Prez 10 09 45, III rok, notatki, Instrumenty finansowe, Reszta

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przykłady zastosowania emisji
PAPIERÓW KOMERCYJNYCH
i
BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
na polskim rynku i za granicą (rynek niemiecki i duński).
Agata Miazga i Grzegorz Inglot
PAPIERY KOMERCYJNE
(COMMERCIAL PAPERS)
Krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej
niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku służące pozyskiwaniu
finansowania przez przedsiębiorstwa.
INNE OKREŚLENIA:


Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (KPD)


Krótkoterminowe papiery wierzycielskie


Skrypty dłużne
PRZYKŁADY PAPIERÓW KOMERCYJNYCH
:
BON HANDLOWY
Nieemitowany w serii, imienny papier dłużny o terminie wykupu do
jednego roku, sprzedawany z dyskontem.
Agentem emisji tych papierów jest
B
ank Handlowy S.A.
w
Warszawie, organizuje on również rynek wtórny poprzez centrum
operacji kapitałowych.
W przypadku zawierania transakcji na rynku wtórnym bezpośrednio
przez zainteresowane podmioty płaci się opłatę skarbową.
ŹRÓDŁO: www.newtrader.pl, PAPIERY KOMERCYJNE
CASE STUDY
PAPIERY KOMERCYJNE CZY KREDYT?
W wyniku wprowadzania do produkcji nowych wyrobów i wzrostu sprzedaży
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w spółce wzrosło o 30 000 000 zł.
Niedobory środków zamierza ona pokryć emisją
KPD
.
Bank będący agentem emisji proponuje następujące warunki transakcji:


Dyskonto
5,3%
(rentowność bonów skarbowych + marża),


Prowizja za uplasowanie emisji
0,9%
wartości emisji,


Koszty przygotowania i obsługi emisji równe
0,83%
kwoty emisji.
Kwota emisji, na jaką musi się zdecydować spółka, aby otrzymać
30 mln PLN
,
będzie wynosić:
30 000 000 / (1 - 0,053 - 0,009 - 0,0083) = 32 268 473 PLN
ŹRÓDŁO: MARIA SIERPIŃSKA I TOMASZ JACHNA “METODY PODEJMOWANIA
DECYZJI FINANSOWYCH” WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA 2007)
CASE STUDY
PAPIERY KOMERCYJNE CZY KREDYT?
Koszty emisji:
2 268 473 PLN
Spółka rozważa alternatywne źródło finansowania w postaci kredytu
krótkoterminowego o stopie dyskontowej wynoszącej
7%
w skali roku i prowizji
0,75%
płatnej w momencie zaciągania kredytu.
Aby uzyskać
30 000 000 PLN
musi zaciągnąć kredyt na:
30 000 000 / (1 – 0,07 – 0,0075) = 32 520 325 PLN
Koszty kredytu (prowizja i odsetki):
2 520 325 PLN
W TYM PRZYPADKU LEPSZE KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE
ŹRÓDŁO: MARIA SIERPIŃSKA I TOMASZ JACHNA “METODY PODEJMOWANIA
DECYZJI FINANSOWYCH” WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA 2007)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]