Pretender.S01E11.Potato.Head.Blues.(A.K.A.Bomb.Squad), Pretender - Kameleon 01

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{29}{81}/Poprzednio w Kameleonie./{81}{189}/Nazywa si� Angelo./|/ Mo�esz uwa�a� go za g�bk�.../{189}{256}/kogo� kto potrafi absorbowa�/|/ intelektualne, emocjonalne.../{256}{316}/nawet fizyczne cechy innych./{316}{365}/Znajdzie dla nas Jaroda./{365}{432}/Lepiej �eby tak by�o, Sydney./{654}{725}/Tak, panno Parker./{727}{816}/Poszukuje jego �lad�w w Internecie./{842}{889}/Znajdziemy Jaroda.../{890}{994}/i tego, kt�ry pomaga/|/ mu z wewn�trz "Centrum"./{1065}{1167}/Pracuj dalej, Angelo./{1153}{1208}/Pracuj dalej./{1401}{1483}Widzicie?| Podejd�cie do tego zbyt blisko...{1483}{1568}a b�dziecie d�uba� w| nosie swoimi nadgarstkami.{1568}{1663}Macie po 21 lat, prawda?{1696}{1755}Tak my�la�em.{1768}{1838}Za�aduj ich baga�nik, Eugene.{1870}{1976}- Na czym sko�czyli�my?| - M�wi�e� co� o Noblu.{1976}{2078}Stary Nobel| jak by� Picasso prochu.{2074}{2161}- Wynalaz� Wielk� Bert�.| - Wielk� Bert�?{2161}{2274}Matk� wszystkich fajerwerk�w.| Trzy wystrza�ow� rakiet� z op�nieniem...{2274}{2340}spakowan� w petard�| wydzielaj�c� kolorowy dym...{2342}{2417}pokryt� cienkim w��knem T.N.T.{2419}{2493}- Brzmi imponuj�co.| - Podpalona w nowy rok...{2494}{2577}sprawi�a, �e stary| Dickie Clark wygl�da� blado.{2577}{2696}Nie wiem dok�d poszed�.| Po prostu znikn��.{2663}{2704}Tak.{2704}{2790}Ma do tego zdolno��.| Dzi�kujemy.{2790}{2887}Jarod nie m�g� wiedzie�,| �e si� zbli�amy.{2887}{2954}Nie ma szans.{2957}{3094}Zauwa�y�e�, �e to nigdy| nie dzia�a w drug� stron�, Syd?{3094}{3163}Mo�e jest ku temu pow�d.{3314}{3356}B�d� w pogotowiu, Nobel.{3358}{3444}Wszystko si� nagrywa dla potomnych.{3444}{3480}T�dy.{3568}{3671}Wed�ug przefaksowanej wiadomo�ci,| bomb� powinni�my znale�� tutaj.{3804}{3877}Carlson.{3879}{3927}Dzie� dobry.{3990}{4087}O tak.{4085}{4143}Z�a Betty.{4145}{4204}Standard podk�adaczy bomb.{4255}{4292}Chwila, kowboju.{4292}{4398}Betty potrzebuje odpoczynku,| je�li si� obudzi mo�e sta� si� prawdziw� wied�m�.{4398}{4453}Narz�dzia.{4603}{4677}Chwila.| Znalaz�em co�.{4688}{4776}- Wygl�da na notatk�.| - Zawsze jak�� zostawiaj�.{4971}{5033}Co napisa�?{5040}{5123}"Z�apcie mnie je�li potraficie,| Miscreants (niegodziwcy)."{5123}{5176}"Niegodziwcy"?| Co to oznacza?{5260}{5362}To oznacza| "Wyno� si� st�d"!{5315}{5337}Ruszaj si�!{5801}{5870}Zawsze tak jest?{5896}{5981}Witamy w| Brygadzie Saperskiej, Jarod.{6130}{6174}�yj� miedzy nami Kameleony.{6174}{6264}Geniusze, kt�rzy s� zdolni| wcieli� si� w kogo tylko chc�.{6264}{6407}W 1963 roku korporacja znana jako "Centrum"| wyizolowa�a m�odego Kameleona o imieniu Jarod{6407}{6474}i wykorzystywa�a jego geniusz| do swoich bada�.{6474}{6559}A� pewnego dnia ich| Kameleon uciek�...{6560}{6603}T�umaczenie:{6603}{6605}{C:$eeb10}E lektron{6605}{6607}{C:$eeb10}El ektron{6607}{6610}{C:$eeb10}Ele ktron{6610}{6613}{C:$eeb10}Elek tron{6613}{6615}{C:$eeb10}Elekt ron{6615}{6618}{C:$eeb10}Elektr on{6618}{6620}{C:$eeb10}Elektro n{6620}{6622}{C:$eeb10}Elektr on{6622}{6625}{C:$eeb10}Elekt ron{6625}{6628}{C:$eeb10}Elek tron{6628}{6630}{C:$eeb10}Ele ktron{6630}{6632}{C:$eeb10}El ektron{6632}{6635}{C:$eeb10}E lektron{6635}{6650}{C:$eeb10}Elektron{6650}{6680}{C:$eeb10}Elektron{6680}{6718}{C:$hheee}elektron@os.pl{7471}{7537}Wi�c Nobel,| teraz wiesz...{7537}{7636}co to jest bliskie| spotkanie z Bomberem, co?{7670}{7718}Chcia�bym tutaj by�.{7719}{7771}Nie mog� sobie| wyobrazi� dlaczego, sir.{7771}{7862}- Moje uszy nadal dzwoni�.| - Zna�em niejedn� szumowin�, robili sobie{7862}{7929}�arty z podk�adania bomb...| Dzwonili, jak normalni ludzie.{7929}{7968}Teraz co?| Przysy�aj� faksa.{7968}{8045}- Szumowin�?| - Co� jak niegodziwiec, tylko inaczej.{8045}{8114}Trzeba zaznaczy� w kalendarzu.| Lamont by�a zabawna.{8114}{8184}Teraz podk�adacze bomb| przysy�aj� pogr�ki faksem.{8179}{8260}Niecodzienna "modus operandi" (technika).| Pomaga mu ukry� �lady.{8261}{8336}Facet nie potrzebuje �adnej pomocy.| U�yli�my najlepszej techniki...{8338}{8430}podczas badania ka�dego dowodu,| jaki za sob� zostawi�.{8432}{8530}D.N.A., pr�bki w�os�w,| w��kien, odciski...{8531}{8579}Facet nic po sobie nie zostawia.| Nic.{8581}{8632}Musi zrobi� sobie kiedy� przerw�.{8632}{8713}Wi�c...| Zostancie tutaj i r�bcie swoje.{8712}{8763}Id� nak�ama� prasie.{8876}{8951}Co si� sta�o, Carlson?| Z�apa�e� wczoraj w nocy troch� wi�cej stali?{8951}{9055}Lamont, b�d� dobrym urz�dnikiem pa�stwowym?| Przynie� dw�m bohaterom troch� kawy.{9055}{9100}On mnie kocha.{9100}{9156}Wybuch�a ju� przy tobie jaka� bomba?{9145}{9197}Mam ma�y od�amek w| ramieniu z czas�w wojny.{9197}{9264}To jedyny facet,| kt�ry uwa�a Grenad� za wojn�.{9264}{9305}- Mam medale jako dow�d.| - Daj spok�j.{9305}{9406}Wiesz, �e jedynymi medalami, kt�re licz� si� w twojej rodzinie,| s� te kt�re dosta� tw�j starszy brat w Wietnamie.{9406}{9478}S�ysza�em, �e przynios�e�| ostatnie dwie bomby nietkni�te.{9489}{9584}Poszcz�ci�o mi si�.| Nie martw si� o to, J.{9584}{9633}Pewnego dnia| Fax Bomber si� pomyli.{9635}{9701}Kiedy ju� si� pomyli,| b�dziemy na niego czeka�.{9703}{9776}Mam nadziej�,| �e sukinsyn si� sam wysadzi.{9778}{9860}Zapalnik by�| po��czony z przyspieszaczem.{9862}{9979}To niebezpieczne| nasilenie si� Fax Bombera.{9981}{10028}Rozdaj to, dobrze John?{10030}{10080}To pogl�dowy profil Bombera.{10082}{10174}Zawiera, komputerowo| wygenerowany szkic...{10176}{10224}oparty na niepe�nych informacjach.{10226}{10322}- Wygl�da jak m�j wujek Fred.| - Wygl�da jak ka�dy wujek Fred.{10324}{10408}Oparty na jego przefaksowanych| pogr�kach i innych danych...{10410}{10500}Bomber jest lewor�cznym,| rozczarowanym by�ym pracownikiem miejskim.{10500}{10589}Ju� wyrazi� swoje niezadowolenie.{10593}{10683}- Wiemy co to oznacza.| - Powr�t do danych �artownisi�w.{10685}{10753}Doskonale, Lamont.| Oczekuj�...{10755}{10834}�e po�wi�cicie tej sprawie| tyle nadgodzin ile b�dzie konieczne...{10834}{10957}�eby sprawdzi� te akta i| przepyta� ka�d� mo�liw� osob�.{10952}{11052}Pytania? Nie? Dobrze.| Do roboty.{11140}{11197}Przepraszam, poruczniku Chomsky,| ma pan chwilk�?{11197}{11219}Pewnie.{11219}{11317}Prze�ledzi�em pana dane o| Fax Bomberze i z ca�ym szacunkiem, sir...{11317}{11439}Kiedy ludzie m�wi� "z ca�ym szacunkiem,"| zazwyczaj go nie maj�.{11439}{11529}Wed�ug mnie stworzony| przez pana profil tego go�cia...{11532}{11613}jest dok�adnie taki,| jaki on chce �eby�my my�leli.{11613}{11725}S�dz�, �e jego uraza do miasta| i wszystko o nim jest b��dne.{11725}{11785}Facet jest tutaj od tygodnia,| a ju� bryka za moimi plecami.{11785}{11839}Nie, sir.| Mam po prostu inne zdanie.{11837}{11935}- Oparte na czym?| - Znam ludzi.{11935}{11992}S�ucham.{11976}{12024}D.N.A. i odciski| nic nie wykazywa�y.{12072}{12143}Pr�buje nas sprowadzi�| na drog� najlepszej techniki...{12145}{12226}ale wierz�, �e mo�emy z�apa�| go wykorzystuj�c najprostsz� technik�.{12227}{12277}Jest prawor�czny...{12279}{12332}ale chce,| �eby�my my�leli inaczej.{12333}{12395}Pion i poziom| jest wyszczerbiony...{12397}{12489}co wskazywa�oby,| �e pisa� mniej dominuj�c� r�k�.{12491}{12620}- Jeste� grafologiem?| - Nie, sir, ale czyta�em kiedy� z d�oni.{12620}{12680}Mam powiedzie� ci| o twojej przysz�o�ci tutaj?{12680}{12779}Sir, uwa�am,| �e nasz Bomber...{12767}{12860}jest pracownikiem miejskim,| niekoniecznie rozczarowanym.{12862}{12926}Cieszy si� ogl�daj�c nas...{12927}{13022}tak samo,| jak z podk�adania �adunk�w.{13022}{13131}Je�li sugerujesz, �e ten klaun| jest jakim� Weso�ym Dowcipnisiem...{13131}{13203}lepiej �eby�| porozmawia� z Rachel Newton.{13207}{13311}Rachel sp�dzi nast�pny rok| ucz�c si� Braille'a, z powodu Fax Bombera.{13311}{13398}- Nie pr�bowa�em tego bagatelizowa�.| - Nie. Wiem, �e nie pr�bowa�e�.{13398}{13467}Pr�bowa�e� zrobi� wra�enie...{13454}{13532}pokaza� swoje wykszta�cone,| europejskie wychowanie.{13532}{13604}- Moje co?| - Intonacja w twoim g�osie...{13592}{13696}zosta�e� wychowany przez francusk� niani�.| Przypuszczam, �e mog�a to by� belgijka.{13696}{13791}- Sk�d to wiesz?| - Ja te� znam ludzi.{13953}{14026}Cholera, Broots.| M�wi�e�, �e zap�dzili�my go w r�g.{14028}{14077}Bo tak by�o.| Nie wiem co si� sta�o.{14079}{14194}- Jarod si� sta�.| - Odpu�� sobie, Sydney.{14195}{14300}Wiem tylko, �e mam do��| bycia ci�gle o krok za nim.{14300}{14358}Ja te�.{14474}{14582}- Musz� i��.| - Zosta�, Broots.{14584}{14698}- Co sprowadza pana do Wie�y, sir?| - Hydraulika.{14698}{14761}Hydraulika?{14726}{14783}Przyszed�em za�ata� wyciek.{15017}{15059}Co jest, Nobel?{15059}{15141}Fax Bomber,| znany jako Wujek Fred.{15145}{15201}To nie jest m�j| najlepszy wyr�b, ale...{15201}{15306}nikt mu si� dobrze nie przyjrza�,| wi�c szkic jest pobie�ny.{15306}{15352}To fascynuj�ca maszyna.{15354}{15433}To jest Decatronics| Turbo Graphics II workstation.{15434}{15538}Ten maluch tworzy kompozycje,| dodaje przebrania na portrety...{15540}{15669}postarza zaginione dzieci,| co w�a�nie robi�.{15670}{15776}- To niesamowite.| - Jedne z moich najlepszych prac by�y na kartonach od mleka.{15776}{15839}Mo�esz uwa�a� D.T.G. II,| jako rodzaj zaawansowanego{15839}{15911}- pana Ziemniaczanej G�owy.| - Pana kogo?{15906}{15958}Ziemniaczanej G�owy.{15993}{16034}To interesuj�ce.{16034}{16141}Nazywasz go Ziemniaczan� G�ow�,| mimo �e jego g�owa to ca�e cia�o?{16141}{16168}Fajnie, co?{16168}{16223}Jest razem z| ma�ymi wymiennymi uszami...{16223}{16275}oczami i| ma�ymi kapelusikami.{16275}{16364}Stary Kartofel jest| pierwotnym mistrzem przebrania.{16364}{16453}Wiesz, to mog�oby by�| wspania�� zabawk� dla dzieci.{16460}{16566}Hej Nobel, mamy co� z| danych �artownisi�w. Jedziemy.{16680}{16734}O Bo�e.| Co zrobi�?{16736}{16823}Curtis!| Przyjechali ci� aresztowa�!{16867}{16937}- Curtis!| - Jestem zaj�ty, mamo!{16938... [ Pobierz całość w formacie PDF ]