pres pl algorithm, UŁ Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, I semestr, Wstęp do informatyki, Wykłady

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wst¦pdoinformatyki
Algorytmy i struktury danych
Piotr Fulma«ski
WydziałMatematykiiInformatyki,
UniwersytetŁódzki,Polska
5 grudnia 2009
 Spistre±ci
1
Algorytm
2
Przetwarzane informacje
3
Struktury danych
4
Metody opisu algorytmów
 Algorytm
Nazwa
Termin algorytm pochodzi od nazwiska perskiego astronoma i
matematyka »yj¡cego na przełomie VIII i IX w n.e. W 825 roku
Muhammad ibn Musa al-Chorezmi (al-Khawarizmy) napisał traktat, w
którym podał wiele precyzyjnych opisów dotycz¡cych ró»nych
matematycznych reguł (np. dodawania czy mno»enia liczb dziesi¦tnych).
W XII wieku dzieło to zostało przetłumaczone na łacin¦ jako Algoritmi
de numero Indorum, co nale»ało rozumie¢ nast¦puj¡co: Algoritmi o
liczbach Indyjskich. Pojawiaj¡ce si¦ tutaj po raz pierwszy słowo Algoritmi
było oczywi±cie inaczej zapisanym nazwiskiem matematyka. Wi¦kszo±¢
ludzi rozumiała jednak tytuł bardziej jako Algorytmy o liczbach Indyjskich
a st¡d ju» blisko do Algorytmy na liczbach indyjskich (arabskich). W ten
oto sposób precyzyjnie opisan¡ metod¦ obliczeniow¡ zacz¦to nazyw¢
algorytmem (łac. algorismus).
 Algorytm
Nieformalna definicja
Nie ma jednej uniwersalnej definicji algorytmu. W potocznym tego słowa
znaczeniu, algorytm oznacza sposób post¦powania, przepis na co±,
schemat działania.
Bardziej formalnie
Algorytm - w matematyce oraz informatyce to sko«czony, uporz¡dkowany
ci¡g jasno zdefiniowanych czynno±ci, koniecznych do wykonania pewnego
zadania.
wyró»niony pocz¡tek i koniec
warunek jednoznaczno±ci
warunek dyskretno±ci
warunek uniwersalno±ci
warunek efektywno±ci
 Algorytm
Nieformalna definicja
Nie ma jednej uniwersalnej definicji algorytmu. W potocznym tego słowa
znaczeniu, algorytm oznacza sposób post¦powania, przepis na co±,
schemat działania.
Bardziej formalnie
Algorytm - w matematyce oraz informatyce to sko«czony, uporz¡dkowany
ci¡g jasno zdefiniowanych czynno±ci, koniecznych do wykonania pewnego
zadania.
wyró»niony pocz¡tek i koniec
warunek jednoznaczno±ci
warunek dyskretno±ci
warunek uniwersalno±ci
warunek efektywno±ci
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]