prezentacja, APS, kierunki pedagogiki współczesnej

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PEDAGOGIKAPOZYTYWISTYCZNAPOZYTYWIZIM:•jestpojęciem wieloznacznym•jestto koncepcja pedagogiki jako dyscypliny naukowej•jestto styl myślenia o edukacji i oświacie, mających swojeuzasadnienie w „filozofii pozytywnej”T. Hejnicka - Bezwińska,Pedagogika pozytywistyczna,[w:] ,Pedagogika. Podręcznik akademicki,red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski ,PWNWarszawa 2003, t. 1ORIENTACJA POZYTYWISTYCZNA•wiedzawytwarzana przez nauki szczegółowe i posługującesię metodologią badań empirycznych.•opróczopisywania rzeczywistości wiedza ta pozwalaprognozować wydarzenia•osłabienieautotelicznej wartości poszukiwania prawdy(takiej, która jest celem samym w sobie) na rzeczwytwarzania wiedzy przydatnej w rozwiązywaniu konkretnychproblemów.Tamże, s.196ZAŁOŻENIA POZYTYWIZMUW PEDAGOGICE:•Dążeniedo wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistościedukacyjnej i oświatowej, która będzie przydatna doprzewidywania tego co się wydarzy.•Wiedzaumożliwiająca skuteczne (racjonalne) projektowaniedziałań, pozwalająca w sposób pewny przewidywać wytwarzaćpożądane stany w zachowaniu ludzi•Bezpośrednizwiązek z praktyką.Tamże, s.197FILOZOFIA POZYTYWISTYCZNA•koncentracjana problemach epistemologicznych(zajmujących się istotą poznania)•najbardziejwartościowy rodzaj oswajania świata na drodzepoznawczej to poznanie naukowe•Najlepszewzory badań - nauki przyrodnicze szczególnie fizyka•Naukiszczegółowe są w stanie wytwarzać „wiedzę pozytywną”,przedmiotem badań – „nagie fakty” prowadzą do twierdzeń owysokim poziomie generalizacji (uogólnienia) co pozwala na dośćprecyzyjne przewidywanie mających nastąpić zdarzeń.Tamże, s.197-198 [ Pobierz całość w formacie PDF ]