Prawo zemsty (Law Abiding Citizen) [2009], Filmy, Prawo zemsty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{716}{756}B...{815}{866}A...{877}{970}- Dobrze si� bawisz, kochanie?|- Tak.{1044}{1102}Mam nadziej�,|�e radzisz sobie lepiej ode mnie.{1102}{1163}- Co robisz?|- Naszyjnik dla mamy.{1182}{1231}Mog� zobaczy�?{1257}{1312}- Jeszcze jeden?|- Tak.{1325}{1406}/- Kochanie?|- To ju� drugi dzisiaj.{1443}{1483}/- Kochanie!|- Tak?{1486}{1532}/Pomo�esz mi z tym?{1535}{1622}My�la�em, �e my mamy dzi� wolne.{1657}{1734}Id� si� umy� przed kolacj�.{1737}{1813}�adnie pachnie.|To jedzenie na wynos?{1816}{1887}/Mamusiu, zobacz...{2072}{2116}Nie!{2119}{2172}Nie!{2366}{2446}Nie mo�na walczy� z losem.{2700}{2729}Musimy st�d spierdala�!{2732}{2801}Co robisz?!|Chod�!{2957}{3001}Przesta�, do chuja!|Chod�my!{3004}{3069}Zamknij mord�!{3375}{3430}Spoko.{3439}{3512}Dzieciaki mnie lubi�.{4051}{4131}{y:B}LAW ABIDING CITIZEN|PRAWO ZEMSTY{4134}{4226}T�umaczenie: k-rol|Korekta: Igloo666{4795}{4854}- Nick.|- Co jest, Bringham?{4858}{4906}P�ywam z Willisem na kajakach.{4909}{4943}Jak stoimy ze spraw�|jego dzieciaka?{4946}{4966}- Willisa?|- Tak.{4969}{4995}Zrezygnowa�em z niej.{4999}{5019}Dlaczego to robi�e�?{5023}{5040}To g�wniana sprawa.{5043}{5105}W chwili pope�nienia morderstwa|dzieciak mia� 15 lat.{5108}{5176}Nie chcesz nara�a� swojego 95%|wska�nika skaza�.{5179}{5244}W�a�ciwie to 96%.|- Ju� 96%?{5248}{5341}Masz lepsze wyniki?{5344}{5406}Gdybym ci� nie zna�, powiedzia�bym,|�e ubiegasz si� o moj� posad�.{5409}{5518}Ale znasz i wiesz dobrze,|�e celuj� znacznie wy�ej.{5526}{5609}Z�o�yli wniosek o oddalenie zarzut�w,|ale nie ma mowy, �eby s�dzia Abrams go uzna�.{5612}{5651}Mo�emy go dopa�� w oparciu o RICO.{5655}{5717}Mia�a� tyle czasu,|a wracasz z czym� takim, Sarah?{5720}{5786}Mo�e powinna� ponownie oceni�|swoje zdolno�ci w zbieraniu informacji.{5789}{5846}- Co jeszcze?|- Ona ma racj�.{5849}{5902}- Panie Rice?|- RICO stworzono do takich spraw.{5905}{5968}Sprawd� ust�p 901 ustawy o kontroli|przest�pczo�ci zorganizowanej.{5971}{6025}Powiniene� te� pozwoli�|Sarze zaj�� si� t� spraw�.{6029}{6104}Gdy ostatnio sprawdza�em,|ja dowodzi�em tym biurem.{6107}{6160}Ju� odwali�a �mudn� robot�.|B�d� j� nadzorowa�.{6163}{6252}Helen Keller mo�e wzi�� t� spraw�.{6257}{6326}Dobra, cudowny ch�opcze.|Je�li spieprzy, b�dzie na ciebie.{6329}{6392}/Nie spieprz.{6431}{6484}/Dzi�kuj�.{6487}{6546}- Cantrell chce ci� widzie�.|- Zaraz przyjd�.{6549}{6636}Nie, chce si� widzie� z Nickiem.{6671}{6701}Nadal dr�czysz Bringhama?{6704}{6764}Powiedzmy, �e mniej mi imponuje|jego dyplom z Harvarda ni� jemu samemu.{6767}{6827}- Nie wszyscy chodzili�my do Fordham.|- Studiowa�em tam wieczorowo.{6830}{6879}Wiesz, czego si� tam nauczy�em?{6882}{6925}�e szko�y prawnicze|nie maj� nic wsp�lnego z prawem.{6928}{6979}Chyba opu�ci�e� zaj�cia|z polityki mi�dzywydzia�owej.{6982}{7077}Wystarczy, �e �awa ci� lubi.|Czy to nie twoje s�owa, Jonas?{7080}{7109}Jak sprawa Sheltona?{7112}{7202}Nie posz�o wczoraj po naszej my�li.|Spraw� dosta�a s�dzia Birch.{7205}{7269}Z�a wiadomo��.|Co teraz?{7272}{7332}- Id�my na uk�ad.|- Zabili dziewczynk�, Nick.{7335}{7391}- System nie jest doskona�y.|- A my nie jeste�my idealnymi s�ugami,{7394}{7487}- ale i tak mo�esz wygra� t� spraw�.|- Nie mog� ryzykowa�.{7490}{7571}Lepsza jakakolwiek sprawiedliwo��|od �adnej.{7574}{7659}- Musisz powiedzie� o tym m�owi.|- To cz�� mojej pracy.{7663}{7748}Dobrze.|W�a�nie na ciebie czeka.{7751}{7802}Co?{7840}{7898}Ufasz mi?{7961}{8047}- Ufasz mi, Clyde?|- Oczywi�cie.{8141}{8226}Darby zgodzi� si� zeznawa�|przeciwko Amesowi.{8229}{8328}Z tym zeznaniem|Ames dostanie kar� �mierci.{8453}{8518}A co z Darbym?{8539}{8621}Darby przyzna si� do morderstwa.{8624}{8709}- Kt�rego stopnia?|- Trzeciego.{8713}{8762}I p�jdzie siedzie� na ile, 5 lat?{8766}{8826}W najlepszym razie.{8829}{8881}Przepraszam, ale nie rozumiem.{8884}{8935}By�y komplikacje.|S�dzia wyda�a postanowienie,{8938}{9014}- �e nie dopuszcza tego DNA jako dow�d.|- Co?{9017}{9053}Zasada wy��czenia.{9056}{9108}Obro�ca sprawnie tym pokierowa�.{9111}{9158}M�wi�e�, �e ta cz�� sprawy|nie budzi�a w�tpliwo�ci.{9161}{9238}- Mieli�my krew na jego koszuli.|- Podlega tej samej zasadzie.{9241}{9283}A co z reszt� dowod�w?{9286}{9369}Nie s� rozstrzygaj�ce, Clyde.{9418}{9500}To nic.|Widzia�em ich twarze.{9504}{9567}Widzia�em, co robili.|Zabili moj� c�reczk�, Nick.{9570}{9652}Straci�e� przytomno��.|Twoje zeznanie nie b�dzie wiarygodne.{9655}{9723}Staniesz na miejscu dla �wiadka,|a obrona rozszarpie ci� na strz�py.{9726}{9808}Ale przysi�gli mi uwierz�,|bo to prawda.{9811}{9860}- Mo�emy wygra�.|- Mo�emy te� przegra�.{9863}{9937}I zostaniemy wtedy z niczym.{9941}{9996}Ca�y rok na marne,|wydane miliony dolar�w,{9999}{10050}a oni mog� wyj�� wolni.{10053}{10146}Obaj s� winni, a zw�aszcza Darby.|Wiesz o tym.{10149}{10288}Nie chodzi o to, co wiesz, Clyde,|tylko o to, czego mo�esz dowie�� w s�dzie.{10344}{10387}Prosz�, nie id� z nimi na uk�ad.{10390}{10475}- Nie r�b tego.|- Przykro mi, za p�no.{10478}{10520}Przykro mi.{10523}{10608}- Zawar�em ugod�.|- Co takiego?{10614}{10633}Jak mog�e�?{10636}{10725}Tak dzia�a wymiar sprawiedliwo�ci.{10745}{10835}Wiem, �e teraz|nie uwa�asz tego za w�a�ciwe,{10839}{10915}ale to nasze zwyci�stwo.{10988}{11052}/Pa�skie biuro uwierzytelni�o t� umow�?{11056}{11105}- Tak, wysoki s�dzie.|- Panie Reynolds?{11108}{11185}Chce si� pan podzieli�|jakimi� wspania�ymi spostrze�eniami?{11188}{11243}Nie, wysoki s�dzie.|�adnych spostrze�e�.{11246}{11286}Zatem wierz�,|�e mo�emy posun�� si� do przodu{11289}{11360}z procesem pana Amesa|bez wniosk�w o odroczenie.{11363}{11443}Termin rozprawy si� zbli�a.{11519}{11580}Na mojej sali nie wolno|u�ywa� kom�rek, panie Rice.{11584}{11656}- Ju� to przerabiali�my.|- Przepraszam.{11659}{11729}Mia�em nagl�c� spraw�...{11732}{11819}Nast�pnym razem j� panu zabior�.{11866}{11933}- Jeste� ochajtany?|- S�ucham?{11936}{12001}Jeste� �onaty?{12018}{12121}B�agam, spierdol to,|�ebym m�g� ci� zniszczy�.{12251}{12344}Nikomu �le nie �ycz�,|ale Ames zas�uguje na cierpienie za to,{12347}{12382}co zrobi�.{12385}{12479}W ko�cu nie mo�na walczy� z losem, co?{12646}{12697}/Gdy podejmujesz decyzj�,|/pog�d� z ni� i �yj dalej.{12700}{12768}W tym zawodzie najwi�kszym atutem|jest kr�tka pami��.{12771}{12847}Nie bij si� sam ze sob�,|zbyt wielu ludzi ju� to robi za ciebie.{12850}{12891}Oto niekt�rzy z nich.{12894}{13014}To nie ta chwila,|gdy opowiadasz mi star�, m�dr� opowie��...{13020}{13066}Mam jedn�.{13069}{13115}Marek Aureliusz mia� s�ug�,|kt�ry szed� za nim,{13118}{13164}gdy zmierza� na taki|rzymski odpowiednik Time Square.{13167}{13242}Jedynym zadaniem s�ugi,|gdy ludzie chwalili cesarza,{13246}{13359}by�o szeptanie mu do ucha:|"Jeste� tylko cz�owiekiem".{13369}{13409}W porz�dku?{13412}{13447}- Co za bzdury.|- Przecie� to dobre.{13451}{13487}Nie s�dz� nawet,|�eby� zna� histori�.{13490}{13546}Nie rozumiesz, Nick.|Niewa�ne, co m�wi�.{13549}{13622}Dobra.|Zajm� si� tym.{13693}{13734}Po kolei.{13737}{13772}B�dziecie zabiega� o kar� �mierci?{13775}{13821}- Dla Ruperta Amesa owszem.|- A dla Darby'ego?{13824}{13895}Przyzna� si� do morderstwa,|ale wsp�pracuje.{13898}{13955}Prokuratura przeznacza|wszystkie swoje zasoby,{13958}{14067}by zapewni�,|�eby sprawiedliwo�ci sta�o si� zado��.{14196}{14275}Chcia�em podzi�kowa�,|�e by�e� po mojej stronie.{14278}{14392}- Fajnie, gdy system dzia�a, co?|- Odczep si� ode mnie.{14397}{14463}Dalej, idziemy.{14781}{14839}Chod�my.{15502}{15592}- Co si� sta�o?|- W zwi�zku z czym?{15634}{15694}Co� nie tak?{15697}{15752}A ty moj� prac� nazywasz nudn�.{15755}{15835}- Czw�rka z minusem?|- Tak.{15858}{15946}A teraz powiesz mi,|co si� sta�o?{15969}{16054}Mog� troch� pogada� z c�reczk�?{16116}{16183}- Nie!|- Prosz�.{16197}{16243}Przede wszystkim,|to m�wi� ja, tw�j ojciec.{16246}{16297}- No tak, nie wiedzia�a o tym.|- Nigdy nie wiadomo.{16300}{16371}Masz tam siedzie� tak d�ugo,|jak tylko si� da,{16374}{16435}bo tu jest sporo szalonych dupk�w.{16438}{16547}- Uwa�aj na sw�j j�zyk!|- Twoja matka to twardzielka.{16550}{16583}Ja tu jestem.{16587}{16662}Tatu� chce, �eby� wysz�a|i by�a c�reczk� tatusia...{16665}{16771}Nie chc�, �eby wysz�a,|bo teraz jest tylko moja.{16777}{16821}/Dziesi�� lat p�niej{16824}{16902}Widzia� kto� m�j telefon?{16978}{17026}Widzia�a� m�j telefon?{17029}{17107}- Nie jest przywi�zany do twojej r�ki?|- Nie, nie jest.{17110}{17192}Tatusiu, nie zjesz|mojego francuskiego tostu?{17195}{17251}Robisz francuskie tosty?{17255}{17306}Przykro mi, jestem sp�niony.{17309}{17354}Dobrze.{17357}{17424}No dobra.|Pycha.{17464}{17498}Sama go zrobi�a�?{17501}{17528}Jeste� lepsza od matki.{17531}{17555}S�ysza�am to.{17558}{17625}Pachnie smakowicie.|Prosz�, tw�j kontakt ze �wiatem.{17628}{17694}Cze��, skarbie.{17706}{17786}Wybierasz si� po po�udniu|na recital swojej c�rki?{17790}{17911}- My�la�em, �e zam�wisz DVD.|- Nagranie to nie to samo, Nick.{17916}{17983}Mamo, wszystko gra.|Wiem, �e tata musi pracowa�.{17987}{18025}Widzisz, wszystko w porz�dku.|Tata musi pracowa�.{18028}{18056}A co robi tata?{18059}{18099}- Zamyka z�ych ludzi.|- A dlaczego to robi?{18102}{18172}- �eby�my byli bezpieczni.|- Tak.{18175}{18230}- Skarbie, we� wiolonczel�.|- Dobrze.{18233}{18285}- Bardzo dzi�kuj�.|- Prosz�.{18288}{18362}Moja ma�a kuchareczka.{18386}{18442}Wiesz, �e ona ma 10 lat?{18445}{18464}- Wiesz?|- Tak.{18467}{18509}Nie rozumie,|dlaczego nigdy nie ma ci� w pobli�u.{18512}{18601}Ta gadka o z�ych i dobrych|nic dla niej nie znaczy.{18604}{18647}Nie mog� dzisiaj przyj��.{18650}{18735}Wiesz, �e nie by�e�|na �adnym jej wyst�pie?{18738}{18782}- Do��!|- Dobrze.{18785}{18903}Za�atwimy nagranie, usi�dzie... [ Pobierz całość w formacie PDF ]