Prehistoria 1, STUDIA, Filozofia nauki, Filozofia Nauki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Andrzej Kajetan
Wróblewski
Wróblewski
, Wydział Fizyki UW, 2002
, Wydział Fizyki UW, 2002
Andrzej Kajetan
Jaka historia ?
Jaka fizyka ?
„Historyk nauki straci niezmiernie wiele, jeżeli przy ocenie
odkryć i teorii przeszłości nie skorzysta z wyższości
„Historyk nauki straci niezmiernie wiele, jeżeli przy ocenie
odkryć i teorii przeszłości nie skorzysta z wyższości
wiedzy współczesnej. Ale jeśli skorzysta, to grozi mu
wiedzy współczesnej. Ale jeśli skorzysta, to grozi mu
wielkie niebezpieczeństwo. Wobec tego, że prawdziwy
wielkie niebezpieczeństwo. Wobec tego, że prawdziwy
postęp nauki polega na dokonywaniu odkryć i ujawnianiu
postęp nauki polega na dokonywaniu odkryć i ujawnianiu
błędów, istnieje prawie nieprzezwyciężona pokusa, aby
błędów, istnieje prawie nieprzezwyciężona pokusa, aby
odkrycia przeszłości uważać po prostu za antycypacje i
odkrycia przeszłości uważać po prostu za antycypacje i
przyczynki do nauki dzisiejszej i aby pomijać błędy jako
przyczynki do nauki dzisiejszej i aby pomijać błędy jako
do niczego nie prowadzące. Właśnie ta pokusa, tak
do niczego nie prowadzące. Właśnie ta pokusa, tak
związana z istotą nauki, może niekiedy sprawić, że bardzo
związana z istotą nauki, może niekiedy sprawić, że bardzo
trudno nam będzie zrozumieć, w jaki sposób powstawały
trudno nam będzie zrozumieć, w jaki sposób powstawały
w rzeczywistości odkrycia i teorie i jak na nie patrzyli ich
w rzeczywistości odkrycia i teorie i jak na nie patrzyli ich
autorzy w owym czasie. Może to doprowadzić do
autorzy w owym czasie. Może to doprowadzić do
najbardziej zdradliwej formy fałszowania historii.”
najbardziej zdradliwej formy fałszowania historii.”
A. C. Crombie,
Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej
, s. 18
Opisy przeszłych wydarzeń w historii nauki są często
zniekształcone. Niektórzy autorzy mają skłonność do
oceniania przeszłości wyłącznie z obecnej perspektywy
i mając na uwadze współczesną wiedzę. Daje to fałszywy
obraz przeszłości, ponieważ zacierane są wszystkie błędy,
zakręty i ślepe zaułki, które stanowiły ważną część historii.
Pozostaje zaś sfałszowany obraz rozwoju fizyki jako
uporządkowany, logiczny postęp wiodący w prostej linii do
stanu obecnego.
Fizyka nigdy tak się nie rozwijała !
W celu rekonstrukcji prawdziwej historii fizyki w danym
okresie musimy się starać spojrzeć na świat oczami
ówczesnych fizyków, zrozumieć problemy przed jakimi stali,
metody, które stosowali w celu rozwiązania i odpowiedzi, do
jakich wtedy dochodzili. Tylko wtedy mogą nabrać sensu
pozornie nielogiczne działania naszych przodków.
Historia nie może być tylko
listą nazwisk i dat
listą nazwisk i dat
Dawne odkrycia i poglądy nie
mogą być oceniane wyłącznie
mogą być oceniane wyłącznie
z obecnej perspektywy
z obecnej perspektywy
i na podstawie obecnej wiedzy
i na podstawie obecnej wiedzy
Historia nie może być tylko
Dawne odkrycia i poglądy nie
[ Pobierz całość w formacie PDF ]