Premiertrak Hyd 1100x650 07PL 100806, Pegson i Tesab katalogi części

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->NOWOCZESNE KRUSZARKI1100 x 650 PREMIERTRAK HydraulicKruszarki z hydraulicznym układemuwalnianiairegulacjiPODRĘCZNIK DLA UŻYTKOWNIKA STACJIOBSŁUGAMONTAŻCZĘŚCIKONSERWACJA I NAPRAWYBezpieczeństwo.W niniejszym podręczniku zawarte są informacje o bezpieczeństwie,które operator powinien przeczytać, i których powinien przestrzegać.Nieprzestrzeganie zaleceń spowoduje zwiększenie ryzyka obrażeń lub możedoprowadzić do śmierci.07PL 040706 1/30007PL 040706 2/300WAŻNEWYPOSAŻENIE STACJI TEREX PEGSON,OPRÓCZ STANDARDOWEGOWYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO, MOŻEOBEJMOWAĆ WYPOSAŻENIEOPCJONALNE I/LUB ELEMENTYSPECJALNE.MOŻE TO MIEĆ WPŁYW NA INFORMACJEZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKUOBSŁUGI.W ROZDZIALE 11 - DODATEKNINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA ZAWARTESĄ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, KTÓREMOGĄ DOTYCZYĆ WYPOSAŻENIADODATKOWEGO ORAZ RÓŻNIC.07PL 040706 3/300NOWOCZESNE KRUSZARKIWAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA!Otoczenie, w jakim stacja będzie eksploatowana, wiąże się z nieodłącznym zagrożeniem zdrowia ibezpieczeństwa, w związku z czym operator musi podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.Należy przewidzieć potencjalne niebezpieczeństwa związane na przykład z wyładunkiem urobku zprzenośnika znajdującego się wysoko ponad ziemią, obsypywaniem się materiału, ruchem pojazduitp., jak również inne zagrożenia związane z miejscem eksploatacji. Przed rozpoczęciemeksploatacji stacji należy przeanalizować zagrożenia; należy upewnić się, że podjęto odpowiednieśrodki zaradcze, w tym wydzielenie stref zamkniętych, a personel został odpowiednio przeszkolonyw zakresie bezpieczeństwa.Należy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów bezpieczeństwa i zaleceń zamieszczonychw niniejszym podręczniku, dotyczących danej stacji i warunków panujących w danej chwili wmiejscu jej eksploatacji.Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik, zaznajamiając się z informacjami dotyczącymiprawidłowego sterowania i obsługi stacji. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lubuszkodzenia sprzętu.Niniejszy podręcznik powinien stanowić nieodłączny element stacji. Należy zadbać o jego stałądostępność na stacji.Aby uniknąć zagrożeń dla osób lub mienia, nieszczęśliwych wypadków i szkodliwego wpływu na teosoby lub mienie, należy przestrzegać przepisów prawa federalnego, stanowego i lokalnego orazprzepisów bezpieczeństwa.Należy również zapoznać się z treścią osobnej instrukcji obsługi i konserwacji dołączonej dosilnika wysokoprężnego, w który wyposażona jest stacja, oraz ze szczególną uwagą przeczytaćrozdział dotyczący bezpieczeństwa i przestrzegać instrukcji w nim zawartych.INFORMACJE PORADYW razie potrzeby uzyskania informacji lub porady odnośnie stacji Premiertrak należy skontaktowaćsię z:BL-Pegson LimitedMammoth StreetCoalvilleLeicestershire LE67 3GNEnglandNumer telefonu: +44 (0)1530 518600Faks: +44 (0)1530 518618Witryna sieci WWW: www.bl-pegson.comE-mail: sales@bl-pegson.comLubTerex Crushing & Screening Inc.11001 Electron DriveLouisvilleKentucky 40299U.S.A.Numer telefonu: +1 502 267 2314Faks: +1 502 267 231707PL 040706 4/300NOWOCZESNE KRUSZARKIZgodność z Dyrektywą WEStacja spełnia założenia DyrektywyMechanicznej nr 98/37/WE oraz wymogistosownych norm zharmonizowanych (EN) inorm brytyjskich (BS).Poziom hałasuZAGROŻENIE DLA SŁUCHUPRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 90dB (A)Po upływie pewnego czasu możespowodować utratę lub pogorszenie słuchu.Należy nosić stosowny sprzęt ochronyosobistej.Wytwarzanie pyłuZAGROŻENIE DLA DRÓGODDECHOWYCHW wyniku wdychania pyłów wytwarzanychpodczas kruszenia, przesiewania i transportupewnych materiałów niebezpiecznychmoże dojśćdo śmierci, poważnych obrażeń lubobjawiających się po upływie pewnego czasuchorób płuc.W przypadku generowania pyłów podczas pracytego urządzenia należy stosować atestowany sprzętdo ochrony dróg oddechowych, zgodnie zwymogami krajowych i lokalnych przepisówdotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.07PL 040706 5/300 [ Pobierz całość w formacie PDF ]