prezentacja prawo 13 listopada , DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI EDUKACYJNYMI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W
ĺ
WIETLE
NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
PODNIESIENIE EFEKTYWNO
ĺ
CI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Priorytet III Wysoka jako
Ļę
systemu o
Ļ
wiaty
Działanie 3.3 Poprawa jako
Ļ
ci kształcenia
Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja tre
Ļ
ci i metod kształcenia – projekty systemowe
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporz
Ģ
dzeniach:
¼
w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
¼
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzie
Ň
y
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodost
ħ
pnych lub integracyjnych
¼
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzie
Ň
y
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz o
Ļ
rodkach
¼
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych
¼
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych
¼
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
¼
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych
¼
w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej
2
Rozporz
Ģ
dzenie w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

rozpoznawaniu mo
Ň
liwo
Ļ
ci psychofizycznych

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów,
wynikajĢcych w szczególnoĻci ze:
4) niedostosowania społecznego;
5) zagroŇenia niedostosowaniem społecznym;
6) specyficznych trudnoĻci w uczeniu siħ;
7) zaburzeı komunikacji jħzykowej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeı edukacyjnych;
10) zaniedbaı Ļrodowiskowych zwiĢzanych z sytuacjĢ bytowĢ ucznia i jego
rodziny, sposobem spħdzania czasu wolnego, kontaktami Ļrodowiskowymi;
11) trudnoĻci adaptacyjnych zwiĢzanych z róŇnicami kulturowymi lub ze zmianĢ
Ļrodowiska edukacyjnego, w tym zwiĢzanych z wczeĻniejszym
kształceniem za granicĢ;
12) innych potrzeb dziecka.
3
1) szczególnych uzdolnieı;
2) niepełnosprawnoĻci;
3) choroby przewlekłej;
4) niedostosowania społecznego;
Rozporz
Ģ
dzenie w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kto udziela
pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
we współpracy
z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarzĢdowymi oraz innymi instytucjami
działajĢcymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieŇy.
4
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj
Ģ
,
prowadz
Ģ
cy zaj
ħ
cia z uczniem
,
nauczyciele, wychowawcy
grup wychowawczych oraz specjali
Ļ
ci
, w szczególnoĻci,
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi,
we współpracy
z:
Rozporz
Ģ
dzenie w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
jest udzielana
z inicjatywy
:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub
specjalisty, prowadzĢcego zajħcia z uczniem;
Pomoc psychologiczno – pedagogiczn
Ģ
organizuje
dyrektor
przedszkola, szkoły lub placówki.
5
specjalisty, prowadzĢcego zajħcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej;
5) asystenta edukacji romskiej;
6) pomocy nauczyciela.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]