Present Simple - budowa - wersja do wydruku, Domumenty, Studia, Studia, 3 rok, angielski czasy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->5.4.2014Present Simple - budowa - wersja do wydrukuStrona źródłowa: www.ang.pl/gramatyka/czas/present_simplePresent Simple - budowaPoleć3 osoby polecają to.Czas Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Potrzeba ty lko czasownika w podstawowejformie i osoby wy konującej czy nność.Oto przedstawienie Present Simple na osi czasu:Czas Present Simple składa się z następujący ch elementów:podmiot+czasownik w formie podstawowej *Oto przy kład:I go to the cinema once a week.Chodzę do kina raz w ty godniu.* Żeby jednak nie by ło tak łatwo, jest jedna mała rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać w ty mczasie:w trzeciej osobie liczby pojedy nczej do czasownika musimy dodać końcówkę -swritespiszereadsczy tasitssiedziswimspły wamakesrobitakeszabieraCzasami jednak trzeba dodać -es zamiast -sdoesrobigoeschodziwatchesoglądawashesmy jeW dwóch ostatnich przy kładach by łoby trudno wy mówić czasownik, który kończy się na 'sy czącą"1/35.4.2014Present Simple - budowa - wersja do wydrukuspółgłoskę, gdy by śmy dodali do niego ty lko -s . Końcówka -es ułatwia wy mowę.Jeśli czasownik kończy się na literkę -y , a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast -y wstawiamy -iesstudy » studiesstudiujeI na koniec bardzo ważny wy jątek:I have » he/she/it hasmieć, maReklamaReklamaW Present Simple bardzo często uży wamy słówek określający ch częstotliwość wy kony waniaczy nności:alwayszawszenevernigdyoftenczęstorarelyrzadkoseldomrzadkousuallyzwy kleevery daycodziennieevery weekco ty dzieńevery monthco miesiąctwice a monthdwa razy w miesiącuseven times a yearsiedem razy w rokuthree times a daytrzy razy dzienniesometimesczasamion Mondays/Tuesdays...w poniedziałki/wtorki...Kilka przy kładowy ch zdań:He drinks milk twice a dayWe go to work six times a week.I never smoke, but Alice smokes from timeto time.She likes him very much.I always feel great in spring.They always go swimming at weekends.** Uwaga:On pije mleko dwa razy dziennie.Chodzimy do pracy przez sześć dni wty godniu.Ja nigdy nie palę, ale Alicja pali od czasu doczasu.Ona go bardzo lubi.Zawsze na wiosnę czuję się świetnie.Oni zawsze chodzą popły wać w weekendy .Zdanie T hey alway s go swim m ing at weekends jest wy rażone w czasie Present Simple.2/35.4.2014Present Simple - budowa - wersja do wydrukuŚwiadczy o ty m forma głównego czasownika (czy li tego, który jest najbliżej podmiotu) - go.Forma swim m ing nie świadczy o czasie Present Continuous, ponieważ końcówka - ing zostaładodana do innego czasownika. Mówimy go swim m ing , go jogging , go skiing , itp.Czasownikiem główny m, czy li ty m, którego uży jemy w różny ch czasach jest go , natomiast formaswim m ing jest niezmienna. A więc np.:We are going swimming.We go swimming.We will go swimming.Czy teraz wszy stko jasne? ;)Idziemy popły wać. PRESENT CONTINUOUSChodzimy popły wać. PRESENT SIMPLEWe went swimming yesterday.Poszliśmy popły wać wczoraj. PAST SIMPLEPójdziemy popły wać. FUTURE SIMPLEStrona źródłowa: www.ang.pl/gram aty ka/czas/present_sim pleTekst pochodzi z portalu www.ang.pl - © www.ang.pl - Wszy stkie prawa zastrzeżone3/3 [ Pobierz całość w formacie PDF ]