Pretender.S01E16.Under.The.Reds, Pretender - Kameleon 01

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{1}{75}movie info: XVID 576x432 25.0fps 349.9 MB|do wersji: The.Pretender.S01E16.DVDRiP.XViD-VFUA{86}{161}Nic nie widz�.|Musz� zej�� ni�ej.{163}{232}Dziecko jest tu� pod tob�, Jarod.{234}{286}Zaraz si� wszystko zawali.|Musisz przerwa�.{288}{345}Mog� go uratowa�, Sydney.|Mog� go uratowa�!{345}{420}- Musisz przerwa�.|- Nie!{422}{511}NIE!{734}{795}Nie �yjesz.{827}{884}- Mog�em to zrobi�.|- Co? Uratowa� go?{886}{946}Nie mo�esz uratowa� wszystkich, Jarod...{948}{1024}Niezale�nie do tego jak bardzo si� starasz.{2707}{2770}Jarod Halstrom.{2772}{2848}To by� najfajniejszy doktor|jakiego tu mieli�my.{2850}{2946}Mia� prywatny grant, wynaj�� laboratorium|od uniwersytetu...{2947}{3003}i p�aci� mi mucho dinero.{3005}{3076}- Jakie badania prowadzili�cie ?|- Nada.{3077}{3184}Jedli�my tylko Pez,|ogl�dali�my filmy o Frankensteine i bawili�my si� z myszkami.{3184}{3258}- W ka�dym razie z tymi �ywymi.|- �ywymi ?{3260}{3332}Tak, po�owa z nich|by�a martwa lub w �pi�czce.{3334}{3396}Widzisz, Jarod wstrzykiwa�|im co�...{3398}{3453}i przygl�da� si� im godzinami.{3455}{3501}By�o to troch� makabryczne.{3502}{3566}Przekaza� p�niej te stworzonka szkole.{3567}{3661}Z wyj�tkiem tej bia�ej.|Nazywa� j� Jacob.{3689}{3741}Jacob?{3743}{3814}- Hmm?|- Nic.{3816}{3916}Jarod nosi� go w kieszeni,|jakby to by� jego najlepszy przyjaciel.{3917}{4011}- Tak naprawd�, to s� dalekimi kuzynami.{4013}{4063}Wybaczcie.|Musz� odebra�.{4065}{4177}�adnego martwego stra�aka albo rannego kamerzysty.|Mo�e zaczyna si� nudzi�.{4178}{4279}Mm-mmm. Jarod nigdy nie b�dzie si�|nudzi� na wolno�ci.{4281}{4325}Pr�buje ratowa� ludzi.{4425}{4488}Mamy kobiet�,|po dwudziestce, z�amanie nogi...{4490}{4549}mo�liwe uszkodzenie kr�gos�upa|i krwawienie wewn�trzne.{4551}{4645}Podajemy kropl�wk� z|soli fizjologicznej, odbi�r.{4646}{4708}Zatrzyma�a si�! Jed�!{4732}{4785}No dawaj, dawaj.{4786}{4878}Zosta� ze mn�!{4904}{4950}{y:i}Pomiedzy nami s� ludzie-kameleony.{4950}{5046}{y:i}Geniusze, kt�rzy s� zdolni|{y:i}wcieli� si� w kogo tylko chc�.{5047}{5179}{y:i}W 1963, korporacja znana jako Centrum|{y:i}wyizolowa�a m�odego Kameleona imieniem Jarod{5180}{}{y:i}i wykorzystywa�a jego geniusz do swoich badan.{5252}{5305}{y:i}Ale pewnego dnia ich Kameleon uciek�...{6102}{6165}Oh, Panno Parker, widzia�a pani Sydney'a?{6167}{6248}- Czy ja trzymam go na smyczy ?|- On, uh, on zagin��.{6249}{6302}Sydney ginie gdy jest tutaj.{6304}{6403}Prawd� m�wi�c, nie pokaza� si� w laboratorium symulacyjnym.{6404}{6514}On zostawi� 4 pary bli�niak�w|wykr�caj�cych swoje, uh, 16 kciuk�w.{6516}{6602}Sydney nie pokaza� si�|w pokoju pe�nym ludzkich podp�rek pod ksi�zki?{6643}{6723}Ochrona zg�osi�a zagini�cie lek�w...{6725}{6772}z laboratorium farmaceutycznego Centrum.{6774}{6843}Piel�gniarka widzia�a Sydneya,|wychodz�cego stamt�d dzisiejszego ranka.{6845}{6899}- Porozmawiam z tob� p�niej.{6988}{7055}- Twoja c�rka ci� potrzebuje.{7101}{7166}- Uraz�wka 5, szybko.|- Ona ma ma�� c�reczk�.{7167}{7223}Przejmujemy j�, Jarod. Jarod.{7224}{7282}- Ona ma ma�� c�reczk�.|- Niech kto� go zabierze od mojego pacjenta.{7283}{7319}Jarod, zrobili�my swoje.{7485}{7576}- Dobra, Chod�my.|- Zostan� tu jeszcze chwil�.{7577}{7625}- Ona idzie na sal� operacyjn�.|- Wiem.{7627}{7677}Chc� si� tylko upewni�,|�e z ni� wszystko w porz�dku.{7678}{7736}No nie, nie, nie. S�uchaj.{7737}{7819}Je�d�� z tob� jakie�,|dwa tygodnie, prawda?{7821}{7898}Wys�uchaj mnie.|Podchodzisz do tego zbyt osobi�cie...{7900}{7968}tracisz tylko energi�,|kt�rej mo�esz u�y� ratuj�c nast�pn� osob�.{7970}{8065}W porz�dku? Robimy wszystko co mo�emy|dla tych ludzi i ruszamy dalej.{8067}{8134}Je�li nie potrafisz my�le� w ten spos�b,|to ta praca ci� zabije.{8136}{8186}Nie, je�li ja zrobi� to pierwszy.{8188}{8310}Czemu nie mam odpowiednich raport�w leczenia|z waszych ostatnich pi�ciu dostaw ?{8311}{8374}- Dostaw?|- Doktorze Fletcher to Jarod Randolph.{8376}{8466}Mam nadziej�, �e tw�j partner jest lepszy za kierownic�|ni� w Waszej papierkowej robocie.{8505}{8593}Zajm� si� tym, gdy b�d�| mia� przerw�, w porz�dku? Obiecuj�.{8595}{8642}Oby.{8821}{8913}Sydney zrobi� niez�y skok na aptek� Centrum.{8914}{9000}Cylin, triphenylmide...{9002}{9049}d... O...{9050}{9125}Diflutazenil.|O, odtrutki...{9126}{9210}neurostymulatory|i antydepresanty.{9212}{9256}Hmm.{9258}{9299}�wietnie. �wietnie.{9300}{9364}Teraz Sydney przekr�ci si� na jakiej� melinie,|a my znowu stracimy trop Jaroda.{9366}{9463}Zacznij rozszyfrowywa� jego pliki.|Mo�e tam jest jaka� wskaz�wka.{9506}{9602}- Uh... Um...{9604}{9683}Ty... Naruszasz moj� przestrze�.{9870}{9939}Blisko�� jest dobra.{10092}{10174}Dlaczego z twojego wstecznego lusterka|zwisa kilka zwierz�cych ko�czyn?{10175}{10258}- To kr�licze nogi.|- W zasadzie to s� �apki.{10260}{10314}Co, o czym ty m�wisz, nigdy|takich nie widzia�e�?{10315}{10375}- To szcz�cie.|- Nie dla tr�jnogiego kr�lika.{10425}{10470}Tak, pewnie.|Czas na kaw�.{10472}{10550}Mo�ecie by� ciszej?|Pr�buj� tu spa�.{10581}{10665}Wypoczniesz bardziej,|je�li �ciszysz muzyk�.{10667}{10743}Auto-hipnoza.|Pr�buj� uczy� si� przez sen.{10744}{10822}Magazyn Medyczny.|Jestem pod wra�eniem.{10824}{10888}Tak? Powiedz to komisji|rekrutacyjnej w Atlancie.{10889}{10984}Ko�cz� z prac� jako sanitariusz,|od tej jesieni, je�li mi szcz�cie dopisze.{10986}{11051}Pr�bowa�a� kr�liczej �apki?{11053}{11137}- Wie�� bardziej w czterolistn� koniczyn�.|- O, cz�owieku, Vargas tu jest.{11139}{11232}- Kim jest Vargas?|- Max Vargas, Stanowa Komisja Kontroli.{11234}{11303}My�la�em, �e przez nast�pne dwa tygodnie|nie b�dzie �adnej kontroli.{11304}{11380}Ten go�� to wi�kszy wrz�d na ty�ku,|ni� krawaciarze ze szpitala.{11382}{11485}Czy to te same wrzody na ty�ku,|kt�re dzwoni� do mnie do domu szukaj�c dokument�w?{11487}{11588}Ty musisz by� Randolph.|Jak to jest by� niezale�nym finansowo?{11589}{11655}- �e co, prosz� ?|- Jeste� tutaj ju� miesi�c...{11656}{11741}a nie wype�ni�e� jeszcze W-4, wi�c musisz mie�|gdzie� od�o�one spore oszcz�dno�ci.{11743}{11789}Pewnie si� gdzie� zapodzia�o.{11791}{11844}Tak, ju� moja w tym g�owa|by to odnale��.{11845}{11917}Mo�e p�jdziemy do biura|i wype�nimy te formularze...{11917}{11970}by papiery sprawia�y dobre wra�enie.{11972}{12075}Panie Vargas, Jarod i ja mamy|gwarantowan� przez zwi�zek przerw� na kaw�.{12077}{12129}Wykorzystasz j� wi�c by|wype�ni� te formularze.{12130}{12195}B�dzie je pan mia� na biurku|z samego rana.{12197}{12244}No, zobaczymy.{12501}{12561}To mi�o, �e m�wisz|do niego, Sydney.{12563}{12624}- Niekt�rzy my�l�, �e nie s� �wiadomi.|- Hmm.{12626}{12702}On musi widzie�, �e nie jest sam.{12704}{12773}- Jacob.{12775}{12899}Odnalaz�em te|eksperymentalne badania...{12901}{12948}Metod� Halstroma.{12950}{12997}Jarod mi je przys�a�.{12999}{13077}To jest ryzykowne,|ale to nasza jedyna nadzieja.{13079}{13167}Obieca�em ci...{13169}{13219}Nigdy si� nie poddam.{13221}{13307}- Sydney! Sydney!{13838}{13946}Student pozostaje w �pi�czce po wypadku.{13944}{14031}Steven Chambers walczy o �ycie w ICU{14480}{14535}/"Kiedy Sydney Carton...{14537}{14604}/"i wi�zienna wtyka|/byli w s�siednim ciemnym pokoju...{14606}{14663}/"rozmawiali tak cicho,|/�e nie by�o s�ycha� �adnego d�wi�ku...{14665}{14770}/"Pan Lorry spojrza� na Jerryego|/pe�en w�tpliwo�ci i nieufno�ci."{15063}{15162}Jest maklerem z Alpharetta.|Nazywa si� Jerry Mitchell.{15164}{15267}Queen of Mercy, tu jednostka 45. Mamy|m�czyzn�, ko�o 50tki, mo�liwy uraz g�owy, odbi�r.{15268}{15334}Queen of Mercy?|County General jest bli�ej.{15335}{15406}Queen of Mercy ma|najlepszy odzia� uraz�w g�owy w Atlancie.{15407}{15461}Rozumiem, ale on| potrzebuje natychmiastowej...{15463}{15522}Ustabilizuj go.|Ja si� zajm� dojazdem.{15593}{15649}Mogli�my go mie� pod opiek�|w County osiem minut temu.{15651}{15712}Hej, tw�j makler|nie m�g�by by� w lepszych r�kach.{15714}{15770}- To jest warte o�miu minut jego czasu.|- Mam nadziej�, �e masz racj�.{15839}{15891}Ja pod��em decyzj� i ryzyko.|Masz z tym problem?{15925}{15971}Nie. Nie mam problemu.{16021}{16136}Nic znacz�cego w e-mailach Sydneya.{16138}{16205}Rejestry rozm�w telefonicznych,|wszystko zwi�zane z Centrum.{16247}{16328}Mo�na by pomy�le�, �e czasami zadzwoni|na 0700 by urozmaici� sobie �ycie.{16330}{16384}Co z jego zwyk�� poczt�?{16386}{16472}Czasopisma medyczne,|�wiat Ro�lin.{16474}{16518}- Ksi��ka z Klubu Ksi��ki.|- Daj mi to.{16744}{16797}Coroczny datek|na Mount Pleasant Home.{16798}{16862}Mo�e to Towarzystwo Historyczne?{16864}{16918}To tam je�dzi w ka�de|�wi�ta Bo�ego Narodzenia.{16920}{17030}Doktor Corey.|Jestem ci winny przeprosiny.{17032}{17120}Powinienem odpu�ci� przy w�zku.|Jak ju� jeste�my w szpitalu, pacjent nale�y do ciebie.{17122}{17207}Nie przejmuj si�, Jarod.|Przynajmniej masz serce na w�a�ciwym miejscu.{17209}{17310}Przy okazji, ta m�oda matka,|kt�r� przywioz�e�, ma si� dobrze.{17312}{17369}To wspaniale.{17371}{17434}Nie przywyk�am ogl�da� sanitariusza,|kt�ry tak si� osobi�cie anga�uje.{17435}{17482}To do�� trudne.{17483}{17535}Czasami czuj� si�, jakbym|wiedzia� przez co przechodzi pacjent.{17536}{17593}Wiem co masz na my�li.{17595}{17652}To dlatego tak zajmujesz si� Stevenem?{17693}{17739}Widzia�am takie obra�enia|setki razy...{17741}{17854}i zwykle jestem w stanie|ustabilizowa� pacjenta, ale ten...{17856}{17913}Zrobi�am wszystko co mo�liwe...{17914}{17970}ale on nadal mi ucieka.{17971}{18056}To szcz�cie mie� lekarza,|kt�remu tak zale�y.{18172}{18240}Wszystko w porz�dku?{18241}{18336}Tak ju� jest, �e nie zawsze mo�na im pom�c,|nie cierpi� tego uczucia.{18338}{18394}My�l�, �e to si� wi��e z t� prac�.{18396}{18484}To nie pomaga z tym �y�.{18486}{18541}Nie my�lisz o ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]