Present Simple, English, english, PDF

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Opis czasuPresent Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a uŜywamygo w następujących sytuacjach:•Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np.I often visit my aunt in summer.(Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie.•Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np.I live in Warsaw.Mieszkam w Warszawie.•Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np.Joan has got black hair and blue eyes.Joan ma czarne włosy i niebieskie oczy.•Opisujemy znane prawdy, fakty, np.Earth goes around the Sun.Ziemia krąŜy wokół Słońca.•Czynności dziejące się w dłuŜszych okresach czasu, np.Tom lives in New York.Tom mieszka w Nowym Yorku.•Opisywanie, streszczanie filmów (narracja).•W przysłowiach.•W wyraŜaniu uczuć:to love(kochać),to like(lubić),to hate(nienawidzić).•Czasu tego NIE UśYWAMYmówiąc o czynnościach, które odbywają się w tej chwili.Zdania twierdząceSzyk zdania twierdzącego w czasie Present Simple wygląda następująco:Podmiot + orzeczenie + reszta zdaniaI + live + in OlsztynMieszkam w Olsztynie)You+ live + in OlsztynMieszkasz w Olsztynie)He + lives + in OlsztynOn mieszka w OlsztynieWe + live + in OlsztynMieszkamy w Olsztynie)Pamiętajmy o dodaniu końcówki „-s” (lub „-es”) do orzeczenia, jeślimówimy o III osobie liczby pojedynczej (he, she, it). Czasownik „have”(mieć) w III osobie liczby pojedynczej przyjmuje postać „has”.Zdania przecząceAby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie „do not” (don't) albo „does not”(doesn't) w przypadku III osoby liczby pojedynczej i nie wstawiamy wtedy„-s” do orzeczenia. Szyk zdania wygląda następująco:Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdaniaI + do not + live + in Olsztyn.Nie mieszkam w Olsztynie.He + does not + live + in Olsztyn.On nie mieszka w Olsztynie.PytaniaPytania tworzymy przez dodanie przed zdaniem „do” albo „does”w przypadku III osoby liczby pojedynczej, przy czym nie wstawiamywtedy „-s” do orzeczenia. Szyk zdania wygląda następująco:Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?Do + I + live + in Olsztyn?Czy ja mieszkam w Olsztynie?Does + he + live + in Olsztyn?Czy on mieszka w Olsztynie?•••••••••••Typowe okoliczniki czasuoften(często),usually(zwykle),always(zawsze),never(nigdy),ever(kiedykolwiek),rarely(rzadko),seldom(rzadko),frequently(często);regularly(regularnie),from time to time(od czasu do czasu),occasionally(czasami);every day(codziennie);once a week(raz w tygodniu),twice a day(2 razy dziennie),3 times a year(3 razy w roku),every 6 weeks(co 6 tygodni);sometimes(czasami).Przykładowe zdaniaI often visit my parents.– Często odwiedzam swoich rodziców.She gets up at 8 a.m.– Ona wstaje o 8 rano.I don't like Mondays.– Nie lubię poniedziałków.He doesn't work, he studies.– On nie pracuje tylko studiuje.Do you want to go to the cinema with me?– Czy chcesz ze mną iść do kina?Does he talk to you?– Czy on się do Ciebie odzywa?Fragment ze strony:Present Simple- Czasy teraźniejszesimple.php#ixzz3hOjQtOPN [ Pobierz całość w formacie PDF ]