prezentacja - projekt 1 - odwodnienie, Studia, Przyszle lata, III rok pg, budowa dróg i autostrad, projekt i ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY
DESZCZOWEJ
TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG
– sem. 5 inż.

MULDY PODŁUŻNE

RYNNY ULICZNE

ROWY PRZYDROŻNE
ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 1
PROJEKT ODWODNIENIA DROGI
1
2
ROWY PRZYDROŻNE
RÓW TRAPEZOWY
• Dno rowu – szerokość minimum 0,4 m,

TRAPEZOWE
- stosuje się na drogach wszystkich klas. Na
drogach klasy A (autostrady) i S (drogi ekspresowe) tylko wtedy,
gdy towarzyszy temu ustawienie skrajnej bariery ochronnej,

TRÓJKĄTNE
– stosuje się najczęściej na drogach klasy A, S i
GP w szczególności w celu ułatwienia utrzymania drogi, kiedy
wysokość skarpy nasypu lub wykopu jest mniejsza niż 1,0 m.
Pochylenie skarpy wewnętrznej nie powinno być większe niż 1:3,
skarpy zewnętrznej 1:5.

OPŁYWOWE
– stosuje się na drogach klasy A i S. Dla dróg
klasy GP wyłącznie w wykopach. Szerokość rowu opływowego nie
powinna być mniejsza niż 1,5 m, a głębokość nie powinna być
większa niż 1/5 jego szerokości.
•Głębokość rowu – nie mniej niż 0,5 m.
•Jeżeli korpus drogi jest odwadniany za pomocą drenów
lub warstwy odsączającej to dno rowu powinno
znajdować się poniżej wylotu drenu, sączka lub warstwy
odsączającej
nie mniej niż 0,2 m.
• Pochylenie skarpy rowu nie powinno być większe niż
1:1,5.
3
4
1
PRZYKŁAD ROWU TRAPEZOWEGO
MINIMALNE POCHYLENIE DNA ROWU

Skan rys. 5.5 str. 77 Edel

Minimalne pochylenie dna rowu na terenie płaskim
wynosi: 0,2%,
•Przy małym spadku można poprawić warunki
przepływu wody wykonując umocnienie dna rowu np.
elementami betonowymi, kostką kamienną lub
betonową.
5
6
PRZYKŁADY UMOCNIEŃ DNA ROWU (1)
PRZYKŁADY UMOCNIEŃ DNA ROWU (2)
7
8
2
MAKSYMALNE POCHYLENIE DNA ROWU
ROWY TRÓJKĄTNE

DLA ROWÓW BEZ UMOCNIENIA SKARP I DNA:

Dla gruntów piaszczystych maks. 1,5%,

Dla gruntów piaszczysto gliniastych maks. 2,0%,

Dla gruntów ilastych i gliniastych
• Lepsza estetyka i warunki bezpieczeństwa ruchu
drogowego niż rowów trapezowych,
maks. 3,0%,

Dla gruntów skalistych
maks. 10,0%.
• Wada to potrzeba większej szerokości pasa terenu
wymagana do ich realizacji,

PRZY UMOCNIENIU DNA I SKARP ROWU:

Darniną
maks. 3,0%,
• Dla rowów trójkątnych należy przyjmować
następujące wymiary:

Głębokość minimalna rowu:

Faszyną
maks. 4,0%,

Brukiem kamiennym
maks. 6,0%,
0,3 m,

Elementami betonowymi
maks. 10,0%.

Nachylenie skarp wewnętrznych:
1:3,

Nachylenie skarp zewnętrznych:
od 1:3 do 1:5.
9
10
PRZYKŁAD ROWU TRÓJKĄTNEGO
ZAPROJEKTOWANIE ROWÓW W PROFILU
PODŁUŻNYM
11
12
3
PRZEPUSTY DROGOWE
USYTUOWANIE PRZEPUSTU
• Projektuje się w najniższych punktach terenu przy
zachowaniu odpowiednio wysokiego nasypu
drogowego
• Przepusty wykonuje się w zagłębieniach terenu
•Oś przepustu powinna być w miarę możliwości
usytuowana w osi cieku
•RODZAJE

CEGLANE

BETONOWE

ŻELBETOWE

STALOWE
•Najczęściej oś przepustu projektuje się prostopadle
do osi drogi
• Dla zachowania dobrych warunków przepływu oś
przepustu można zaprojektować ukośnie do osi drogi
13
14
POCHYLENIE PODŁUŻNE DNA PRZEPUSTU
PRZEPUSTY RUROWE
• Pochylenie podłużne dna przepustu wykonuje się
zazwyczaj o pochyleniu równym 2%
15
16
4
PRZEPUSTY RUROWE
MINIMALNE WYMIARY PRZEPUSTÓW
•Najczęściej wykonuje się je z prefabrykowanych rur
żelbetowych o średnicach: 1,0; 1,25; 1,5 i 2,0 m,
•Określenie minimalnych wymiarów przepustów
podyktowane jest względami eksploatacyjnymi
(koniecznością okresowego przeczyszczenia i
napraw), w związku z tym podział na 3 grupy:

NIEPRZEŁAZOWE
– najczęściej kołowe o średnicy do 0,8
m,

PÓŁPRZEŁAZOWE
–o średnicy od 0,8 do 1,8 m,

PRZEŁAZOWE
–o średnicy powyżej 1,8 m.
• Przepusty rurowe mogą być wykonane także z rur
stalowych o średnicach od 1,5 do 2,0 m. Układa się
je najczęściej na piasku grubości min. 10 cm. Rury
układa się na ogół z 2% spadkiem podłużnym,

Najmniejsza grubość warstwy nadsypki nad rurą
powinna wynosić min. 50 cm.
17
18
MINIMALNE WYMIARY PRZEPUSTÓW
ODWODNIENIE DRÓG
• Minimalne średnice przepustów rurowych
żelbetowych zależne są od ich długości:
–Przy długości przepustu do 10.0 m min. 600 mm,
–Przy długości przepustu od 10 do 20 m min. 800 mm,
–Przy długości przepustu ponad 20 m
CZĘŚĆ II
min. 1000 mm.
• Średnice mniejsze niż 600 mm można stosować na
drogach np. pod zjazdami do gospodarstw.
19
20
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]