Present Perfect, Rok III, Semestr 6, Język Angielski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Present Perfect
Tworzenie czasu Present Perfect jest trochę bardziej skomplikowane. Najpierw przykładowe zdanie:
I have bought a new car. Kupiłem nowy samochód.
Pojawia się tu ponownie operator pomagający w utworzeniu zdania -
have
. W trzeciej osobie
otrzymuje końcówkę
-s
i dostajemy
has
.
Do operatora dodajemy czasownik w III formie. Czasowniki regularne otrzymują w takim wypadku
końcówkę
-ed
więc sprawa jest prosta. Niestety istnieje też duża grupa czasowników nieregularnych,
których wszystkich form należy nauczyć się na pamięć. Oto ich zestawienie.
Przykłady zdań twierdzących:
I have found his telephone number. Znalazłem jego numer telefonu.
She has closed the door.
Ona zamknęła drzwi.
It has started raining.
Zaczęło padać.
Someone has taken my bag.
Ktoś zabrał moją torebkę.
They have changed their plans.
Oni zmienili plany.
można skracać:
I have
» I've
you have » you've
she has » she's
he has
» he's
it has
» it's
we have » we've
they have » they've
Pomocnicze słówka:
for
od
since od
already już
just
właśnie
yet
już
ever
kiedykolwiek
never nigdy
1
Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator pomocniczy.
Have you ever been to France? Byłeś kiedykolwiek we Francji?
What has she done with her hair? Co ona zrobiła z włosami?
Have they arrived already?
Czy oni już przyjechali?
Odpowiadamy w formie skróconej:
- Have you ever been to France?
- No, I haven't.
- Have they arrived already?
- Yes, they have.
Przeczenie tworzymy łącząc operator ze słówkiem
not
:
I haven't taken your book. Nie zabrałem twojej książki.
I tu także mamy skróconą formę:
have not » haven't
has not » hasn't
I przykłady
I haven't eaten Asian food.
Nie jadłem azjatyckiego jedzenia.
She hasn't lived in Paris.
Ona nie mieszkała w Paryżu.
We haven't read this book.
Nie czytaliśmy tej książki.
We haven't seen this movie. Nie widzieliśmy tego filmu.
He hasn't met her before.
On jej nie spotkał wcześniej.
She hasn't told him her name. Nie powiedziała mu jak się nazywa.
They haven't passed the exam. Oni nie zdali egzaminu.
Zgodnie z zasadą pojedynczego przeczenia w zdaniu, jeśli użyjemy słówka never nie możemy już
dodawać not do operatora:
I've never eaten such delicious soup. Nigdy nie jadłem tak pysznej zupy.
We have never been to Italy.
Nigdy nie byliśmy we Włoszech.
She's never seen Paul before.
Ona nigdy wcześniej nie widziała Paula.
2
Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:
1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana)
która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. Czyli
ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie)
wykonana.
I've broken my leg.
Złamałem nogę.
(nie jest ważne kiedy - ważny jest skutek - złamana noga)
She's never been to Poland.
Ona nigdy nie była w Polsce. (nie wie jak tu jest)
Tom has fallen from stairs.
Tom spadł ze schodów.
They've bought a flat.
Kupili mieszkanie.
(nieistotne kiedy - mają nowe mieszkanie)
You haven't written the letter yet. Nie napisałeś jeszcze tego listu.
What have you done?!
Coś ty zrobił?!
2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).
I've lived in Moscow for six years.
Mieszkam w Moskwie od sześciu lat.
(ale mogę się wyprowadzić
w przyszłym roku)
She hasn't done her task yet.
Ona nie wykonała jeszcze swojego zadania.
(zrobi je za godzinę)
Have you ever been to Italy? No, I
haven't.
Byłeś kiedykolwiek we Włoszech? Nie, nie byłem.
(ale mogę
jeszcze pojechać)
3. Czynność, która dopiero się zakończyła:
I have just cooked dinner.
Właśnie ugotowałam obiad. (jeszcze jest gorący)
Have you lost your keys again? Znów zgubiłeś klucze? (widzę, że teraz ich szukasz)
Uwagi
Poznajmy jeszcze grupy słówek, które będą nam bardzo przydatne w tym czasie:
1.
for od
since od
OK, zarówno
for
jak i
since
oznaczą
od
... musi w takim razie być jakaś różnica między nimi. Oczywiście
jest i bardzo ważne jest, aby zrozumieć kiedy wybrać dane słówko.
Wyobraźmy sobie taką sytuację:
Piotr mieszka w Londynie od 5 lat, przeprowadził się tam w roku
1998.
Teraz powiedzmy to po angielsku.
Peter has lived in London for five years. Piotr mieszka w Londynie od 5 lat.
Peter has lived in London since 1998. Piotr mieszka w Londynie od roku 1998
3
Tak więc
for
używamy kiedy podajemy
przedział czasu
, a
since
- kiedy podajemy
moment
rozpoczęcia czynności, konkretną datę
.
Kilka przykładów:
I haven't seen him since May.
Nie widziałem się z nim od maja.
(podajemy konkretny
moment)
We've stayed here for two weeks.
Jesteśmy tutaj od dwóch tygodni.
(przedział czasu)
I have been here for a year already. Jestem tutaj już od roku.
She hasn't walked since her
accident.
Ona nie chodzi od czasu swojego wypadku.
2.
just
właśnie (dopiero co)
already już (wcześniej, niż się spodziewano)
yet
już (w pytaniach), jeszcze nie (w przeczeniach)
just
używane jest do określenia czynności, która przed chwilą miała miejsce:
- Is Mary at home?
- No, she has just left.
- Czy Mary jest w domu?
- Nie, właśnie wyszła.
- How about a cup of coffee?
- Thanks, but I've just had one.
- Co powiesz na filiżankę kawy?
- Dziękuję, ale dopiero co wypiłem jedną.
already
oznacza, że już dana czynność już miała miejsce (zazwyczaj w sytuacji, gdy czynność się
zakończyła wcześniej, niż oczekiwano lub pytający nie wie, że coś już się wydarzyło ):
- Mike, let me introduce you to Anna.
- Well, we know each other. We have already met.
- Mike, pozwól, że przedstawię Cię Annie.
- My się znamy. Już spotkaliśmy.
- Don't forget to send your mum a postcard from
Berlin.
- I have already sent it.
- Nie zapomnij wysłać mamie kartki z
Berlina.
- Już ją wysłałem.
yet
używane jest wyłącznie w pytaniach oraz przeczeniach i zazwyczaj stoi na końcu zdania.
w pytaniach tłumaczone jest jako
już
Have you finished yet?
Czy już skończyłeś?
Have you paid the bill yet? Zapłaciłeś już rachunek?
w przeczeniach znaczy
jeszcze (nie)
We made it! The train hasn't left yet. Udało się! Pociąg jeszcze nie odjechał.
I haven't finished writing yet.
Jeszcze nie skończyłem pisać.
4
Przysłówki
ever, once, never, always
mogą się pojawić zarówno w Past Simple jak i Present Perfect.
W języku potocznym częściej używa się Past Simple, jednak kiedy czynność ma wyraźny związek z
teraźniejszością należy użyć Present Perfect.
I have seen him once only.
Widziałem go tylko raz.
(w ciągu całego życia)
I saw her once when she came
here.
Widziałem ją raz, kiedy tu przyjechała.
(ale w życiu mogłem ją
widzieć wiele razy)
Jeśli pytamy o szczegóły, to powinniśmy raczej użyć czasu Past Simple:
Mark has bought a great book. How much did he pay? Mark kupił świetną książkę. Ile zapłacił?
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]