prezentacja monitoring[1a pokaz., Semestr II, Monitorowanie zagrozen BC

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
wi
ę
kszej liczbie w okre
ś
lonym czasie i na okre
ś
lonym
terenie.
Rzymskim
1347-1352 epidemia d
ż
umy w Europie (tzw. „czarna
ś
mier
ć
") zabija 1/3 ludno
ś
ci Kontynentu
1665 – epidemia d
ż
umy w Londynie
1800 – Wielka epidemia
ż
ó
ł
tej febry w Hiszpanii i Afryce

ł
nocnej.
1831 – epidemia cholery na
Ś
l
ą
sku
1918 – epidemia grypy zabija 50 milionów ludzi (tzw.
grypa "hiszpanka")
1963 – epidemia ospy prawdziwej we Wroc
ł
awiu
Epidemia
- wyst
ę
powanie zachorowa
ń
w istotnie
Masowe epidemie chorób zaka
ź
nych :
165-180 – epidemia ospy prawdziwej w Imperium
Rodzaje bada
ń
epidemiologicznych
1.Badania przegl
ą
dowe prowadzone w celu okre
ś
lenia stanu zdrowia
okre
ś
lonej populacji. Na tej podstawie mo
ż
na okre
ś
li
ć
wspó
ł
czynnik
chorobowo
ś
ci lub potwierdzi
ć
,
ż
e dana populacja jest wolna od
okre
ś
lonej choroby. S
ą
tak
ż
e pomocne w ocenie wp
ł
ywu warunków
zewn
ę
trznych na powstawanie i szerzenie si
ę
choroby.
2.Badania obserwacyjne:
Kliniczno-kontrolne
(retrospektywne), w których wybiera si
ę
odpowiedni
ą
grup
ę
przypadków o okre
ś
lonym statusie choroby.
Pula badanych dzieli si
ę
na osoby, które choruj
ą
oraz grup
ę
kontroln
ą
, w której choroba nie wyst
ę
puje. Nast
ę
pnie ustala si
ę
potencjalne ekspozycje, które mog
ł
y wyst
ą
pi
ć
w przesz
ł
o
ś
ci danej
populacji.
Kohortowe
(prospektywne) selekcjonuj
ą
ce obiekty bada
ń
w zale
ż
no
ś
ci
od stanu ich ekspozycji i zazwyczaj osoby s
ą
zdrowe na pocz
ą
tku
bada
ń
. Punktem wyj
ś
cia tego badania s
ą
okre
ś
lone uwarunkowania
ś
rodowiska, dla których w obserwacji d
ł
ugofalowej poszukuje si
ę
odpowiednich skutków zdrowotnych
przekrojowe
3.Badania eksperymentalne: polegaj
ą
ce na celowym i kontrolowanym
sterowaniu przyczyn
ą
wywo
ł
uj
ą
c
ą
zjawiska zdrowotne.
Pandemia
(gr.
pan
= 'wszyscy' + gr.
demos
= 'lud') - epidemia
obejmuj
ą
ca rozleg
ł
e obszary, np. ca
ł
y kontynent lub nawet
ś
wiat; epidemia danej choroby zaka
ź
nej, wyst
ę
puj
ą
ca w tym
samym czasie w ró
ż
nych krajach i na ró
ż
nych kontynentach.
Cechy choroby sprzyjaj
ą
ce wybuchowi pandemii:
- niska
ś
miertelno
ść
- wysoka zaka
ź
no
ść
- d
ł
ugi okres bezobjawowego przebiegu choroby.
Choroba zabija rzadko, nie zamyka sobie drogi rozprzestrzeniania
si
ę
- nie niszczy bowiem swoich nosicieli. Niegro
ź
ne objawy
lub ich brak sprzyjaj
ą
zlekcewa
ż
eniu choroby.
ZAG
RO
Ż
ENIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE
Bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i
ż
ycia s
ą
zagro
ż
enia
epidemiologiczne. S
ą
one o tyle niebezpieczne,
ż
e zanim
zorientujemy si
ę
o ich obecno
ś
ci, mo
ż
emy by
ć
ju
ż
ich
ofiarami. Nara
ż
eni jeste
ś
my na nie poprzez wdychanie
ska
ż
onego powietrza, spo
ż
ywanie ska
ż
onej
ż
ywno
ś
ci, wody,
lekarstw, jak równie
ż
poprzez dotyk. Szczególnym
przypadkiem zagro
ż
e
ń
epidemiologicznych jest
ś
wiadome
dzia
ł
anie cz
ł
owieka w celu wywo
ł
ania epidemii i podobnych
niebezpiecze
ń
stw.
W celu unikni
ę
cia skutków tych zagro
ż
e
ń
nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug nast
ę
puj
ą
cych zasad:
- informuj w
ł
a
ś
ciw
ą
w
ł
adz
ę
o zauwa
ż
onych przypadkach
zagro
ż
e
ń
epidemiologicznych,
- przestrzegaj podstawowych zasad higieny,
[ Pobierz całość w formacie PDF ]