Prezentacja regulacje prawne, Prawo Pracy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP
Szkolenia bhp w firmie ©
szkolenie okresowe robotników 1
Podstawowe regulacje prawne
Podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu bhp są m.in.:
ustawa z 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy
, w szczególności dział X Bezpieczeństwo
i higiena pracy,
ustawa z 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych
,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bhp
,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaju prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaju
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
,
rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących
bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp
przy
ręcznych pracach transportowych
,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia
w środowisku pracy.
Szkolenia bhp w firmie ©
szkolenie okresowe robotników 2
Przepisy dotyczące budownictwa i energetyki
Podstawowe regulacje prawne w zakresie budownictwa:
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych
,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
,
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji
dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
.
Podstawowe regulacje prawne w zakresie energetyki:
rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
,
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
.
Szkolenia bhp w firmie ©
szkolenie okresowe robotników 3
Przepisy dotyczące przedsiębiorstw komunalnych
Podstawowe regulacje prawne w zakresie przedsiębiorstw komunalnych:
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w
komunikacji miejskiej oraz autobusowej
komunikacji międzymiastowej
,
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy
stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków
,
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
,
rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 27 czerwca 1960 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
miejskich przedsiębiorstwach
(zakładach) oczyszczania
.
Szkolenia bhp w firmie ©
szkolenie okresowe robotników 4
Przepisy dotyczące przemysłu spożywczego
Podstawowe regulacje prawne w zakresie przemysłu spożywczego:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 października 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakładach przemysłu
koncentratów spożywczych
,
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakładach przetwarzających owoce
i warzywa
,
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze amoniakalnych instalacji
chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno–spożywczego
,
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 10 marca 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
uboju zwierząt i przetwórstwie
mięsa
.
Szkolenia bhp w firmie ©
szkolenie okresowe robotników 5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]