Pretty Little Liars [1x08] Please, Pretty Little Liars

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{18}{57}/Poprzednio w Pretty Little Liars.{59}{93}Dziewczyny, mam co� dla was.{128}{186}Zawsze b�dziemy przyjaci�kami.{186}{236}Straci�a� ukochan� przyjaci�k�.{236}{289}Musicie znale�� spos�b,|by j� razem po�egna�.{289}{357}Miasto postawi tutaj now� �awk�{358}{408}i b�dzie tutaj �cie�ka|u�o�ona z r�nych p�ytek.{408}{459}Ona mieszka w tym mie�cie.|Musimy si� widywa�.{460}{514}/My�lisz, �e si� pogodz�?{515}{563}Naprawd� nie mam poj�cia.{564}{593}Wyprowadzasz si�?{593}{641}Szukam pana Fitza.{642}{701}Nie ma go tutaj.|Zast�puj� go, nazywam si� pani Shepard.{701}{757}Wie pani czy mo�e pan Fitz b�dzie jutro?{757}{781}Nie wiem.{809}{853}Albo masz jaki� wspania�y plan{854}{909}przespania si� z wrogiem|albo straci�a� rozum!{909}{937}Nawet go nie znasz.{938}{1004}Wszyscy mamy sekrety, Emily.{1038}{1094}/Toby i Jenna byli w zwi�zku.{1095}{1140}/Wykraczaj�cym poza|/przyrodnie rodze�stwo.{1141}{1186}To wystarczaj�co, �eby chcie� jej �mierci.|I naszej.{1270}{1301}Wi�c, Toby nie �yje?{1302}{1352}Nie by�am w stanie|o to zapyta�.{1353}{1416}Przymkn�am oko na wiele spraw, Emily.{1417}{1479}Mo�esz mi chocia� zdoby� t� teczk� z powrotem.{1487}{1528}Ju�. Za�atwione, tak?{1693}{1757}Ba�am si�, �e nie za�atwi|tego przed uroczysto�ci�.{1758}{1818}I to by� kto� z galerii twojej mamy?{1819}{1844}Tak.{1845}{1884}Gdzie jest teraz twoja mama?{1885}{1922}Jest takie mieszkanie nad galeri�,{1922}{1952}wi�c zatrzyma�a si� tam.{1952}{1984}Na razie.{1985}{2014}Troch� dziwne, nie?{2014}{2046}Wyprowadzka twojej mamy...{2046}{2086}Ta, m�j tata powinien si� wyprowadzi�.{2087}{2126}Pewnie tego si� spodziewa�a�.{2127}{2157}Aria.{2158}{2208}Przepraszam.{2209}{2257}Nie mia�am tego na my�li.{2258}{2310}To wszystko jest do bani.{2311}{2348}Wiem.{2349}{2396}Czy kto� dzwoni� do Shelly Leonard?{2397}{2444}Tak. I powiedzia�am jej,|�e je�li zagra co� przygn�biaj�cego{2445}{2512}to kopn� j� w jej wiolonczel�.{2513}{2540}Co z programem?{2540}{2579}Prawie gotowy, ale musimy go doko�czy�{2580}{2645}zanim brat Ali przyjedzie.|- A kiedy przyje�d�a?{2646}{2698}Dzisiaj.|Chce si� z nami spotka� rano.{2698}{2765}Wiecie co?|Ledwo pami�tam Jasona.{2766}{2792}Nie zna�y�my go.{2792}{2845}By� tylko starszym bratem Ali, z pokoju na dole.{2845}{2874}Za zamkni�tymi drzwiami.{2874}{2960}Z jego hardkorowo-punkow� muzyk�|wibruj�c� w ca�ym domu.{2974}{3032}Jakim sposobem dosta� si� do szko�y Ivy League?{3032}{3121}Nie wiem. Pewnie dzi�ki|zorganizowanej akcji emo i got�w.{3196}{3261}Jest pi�kna.{3276}{3342}Stojak ju� tam jest, ko�o �awki.{3343}{3394}To ustawimy w pi�tek rano.{3395}{3448}My�licie, �e spodoba si� Jasonowi?{3448}{3527}Oczywi�cie, �e tak.{3528}{3567}Za kilka lat{3568}{3636}ludzie zobacz� ten pomnik{3637}{3719}i to b�dzie wszystko,|co b�d� o niej wiedzie�.{3720}{3801}B�dzie dziewczyn�,|kt�rej zadedykowali �awk�.{3802}{3844}Nas ju� nie b�dzie,{3856}{3900}a Ali ca�y czas b�dzie pami�tana.{3900}{3991}To jest nie�miertelno��, moje drogie.{4163}{4207}Chcia�abym, �eby�my mog�y wybra�{4207}{4265}sobie wiek w jakim chcemy by�{4266}{4310}i zosta� w nim.{4311}{4376}Jedyny spos�b na to, to umrze� m�odo.{4377}{4424}Zostawi� za sob� pi�kne cia�o.{4425}{4457}Nie �artuj.{4458}{4488}To nie �art.{4489}{4519}No dalej,{4520}{4546}nie my�la�y�cie nigdy{4546}{4586}jak wspaniale tragiczne by�oby{4586}{4659}umrze� w jaki�|niesamowicie tajemniczy spos�b?{4660}{4716}To by�oby co�.{4717}{4768}Naprawd� chcesz tak sko�czy� Alison?{4769}{4811}Tylko jeszcze nie teraz.{4812}{4844}Nie m�w tak.{4845}{4895}Masakra.{4896}{4955}�adna masakra.{4956}{5001}To nie�miertelno��, moje drogie.{5086}{5153}Sk�d ona to wzi�a?|Z filmu?{5154}{5204}Ali by�a jak z filmu.{5289}{5355}/Pretty Little Liars 1x08|/"Please do talk about when i'm gone"{5356}{5500}T�umaczenie: adela, Narsileq{5501}{5716}/Zapraszamy na forum:|/www.prettylitteliars.feen.pl{5809}{5845}Tak mi wstyd!{5845}{5903}Mog� tak po prostu zabra� mi kart� kredytow�?{5904}{5947}To w�asno�� prywatna, nie?{5948}{6001}To w�asno�� prywatna.|Nale�y do banku.{6002}{6049}A co z innymi moimi kartami?{6049}{6105}Nie b�d� taka do przodu,{6106}{6145}chocia� przez jaki� czas.{6145}{6174}Przepraszam.{6174}{6234}- Chcia�am ci tego oszcz�dzi�.|- Mamo.{6235}{6293}Musimy zrobi� kilka ustale�.{6293}{6337}Tymczasowych ustale�.{6338}{6384}Musimy bardziej dba� o pieni�dze.{6385}{6448}- Jak d�ugo?|- Dop�ki nie b�dziemy musia�y.{6449}{6486}To znaczy jak d�ugo?{6487}{6520}Nie wiem.{6521}{6553}A kiedy b�dziesz wiedzie�?{6626}{6688}To jest rzeczowy przyk�ad tego,|o czym m�wi�.{6689}{6782}Odt�uszczone mleko, sok|pomara�czowy i jaki� jogurt.{6783}{6860}�adnych kolorowych napoj�w,|ani wykwintnych win.{6861}{6930}�adnych ser�w ple�niowych.{6931}{6987}Co si� sta�o?{7037}{7084}To si� sta�o, �e mamy kredyt{7085}{7160}rachunki i podatki.{7160}{7208}I fakt, �e w tej rodzinie|tylko jedna osoba zarabia.{7210}{7280}Wi�c, nie mo�emy �y� jak normalna rodzina.{7377}{7440}My�la�am, �e uda mi si�|wynagrodzi� ci brak ojca,{7441}{7477}ale jest ci�ko.{7530}{7583}Ci�ej ni� my�la�am.{7583}{7625}Jak bardzo?{7675}{7729}To nie pierwsza karta,|kt�ra zosta�a zablokowana.{7802}{7841}�wietnie si� spisa�y�cie.{7841}{7864}Naprawd�.{7864}{7939}Rodzice s� naprawd� wdzi�czni.{7965}{8004}Tutaj jest!{8071}{8105}Jason!{8151}{8173}Hej.{8173}{8222}- Przepraszam za sp�nienie.|- Nie ma problemu.{8223}{8282}M�wi�em tylko, �e wykona�y�cie|�wietn� robot� przy uroczysto�ci.{8283}{8334}Zrobi�bym jedn�, czy dwie rzeczy inaczej,{8335}{8374}ale mo�emy to zaraz poprawi�.{8375}{8478}Oto kopia programu dedykacji.{8479}{8537}Wys�a�am ci program,|kt�ry opracowa�y�my.{8538}{8610}Jasne. Widzia�em ten szkic.|To tylko ma�e ulepszenie.{8622}{8653}Zobaczmy...{8653}{8697}Je�li Shelly Leonard|ma co� zagra�,{8698}{8757}to chyba mo�emy jej da�|nie wi�cej ni� trzy minuty.{8758}{8824}Pami�tam, �e troch� rzempoli�a|na tej swojej wiolonczeli.{8825}{8889}Nast�pnie...{8934}{8972}To jest...{8973}{9014}zdj�cie do programu?{9015}{9081}Tak. To nasze ulubione.{9146}{9203}Wybra�bym to samo.{9241}{9285}My�la�em, �e b�d� w stanie{9286}{9341}zabra� st�d moj� rodzin�, ale...{9356}{9388}Wiecie co, w ostatniej chwili...{9389}{9444}Moja mama...{9485}{9542}Dziwnie si� o tym rozmawia, nie?{9577}{9648}Kiedy my�l� o niej,|my�l� o was...{9649}{9728}waszej pi�tce, siedz�cej w jej pokoju,|smiej�cej si�,{9729}{9769}maj�cej sekrety.{9809}{9857}Dawne dzieje.{9925}{9961}Chcia�bym �eby ka�da z was zabra�a g�os.{9961}{10004}Wol� s�ucha� was,{10005}{10061}ni� pani� Slocomb ze stowarzyszenia.{10062}{10118}Stowarzyszenie bardzo nam pomog�o.{10119}{10182}- A co z deszczem?|- Deszczem?{10183}{10229}Czterdziesto procentowa szansa przed weekendem.{10230}{10281}Powiedzieli nam,|�e mo�emy skorzysta�{10281}{10311}z sali gimnastycznej w szkole,{10311}{10360}je�li b�dziemy musieli|przenie�� si� do �rodka.{10361}{10416}�wietnie.{10417}{10486}Ludzie my�l�, �e dedykacje s� jakim� zako�czeniem.{10537}{10593}Nie b�dzie �adnego zako�czenia,|dop�ki nie dowiedz� si�{10594}{10676}kto zrobi� to Alison.{10676}{10733}Gliny robi� w konia moj� rodzin�{10734}{10784}od ponad roku.{10784}{10832}Koniec z tym.{10832}{10864}Przyspiesz� par� spraw,{10865}{10925}a ta uroczysto�� mi w tym pomo�e.{10949}{11060}Dodaj�... jedn� osob� do listy.{11105}{11144}Jenna Marshall?{11196}{11252}Chcesz by Jenna m�wi�a|podczas dedykacji?{11252}{11276}Zgadza si�.{11276}{11300}Dlaczego?{11300}{11344}Poprosi�a mnie o to.{11345}{11380}Jenna chcia�a wyg�osi� dedykacj�?{11380}{11417}Jest jaki� problem?{11418}{11461}Po prostu nie wiedzia�y�my,{11462}{11517}�e Alison i Jenna|by�y tak blisko.{11518}{11564}Ja te� nie wiedzia�em.{11564}{11626}Jenna zadzwoni�a i...|powiedzia�a, �e moja siostra{11627}{11682}by�a dla niej wsparciem|po jej wypadku.{11728}{11819}Skoncentrujcie si� na tym,|co chcecie powiedzie�.{11820}{11857}Reszt� zostawcie mnie.{11889}{11928}Ja teraz...{11929}{11980}musz� porozmawia� z detektywem Wildenem{11980}{12044}i dowiedzie� si�,|dlaczego jeszcze nie znale�li Toby'ego.{12093}{12141}Czy on nas w�a�nie zwolni�?{12142}{12168}Ciszej!{12168}{12227}Dlaczego rozmawia� z Jenn�?{12228}{12267}Nie wiem.{12268}{12306}Co ona chce powiedzie�?{12307}{12353}To wszystko zamienia si� w koszmar.{12354}{12402}Powiedzia� co� jeszcze?{12403}{12481}Nic. U�miecha� si� tylko|jakby kto� mu w�o�y� banana do buzi.{12482}{12552}Spence, dlaczego Jenna chce|zabra� g�os na dedykacjach?{12553}{12604}Dlaczego Jason chce jej s�ucha�?{12604}{12657}Na pewno wie, �e nie by�y przyjaci�kami.{12658}{12693}Nie mo�emy pozwoli�,|by Jenna si� odezwa�a.{12694}{12735}Jak chcesz j� powstrzyma�{12735}{12761}nie wychodz�c na zdzir�?{12762}{12797}Jak w og�le chcecie j� powstrzyma�?{12798}{12834}Gdyby�cie nie zauwa�y�y,{12835}{12890}przed chwil� zosta�y�my pog�askane|po g��wkach i wys�ane do piaskownicy.{12901}{12953}Wiesz co? Musisz stan�� ponad nim.{12953}{12981}Dowiedz si�, o co chodzi.{12982}{13014}Dlaczego ja?{13015}{13050}Bo jeste� wielk� organizatork�.{13051}{13091}Masz swojego laptopa|i ca�a wiedz�,{13092}{13137}a on b�dzie jej troch� potrzebowa�.{13138}{13178}Jenna mo�e powiedzie� wszystko, o po�arze{13179}{13210}i Tobym.{13211}{13276}Mo�e powiedzie� wszystko.{13640}{13677}Ezra, czekaj!{13744}{13803}Pozw�l mi co� powiedzie�, prosz�.{13804}{13871}Nie chc� si� z tob� k��ci�, ani ci� przekonywa�...{13872}{13954}Wiem, �e to ju� koniec. Wiem to!{14024}{14075}Ale... nie mog� znie�� tego,{14076}{14142}�e chodzisz woko�o nienawidz�c mnie.{14142}{14182}Nienawidz�c?{14194}{14251}Jedyn� osob�,|kt�r� nienawidz� jes... [ Pobierz całość w formacie PDF ]