prezentacja drewno, Surowiec drzewny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
DRZEWO I KO
Ś
CI
ksze osi
ą
gni
gni
ę
cia
CI
cia
in
ż
ynierii materia
ynierii materia
ł
ł
owej
in
owej
Przygotowa
ł
ł
:
Rafa
Jagielski
Informatyka Stosowana
Informatyka Stosowana
DRZEWO I KO
najwi
ę
ksze osi
-
najwi
Przygotowa
Rafa
ł
ł
Jagielski
DREWNO
Najstarszy i najpowszechniej
u
ż
ywany
ywany
materia
materia
ł
ł
konstrukcyjny
konstrukcyjny
Drewno –
otrzymywane z obr
tych drzew
otrzymywane z obró
bki
bki
Wysoka roczna produkcja rz
ę
du
du
10
9
t
D
ł
ł
ugi czas wytwarzania(zwi
ugi czas wytwarzania(zwi
ą
zany
zany
ze
wzrostem
wzrostem
drzewa)
drzewa)
D
ł
ł
ugi czas
ugi czas
ż
ycia (np. d
ycia (np. d
ą
b 1000lat)
b 1000lat)
Drewno jest surowcem
odnawialnym
odnawialnym
Najstarszy i najpowszechniej
Drewno
ś
ci
ci
ę
tych drzew
Wysoka roczna produkcja rz
10
ze
Drewno jest surowcem
DREWNO

Drewno- materia
łł
atwy do
obróbki

Obróbka mechaniczna –
korowanie, ci
ę
cie,
ł
upanie itp

Obróbka chemiczna -
wyodr
ę
bnienie z drewna
róznych
jego substancji
sk
ł
adowych (celulozy,
furfurolu itp)

Obróbka fizykochemiczna –
zastosowanie jednoczesnej
obróbki chemicznej i
mechanicznej w skutek czego
otrzymuje sie materia
ł
y
drewnopochodne
Makrostruktura drewna
A -
drewno twardzielowe: najstarsza
drewno twardzielowe: najstarsza
ś
rodkowa cz
rodkowa cz
ęść
ęść
drewna
drewna
starszej ro
ś
liny. Naczynie s
liny. Naczynie s
ą
tu
wype
ł
ł
nione
i nie przewodz
ą
ju
ju
ż
starszej ro
tu
wype
nione
i nie przewodz
p
ł
ł
yn
wnocze
ś
nie wspieraj
nie wspieraj
ą
ro
ro
ś
lin
lin
ę
oraz stanowi
oraz stanowi
ą
ynó
w, a r
w, a ró
wnocze
rezerw
ę
pokarmow
pokarmow
ą
.
B -
drewno bielaste: zewn
drewno bielaste: zewn
ę
trzna cz
trzna cz
ęść
ęść
drewna starszej ro
drewna starszej ro
ś
liny.
liny.
Naczynia przewodz
ą
tu p
tu p
ł
ł
yny, r
yny, ró
wnocze
wnocze
ś
nie wspieraj
nie wspieraj
ą
ro
ro
ś
lin
lin
ę
oraz stanowi
ą
rezerw
rezerw
ę
pokarmow
pokarmow
ą
.
¾
C-
Ł
yko
yko
¾
D-
Kora
Kora
¾
Wi
ę
kszo
ść
procesów wzrostu drzewa zachodzi w miazdze
twórczej(cambium)
¾
Po zewn
ę
trznej stronie miazgi narasta tkanka sitowa, zwana
ł
ykiem, a po wewn
ę
trznej stronie tkanka naczyniowa, zwana
drewnem
¾
Reszta drzewa jest mniej lub bardziej obumar
ł
a
¾
Drewno narasta corocznie warstwami, które uk
ł
adaj
ą
si
ę
pier
ś
cieniami wokó
ł
rdzenia(tzw. s
ł
oje przyrostu rocznego)
¾
A
rezerw
¾
B
Naczynia przewodz
oraz stanowi
[ Pobierz całość w formacie PDF ]