Prawomocne skazania osób dorosłych za wybrane przestępstwa (2002-2006) Ministerstwo Sprawiedliwości, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Departament Organizacyjny
Wydział Statystyki
Prawomocne skazania osób dorosłych
za wybrane przestępstwa
w latach 2002 - 2006
Opracowano w Wydziale Statystyki
Naczelnikiem Wydziału Statystyki jest
Marlena Gilewicz
WARSZAWA 2008
Uwagi wstępne
1. Dane statystyczne są zbierane, przetwarzane i gromadzone w Wydziale Statystyki Departamentu
Organizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439
z późn. zm.) i podlegają rygorom z ustawy wynikającym.
2. Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z Informatycznego Systemu Krajowego Rejestru Karnego
działającego na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz.
580, z późn. zm.).
3. W opracowaniu danych o osądzeniach i skazaniach prawomocnych za jednostkę statystyczną przyjęto orzeczenia
w stosunku do jednej osoby, zapadłe w określonum roku kalendarzowym. Skazani w tym samym roku więcej niż
jeden raz, liczeni są - odpowiednio - taką liczbę razy.
4. Prezentowane dane obejmują skazanych w Polsce w tym cudzoziemców, natomiast nie obejmują skazanych
osób dorosłych za przestępstwa popełnione przed 17 rokiem życia. Dane o tych skazaniach dostępne są w Wydziale
Statystyki.
5. Wymierzane kary w niektórych przypadkach niższe od minimalnego zagrożenia przewidzianego w prawie karnym
spowodowane są zastosowaniem przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary.
6. Wybrane artykuły ułożone są w kolejności występowania w Kodeksie karnym.W celu ułatwienia wyszukiwania,
zwiększenia przejrzystości i możliwości dokonywania porównań zarówno forma graficzna tablic, jak i przedziały
wymiarów kar zostały zunifikowane dla czynów o charakterze występków lub zbrodni bez względu na ustawowe
zagrożenie poszczególnych czynów.
7. Dane statystyczne za lata wcześniejsze znajdują się w odrębnym pliku dostępnym z poziomu strony
www.ms.gov.pl
8. Dane statystyczne dotyczące szczegółowych cech skazań prawomocnych (np.w przekroju terytorialnym, o
strukturze wiekowej osób skazanych, itp.) dostępne są w Wydziale Statystyki w Departamencie Organizacyjnym
Ministerstwa Sprawiedliwości. W sprawie udostępnienia danych statystycznych prosimy o kontakt telefoniczny lub za
pomocą poczty e-mail.
9. Brak wartości liczbowej, znak "-", lub "0" oznaczają, że zjawisko nie występuje, a znak "X" oznacza, że "nie
dotyczy".
10. Wskaźniki struktury oznaczają udział poszczególnych kar w ogólnej liczbie. W opracowaniu symbolem *
oznaczono strukturę liczoną w odniesieniu do liczby skazań ogółem, a symbolem ** - w odniesieniu do liczby
ogółem dla danego rodzaju kary.
telefon
e-mail
Marlena Gilewicz
Naczelnik Wydz. Statystyki
(22) 897-03-18;
561-86-17
gilewicz@ms.gov.pl
Justyna Kowalczyk
Główny specjalista
(22) 561-84-86
kowalczyk@ms.gov.pl
Opracowanie wykonali pracownicy Wydziału Statystyki:
Justyna Kowalczyk
Arkadiusz Krochmal
Robert Bieługa
Agnieszka Proczek
Marek Naraziński
Mariusz Siedlecki
Skazani z art.
148 § 1
zabójstwo
WYMIAR KARY
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
w liczbach bezwzględnych
w odsetkach
OGÓŁEM SKAZANI
428
416
557
434
380
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Pozbawienie wolności ogółem
391
386
494
381
323
91,4
92,8
88,7
87,8
85,0
Wymiar kary pozbawienia wolności:
poniżej 3 lat
8
11
16
11
10
2,0
2,8
3,2
2,9
3,1
3 lata
16
12
15
9
2
4,1
3,1
3,0
2,4
0,6
pow. 3 do 5 lat
47
49
58
46
40
12,0
12,7
11,7
12,1
12,4
pow. 5 do 8 lat
101
98
133
87
74
25,8
25,4
26,9
22,8
22,9
pow. 8 do 10 lat
73
71
85
68
57
18,7
18,4
17,2
17,8
17,6
pow. 10 do 15 lat
146
145
187
160
140
37,3
37,6
37,9
42,0
43,3
25 lat pozbawienia wolności
34
27
55
44
45
7,9
6,5
9,9
10,1
11,8
Dożywotnie pozbawienie wolności
-
-
8
9
10
X
X
1,4
2,1
2,6
Skazani z art.148 § 4
2002
zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia
WYMIAR KARY
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
w liczbach bezwzględnych
w odsetkach
OGÓŁEM SKAZANI
17
16
8
14
8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
w tym:
Pozbawienie wolności ogółem
17
16
8
14
8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Wymiar kary pozbawienia wolności:
od roku do 2 lat
12
7
4
4
6
70,6
43,8
50,0
28,6
75,0
pow. 2 lat
5
9
4
10
-
29,4
56,3
50,0
71,4
X
Skazani z art.155
2002
nieumyślne spowodowanie śmierci
WYMIAR KARY
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
w liczbach bezwzględnych
w odsetkach
OGÓŁEM SKAZANI
197
190
239
262
235
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
w tym:
Pozbawienie wolności ogółem
192
185
237
261
232
97,5
97,4
99,2
99,6
98,7
bezwzględne
16
28
38
27
28
8,1
14,7
15,9
10,3
11,9
z warunkowym zawieszeniem
176
157
199
234
204
89,3
*
82,6
*
83,3
*
**
89,3
*
**
86,8
*
**
91,7
**
84,9
**
84,0
89,7
87,9
Wymiar kary pozbawienia
wolności:
do 6 miesięcy
13
8
14
23
23
6,8
4,3
5,9
8,8
9,9
pow. 6 mies do roku
63
60
80
85
63
32,8
32,4
33,8
32,6
27,2
pow. roku do 2 lat
104
98
118
134
133
54,2
53,0
49,8
51,3
57,3
pow. 2 do 3 lat
6
7
7
10
8
3,1
3,8
3,0
3,8
3,4
pow. 3 lat
6
12
18
9
5
3,1
6,5
7,6
3,4
2,2
Grzywna obok
kary pozbawienia wolności
83
73
105
113
97
43,2
39,5
44,3
43,3
41,8
* w odniesieniu do liczby skazanych ogółem
** w odniesieniu do liczby skazanych na dany rodzaj kary
[ Pobierz całość w formacie PDF ]