Pretty.Little.Liars.S01E01, Pretty Little Liar, 1, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{92}{141}�le, co?{230}{287}- Co si� sta�o?|- To pewnie przez burz�.{337}{369}Co� tam jest.{410}{441}Dziewczyny.{869}{894}Nabra�am was!{933}{995}To nie by�o �mieszne, Allison!{996}{1069}My�la�am, �e to by�o zabawne.{1090}{1116}Ali, pobra�a� now� Beyonce?{1116}{1150}Jeszcze nie.{1151}{1196}Kocham jej nowy klip.{1197}{1233}Mo�e troch� za bardzo, Em.{1277}{1348}Twoja kolej. Pij.{1348}{1378}Ostro�nie, Aria.{1390}{1421}Upije si�, i wygada ci wszystkie nasze sekrety.{1479}{1520}Przyjaciele dziel� si� sekretami.{1521}{1597}To nas zbli�a.{1597}{1644}Wypij.{2197}{2256}Gdzie jest Ali i Spencer?{2257}{2303}Nie wiemy.{2430}{2459}Ali?{2460}{2496}Przepad�a.{2531}{2568}Co masz na my�li m�wi�c "przepad�a"?{2569}{2619}Wsz�dzie jej szuka�am.{2711}{2757}Wydawa�o mi si�, �e s�ysza�am jej krzyk.{2871}{2905}/Wci�� zaginiona.{3389}{3437}Aria, nic ci nie jest?{3510}{3572}Dziwnie by� w domu.{3566}{3612}Nie by�o nas rok.{3598}{3714}Kiedy masz 16 lat,|wszystko wydaje si� d�ugie.{3715}{3752}Dlaczego nie zadzwonisz po przyjaci�?{3752}{3824}Nie wiedz�, �e wr�cili�my z taty sabbatical.{3825}{3907}W wiadomomo�ciach nazwali to:{3908}{3975}Rocznic� znikni�cia Allison{3976}{4041}Jakby to by�a jaka� impreza albo co� w tym stylu.{4042}{4107}Dlaczego do nich nie zadzwonisz?{4142}{4181}Wasza pi�tka jest nieroz��czna,{4181}{4234}A te uczucia tak sobie nie odejd�.{4235}{4298}Jad� na lacrosse!{4340}{4382}Zajm� si� tym.{4409}{4450}Masz dzi� Lacrosse?{4451}{4490}To pierwszy trening,{4491}{4536}A wszystkie moje rzeczy s� w 100 pud�ach.{4537}{4574}Stu?{4575}{4616}Wiem, co m�wi�.{4616}{4667}Chod�. Zobaczymy w gara�u.{4668}{4702}Chod�.{4793}{4838}S�uchaj, wiem, �e powr�t tutaj{4839}{4888}przywo�uje wiele wspomnie�.{4889}{4922}W porz�dku?{4922}{5001}Tato, ci�gle trzymam tw�j sekret, okej?{5056}{5142}Znaczy, wszystko dobrze z Allison?{5325}{5372}I posz�a na trening.{5411}{5472}Jeste�my oficjalnie w domu.{5770}{5815}O kt�rej mam ci� odebra�?{5816}{5860}Sz�sta.{5861}{5914}Dobra, kupi� jakie� jedzenie.{6485}{6547}Mog� dosta� cheeseburgera, prosz�?{6548}{6592}Dostaniesz.{6749}{6800}/Zaginiona|Mia�aby teraz 16 lat.{6895}{6958}Wszystko okej?{6952}{7025}Jestem troch� zm�czona.|Dopiero, co wr�ci�am z europy.{7026}{7080}Gdzie w europie?{7081}{7114}Islandia.{7160}{7213}Sp�dzi�em troch� czasu w Reykjaviku.{7214}{7267}Zanim przenios�em si� do Amsterdamu.{7268}{7314}Wspania�e miasto.{7333}{7376}Wi�c idziesz do Hollis?{7377}{7426}W�a�nie uko�czy�em.{7427}{7476}Zaczynam moj� pierwsz� prac�, jako nauczyciel.{7477}{7548}Uwa�am, �e lubi� uczy�.{7620}{7677}Bo�e. Ub�stwiam t� piosenk�.{7699}{7729}B26.{7856}{7894}Jaki jest tw�j kierunek?{7952}{8031}Wi�c, sk�aniam si� w kierunku angielskiego.{8032}{8082}Tego w�a�nie ucz�.{8100}{8155}I te� pisz�, ale...{8156}{8221}Narazie, to raczej osobi�cie.{8222}{8257}Tylko dla siebie.{8258}{8291}Jestem pod wra�eniem.{8291}{8340}Czemu?{8341}{8407}Pr�bowa�em pisa�.{8467}{8525}Nie zasz�em za daleko.{8526}{8571}Jeste� szcz�ciar�.{8572}{8640}Je�li piszesz dla siebie, to z czystej pasji.{8671}{8736}Mo�e pozwolisz mi przeczyta� co� twojego.{8737}{8794}Taa? Naprawd� chcesz?{8795}{8823}Taa.{8824}{8892}Jeste� m�dra, podr�owa�a�,{8893}{8954}niez�y gust muzyczny.{8955}{9007}Chcia�bym co� wiedzie� o tobie wi�cej.{9057}{9098}Taa.{9099}{9150}Ja te� chc� o tobie wi�cej wiedzie�.{9165}{9250}T�umaczenie : LukePL|Korekta : LukePL{9700}{9900}Zapraszam na bloga :]{10295}{10338}Pretty Little Lies{10450}{10550}1x01|Pilot{10592}{10622}Mog� zobaczy� z Prady?{10622}{10671}Musz� sprawdzi�.{10697}{10750}Ale te wszystkie mo�e.{10820}{10859}Czy to ja?{10860}{10936}Czy nie za du�o w tym twojej matki?{11128}{11183}Podobaj� mi si� te okularki.|Ile?{11184}{11226}350.{11345}{11393}Zaraz wracam.{11592}{11640}Nie wierz� �e Spencer Hastings{11641}{11681}ma czas na zakupy.{11682}{11734}Starasz si� uko�czy� studia,{11735}{11797}Masz lekcje w Hollis,|i zmieniasz stodo��.{11798}{11850}A w wolnym czasie,|siedzisz na Facebooku albo Tweetujesz.{11851}{11902}Znasz mnie.|Lubi� by� zaj�ta.{11903}{11925}To si� nazywa "wsp�lne wakacje", Spence.{11924}{11961}Swoje sp�dzi�a� na opalaniu si� i zakupach.{11962}{11991}Tweet-tweet.{12031}{12066}Widzia�a� dzisiejsz� gazet�?{12093}{12121}Taa.{12122}{12178}Przepad�a.|A jest wsz�dzie.{12214}{12249}Nie mog� w to uwierzy�, �e min�� ju� rok.{12281}{12321}Pami�tasz, co Ali powiedzia�a tamtej nocy,{12322}{12381}o tym, �e sekrety nas zbli�aj�?{12381}{12433}My�l�, �e wr�cz przeciwnie.{12531}{12575}Wi�c! Co to za okazja?{12576}{12616}Obiad rodzinny.{12617}{12668}Poznajemy narzeczonego Mellisy.{12668}{12730}Czy pani znakomita|znalaz�a pana znakomitego?{12731}{12797}Jest studentem medycyny,|wi�c wszyscy s� podekscytowani.{12798}{12847}To nie jest dobry top.{12848}{12893}Musicie odwr�ci� spojrzenie.{12894}{12943}Z dala od Melissy? Prosz�.{12944}{13009}Ona nie zawsze wygrywa.{13064}{13098}Narazie.{13098}{13132}Narazie.{13718}{13778}Panienko!{13809}{13843}Zapomnia�a pani torebki.{13870}{13904}Dzi�ki.{13995}{14046}My�la�am, �e wpad�a�.{14047}{14106}Niez�y szal.|Niez�e okularki.{14333}{14372}Narazie.|Narazie.{14373}{14402}Powodzenia.{14497}{14545}S�uchaj, to nasz pierwszy dzie�.|Nie chc� si� sp�ni�.{14546}{14612}Kocham ci�, Aria. Wiesz o tym prawda?{14613}{14661}Taa. Wiem.{14662}{14712}A ty wiesz, �e kocham twoj� mam�.{14739}{14769}Kochasz?{14778}{14840}Pope�ni�em b��d, okej?{14841}{14942}I b�dzie mi przykro do ko�ca �ycia.{14943}{15023}Ale mam nadziej�|�e w ko�cu kiedy� mi wybaczysz.{15024}{15061}Te� mam tak� nadziej�.{15368}{15408}Aria!{15409}{15439}Hej, ludzie!{15440}{15497}Allison!{15498}{15543}S�ysz�a� Mon�?{15544}{15588}Aria!|Mo�e powinni�my zaczeka�.{15589}{15637}M�j Bo�e.{15638}{15699}Czy ona kiedykolwiek b�dzie mia�a poj�cie? Co za ofiara.{15700}{15740}Chod� tu.{15951}{16007}Czy to nie w�z twojego taty?{16361}{16390}Aria?{16391}{16421}Emily.{16421}{16462}Kiedy wr�ci�a�?{16463}{16493}Cze��.{16494}{16539}Wczoraj.{16540}{16589}Prawi� ci� nie pozna�am.{16590}{16641}Wydaj� mi si�, �e kiedy ostatni raz si� widzieli�my,{16642}{16686}mia�a� r�owe pasemko na w�osach.{16687}{16747}Kiedy rodzice chc� �eby� by�a sob�{16748}{16810}i nawet nie wiesz, kim oni s�...{16811}{16852}Dobrze powiedziane.{16853}{16883}Powinna� by�a zadzwoni�.{16884}{16938}To by by�o dziwne tak tu przby�.{16973}{17047}Stracili�my ze sob� kontakt, Emily, pami�tasz?{17048}{17098}Tak powinno to wygl�da�.{17144}{17230}Widzia�am wczoraj plakat Allison.{17212}{17242}Okropny.{17243}{17374}Wszyscy wiemy, �e ona nie �yje, racja?{17425}{17480}Po prostu nigdy nie s�ysza�am jak kto� o tym m�wi.{17545}{17621}S�ysz�am �e ten nowy nauczyciel jest naprawd� sexi.{17837}{17899}Czy to Hanna?{17899}{17952}Teraz jest "T�" dziewczyn�.{17953}{18055}A tam gdzie jest Hanna, jest i Mona.{18036}{18067}To jest Mona?{18068}{18104}Dasz wiar�?{18105}{18161}M�wimy tu o makija�u.{18251}{18300}Co z ni�?{18301}{18342}K��cicie si�?{18342}{18389}Nie rozejdziemy si� przez utrat� kontaktu, Aria.{18390}{18446}Wszystkie stracimy ze sob� kontakt.{18516}{18574}One nie s� ju� ze sob� blisko.{18575}{18639}Wi�c przyja�ni� si�, ale nie s� przyjaci�kami.{18950}{18985}Cholera jasna.{19433}{19488}Przepraszam.{19489}{19599}Jestem pan Fitz, wasz nowy nauczyciel angielskiego.{19677}{19850}/Mo�e umawia si� z innymi uczennicami|Wiele nauczycieli tak robi.{19855}{19890}/Spytaj swojego ojca.{19895}{19915}/ "A"{19932}{19971}Allison?{20207}{20273}Nie wierz�, �e sprzedali dom.{20273}{20331}Po prostu za du�o wspomnie� po Dilaurentis .{20332}{20375}Nie mog� sobie tego wyobrazi�.{20376}{20441}To takie dziwne inni ludzie mieszkali w domu Allison.{20442}{20481}Wiem, kochana.{20482}{20539}Aria wr�ci�a.{20539}{20585}Czy ona nadal ma r�owe w�osy?{20586}{20652}Nie, mamo. Nie ma.{20653}{20719}Wiesz, co? Nigdy nie rozumia�am jej rodziny.{20720}{20748}Dlaczego matka pozwala c�rce|robi� takie co�?{20749}{20835}Poniewa� wierz�, �e ich dzieci s� wolne, a nie ich w�asno��.{20836}{20933}Skarbie, nie uwa�am, �e jeste� moj� w�asno�ci�.|Ale jestem twoj� mam�.{20934}{20977}Co by�a bym za matka, gdybym pozwoli�a{20978}{21027}lata� wko�o wygl�daj�c jak gothka?{21028}{21092}Taki styl �ycia mo�e by� w europie,{21093}{21176}Ale nie b�dzie taki w Rosewood.{21177}{21255}Nie wszystko jest jak marzenie w Rosewood, mamo.{21326}{21380}Niekt�rzy marz� �eby si� spe�ni�o.{21385}{21397}/Sprzedane.{21901}{21950}Chcesz to?{21951}{22037}Maya St. Germain|Nowa.{22038}{22075}Jestem Emily.{22076}{22117}Witam w s�siedztwie.{22118}{22150}Dzi�ki.{22170}{22212}Foie gras i korniszony.{22226}{22257}Moje ulubione.{22258}{22306}S� od mojej mamy.{22307}{22344}Domy�li�am si�.{22344}{22390}Te rzeczy by�y w moim pokoju.{22391}{22453}Mo�esz bra�, co chcesz.{22454}{22490}To wszystko nale�a�o do Allison.{22491}{22528}By�a twoj� przyjaci�k�?{22529}{22580}By�a, dawno temu.{22580}{22655}To wszystko?|�adnych szczeg��w?{22656}{22751}By�a nas pi�tka, kt�ra si� spotyka�a, ale...{22751}{22775}Ju� si� nie widzimy.{22780}{22838}Czy to by by�o dziwne gdybym spyta�a si� ciebie.{22838}{22891}Czy pomog�aby� mi z kilkoma pud�ami?{22892}{22921}Tak.{22939}{22979}Tak, ale nie przeszkadza mi to.{23107}{23155}Wi�c, Dlaczego nie przyja�nisz si�{23156}{23214}z dziewczyn�, kt�ra tu mieszka�a?{23200}{23249}Zadajesz wiele pyta�.{23245}{23302}Niby jak inaczej mam ci� pozna�?{23303}{23346}Prosz� bardzo.|Kolejne pytanie.{23347}{23391}Dobra. Twoja kolej.{23376}... [ Pobierz całość w formacie PDF ]