Pretender.S01E20.Baby.Love, Pretender - Kameleon 01

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{37}{125}/- Poprzednio w Kameleonie./|/ - Tak, panie Parker./{126}{232}/Angelo szuka teraz w/|/ Internecie �lad�w Jaroda./{231}{349}/SL-27./|/ Co to oznacza, Jacob?/{365}{449}/SL 27./|/ Co to oznacza?/{1047}{1154}- Czy on ma imi�?| - Nazywaj� go Jarod.{1154}{1263}- T�skni za rodzicami.| - Wkr�tce o nich zapomni.{1315}{1527}Kri kra �abia noga.| G�ska chodzi go�o noga.{1815}{1900}- Znalaz�em te projekty w rynsztoku.| - Jest blisko. Znajd� go!{1900}{1945}Ruszamy! Jazda!{3386}{3438}Hej!{3474}{3550}- Niebieski sedan.| - Wsiadaj!{3593}{3663}Tu Parker.|/ �cigamy niebieskiego sedana./{4250}{4312}/�yj� miedzy nami Kameleony./{4312}{4403}/Geniusze, kt�rzy s� zdolni/|/ wcieli� si� w kogo tylko chc�./{4403}{4542}/W 1963 roku korporacja znana jako "Centrum"/|/ wyizolowa�a m�odego Kameleona o imieniu Jarod/{4542}{4613}/i wykorzystywa�a jego geniusz/|/ do swoich bada�./{4613}{4701}/A� pewnego dnia ich/|/ Kameleon uciek�.../{4747}{4827}/{c:$ff80}PRETENDER/|/{c:$ffda50}1x20 - MI�O�� DZIECKA/{4827}{4930}/{c:$fd209c}{y:b}T�umaczenie: Elektron/|/{c:$fd209c}{y:b} elektron@os.pl/{5496}{5543}Christine!{5543}{5585}/Christine?/{5764}{5824}- Jarod?| - Przepraszam, Christine.{5824}{5902}- Wiem, �e jest p�no.| - Jest 3:00 nad ranem. Nawet B�g jeszcze �pi.{5902}{5999}Wiem. Pos�uchaj.| Musz� si� na jaki� czas wprowadzi�.{5999}{6076}- Tw�j zapach m�wi co innego.| - Prosz�.{6076}{6160}S�uchaj, Jarod... jestem twoj� d�u�niczk�,| za to co dla mnie zrobi�e�,{6160}{6250}ale jutro wraca m�j m��. Je�li Axe| znajdzie m�czyzn� mieszkaj�cego na g�rze,{6250}{6297}dostanie wylewu.{6308}{6369}O m�j Bo�e.{6409}{6473}Sk�d go masz?{6490}{6595}- Jaki� m�czyzna wyrzuci� go do �mietnika.| - O m�j Bo�e.{6595}{6704}Jak kto� m�g� to zrobi�?| Jak kto� m�g� wyrzuci� dziecko?{6704}{6797}To zwariowany �wiat.| Dzieci maj� dzieci...{6797}{6890}ludzie nie wiedz�,| czego chc� lub co maj�.{6898}{6951}Zimno tutaj.{6992}{7069}Musisz zadzwoni� na policj�.{7081}{7160}Jestem teraz jego jedyn� rodzin�.{7160}{7278}Jest mu zimno,| jest przestraszony i samotny.{7306}{7365}Nie lubisz dzieci?{7408}{7525}Oczywi�cie. Chodzi o to,| �e je�li Axe nie dostanie pracy w Houston...{7525}{7585}dostanie wylewu,| je�li wr�ci i znajdzie tutaj dziecko.{7585}{7636}- Nie lubi dzieci?| - Nie.{7636}{7701}Tak.| Nie w tym rzecz.{7759}{7825}- Jest g�odny.| - Sk�d wiesz?{7825}{7879}Poniewa� ja jestem.{7905}{7983}Chcesz... chcesz si� po�o�y�?{8305}{8434}Dlaczego Jarod ryzykowa�by z�apaniem,| dla jakiego� przypadkowego zestawu projekt�w?{8434}{8539}To co dotyczy Jaroda,| nigdy nie jest przypadkowe.{8575}{8682}Ch�opiec geniusz jest| zwyk�ym I.M. Pei (architekt).{8682}{8721}Chwila.{8755}{8835}Co to jest?| SL 27?{9060}{9127}B�d� w pobli�u.{9192}{9328}Kri kra �abia noga.| G�ska chodzi go�o noga.{9328}{9455}Kri kra �abia noga.| G�ska chodzi go�o noga.{9479}{9553}Kto nauczy� ci� tej piosenki?{9572}{9620}Nie wiem.{9641}{9710}Moja mama, tak s�dz�.{9710}{9760}Tak s�dzisz?{9770}{9856}Gdy by�em ma�y,| zabrano mnie mojej rodzinie.{9856}{9920}Zosta�em wychowany przez pewnych ludzi...{9920}{10013}ludzi w kt�rych interesie| nie by�o wychowywanie dzieci.{10013}{10063}Przykro mi.{10089}{10171}S�uchaj, Jarod,| doceniam to, co dla mnie zrobi�e�.{10171}{10261}Ten fa�szywy pozew wniesiony przeciwko| sklepowi doprowadzi�by do plajty...{10261}{10345}gdyby� nie wkroczy�,| ale nadal nie mog� ci pozwoli�...{10489}{10585}- Krzyknij, gdyby� potrzebowa� pomocy, dobrze?| - Christine?{10634}{10678}Dzi�ki.{10795}{10890}/- Czy on ma imi�?/|/ - Nazywaj� go Jarod./{10892}{10985}/- T�skni za rodzicami./|/ - Wkr�tce o nich zapomni./{11792}{11826}Tu Sydney.{11826}{11913}- Jak kto� m�g� porzuci� dziecko?| - Jarod.{11913}{11980}/Co� tak delikatnego.../{11980}{12049}tak bezbronnego.{12049}{12146}/- Jak kto� m�g� to zrobi�?/| - Czy chodzi o twoich rodzic�w?{12146}{12214}Chodzi o wszystkich rodzic�w.{12214}{12280}Nie ma na to prostej odpowiedzi.{12280}{12372}Kto wie...| z jak� presj� maj� do czynienia ludzie.{12372}{12470}/Czy tego w�a�nie szuka�e� w/|/ tej firmie architektonicznej?/{12470}{12583}/Te plany?/| Czy to prowadzi do twoich rodzic�w?{12583}{12646}Rozpracujesz to.{12687}{12726}Hej.{13151}{13237}To dla mojej ma�ej dziewczynki.{13237}{13349}Jest du�o szcz�cia| maj�c tak troskliwego ojca.{13401}{13462}Przeszuka�em to, o co prosi�e�.{13462}{13548}Znalaz�em dwie nieu�ywane| tablice rejestracyjne z "SL 27,"{13548}{13620}ale obu w�a�cicieli| zmar�o w latach 70-tych.{13620}{13694}"SL 27" jest tak�e| rodzajow� nazw� antybiotyku...{13694}{13779}opracowanego przez izraelsk�| firm� farmaceutyczn� w 1983.{13779}{13842}To poza dat�,| kt�ra mia�aby jakie� znaczenie.{13842}{13867}C�...{13905}{13985}gdyby� powiedzia� mi wi�cej, Sydney,| mo�e m�g�bym pom�c.{13985}{14119}Broots, najlepiej,| �eby nikt inny nie by� w to zamieszany.{14123}{14240}Broots,| masz ju� co� na temat SL 27?{14332}{14431}Mo�e powinni�cie ze sob� porozmawia�.{14803}{14895}- Nadal �pi?| - Jak dziecko.{15007}{15065}- Co robisz?| - Ustawiam wszystko.{15065}{15172}Je�li kto� zg�osi zagini�cie| dziecka na policji, dostan� sygna�.{15172}{15248}Jarod, nie mo�esz zatrzyma� tego dziecka.{15248}{15334}Zesz�a noc to jedno,| ale gdzie�, kto� szuka tego dziecka.{15334}{15444}Monitorowa�em ka�dy kana� policyjny,| ka�dy kana� telewizyjny, ka�d� gazet�.{15444}{15492}- Nikt go nie szuka.| - Ale, Jarod...{15492}{15621}Kto� wyrzuci� go do �mietnika.| Chcesz, �ebym odda� go tej osobie?{15671}{15766}Je�li szuka go jego matka, znajd� j�.{15766}{15832}Ale nie oddam go nikomu...{15832}{15915}dop�ki nie b�d� pewien,| �e wszystko b�dzie z nim dobrze.{15915}{15983}Nie chc�,| �eby dorasta� samotnie.{16033}{16119}- Znowu jeste� g�odny?| - To nie p�acz za butelk�.{16119}{16215}- Sk�d wiesz?| - Siedem m�odszych braci i si�str.{16215}{16273}Przewi� go.{16465}{16544}Wy��czy�am kamery bezpiecze�stwa i| przeszuka�am pok�j za pluskwami.{16544}{16620}- Chyba jeste�my bezpieczni.| - Tak s�dzisz?{16620}{16676}Jednego nie mo�na by�| pewnym w "Centrum", prawda?{16676}{16720}Kontynuujmy.{16764}{16865}To nale�y do jednego z dzieci,| kt�re moja matka uratowa�a z "Centrum".{16865}{16908}Sp�jrz na to.{16953}{17002}"SL 27"{17002}{17085}Dlaczego ukrywa�a� t� informacj�?{17085}{17183}Dlaczego?| O to samo mog�abym spyta� ciebie.{17288}{17418}Gdy m�j brat odzyska� przytomno��,| napisa� mi to.{17547}{17677}Musi by� jaka� wskaz�wka| w obliczeniach, kt�re upu�ci� Jarod.{17677}{17797}Broots, nie przestawaj szuka� powi�za�.{17839}{17900}S�uchajcie,| nie wiem czy wam to umkn�o...{17900}{18047}ale jedyni, kt�rzy wiedzieli o tym| "SL 27" albo nie �yj�, albo s� w �pi�czce.{18062}{18221}A ci ludzie s� dla nas wa�ni...| jak twoja c�rka, dla ciebie.{18221}{18312}Prosz� ci� o pomoc, Broots...{18324}{18379}jako przyjaciel.{18468}{18516}Prosz�.{18953}{19013}Co on robi?{19015}{19164}- Chyba wyra�a sw�j indywidualizm.| - Czy to dobrze?{19181}{19241}To niebezpieczne.{19241}{19426}Angelo, chc� �eby� sprawdzi� ka�dy| aspekt dotycz�cy bezpiecze�stwa "Centrum".{19426}{19567}Ka�dy system, ka�dy poziom,| ka�dy spos�b wej�cia i wyj�cia.{19567}{19671}Optyczny, fizyczny, elektroniczny.{19671}{19722}Wszystko.{19728}{19793}Rozumiesz?{19825}{19873}Angelo?{21105}{21162}- Przepraszam, prosz� pani.| - Zaraz podejd�.{21257}{21383}Tak, patrz� na akta.| Zadzwonili�my do biologicznych rodzic�w,...{21383}{21475}ale stan rzeczy jest jeszcze niejasny.{21475}{21585}- Pewnie. Mog� w czym� pom�c?| - Chcieliby�my porozmawia� o zaginionym dziecku.{21585}{21657}Za minutk�.| Nie, to wbrew prawu...{21657}{21782}�eby przedwcze�nie przekaza� dziecko| bez podpisu biologicznego cz�onka rodziny.{21782}{21888}/Wiem, �e kochasz dziecko,/|/ ale w taki spos�b musi by� to za�atwione./{22715}{22856}Wiem, �e to trudne, Jarod,| ale s�dz�, �e tak b�dzie najlepiej...{22856}{22885}Jarod?{22885}{22967}Oszala�e�?| Nie mo�esz odej�� z tym dzieckiem.{22967}{23087}- Nie mog� go z nimi zostawi�.|- Jarod, on do ciebie nie nale�y.{23087}{23202}Wiem. Jego miejsce| jest przy jego rodzicach...{23202}{23271}lub kim�, kto go kocha.{23328}{23370}24 godziny.{23370}{23440}Potem zabierzemy dziecko na policj�,| bez wzgl�du na wszystko.{23440}{23475}Zgoda?{23557}{23599}Zgoda.{23611}{23687}Jeszcze jedno.| Daj mu imi�, dobrze?{23687}{23762}On ma imi�.{23761}{23838}Musz� si� tylko| dowiedzie� jakie ono jest.{24113}{24236}- Co si� sta�o?| - Wszystkie maj� czerwone znaczki.{24236}{24367}Facet, kt�ry porzuci� to dziecko| mia� taki sam znaczek na tyle samochodu.{24434}{24498}Co sugerujesz?{24526}{24599}Policjant wyrzuci� to dziecko.{24886}{24969}- M�w do mnie, Broots.| - Nigdy nie zgadniesz, co znalaz�em.{24969}{25025}Firma architektoniczna,| w kt�rej �ciga�a� Jaroda...{25025}{25092}to ta sama,| kt�ra wybudowa�a "Centrum".{25092}{25141}Sk�d to wiedzia�a�?{25156}{25242}- Tu Sydney.|/ - Jaki� post�p?/{25242}{25323}- Z czym?|/ - C�, witam, panno Parker./{25323}{25363}SL 27.{25363}{25449}/Te obliczenia, Jarod.../| co one oznaczaj�?{25449}{25520}Wykopuj� jeszcze| wi�cej ziemi z "Centrum".{25520}{25586}- Nie nad��am.|/ - To oczywiste, Sydney./{25586}{25636}To si� nie zgadza.{25636}{25723}Jestem zaskoczony,| �e Broots jeszcze tego nie rozpracowa�.{25723}{25794}- Ziemia.|- Musz� ko�czy�.{25794}{25911}/- Czas na drzemk� dziecka./| - Czy on powiedzia� dziecko?{25937}{25982}Niech mnie diabli.{25982}{26152}6.32 milion�w st�p sze�ciennych ziemi zosta�o| wywiezione z podziemnej konstrukcji "Centrum".{26152}{26349}Ale 26 podpoziom�w "Centrum" zajmuj�| jedynie 6.16 milion�w st�p sze�ciennych.{26349}{26447}To wystarczaj�co ziemi na kolejny podpoziom.{26443}{26505}SL 27.{26538}{26628}Podpoziom 27.{26715}{26767}To moja matka.{26781}{26872}Znajdziemy twoj�.| Obiecuj�.{26... [ Pobierz całość w formacie PDF ]