Prezentacja AŁ [tryb zgodności], Studia Zarządzanie PWR, Zarządzanie PWR I Stopień, II Semestr, Struktury ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Działalność regulacyjna PrezesaUrzędu Regulacji EnergetykiZagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie,zmiana sprzedawcyAndrzej Łukasiewicz(przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji)wroclaw@ure.gov.plTel. 71 7803 820Południowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiuul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-5750-032 WrocławWrocław 2011Adres:tel.:fax:www:e-mail:ul. Chłodna 64,00-872 Warszawa22-66-16-107, 22-66-16-16622-66-16-152ure.gov.plure@ure.gov.plAdres:tel.:fax:www:e-mail:ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57,50-032 Wrocław71-78-03-82071-78-03-825ure.gov.plwroclaw@ure.gov.pl2Podstawa prawnaUSTAWAz dnia 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505,z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664,z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551)3REGULACJAstosowanie określonych ustawąśrodkówprawnych, włączniez koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwaenergetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią orazochrony interesów odbiorców;4Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energiąArt. 21.1. Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energiąoraz promowania konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,zwany dalej „Prezesem URE”.2. Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej.2a. Prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osóbwyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosekministra właściwego do spraw gospodarki.Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa URE.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]