PrawoEnergetyczne,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
©Kancelaria Sejmu
s. 1/79
Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348
USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne
1)
Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123, Nr
170, poz. 1217, z 2007
r. Nr 21, poz. 124, Nr
52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790, Nr 130, poz.
905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r.
Nr 3, poz. 11.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i
warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działal-
ności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w spra-
wach gospodarki paliwami i energią.
2.
Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytko-
wania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skut-
kom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zo-
bowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia intere-
sów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania paliw
w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947);
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-
not Europejskich:
1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej
przez sieci przesyłowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z późn. zm.),
2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci
(Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z późn. zm.),
3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla rynku we-
wnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997),
4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącej wspólnych zasad w odniesieniu do
rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.),
5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z
27.10.2001).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
2009-01-22
©Kancelaria Sejmu
s. 2/79
2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym
ustawą z
dnia 10 kwietnia 1986 r. – Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z późn.
zm)
2)
.
Art. 2.
(uchylony).
Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) energia – energię przetworzoną w dowolnej postaci;
2) ciepło – energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach;
3) paliwa – paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicz-
nej;
3a) paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym
skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, do-
starczane za pomocą sieci gazowej, niezależnie od ich przeznaczenia;
4) przesyłanie – transport:
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu
ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym
przyłączonym do sieci przesyłowych,
b) paliw ciekłych siecią rurociągów,
c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci
– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
5)
dystrybucja:
a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybu-
cyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom,
b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurocią-
gów,
c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej
– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
6) obrót – działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo deta-
licznym paliwami lub energią;
6a) sprzedaż – bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący
się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot
zajmujący się ich obrotem;
7) procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wytwarzania, prze-
twarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania pa-
liw lub energii;
8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe – procesy zwią-
zane z dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do od-
biorców;
2)
Obecnie: ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i
Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378), która weszła w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2002 r.
2009-01-22
 ©Kancelaria Sejmu
s. 3/79
9) urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycz-
nych;
10) instalacje – urządzenia z układami połączeń między nimi;
10a) instalacja magazynowa – instalację używaną do magazynowania paliw ga-
zowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego
oraz pojemności ma-
gazynowe gazociągów,
będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub
eksploatowaną przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skro-
plonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem
tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej,
oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu
przesyłowego gazowego;
10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego – terminal przeznaczony do:
a) skraplania gazu ziemnego lub
b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wyko-
rzystywanymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do
systemu przesyłowego
– z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;
11)
sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania
lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycz-
nego;
11a) sieć przesyłowa – sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazocią-
gów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyż-
szych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny ope-
rator systemu przesyłowego;
11b) sieć dystrybucyjna – sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z
wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektro-
energetyczną wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy
jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;
11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedy-
cyjnych) – gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu ga-
zu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki
lub do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do koń-
cowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego;
11d) gazociąg międzysystemowy – gazociąg przesyłowy przebiegający przez
granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajo-
wych systemów przesyłowych tych państw;
11e) gazociąg bezpośredni – gazociąg, który został zbudowany w celu bezpo-
średniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominię-
ciem systemu gazowego;
11f) linia bezpośrednia – linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę
wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektro-
energetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsię-
biorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa
albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych;
2009-01-22
©Kancelaria Sejmu
s. 4/79
11g) koordynowana sieć 110 kV – część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której
przepływy energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci prze-
syłowej;
12) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyła-
nia, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi;
12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – przedsiębiorstwo energetyczne
lub grupę przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3
ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kon-
troli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmu-
jące się:
a) w odniesieniu do paliw gazowych:

przesyłaniem lub

dystrybucją, lub

magazynowaniem, lub

skraplaniem
– oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo
b) w odniesieniu do energii elektrycznej:

przesyłaniem lub

dystrybucją
– oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii;
12b) użytkownik systemu – podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu
gazowego lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający
energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z
tego systemu;
13) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na pod-
stawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na
własny użytek;
13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych lub
energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domo-
wym;
14)
gmina – gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie ure-
gulowanym ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
3)
);
15) regulacja – stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z
koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów
odbiorców;
16) bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie
bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i
energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowa-
niu wymagań ochrony środowiska;
3)
2009-01-22
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.
 ©Kancelaria Sejmu
s. 5/79
17) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany
przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla
określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
18) nielegalne pobieranie paliw lub energii – pobieranie paliw lub energii bez
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu po-
miarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ
na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy;
19) ruch sieciowy – sterowanie pracą sieci;
20) odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarza-
nia energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i
pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, bioga-
zu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadza-
nia lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślin-
nych i zwierzęcych;
21) koszty uzasadnione – koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powsta-
łych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działal-
nością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania
i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przed-
siębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w ta-
ryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej sta-
ranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione
nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatko-
wych;
22) finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej po-
branej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;
23) system gazowy albo elektroenergetyczny – sieci gazowe albo sieci elektro-
energetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracu-
jące z siecią;
23a) bilansowanie systemu – działalność gospodarczą wykonywaną przez opera-
tora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych
usług przesyłania lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebo-
wania na paliwa gazowe lub energię elektryczną z dostawami tych paliw lub
energii;
23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi – działalność gospodarczą wy-
konywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w
ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego albo systemu elektroener-
getycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 9 ust. 1–4, wymaganych parametrów technicznych paliw gazowych lub
energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w
przepustowości tych systemów;
24) operator systemu przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne
za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesy-
łowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz nie-
2009-01-22
[ Pobierz całość w formacie PDF ]