Preocedura systemowa Działania korygujące i zapobiegawcze(1), ISO, ISO 9001

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
LOGO
Nazwa i adres FIRMY
PROCEDURA
Systemowa
P09.01
wyd.
[data wydania]
str. 1 / stron7
ilość załączników: 1 + 1 formularz
egz. nr: ...............
Tytuł:
Działania korygujące i zapobiegawcze
Spis treści
1. Cel ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 2
2. Przedmiot i zakres ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2
3. Definicje ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 2
4. Odpowiedzialność i uprawnienia ................................ ................................ ................................ .............. 2
5. Schemat blokowy ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3
6. Postępowanie ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 4
6.1 Zasady ogólne dla działań korygujących ................................ ................................ ................................ ... 4
6.2 Zasady ogólne dla działań zapobiegawczych ................................ ................................ ............................. 4
6.3 Postępowanie z reklamacjami klientów i raportami dotyczącymi niezgodności oraz raportami z auditów......... 5
6.3.1 Reklamacje ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 5
6.3.2 Nie zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ ..5
6.3.3 Działania kor ygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wyników auditu ................................ ................ 5
6.4 Działania korygujące i zapobiegawcze na bazie analiz okresowych ................................ ............................. 5
6.5 Wnioski pracownicze ................................ ................................ ................................ .............................. 6
6.6 Rejestra cja działań korygujących i zapobiegawczych ................................ ................................ ................. 6
6.7 Zmiany wynikające z działań korygujących i zapobiegawczych ................................ ................................ ... 6
7. Dokumenty związane ................................
................................
................................
................................
6
8. Zapisy ................................
................................
................................
................................
........................ 6
9. Załączniki ................................
................................
................................
................................
.................. 6
10. Zmiany do wydania poprzedniego ................................
................................
................................
.......... 6
11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe ................................
................................
................... 7
Niniejszy dokument
Zatwierdzam
jako obowiązujący w
LOGO
Imię i Nazwisko
– Właściciel/Dyrektor
[data
zatwierdze
nia]
data
............................................................
podpis
Dokument jest wydany przez
LOGO/ lub nazwa FIRMY
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.
LOGO
P09.01, wyd. [data wydania]
str. 2 z 7
1. Cel
Zapewnienie, że podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze dla wyeliminowania
przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności.
2. Przedmiot i zakres
Procedura ustala system działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do
poszczególnych reklamacji, niezgodności materiałów/wyrobów, wyników auditów oraz reguluje
postępowanie dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych na bazie okresowych analiz
dotyczących jakości.
3. Definicje
1. Działania korygujące: działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych
niezgodności.
2. Działania zapobiegawcze: działania podejmowane w celu zapobiegania potencjalnym
niezgodnościom.
3. Pełnomocnik: pełnomocnik kierownictwa przedsiębiorstwa ds. systemu zarządzania jakością.
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
Lp.
Zadania
Odpowiedzialne i/lub uprawnione
służby/osoby
1. Postępowanie z reklamacjami klientów w tym badanie
przyczyn i określenie działań korygujących.
Pełnomocnik i wszystkie
zainteresowane służby.
2. Badanie przyczyn niezgodności wyrobów i określanie
działań korygujących.
Właściciel/Dyrektor.
3. Określanie działań korygujących i zapobiegawczych w
odniesieniu do wyników auditu.
Zainteresowane służby i
Pełnomocnik.
4. Wykonanie okresowych analiz dotyczących jakości z
uwzględnieniem stopnia zadowolenia klientów i ustalenia
propozycji działań korygujących i zapobiegawczych.
Pełnomocnik i zainteresowane
służby.
5. Przeglądanie niezgodności / potencjalnych niezgodności
na bazie bieżącej informacji.
Wszystkie służby.
6. Decyzje w sprawie działań korygujących i
zapobiegawczych na podstawie analiz okresowych.
Pełnomocnik i Właściciel/Dyrektor.
Szczegółowe zadania wynikają z pkt. 6 procedury
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania niniejszej
procedury i za doskonalenie procesów działań korygujących i zapobiegawczych.
LOGO
P09.01, wyd. [data wydania]
str. 3 z 7
5. Schemat blokowy
Informacje dla dzia łań
koryguj ących (p. 6.1).
Informacje dla dzia łań
zapobiegawczych (p. 6.2).
Przegl
ądanie niezgodności /
identyfikacja potencjalnych
niezgodno ści
Zapisy dot. niezgodno ści /
potencjalnych niezgodno ści.
Określenie przyczyn
niezgodno
ści / potencjalnych
niezgodno
ści.
N
czy zidentyfikowano
potrzeby dzia
łań
koryguj ących /
zapobiegawczych?
T
Określenie i wdrożenie
niezb ędnych działań.
Protoko
ły działań
koryguj ących /
zapobiegawczych.
Zapisywanie rezultatów
dotycz ących podjętych
działań.
Przegląd i ocena podjętych
działań.
LOGO
P09.01, wyd. [data wydania]
str. 4 z 7
6. Postępowanie
6.1
Zasady ogólne dla działań korygujących
Celem działań korygujących jest wyeliminowanie przyczyn niezgodności dla zapobieżenia
powtórnemu wystąpieniu niezgodności.
Działania korygujące obejmują:
a) przeglądanie niezgodności (w tym reklamacji klienta),
b) ustalanie przyczyn niezgodności,
c) ocenę potrzeby działań zapewniających, że niezgodności nie występują ponownie,
d) ustalanie i wdrażanie niezbędnych działań,
e) zapisywanie wyników podjętych działań,
f) przeglądanie i ocenę podjętych działań korygujących.
Następujące źródła informacji są właściwe dla działań korygujących:

skargi i zażalenia klientów,

raporty o niezgodnościach,

dane wyjściowe z przeglądu wykonywanego przez kierownictwo,

raporty z auditów wewnętrznych,

wyniki analizy danych,

zapisy dotyczące systemu zarządzania jakością,

dane wyjściowe z pomiarów satysfakcji klienta,

wyniki pomiarów procesów,

wyniki samooceny.
6.2
Zasady ogólne dla działań zapobiegawczych
Celem działań zapobiegawczych jest diagnostyka i wyeliminowanie przyczyn potencjalnych
niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.
Działania zapobiegawcze obejmują:
a) identyfikowanie potencjalnych niezgodności,
b) określenie przyczyn potencjalnych niezgodności,
c) ocenę potrzeby podjęcia działań zapobiegających pojawieniu się niezgodności,
d) określenie i wdrożenie niezbędnych działań zapobiegawczych,
e) zapisywanie rezultatów dotyczących podjętych działań,
f) przegląd i ocenę podjętych działań.
Następujące źródła informacji są właściwe dla działań zapobiegawczych:

potrzeby i oczekiwania klientów,

analiza rynku,

dane wyjściowe z przeglądu wykonywanego przez kierownictwo,

dane wyjściowe z analizy danych,

wyniki pomiarów satysfakcji klienta,

wyniki pomiarów procesów,

systemy, które konsolidują wiele źródeł informacji dotyczących klienta,

zapisy z systemu zarządzania jakością,

wyniki samooceny.
LOGO
P09.01, wyd. [data wydania]
str. 5 z 7
6.3
Postępowanie z reklamacjami klientów i raportami dotyczącymi niezgodności
wyrobów oraz raportami z auditów
6.3.1
Reklamacje
Procesy obsługiwania reklamacji są ustalone w procedurze P06.02 „Obsługiwanie reklamacji”.
a) każda reklamacja ma być zanalizowana w kierunku ustalenia przyczyn i określenia działań
korygujących;
b) ustalenia dotyczące działań korygujących mają być zapisane na protokole reklamacji poprzez
wpisanie / przywołanie stosownego protokołu działań korygująco-zapobiegawczych (formularz
F09.01–1) o ile został wystawiony;
c) wszystkie reklamacje i związane działania korygujące mają być zestawione okresowo przynajmniej
raz w roku przed każdym przeglądem systemu i zanalizowane w kierunku określenia działań
korygujących;
Odpowiedzialnym za zapewnienie realizacji i koordynację powyższych działań jest Pełnomocnik.
6.3.2
Niegodności wyrobów
Niezgodności materiałów/wyrobów są nadzorowane w trybie procedury P08.02 „Nadzorowanie
niezgodności”
Niezależnie od decyzji dotyczących niezgodności mają być wykonane analizy przyczyn w kierunku
ustalenia stosownych działań korygujących.
Te ustalenia mają być zapisane na protokołach niezgodności lub protokołach z narady.
Odpowiedzialnymi za powyższe działania są Dyrektor Handlowy i Kierownik Techniczny,
odpowiednio do zakresów ich działania.
Niezależnie od analiz dotyczących poszczególnych niezgodności mają być wykonane zbiorcze
zestawienia i analizy (patrz pkt. 6.4 niniejszej procedury).
6.3.3
Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wyników auditu
Działania korygujące w odniesieniu do wyników poszczególnych auditów są podejmowane w trybie
ustaleń procedury P08.01 „Audit wewnętrzny”.
Niezależnie od działań korygujących i/lub zapobiegawczych określonych w odniesieniu do
poszczególnych auditów są wykonywane zbiorcze zestawienia i analizy (patrz pkt. 6.4 niniejszej
procedury).
6.4
Działania korygujące i zapobiegawcze na bazie analiz okresowych
Analizy okresowe dla działań korygujących i/lub zapobiegawczych obejmują następujące analizy:
1. analiza reklamacji obejmująca zestawienie reklamacji, określenie przyczyn, podjęte wcześniej
działania korygujące i ich skuteczność oraz propozycje dalszych działań korygujących,
2. analiza niezgodności materiałów/wyrobów obejmująca zestawienie niezgodności, określenie
przyczyn, podjęte wcześniej działania korygujące i ich skuteczność oraz propozycje dalszych
działań korygujących,
3. analiza wyników auditów, podjęte wcześniej działania korygujące i ich skuteczność oraz
propozycje dalszych działań korygujących i/lub zapobiegawczych,
4. analizy dotyczące oceny jakości na bazie danych od klientów,
Analizy powyższe są wykonywane okresowo, z tym że kompletne analizy są wymagane przed
każdym pełnym przeglądem systemu jakości.
Proces opracowania analiz koordynuje Pełnomocnik, który jest uprawniony do żądania stosownych
zestawień od zainteresowanych służb.
Pełnomocnik kompletuje wszystkie analizy i przygotowuje wnioski w kierunku działań korygujących
lub zapobiegawczych.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]