Pretty.Little.Liars.S01E03.To.Kill.a.Mocking.Girl.HDTV.XviD-FQM, Pretty Little Liars

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[0][28]<font color="EC14BD"> Poprzednio w| "Pretty Little Liars"</font>[28][50]- Ci�ko przebywa� z Tob� |ka�dego dnia w jednej klasie[55][65]m�wi�c do Ciebie "Panie Fitz"[65][90]Nie mog� d�u�ej udawa�, �e si� nie znamy.[90][112]- Przepraszam Ci�, mamo.|- Za co?[112][127]- Za policjanta...[127][151]- Poznamy dzi� narzeczonego Melissy.[151][179]- Czy ona musi o wszystkim wiedzie�?[179][196]- Nie. St�j. Nie mo�emy.[196][220]- To nie jest ju� �ledztwo w sprawie zagini�cia.[220][240]- To morderstwo.[240][263]- Hanna. |- Naprawd� chcesz zaczeka�?[263][278]Czy mo�e chodzi o Twojego ojca?[278][306]- Nie, chodzi o mnie. To.. To m�j wyb�r.[306][327]- Wi�c mam na Ciebie z�y wp�yw?[327][358]- Dlaczego jeste� taka dziwna?[358][383]- <i>My�l�, �e jest co� ze mn� nie tak</i>[383][399]- Straci�a� blisk� przyjaci�k�.[399][426]Musisz znale�� spos�b, aby si� z ni� po�egna�.[440][457]- �e niby czyj to by� pomys�?[457][468]- Mamy Emily[468][488]- Pomys� by� m�j, moja mama |powiedzia�a po prostu, �e[488][506]powinny�my zrobi� co� dla siebie[506][533]- C�, a nie mog�y�my robi� czego� |bez towarzystwa tych komar�w?[533][552]- To nie komary, to gryz�ce muszki.[552][568]- Wszystko jedno! S� ma�e, wkurzaj�ce[568][583]i lataj� tu� przed moim nosem.[583][603]- Pewnie przyci�gaj� je Twoje nowe perfumy,[603][631]preparaty do w�os�w, oraz Tw�j b�yszczyk.[631][650]- Wi�c sugerujesz, �e przyci�gam gryz�ce muchy?[650][679]- Muszki. | - Dlaczego mam wra�enie, �e to z�a droga?[679][704]- Nie, to tutaj. Pami�tam to drzewo.[704][720]Jeste�my w po�owie drogi[720][741]Zosta�o 136 krok�w i b�dziemy w szopie.[741][767]- By�a� tu od... Allison?[767][800]- Ja? Nie. No co� Ty.[800][820]- Ale pami�tasz to drzewo[820][838]- Dziewczyny, to nie takie dziwne[838][859]Przychodzi�y�my tu w �smej klasie,[859][875]w�a�ciwie codziennie.|P�niej z reszt� te�.[875][897]- My�l�, �e ta szopa nie jest |odpowiednim miejscem,[897][910]na zrobienie tej ca�ej "Kapliczki"[910][926]- Nie chodzi o �adn� kapliczk�[926][942]To b�dzie po prostu miejsce, |upami�tniaj�ce Allison.[942][957]Co w tym z�ego?[957][984]- Robi�c to akurat tutaj, wygl�damy| na takie, kt�re maj� co� do ukrycia.[984][1001]- Martwisz si� tym, co pomy�l� inni?[1001][1014]- A Ty nie?[1014][1033]- Naprawd� chcecie da� temu |przera�aj�cemu detektywowi[1033][1055]wi�cej powod�w do podejrze�?[1097][1121]- Hanna, Czemu jeste� taka cicha?[1121][1155]- Staram si� po prostu utrzyma� te robaki |z dala od moich ust[1155][1177]- Masz prawo mie� swoj� opini�.[1177][1192]- Chcesz wiedzie� co my�l�?[1192][1218]- Powinny�my trzyma� si� na dystans |i nie my�le� o niej,[1218][1239]zanim nie b�dziemy mia�y pewno�ci,| �e naprawd� umar�a.[1239][1254]- Co?| - O czym Ty m�wisz?[1254][1270]- My�lisz, �e ona wci�� �yje?[1270][1290]- Hanna, przecie� znaleziono jej cia�o.[1290][1325]- Przesta�cie. Jestem oficjalnie przera�ona. |Czy mo�emy po prostu nie...[1325][1346]- Pytali�cie co o tym my�l�[1346][1364]- Nie wierz� w to, �e naprawd� odesz�a.[1364][1386]- By�y�my na jej pogrzebie[1386][1414]- Dok�adnie, a kiedy si� sko�czy�, |wszystkie dosta�y�my od niej SMSa.[1414][1426]- <i>To nie by�a ona.</i>[1426][1445]Kto� sobie z nami pogrywa.[1445][1474]- Sk�d mo�esz to wiedzie�?| I co z tymi wszystkimi dziwnymi wiadomo�ciami?[1474][1502]Sk�d "A" mo�e wiedzie� rzeczy, |o kt�rych m�wi�y�my tylko Allison?[1502][1527]- Okey, ta rozmowa przyprawia mnie o dreszcze.[1527][1543]- To tylko ugryzienie... Komara.[1543][1569]- Spencer, Czy dosta�a� jeszcze jakie� wiadomo�ci?[1569][1582]- A Ty nie?[1604][1628]- Co to by�o? S�ysza�y�cie to?[1628][1644]- Tak, s�ysza�am[1644][1676]stoj� zaraz obok Ciebie[1676][1695]- Halo?[1695][1711]Jest tam kto?[1711][1738]- To pewnie kr�lik.| - Halo?[1738][1766]- To kr�lik, Hanna.|Nie odpowie Ci przecie�.[1766][1787]- Mo�emy po prostu i�� do szopy?[1800][1828]- Okey, to zdecydowanie nie kr�lik.[1828][1844]kto� tam jest.[1844][1860]- Zawr��my.[1940][2072]<i>Strze�cie si�, przyjaci�eczki. Zacz�� si� |sezon na k�amczuchy, a ja zacz�am polowanie.</i>[2072][2084]<font color="#26abe5"><i>"got a secret</i></font>[2084][2099]<font color="#26abe5"><i>can you keep it?</i></font>[2099][2124]<font color="#26abe5"><i>swear this one you'll save</i></font>[2124][2149]<font color="#26abe5"><i>better lock it|in your pocket</i></font>[2149][2175]<font color="#26abe5"><i>taking this one|to the grave</i></font>[2175][2202]<font color="#26abe5"><i>if I show you|then I know you</i></font>[2202][2225]<font color="#26abe5"><i>won't tell what I said</i></font>[2225][2249]<font color="#26abe5"><i>'cause two|can keep a secret</i></font>[2249][2265]<font color="#26abe5"><i>if one of them is dead</i></font>[2265][2299]<font color="#3971c9">Odcinek 3: "Dorwa� �artownisi�"</font>|<font color="#23a9ff">T�umaczenie: alessana</font>[2305][2325]- Dobry[2325][2339]- Gdzie moja matka?[2339][2358]- Posz�a po co� na g�r�.[2358][2379]- Pr�buj� rozgry��, co sprawia, |�e da si� tym smarowa� chleb.[2379][2394]Mo�e zrobi� Ci gofra?[2394][2410]- Nie, dzi�ki[2410][2422]- Wr�ci�a.[2422][2440]Olej ro�linny![2440][2461]- Darren, dlaczego si� nie ubierzesz?[2461][2475]Zajm� si� �niadaniem.[2475][2498]- Dobrze.[2535][2561]- Wi�c on tu teraz mieszka?[2561][2576]- Wyjmij mleko.[2576][2596]- Czy to co� powa�nego?[2596][2614]- Mog�aby� m�wi� o ton ciszej, prosz�?[2614][2630]- Bo�e, to by�a tylko jedna para okular�w,[2630][2642]na dodatek ju� niemodnych.[2642][2658]Podaj mi termos.[2658][2676]- Mamo, nie musisz tego robi�.[2676][2699]- Czego?| - Ty ju� wiesz czego.[2717][2739]- Porozmawiamy o tym po �niadaniu.[2739][2765]- Przecie� nie jadam �niada�, |Ty z reszt� te�.[2765][2784]- Pos�uchaj.[2784][2813]Zanim nie dostanie czego chce |i nie wycofa zarzut�w[2813][2829]za Twoj� kradzie� okular�w |w domu handlowym[2829][2848]Nie wyrzucimy nikogo na bruk.[2848][2861]Ostatni� rzecz� jakiej nam |teraz potrzeba,[2861][2876]jest wr�g w policji.[2876][2893]- Rozumiem, okey?[2893][2914]Ale nie liczy�abym na jego miejscu[2914][2935]na �adn� laurk� z okazji dnia ojca.|- Hanna![2935][2967]Sytuacja jest delikatna.[2967][2986]Przy okazji, je�li powinna� |si� komu� odwdzi�czy�,[2987][2998]to powinnam by� ja.[3031][3050]- <i>Widz�, �e ca�kiem |sporo ju� przeczyta�a�</i>[3050][3086]- Tak, zosta�o mi jeszcze jakie� 60 stron,[3086][3103]a wcale nie chc�, �eby ksi��ka si� sko�czy�a[3103][3119]- Powinna� przeczyta� p�niej jej biografi�.[3119][3147]- Chyba zauwa�y�am cie� uwielbienia |dla Ojca w Twoim spojrzeniu[3147][3179]- C�, Uwielbia�abym was o wiele bardziej...[3179][3198]... Je�li zam�wiliby�cie mi jeszcze troch� tego[3198][3217]- Makowca?| Dasz mi kawa�ek.[3217][3232]Dopilnuj, �eby tata[3232][3247]nie wypi� ca�ej mojej kawy.[3267][3281]- Lubisz swojego nauczyciela?[3281][3302]- Co?[3302][3324]- Tw�j nauczyciel Angielskiego.| Lubisz Go?[3324][3367]- Oh! Tak. Eee, jest w porz�dku.[3367][3380]- Przypomnij mi, jak on si� nazywa�?[3380][3409]- Pan. Fitz. Hej,mo�e sprawdz�[3409][3425]t� biografi� w szkole.|Jak powinnam jej szuka�?[3425][3444]- Mam jej kopi� w moim biurze.[3444][3460]- Przynios� j� do domu, mo�e Ci� to zainspiruje.[3460][3477]- Do czego? Do napisania powie�ci?[3477][3491]- To ju� umiesz.[3491][3506]- Byron?[3520][3560]- Hej! Cze��. Jak si� masz?[3560][3583]- Przepraszam, nie chcia�am przeszkodzi�.[3583][3618]- Nie, nie, nie. Nic si� nie sta�o.[3690][3719]- Em, Aria, Poznaj... Yyy, Meredith Sorenson.[3719][3740]Te� jest nauczycielk� na wydziale[3740][3769]Uh, na moim wydziale,| a to jest Aria,[3769][3780]Moja C�rka.[3780][3813]- Oh, Aria! Witaj. Oczywi�cie, �e to Ty.[3813][3834]Dosta�e� moj� wiadomo��?[3834][3853]- Tak, dosta�em, i przepraszam,[3853][3873]ale nie mia�em kiedy zadzwoni�.[3873][3892]- Nic si� nie sta�o, po prostu |potrzebuj� skierowania na poniedzia�ek.[3892][3916]Dostarcz� go jak tylko dotr� na Uniwersytet.[3916][3928]Maj� tam jaki� e-mail, lub...[3928][3940]- Chwileczk�.[3967][3997]Wi�c, Jak si� czujesz z powrotem w domu?[3997][4014]To miasteczko musi wydawa� |Ci si� troszk� nudne,[4014][4030]po sp�dzeniu ca�ego roku za granic�.[4030][4050]- Raczej nie.[4050][4084]- Okey, c�, to ja, uh...[4084][4099]wy�l� to przed lunch'em.[4099][4116]- Dzi�ki[4116][4135]Tak si� ciesz�, �e na Ciebie wpad�am.[4152][4177]Mi�o by�o Ci� pozna�, witaj w domu.[4227][4250]- Czy ona nie mo�e awansowa�?[4250][4269]- Ju� to zrobi�a. M�wi�em Ci.[4269][4291]Pracuje teraz jako asystentka nauczyciela.[4291][4327]Nie mnie, ale jej gabinet jest |po drugiej stronie korytarza.[4327][4355]Nie mog� zachowywa� si�, jakby ona nie istnia�a, Aria.[4355][4375]To ma�a uczelnia.[4375][4393]Mm. Nie wystarczaj�co ma�a.[4411][4434]- <i>Nie mo�esz unika� ludzi, skarbie.</i>[4434][4457]Nie cofniesz tego co si� sta�o.[4457][4490]- Co to w�a�ciwie by�o? |Smutek, poni�enie, rozpacz?[4490][4508]Wszystko z wy�ej wymienionych?[4508][4539]Po prostu... Zabierz kogo� innego[4539][4560]Nie chc� t�umaczy� si� ze �lubu[4560][4581]do kt�rego nigdy nie dojdzie| Ka�demu cz�owiekowi w klubie.[4596][4608]- Dzie� dobry[4608][4619]- Hej.[4675][4686]- Przepraszam.[4746][4761]- Gdzie tata?[4761][4779]- Wyszed� do pracy.[4779][4793]- Tak wcze�nie?[4793][4809]Wyszed� beze mnie?[4809][4827]Dlaczego przynajmniej nie zapuka� |do moich drzwi?[4827][4840]- BY� zaj�ty[4840][4859]Pomaga� Melissie w pozbyciu si� rzeczy[4859][4881]kt�re... ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]