimy st�d spierdala�!{3283}{3340}Nie!{3344}{3409}- Co robisz?!Chod�!|- Nie!{3430}{3468}Przesta�, do chuja!|Chod�my!{3472}{3520}Zamknij mord�!{3673}{3720}Nie!{3928}{3972}Spoko.{3995}{4024}Dzieciaki mnie lubi�.{4038}{4088}Nie! Heather!{4131}{4221}Nie! nie!{4632}{4716}{y:B}LAW ABIDING CITIZEN|PRAWO ZEMSTY{4719}{4811}T�umaczenie: k-rol|Korekta: Igloo666{5572}{5631}- Nick.|- Co jest, Bringham?{5635}{5683}P�ywam z Willisem na kajakach.{5686}{5720}Jak stoimy ze spraw�|jego dzieciaka?{5723}{5743}- Willisa?|- Tak.{5746}{5772}Zrezygnowa�em z niej.{5776}{5796}Dlaczego to robi�e�?{5800}{5817}To g�wniana sprawa.{5820}{5882}W chwili pope�nienia morderstwa|dzieciak mia� 15 lat.{5895}{5958}Nie chcesz nara�a� swojego 95%|wska�nika skaza�.{5961}{6026}W�a�ciwie to 96%.|- Ju� 96%?{6030}{6123}Masz lepsze wyniki?{6127}{6191}Gdybym ci� nie zna�, powiedzia�bym,|�e ubiegasz si� o moj� posad�.{6191}{6300}Ale znasz i wiesz dobrze,|�e celuj� znacznie wy�ej.{6305}{6386}Z�o�yli wniosek o oddalenie zarzut�w,|ale nie ma mowy, �eby s�dzia Abrams go uzna�.{6389}{6428}Mo�emy go dopa�� w oparciu o RICO.{6434}{6494}Mia�a� tyle czasu,|a wracasz z czym� takim, Sarah?{6497}{6563}Mo�e powinna� ponownie oceni�|swoje zdolno�ci w zbieraniu informacji.{6566}{6623}- Co jeszcze?|- Ona ma racj�.{6627}{6679}- Panie Rice?|- RICO stworzono do takich spraw.{6682}{6745}Sprawd� ust�p 901 ustawy o kontroli|przest�pczo�ci zorganizowanej.{6748}{6802}Powiniene� te� pozwoli�|Sarze zaj�� si� t� spraw�.{6806}{6881}Gdy ostatnio sprawdza�em,|ja dowodzi�em tym biurem.{6881}{6937}Ju� odwali�a �mudn� robot�.|B�d� j� nadzorowa�.{6940}{7029}Pierwszy lepszy by sobie poradzi�.{7035}{7103}Dobra, cudowny ch�opcze.|Je�li spieprzy, b�dzie na ciebie.{7106}{7169}/Nie spieprz.{7208}{7251}/Dzi�kuj�.{7264}{7323}- Cantrell chce ci� widzie�.|- Zaraz przyjd�.{7326}{7413}Nie, chce si� widzie� z Nickiem.{7448}{7478}Nadal dr�czysz Bringhama?{7481}{7541}Powiedzmy, �e mniej mi imponuje|jego dyplom z Harvarda ni� jemu samemu.{7544}{7604}- Nie wszyscy chodzili�my do Fordham.|- Studiowa�em tam wieczorowo.{7607}{7656}Wiesz, czego si� tam nauczy�em?{7659}{7703}�e szko�y prawnicze|nie maj� nic wsp�lnego z prawem.{7705}{7756}Chyba opu�ci�e� zaj�cia|z polityki mi�dzywydzia�owej.{7759}{7854}Wystarczy, �e �awa ci� lubi.|Czy to nie twoje s�owa, Jonas?{7857}{7886}Jak sprawa Sheltona?{7889}{7979}Nie posz�o wczoraj po naszej my�li.|Spraw� dosta�a s�dzia Birch.{7982}{8046}Z�a wiadomo��.|Co teraz?{8049}{8109}- Id�my na uk�ad.|- Zabili dziewczynk�, Nick.{8112}{8171}- System nie jest doskona�y.|- A my nie jeste�my idealnymi s�ugami,{8171}{8264}- ale i tak mo�esz wygra� t� spraw�.|- Nie mog� ryzykowa�.{8267}{8348}Lepsza jakakolwiek sprawiedliwo��|od �adnej.{8351}{8436}- Musisz powiedzie� o tym m�owi.|- To cz�� mojej pracy.{8440}{8525}Dobrze.|W�a�nie na ciebie czeka.{8528}{8579}Co?{8798}{8852}- Jak si� masz?|- Dobrze, a ty?{8852}{8891}W porz�dku.|Prosz� siada�.{8938}{9073}Nie mia�em od ciebie �adnych wie�ci|i zrobi�em kilka notatek dotycz�cych sprawy.{9073}{9127}Mam kilka dobrych pomys��w.{9131}{9183}Rzuc� na to okiem.{9363}{9445}Chcia�em je przedyskutowa�.{9475}{9533}Ufasz mi?{9596}{9709}- Ufasz mi, Clyde?|- Oczywi�cie.{9776}{9861}Darby zgodzi� si� zeznawa�|przeciwko Amesowi.{9864}{9963}Z tym zeznaniem|Ames dostanie kar� �mierci.{10086}{10153}A co z Darbym?{10174}{10256}Darby przyzna si� do morderstwa.{10259}{10344}- Kt�rego stopnia?|- Trzeciego.{10348}{10397}I p�jdzie siedzie� na ile, 5 lat?{10401}{10461}W najlepszym razie.{10464}{10516}Przepraszam, ale nie rozumiem.{10519}{10570}By�y komplikacje.|S�dzia wyda�a postanowienie,{10573}{10649}- �e nie dopuszcza tego DNA jako dow�d.|- Co?{10652}{10688}Zasada wy��czenia.{10691}{10743}Obro�ca sprawnie tym pokierowa�.{10746}{10793}M�wi�e�, �e ta cz�� sprawy|nie budzi�a w�tpliwo�ci.{10796}{10873}- Mieli�my krew na jego koszuli.|- Podlega tej samej zasadzie.{10876}{10918}A co z reszt� dowod�w?{10921}{11004}Nie s� rozstrzygaj�ce, Clyde.{11053}{11135}To nic.|Widzia�em ich twarze.{11139}{11202}Widzia�em, co robili.|Zabili moj� c�reczk�, Nick.{11205}{11287}Straci�e� przytomno��.|Twoje zeznanie nie b�dzie wiarygodne.{11290}{11358}Staniesz na miejscu dla �wiadka,|a obrona rozszarpie ci� na strz�py.{11361}{11443}Ale przysi�gli mi uwierz�,|bo to prawda.{11446}{11499}- Mo�emy wygra�.|- Mo�emy te� przegra�.{11505}{11572}I zostaniemy wtedy z niczym.{11576}{11631}Ca�y rok na marne,|wydane miliony dolar�w,{11634}{11685}a oni mog� wyj�� wolni.{11688}{11781}Obaj s� winni, a zw�aszcza Darby.|Wiesz o tym.{11784}{11923}Nie chodzi o to, co wiesz, Clyde,|tylko o to, czego mo�esz dowie�� w s�dzie.{11979}{12022}Prosz�, nie id� z nimi na uk�ad.{12025}{12110}- Nie r�b tego.|- Przykro mi, za p�no.{12115}{12149}Przykro mi.{12158}{12243}- Zawar�em ugod�.|- Co takiego?{12249}{12268}Jak mog�e�?{12272}{12360}Tak dzia�a wymiar sprawiedliwo�ci.{12380}{12470}Wiem, �e teraz|nie uwa�asz tego za w�a�ciwe,{12474}{12550}ale to nasze zwyci�stwo.{12625}{12687}/Pa�skie biuro uwierzytelni�o t� umow�?{12691}{12741}- Tak, wysoki s�dzie.|- Panie Reynolds?{12745}{12807}Chce si� pan podzieli�|jakimi� wspania�ymi spostrze�eniami?{12807}{12888}Jestem obro�c�, wysoki s�dzie.|Nie mam ich wielu.{12978}{13036}Nie, wysoki s�dzie.|�adnych spostrze�e�.{13036}{13079}Zatem wierz�,|�e mo�emy posun�� si� do przodu{13082}{13153}z procesem pana Amesa|bez wniosk�w o odroczenie.{13156}{13236}Termin rozprawy si� zbli�a.{13312}{13373}Na mojej sali nie wolno|u�ywa� kom�rek, panie Rice.{13377}{13449}- Ju� to przerabiali�my.|- Przepraszam.{13452}{13522}Mia�em nagl�c� spraw�...{13525}{13612}Nast�pnym razem j� panu zabior�.{13659}{13726}- Jeste� ochajtany?|- S�ucham?{13729}{13794}Jeste� �onaty?{13811}{13914}B�agam, spierdol to,|�ebym m�g� ci� zniszczy�.{14044}{14137}Nikomu �le nie �ycz�,|ale Ames zas�uguje na cierpienie za to,{14140}{14175}co zrobi�.{14181}{14272}W ko�cu nie mo�na walczy� z losem, co?{14437}{14490}/Gdy podejmujesz decyzj�,|/pog�d� z ni� i �yj dalej.{14493}{14561}W tym zawodzie najwi�kszym atutem|jest kr�tka pami��.{14564}{14640}Nie bij si� sam ze sob�,|zbyt wielu ludzi ju� to robi za ciebie.{14643}{14681}Oto niekt�rzy z nich.{14683}{14807}To nie ta chwila,|gdy opowiadasz mi star�, m�dr� opowie��...{14813}{14859}Mam jedn�.{14862}{14908}Marek Aureliusz mia� s�ug�,|kt�ry szed� za nim,{14911}{14957}gdy zmierza� na taki|rzymski odpowiednik Time Square.{14960}{15035}Jedynym zadaniem s�ugi,|gdy ludzie chwalili cesarza,{15039}{15152}by�o szeptanie mu do ucha:|"Jeste� tylko cz�owiekiem".{15162}{15202}W porz�dku?{15205}{15240}- Co za bzdury.|- Przecie� to dobre.{15244}{15280}Nie s�dz� nawet,|�eby� zna� histori�.{15283}{15339}Nie rozumiesz, Nick.|Niewa�ne, co m�wi�.{15342}{15415}Dobra.|Zajm� si� tym.{15486}{15527}Po kolei.{15530}{15565}B�dziecie zabiega� o kar� �mierci?{15568}{15614}- Dla Ruperta Amesa owszem.|- A dla Darby'ego?{15617}{15688}Przyzna� si� do morderstwa,|ale wsp�pracuje.{15691}{15748}Prokuratura przeznacza|wszystkie swoje zasoby,{15751}{15860}by zapewni�,|�eby sprawiedliwo�ci sta�o si� zado��.{15989}{16068}Chcia�em podzi�kowa�,|�e by�e� po mojej stronie.{16071}{16185}- Fajnie, gdy system dzia�a, co?|- Odczep si� ode mnie.{16190}{16256}Dalej, idziemy.{16387}{16422}Chod�my.{17533}{17623}- Co si� sta�o?|- W zwi�zku z czym?{17665}{17725}Co� nie tak?{17733}{17783}A ty moj� prac� nazywasz nudn�.{17789}{17866}- Czw�rka z minusem?|- Tak.{17889}{17981}A teraz powiesz mi,|co si� sta�o?{18000}{18085}Mog� troch� pogada� z c�reczk�?{18147}{18214}- Nie!|- Prosz�.{18228}{18274}Przede wszystkim,|to m�wi� ja, tw�j ojciec.{18277}{18328}- No tak, nie wiedzia�a o tym.|- Nigdy nie wiadomo.{18331}{18402}Masz tam siedzie� tak d�ugo,|jak tylko si� da,{18405}{18466}bo tu jest sporo szalonych dupk�w.{18469}{18578}- Uwa�aj na sw�j j�zyk!|- Twoja matka to twardzielka.{18581}{18614}Ja tu jestem.{18618}{18693}Tatu� chce, �eby� wysz�a|i by�a c�reczk� tatusia...{18696}{18802}Nie chc�, �eby wysz�a,|bo teraz jest tylko moja.{18808}{18852}/Dziesi�� lat p�niej{18855}{18933}Widzia� kto� m�j telefon?{19009}{19057}Widzia�a� m�j telefon?{19060}{19138}- Nie jest przywi�zany do twojej r�ki?|- Nie, nie jest.{19141}{19223}Tatusiu, nie zjesz|mojego francuskiego tostu?{19226}{19282}Robisz francuskie tosty?{19286}{19337}Przykro mi, jestem sp�niony.{19344}{19375}Dobrze.{19388}{19455}No dobra.|Pycha.{19495}{19514}Sama go zrobi�a�?{19515}{19556}Zabior� do pracy ca�y talerz.{19560}{19619}Dobrze...|Nie!{19623}{19663}Naprawd� masz tylko 10 lat?{19667}{19715}- Jeste� lepsza od matki.|- S�ysza�am to.{19727}{19794}Pachnie smakowicie.|Prosz�, tw�j kontakt ze �wiatem.{19797}{19863}Cze��, skarbie.{19875}{19955}Wybierasz si� po po�udniu|na recital swojej c�rki?{19959}{20080}- My�la�em, �e zam�wisz DVD.|- Nagranie to nie to samo, Nick.{20085}{20152}Mamo, wszystko gra.|Wiem, �e tata musi pracowa�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]