Pretender.S01E17.Keys, Pretender - Kameleon 01

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{48}{123}- {y:i} Poprzednio w Kameleonie.|- Mama!{124}{174}- Oni pr�buj� j� skrzywdzi�!|- Mamo, nie!{176}{241}- {y:i}[Wystrza�]|- Przynie� Jaroda.{243}{346}- M�j ojciec chce �ebym ja to zrobila.|- Nie obawiam sie twojego ojca.{348}{446}{y:i}Mam pow�d aby wierzy� matce|{y:i}mo�e uratowa� tamte dzieci.{483}{532}[Fly Buzzing]{534}{617} Wiesz �e, Niebo Aligator�w |zapewnia najlepsz� rozrywk� zapa�nicz�...{619}{667}{y:i}w po��dniowej Florydzie.{669}{788}{y:i}Faktem jest,�e wychowujemy wi�cej mistrz�w zapas�w|{y:i}ni� inne przydro�ne rozrywki.{874}{965}- To Jarod?|- Mo�esz uwie�yc on opanowa�|zapasy z aligatorem w tydzie�?{966}{1052}- Prawie jak Tarzan.|- {y:i}Wszystkim nada� przezwiska.{1054}{1129}Nazwa� tylko t� z najostrzejszymi z�bami |Miss Parker.{1130}{1189}Zaginiony (opu�ci� nas) jaki� miesi�c temu.{1191}{1254}Czy pozostawi� co� po sobie?|Na przyk�ad czerwony notes?{1256}{1318}Zostawi� co� lepszego.{1319}{1383}- Powiedzia� �e to dla was.|- Wspania�e.{1385}{1474}R�kodzie�o wykonane przez tutejsze plemi�.{1476}{1525}Na Taiwanie?{1527}{1596}Wschodnie plemi�.{1670}{1731}Kochaj�cy Jarod.|Kolejna gra.{1733}{1801}Powiedzia� - �e musisz pokwitowa� odbi�r.{1913}{1956}Dzi�kuj�.{1958}{2043}Nie. Jarod powiedzia� �e pi�ro jest te� dla Ciebie.{2778}{2836}[Westchni�cie]{3178}{3232}{y:i}[Cz�owiek]|{y:i}Tu jest.{3323}{3409}Po�piesz si� Bubba. Trzeba|z�apa� t� prechistoryczn� torebk�...{3411}{3453}{y:i}przed huraganem.{3534}{3606}- Raport donosi �e nadchodzi calkiem szybko.|- Mamy jeszcze kilka godzin.{3607}{3692}{y:i}Trudno uwie�y� �e taki pi�kny dzie�|{y:i}przemieni si� w sztorm.{3693}{3754}C� je�li si� nie �pieszysz,|moge si� z nim posi�owa�.{3756}{3792}- Co? Z aligatorem?|- Tak.{3794}{3886}- Postradale� rozum, bubba.|- Wykorzystywa�em ich jako przeciwnik�w w zapasach.{3887}{3949}- Stan Floryda?|- Nie. Plemi�.{3951}{4017}- Chod� do mnie, dziewczynko.|- Hej, hej. Poczekaj chwil�.{4019}{4069}Sk�d wiesz|�e to jest ona?{4116}{4157}Znam ten u�miech.{4159}{4230}{y:i}[Man Narrating]{5592}{5656}Panno Parker,|p�jdzie pani ze mn�.{5799}{5851}Tato, nast�nym razem|je�li zechcesz mnie zobaczy�...{5852}{5945}nie wysy�aj po mnie|ochroniarza .{5946}{6078}{y:i}Jeste� tu na moje wezwanie,|{y:i}nie twojego ojca.{6080}{6153}{y:i}By�a� zaj�ta.{6155}{6201}Nie nad��am za panem.{6236}{6291}Ja pod��am za tob�.{6398}{6494}{y:i}Co by�o w |{y:i}skrzynce depozytowej?{6530}{6577}Nic.{6578}{6651}�le si� wyrazilem, Panno Parker.{6683}{6752}Wiem �e to by�y akta twojej matki.{6754}{6868}{y:i}Co w nich znalazla�?|{y:i}[Wheezing-Rz�rzenie]{6870}{6933}Szuka�am odpowiedzi.{6935}{6984}Na temat czego?{6986}{7046}Sposobu w jaki zgin�a.{7047}{7155}- {y:i}Twoja matka si� zastrzeli�a.|- Tato.{7199}{7264}Prosze nas zostawi�, panie Raines.{7346}{7401}Nie b�dzie u�cisku?{7500}{7571}[�miech]|Oby nie za d�ugo.{7572}{7643}Wi�c jak sie maj� rzeczy|w letnim domku?{7645}{7692}Wszyscy powracaj�?{7694}{7765}Powoli. Wiesz jak|wiosennie mo� tam by�.{7766}{7858}Stubborn. Twoja matka|zawsze wykazywa�a zniecierpliwienie.{7860}{7938}Nie pami�tam tego.{7967}{8054}Ale ...|Pami�tam to.{8371}{8470}Wygl�dasz jak ona.|Patrz�c na ciebie...{8472}{8537}wydaje mi si� �e ona nie odesz�a.{8539}{8644}Tato, Chce wiedzie�|co si� przytrafi�o mamie.{8646}{8735}- Jestem rozczarowany.|- {y:i}Jeste� rozczarowany {y:i}?{8737}{8783}Tylko mi nie m�w |�e wierzysz w te brednie.{8784}{8869}Pami�tam tamte �wi�ta Dzi�kczynienia!|K��tnie jak� mieli�cie.{8871}{8932}A kilka miesi�cy p�niej,|ona zmar�a.{8934}{8984}Nie pozw�l emocj�|aby tob� zaw�adne�y.{8986}{9035}Znam ci� lepiej.{9036}{9127}Powiedz mi tylko co si� sta�o.{9180}{9237}Zabi�em j�.{9238}{9330}W ko�cu to do mnie dotar�o.{9363}{9437}Kiedy kto� kogo kochasz|pope�nia samob�jstwo...{9439}{9515}poszukujesz odpowiedzi|chocia� jej nie ma.{9517}{9578}To w�a�nie robisz teraz.{9783}{9830}Brakuje mi jej.{9832}{9941}By�a� m�oda. Nie mog�a� |wiedzie� przez co przechodzi�a.{9943}{10049}{y:i}To by� smutny czas.|{y:i}Nie wiem czemu nas opu�ci�a.{10084}{10148}Nie my�l, �e r�wjnie� za ni� nie t�skni�?{10194}{10245}Oczywi�cie.{10247}{10330}Mo�esz wierzy� swojemu ojcu albo Jarodowi.|Co ma by� to b�dzie?{10402}{10488}Tato, potrzebuj� nowego zadania.{10490}{10562}Jarod jest b��dem Sydneya,|i Mr. Rainesa.{10564}{10617}Prosze umie�� mnie ponownie|w korporacji.{10618}{10700}- Mieli�my umow�.|- Wiem.{10754}{10839}By�a� niezdecydowana,|niczym ma�a dziewczynka...{10841}{10908}a teraz masz...{10910}{10969}prezencje.{10971}{11054}Czas aby m�j skarb zab�ys�!{11056}{11135}Wiem na co cie sta�.{11165}{11217}Napewno?{11219}{11277}Wiem.{11279}{11345}Nasza umowa anadal jest wa�na.{12691}{12751}{y:i}[Miss Parker]|{y:i}Floryda? By�am tam wczoraj.{12753}{12807}{y:i}[Broots] Wiem. Tylko, �e {y:i}nie na po�udniu.{12809}{12948}Kiedy by�a� daleko, razem z Brootsem sprawdzili�my ponownie|stary notatnik z Atlanty...{12950}{13004}i znale�li�my wskaz�wki.{13006}{13099}Wsp�rz�dne|wpisali�my do komputera co doprowadzi�o nas do...{13101}{13195}Huraganu Cassandra. Maksymalna predko�� wiatru|150 mil na godzine.{13197}{13240}{y:i}[Sydney]|{y:i}Kiedy Jarod by� w Atlancie...{13241}{13323}{y:i}Cassandra by�a |{y:i}w fazie rozwoju.{13325}{13390}{y:i}Musia� przewidzie�|{y:i}jej kierunek.{13392}{13460}Jarod wybra� si�|na spotkanie z huraganem?{13462}{13536}Kto� z patrolu przybrze�nego w Bahia Grande|u�ywa kod�w dost�pu Centrum...{13538}{13597}{y:i}aby zhakowa� satelity pogody|{y:i}Departamentu Obrony.{13598}{13655}Ten sam kt�rego u�ywam.{13656}{13734}- {y:i}[Phone Rings]|- Pok�j technika. Broots.{13736}{13805}Uh... [Clears Throat]| Tak.{13806}{13906}Jest tutaj. Trzymaj.|Do Ciebie.{13908}{13955}Tak.{14053}{14100}Oczywiscie.{14126}{14185}Zrozumia�am.{14187}{14233}- Kto to by�?|- To by�o osobiste.{14235}{14307}- Jak szybko mo�emy tam dotrze�?|- W kilka godzin.{14308}{14400}Ale w�a�nie zaczynaj� ewakuacj�|ludzi z Po��dniowej Florydy.{14402}{14448}Wi�c pojad� z Samem.{14450}{14504}{y:i}Panno Parker, to nie jest bezpieczne.{14505}{14592}Je�li Jarod jest na wyspie,|Chce go teraz gdziekolwiek jest.{14771}{14845}- Kto dzwoni�?|- Mr. Raines.{15103}{15173}{y:i}[Helicopter Approaching]{15576}{15630}{y:i}[Prezenter]|{y:i}Mieszka�cy i sklepikarze Bahia Grande...{15631}{15731}{y:i}gor�czkowo zabijaj� okna|{y:i}i opuszczaj� miasto dzisiejszego popo�udnia.{15732}{15821}{y:i}Spodziewamy si� nadej�cia Cassandry w ci�gu 4-5|{y:i}godzin, oko�o 7:00 dzisiejszego wieczoru.{15823}{15911}- {y:i}Przypominamy mieszka�com...|- B�d� na zewn�trz... z przodu.{15913}{16008}{y:i}Wi�c si� nie martw, Simone.|{y:i}Postaramy si� zawie�� ci� do lekarza jak najszybciej.{16360}{16393}Hej!{16437}{16495}- Uszczelniasz wej�cia?|- {y:i}Powiedzie� ci co�.{16497}{16605}Jestem sp�ukany, sprzedam to miejsca|i przenios� si� do Oklahomy po wszystkim.{16607}{16654}Dlaczego? Maj� tornada?{16655}{16710}- W porz�dku. Do Kaliforni.|- Trz�sienia ziemi?{16712}{16764}Gdziekolwiek byle daleko .{16766}{16827}Jak sie czuje?{16857}{16918}Gor�czka nie spada.{16919}{16972}[Westchni�ci]|Lepiej si� po�piesz.{16973}{17106}Jarod, jeste� pewny �e powiniene� ratowa�|Simone?{17108}{17154}Oni mieli wys�a� j� |z powrotem do Haiti.{17156}{17250}Nie wierz� jak Bartlett m�g� to zrobi� ...|pozwoli� jej rodzinie umrze� w czasie burzy.{17252}{17321}Ludzie zrobi� r�ne rzeczy|dla pieni�dzy.{17322}{17374}Postaram si� aby rachunek zosta� wyr�wnany.{17376}{17455}{y:i}Jarod, zapomnij o nim.{17457}{17546}Chod� z nami. Ja, uh...{17578}{17631}- Co?|- Ja tylko...{17633}{17705}Nie jestem zbyt pomocny|kiedy dooko�a s� chorzy.{17707}{17777}Patrzy�em jak m�j stary|mia� atak serca.{17779}{17861}Wiedzia�em, �e potrzebuje C.P.R.|lub czego� podobnego, ale zamar�em.{17862}{17945}Ja poprostu... Patrzy�em jak odchodzi.{17982}{18032}Nie radz� sobie z odpowiedzialno�ci�.{18034}{18093}�rodki przeciwb�lowe kt�re jej da�em|powinny zwalczy� gor�czk�.{18094}{18142}Wszystko co musisz zrobi�|to zawie�� j� do Miami.{18144}{18201}Lekarze|powinni poradzi� sobie z reszt�.{18203}{18285}Dasz rad�.|Wierz� w ciebie.{18339}{18416}[Westchni�cie]|Skoro tak m�wisz.{18579}{18663}- {y:i}Jarod.|- Cze��.{18728}{18813}- Jest puste.|- Koniec z cukierkami.{18815}{18888}Polecenie lekarza.|Ale zdob�d� dla Ciebie wi�cej...{18890}{18953}jak tylko si� spotkamy|z twoj� rodzin� w Miami.{18955}{19001}Obiecuj�.{19091}{19173}[Szept]|Zobaczymy si� wkr�tce.{19175}{19248}{y:i}[Thunder Rumbling]{19501}{19553}Masz zamiar mi pom�c|z t� klatk�?{19554}{19651}{y:i}Nie mog�. W�a�nie otrzyma�em co�|{y:i}ze stanowego departamentu do spraw wymusze�.{19653}{19750}{y:i}Podej�ewaj�, �e rodzice tej haita�skiej dziewczynki|{y:i} zostali zabici na moczarach Harrisona.{19752}{19824}Rz�daj� zgromadzonych dowod�w|zanim Cassandra wszystko "porwie" zniszczy.{19826}{19872}Pozw�l �e na to zerkn�.{19970}{20099}Hmm. Uh, doko�cz wszystko,|a ja si� tym zajm�.{20101}{20178}- My�la�em, �e mog� p�j�� z tob�.|- Nie. Dam sobie z tym rad�.{20746}{20805}{y:i}[Thunderclap]{20807}{20870}- {y:i}[Woman] Nie.!|- {y:i}[Man] Nie pozwol� ci tego zrobi�.!{20872}{20925}{y:i}[Woman]|{y:i}Przesta�.! Ranisz mnie.!{20927}{20975}{y:i}[Man]|{y:i}Wracaj.!{20977}{21045}{y:i}[Thunder Continues]{21217}{21288}- {y:i}[Creaking]|- {y:i}[Thunderclap]{21495}{21532}Szybciej, Sam.{21697}{21790}W porz�dku. Opuszczamy|to miejsce za kilka minut.{21792}{21838}Okay?{22397}{22460}{y:i}[Thunder Continues]{22706}{22769}Boo!{22809}{22875}Cholera! Przestraszy�e�|mnie do diab�a.{22877}{22981}[Shouts, Grunts]{22982}{23069}- {y:i}Przepraszam.|- {y:i}Hej.! Hej, bubba (kolego).!{23071}{23170}Co to do diab�a ma by�? Masz zamiar tak sta�| mo�e... [ Pobierz całość w formacie PDF ]